LEGE nr. 114 din 24 aprilie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 26 aprilie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64 din 29 iunie 2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică stocării geologice a dioxidului de carbon pe teritoriul României, în zona economică exclusivă a României în Marea Neagră şi pe platoul continental al Mării Negre aferent României, potrivit prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS), încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982 şi ratificată de România prin Legea nr. 110/1996 privind ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, şi aderarea la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiat la New York la 28 iulie 1994."2. La articolul 4, literele a), g), h), j) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) stocarea geologică a dioxidului de carbon - injectarea fluxurilor de dioxid de carbon în vederea stocării în formaţiuni geologice subterane;................................................................................................ g) unitate hidraulică - un spaţiu poros, conectat hidraulic, în care transmiterea presiunii poate fi măsurată prin mijloace tehnice şi care este delimitat prin bariere ale curgerii, precum falii etanşate, domuri de sare, limite litologice sau prin efilarea ori aflorarea altor formaţiuni; h) explorare - evaluarea complexurilor de stocare potenţiale în scopul stocării geologice a dioxidului de carbon prin intermediul unor activităţi de penetrare subterană, precum forarea, în vederea obţinerii de informaţii geologice cu privire la straturile din complexul potenţial de stocare, şi, după caz, realizarea unor teste de injectare pentru a caracteriza situl de stocare; aceste activităţi se întemeiază pe studii şi operaţiuni pentru cunoaşterea condiţiilor geologice în vederea identificării complexelor de stocare;................................................................................................ j) operator - orice persoană fizică sau juridică, publică ori privată, titular al autorizaţiei de explorare şi/sau stocare ori care deţine controlul sitului de stocare, respectiv persoana fizică sau juridică, publică ori privată, căreia i s-a delegat, potrivit legii, puterea economică de decizie în legătură cu funcţionarea tehnică a sitului de stocare;............................................................................................... n) deşeuri - substanţele sau obiectele definite la pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare;"3. La articolul 4, după litera ţ) se introduc două noi litere, literele u) şi v), cu următorul cuprins:"u) garanţie financiară - garanţia constituită conform prevederilor art. 20; v) utilizare conflictuală - orice situaţie în care operaţiunile petroliere, operaţiunile miniere, de înmagazinare subterană a gazelor naturale sau alte activităţi similare care afectează în mod semnificativ activitatea de explorare ori de stocare geologică a dioxidului de carbon, respectiv complexul de stocare."4. La articolul 5, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Dobândirea dreptului de folosinţă a terenurilor necesare desfăşurării explorării complexurilor de stocare, transportului şi stocării dioxidului de carbon sau altor activităţi conexe acestora este în sarcina operatorului, aşa cum este definit la art. 4 lit. j). (6) Datele şi informaţiile geologice obţinute ca urmare a explorării complexurilor de stocare aparţin statului român şi sunt gestionate de ANRM, potrivit prevederilor legale aplicabile Fondului geologic naţional."5. La articolul 6, alineatele (5), (8) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (5) ANRM derulează procedura de emitere a autorizaţiilor de explorare prin care este permisă participarea tuturor persoanelor fizice sau juridice care deţin capacităţile necesare................................................................................................. (8) Valabilitatea autorizaţiei de explorare se poate prelungi cu maximum 2 ani în situaţia în care explorarea realizată conform autorizaţiei de explorare nu este suficientă pentru realizarea completă a explorării în perioada de valabilitate prevăzută, cu condiţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului....................................................................................... (11) Pe parcursul perioadei de valabilitate a autorizaţiei de explorare nu sunt permise niciun fel de utilizări conflictuale ale complexului de stocare."6. La articolul 6, după alineatul (11) se introduc patru noi alineate, alineatele (12)-(15), cu următorul cuprins:"(12) Utilizarea conflictuală a complexului de stocare se apreciază de către ANRM. (13) ANRM modifică şi/sau completează autorizaţia de explorare existentă în cazul modificării justificate a termenelor şi lucrărilor din programul de explorare propus prin autorizaţia de explorare. (14) Cazurile de anulare a autorizaţiei de explorare se stabilesc prin decizie a ANRM. (15) Titularul autorizaţiei de explorare elaborează şi transmite ANRM rapoarte anuale privind lucrările de explorare executate şi rezultatele acestora, precum şi un raport final cuprinzând rezultatele obţinute în urma explorării şi datele şi informaţiile geologice ce caracterizează complexul de stocare."7. La articolul 7, alineatele (6), (7), partea introductivă a alineatului (8) şi alineatul (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) Procedura de emitere a autorizaţiilor de stocare permite participarea tuturor persoanelor fizice sau juridice care deţin capacităţile necesare. (7) Autorizaţiile de stocare se emit de către ANRM pe baza unor criterii obiective, disponibile