LEGE nr. 140 din 30 aprilie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013, cu următoarele modificări:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) de către ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, directorii direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii."2. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) La cererea ordonatorilor principali de credite prin care se angajează să achite arierate şi în care se menţionează beneficiarii sumelor şi detaliile privind plata, directorii direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale până la nivelul sumelor solicitate pentru plata arieratelor, în limita sumelor alocate."3. La articolul 2, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 15 mai 2013, contractarea de împrumuturi din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, în limita sumei de 680.000 mii lei, din suma prevăzută la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 şi 2015, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cu completările ulterioare................................................................................................ (4) Sumele acordate cu titlu de împrumut din vărsămintele din privatizare se utilizează exclusiv pentru achitarea arieratelor înregistrate, la data depunerii cererii pentru autorizarea contractării împrumutului, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv faţă de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, în contabilitatea:".4. La articolul 3, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Rambursarea împrumutului se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării acestuia. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii prevăzute la art. 2 alin. (2) la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial în suma cumulată până la zi................................................................................................. (4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), directorii direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sistează alimentarea atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, alocarea acestora urmând a se efectua potrivit prevederilor art. 1 alin. (2)-(6), cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii."5. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Solicitările unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru contractarea de finanţări rambursabile pentru investiţii publice de interes local depuse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se analizează de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, începând cu data de 1 iunie 2013, conform prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii şi cu încadrarea în limita de contractare rămasă neutilizată. (2) Solicitările unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru contractarea de finanţări rambursabile pentru investiţii publice de interes local depuse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se analizează de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, începând cu data de 1 iunie 2013, în condiţiile alin. (5)-(7) şi cu încadrarea în limita de contractare rămasă neutilizată."6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Articolul IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 19 noiembrie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. IX. - (1) Sumele disponibile rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A. se virează Ministerului Finanţelor Publice ca vărsăminte din privatizare, în contul curent general al Trezoreriei Statului, respectiv către noua societate rezultată în urma procesului de restructurare, cu titlu de aport suplimentar în numerar la capitalul social. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) reprezintă: a) diferenţa rămasă din lichiditatea netă disponibilă, după deducerea:(i) necesarului estimat de capital social în numerar la constituirea noii societăţi; şi a(îi) rezervei de restructurare estimate de părţi, conform contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni; b) suma din rezerva de restructurare, rămasă în contul dedicat, după încheierea procesului de restructurare şi certificarea costurilor totale ale restructurării şi aprobarea acestora de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. (3) Suma prevăzută la alin. (2) lit. a) se virează în contul curent general al Trezoreriei Statului în termen de 5 zile de la semnarea actului adiţional la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, în calitate de vânzător, şi "Ford Motor Company", în calitate de cumpărător. După certificarea costurilor totale ale restructurării şi aprobarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, conform prevederilor contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, suma prevăzută la alin. (2) lit. b) se virează către societatea rezultată din restructurare, cu titlu de aport suplimentar în numerar al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului la capitalul social, în schimbul căruia vor fi emise noi acţiuni către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, în termen de 180 de zile de la data preluării de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a pachetului de acţiuni la noua societate. Termenii "lichiditatea netă disponibilă", "rezerva de restructurare", "procesul de restructurare" şi "noua societate" vor avea înţelesul stabilit prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni.»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 30 aprilie 2013.Nr. 140.----