LEGE nr. 116 din 24 aprilie 2013pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 30 aprilie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICÎn anexa nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:
  5.1. Beneficiarul de contract: numele, prenumele/denumirea şi adresa Instituţia contrac- tantă: denumirea şi adresa Procedura prin care a fost încre- dinţat contractul Tipul contrac- tului Data înche- ierii contrac tului Durata contrac tului Valoa- rea totală a con- trac- tului
  Titular ..............
  Soţ/soţie .............
  Rude de gradul 1*1) ale titularului ......
  Societăţi comerciale/ Persoană fizică autori- zată/Asociaţii familiale /Cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profe- sionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocat/Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/Asociaţii*2)
  -------*1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.*2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 24 aprilie 2013.Nr. 116.--------