ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 23 aprilie 2013pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 26 aprilie 2013    Având în vedere:- prevederile Ghidului Comitetului de Coordonare a Fondurilor (COCOF) 08/0022/02 din data de 23 aprilie 2008 privind închiderea proiectelor finanţate din Fondul de coeziune şi ex-ISPA;- necesitatea instituirii unor reglementări care să permită utilizarea veniturilor încasate din vânzarea documentaţiei de atribuire şi dobânda aferentă acestora, precum şi a veniturilor încasate din dobânzile acumulate pentru fondurile ex-ISPA şi PHARE transferate de Comisia Europeană, a veniturilor încasate din executarea garanţiilor de participare la licitaţii, din executarea garanţiilor de bună execuţie, executarea garanţiilor pentru plăţile finale, executarea garanţiilor aferente sumelor reţinute, din sumele reţinute, din penalităţile de întârziere în executarea contractelor, pentru înlocuirea cofinanţării naţionale acordate în cadrul măsurilor ex-ISPA şi pentru compensarea debitelor aferente acestor fonduri;- închiderea memorandumurilor de finanţare ex-ISPA, memorandumurilor/acordurilor de finanţare PHARE şi agrearea în perioada imediat următoare a soldului final de plată împreună cu serviciile Comisiei Europene;- necesitatea adoptării unor măsuri pentru asigurarea sumelor necesare continuării şi finalizării programelor PHARE/ISPA finanţate din asistenţa financiară nerambursabilă acordată de către Uniunea Europeană, în vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor autorităţilor naţionale asumate;- evitarea blocajelor ce pot interveni în fluxurile financiar-bugetare necesare derulării programelor PHARE/ISPA;- necesitatea reglementării regularizării financiare a sumelor reprezentând debite plătite din venituri din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE, aferente fondurilor transferate de Comisia Europeană,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată prin Legea nr. 367/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) venituri:1. sume încasate de autorităţile contractante din vânzarea documentaţiei de atribuire, executarea garanţiilor de bună execuţie, a garanţiilor de participare, a garanţiilor pentru plata finală şi a garanţiilor aferente sumelor reţinute, în conformitate cu prevederile contractuale, sumele reţinute şi penalităţile de întârziere în executarea contractelor, dobânzi acumulate în conturile proiectelor ex-ISPA, pentru fondurile transferate de Comisia Europeană;2. dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE, aferente fondurilor transferate de Comisia Europeană în cadrul memorandumurilor de finanţare, începând cu programele PHARE 2003."2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile proiectelor ex-ISPA, pentru fondurile transferate de Comisia Europeană, se utilizează pentru: a) înlocuirea cofinanţării naţionale a cheltuielilor eligibile, inclusiv după perioada de eligibilitate, proporţional cu procentul de participare la finanţare prevăzut în memorandumurile de finanţare ISPA; b) alte cheltuieli eligibile pentru proiect, cu acordul Comisiei Europene; c) compensarea eventualelor debite aferente acestor fonduri stabilite în sarcina beneficiarilor proiectelor, cărora li se cuvine dobânda."3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE aferente fondurilor transferate de Comisia Europeană în cadrul memorandumurilor de finanţare începând cu programele PHARE 2003 se utilizează pentru reîntregirea conturilor programelor PHARE cu sumele aferente debitelor nerecuperate de la beneficiari/contractori, cu ocazia transmiterii declaraţiilor finale de cheltuieli la Comisia Europeană în scopul transferării către aceasta a respectivelor sume."4. La articolul 6, literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) veniturile încasate din vânzarea documentaţiei de atribuire şi dobânda aferentă acestor venituri se utilizează pentru reîntregirea bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile aferente multiplicării documentaţiei de atribuire, până la limita cheltuielilor efectuate; în cazul proiectelor PHARE, diferenţa rămasă după reîntregirea bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile se repartizează bugetului Comisiei Europene; în cazul proiectelor ex-ISPA, diferenţa rămasă neutilizată se transferă într-un cont de venituri al bugetului de stat; b) veniturile încasate din executarea garanţiilor de participare la licitaţii, din executarea garanţiilor de bună execuţie, executarea garanţiilor pentru plăţile finale, executarea garanţiilor aferente sumelor reţinute, din sumele reţinute, din penalităţile de întârziere în executarea contractelor, precum şi dobânda aferentă acestor venituri se repartizează finanţatorilor în mod corespunzător procentelor de participare a acestor surse; în cazul în care cofinanţarea este asigurată dintr-un împrumut de la o instituţie financiară internaţională, repartizarea veniturilor se realizează către bugetul de stat în mod corespunzător procentelor de participare a acestor surse; sumele aferente contribuţiei Comunităţii Europene vor fi lichidate, de regulă, cu ocazia declaraţiilor finale; în cazul proiectelor ex-ISPA, diferenţa rămasă aferentă contribuţiei Comunităţii Europene, precum şi contribuţiei de cofinanţare cuvenite beneficiarilor se utilizează pentru compensarea debitelor aferente fondurilor ex-ISPA, stabilite în sarcina beneficiarilor, cărora li se cuvin aceste sume în baza prezentei litere a acestui articol;.................................................................................... c) veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile proiectelor ex-ISPA pentru fondurile transferate de CE se repartizează, în următoarea ordine, pentru:1. reîntregirea sumelor utilizate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, considerate cheltuieli eligibile şi certificate de Autoritatea de certificare şi plată;2. compensarea debitelor aferente fondurilor ex-ISPA stabilite în sarcina beneficiarilor proiectelor respective;3. reîntregirea bugetului beneficiarului pentru măsurile ex-ISPA a căror cofinanţare a fost asigurată de acesta prin bugetul propriu."5. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - Veniturile din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE aferente fondurilor transferate de Comisia Europeană în cadrul memorandumurilor de finanţare începând cu PHARE 2003, neutilizate pentru reîntregirea conturilor programelor PHARE cu sumele aferente debitelor, la data închiderii programelor PHARE comunicată de Comisia Europeană, se fac venit la bugetul de stat."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Disponibilităţile din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi sumele recuperate şi datorate Comunităţii Europene, aflate în conturile deschise la instituţiile specificate la alin. (2), sunt purtătoare de dobândă; dobânda se bonifică şi se utilizează potrivit prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor de finanţare, ale Acordului multianual de finanţare SAPARD şi ale altor documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României, precum şi, după caz, potrivit regulamentelor comunitare şi instrucţiunilor emise de donator."2. La articolul 5, după alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alineatul (3^3), cu următorul cuprins:"(3^3) Sumele aferente debitelor cu care sunt reîntregite, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 367/2007, cu modificările şi completările ulterioare, conturile programelor PHARE din veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE din cadrul memorandumurilor de finanţare începând cu PHARE 2003, recuperate ulterior de la beneficiari/contractori, se fac venit la bugetul de stat, cu excepţia celor care nu se mai pot recupera ulterior de la beneficiari/contractori, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor aferente situaţiilor în care sunt pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care sunt admise total sau parţial pretenţiile beneficiarilor/contractorilor."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voineap. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 23 aprilie 2013.Nr. 33.-----