publicului şi nediscriminatorii. (8) Fără a se aduce atingere cerinţelor impuse de prezenta ordonanţă de urgenţă, se acordă prioritate pentru emiterea unei autorizaţii de stocare pentru un anumit sit titularului autorizaţiei de explorare pentru respectivul sit, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:................................................................................................. (9) Pe durata derulării procedurii de emitere a autorizaţiei de stocare nu sunt permise niciun fel de utilizări conflictuale ale complexului de stocare."8. La articolul 7, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:"(10) Utilizarea conflictuală a complexului de stocare se apreciază de către autoritatea competentă."9. La articolul 10, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) orice prevederi referitoare la modificări aduse autorizaţiei de stocare, la revizuirea, actualizarea şi anularea acesteia, potrivit prevederilor art. 12;"10. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.11. La articolul 12, alineatul (3), partea introductivă a alineatului (4), alineatul (5) şi partea introductivă a alineatului (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Pentru orice modificare substanţială, ANRM modifică autorizaţia de stocare existentă sau emite o nouă autorizaţie de stocare cu respectarea prevederilor pct. 13 lit. a) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (4) ANRM analizează şi, după caz, actualizează sau, în ultimă instanţă, anulează autorizaţia de stocare:.................................................................................................. (5) După anularea unei autorizaţii de stocare potrivit alin. (4), ANRM emite o nouă autorizaţie de stocare sau închide situl de stocare, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. c). (6) Până la emiterea unei noi autorizaţii de stocare, ANRM îşi asumă temporar toate obligaţiile legale referitoare la:"12. La articolul 14, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) În conformitate cu prevederile autorizaţiei de stocare, operatorul are obligaţia să monitorizeze instalaţiile de injectare, complexul de stocare, inclusiv, acolo unde este posibil, până de dioxid de carbon şi, după caz, efectele asupra calităţii mediului înconjurător, în scopul:................................................................................................. (2) Monitorizarea se realizează conform unui plan de monitorizare elaborat de către operator potrivit prevederilor art. 8 lit. f) şi anexei nr. 2, care include criterii privind monitorizarea pusă în aplicare în conformitate cu ghidurile privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră sub schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii Europene, transmis către ANPM şi aprobat de această instituţie potrivit art. 10 lit. e)."13. La articolul 16, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Raportul prevăzut la alin. (6) se transmite operatorului în cauză şi este pus la dispoziţia publicului de către GNM, potrivit prevederilor legislaţiei relevante în vigoare, în termen de 60 de zile de la inspecţie."14. La articolul 17, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Potrivit prevederilor autorizaţiei de stocare, operatorul este obligat să notifice imediat ANRM şi ANPM şi să ia măsurile corective necesare, inclusiv măsurile privind protecţia sănătăţii umane, în cazul unor scurgeri sau al unor nereguli semnificative................................................................................................... (4) ANRM şi ANPM impun operatorului, ori de câte ori este necesar, să ia măsurile corective necesare, precum şi măsuri privind protecţia sănătăţii umane. Acestea pot fi măsuri suplimentare sau diferite faţă de cele prevăzute în planul de măsuri corective aprobat."15. La articolul 18, litera c) a alineatului (1) şi litera b) a alineatului (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) în cazul în care, ulterior anulării unei autorizaţii de stocare potrivit art. 12 alin. (4), ANRM decide acest lucru."................................................................................................ b) se înaintează spre aprobare ANRM şi ANPM; şi".16. La articolul 19, partea introductivă a alineatului (3) şi alineatul (14) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Operatorul întocmeşte un raport care să dovedească îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (2) lit. a), pe care îl înaintează ANRM pentru aprobarea transferului de responsabilitate. Acest raport demonstrează cel puţin următoarele:................................................................................................. (14) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (13) şi art. 21, după transferul de responsabilitate, costurile nu se recuperează."17. La articolul 20, litera b) a alineatului (5) şi partea introductivă a alineatului (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) după anularea unei autorizaţii de stocare, potrivit art. 12 alin. (4). (6) Garanţia financiară sau orice altă măsură echivalentă menţionată la alin. (1)-(3) rămâne valabilă şi efectivă după anularea unei autorizaţii de stocare potrivit art. 12 alin. (4) în următoarele situaţii:".18. La articolul 20, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Modul de constituire a garanţiei financiare sau a măsurilor echivalente, precum şi utilizarea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."19. La articolul 24 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a solicita şi de a obţine actele emise potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în termenele stabilite de autorităţile competente;"20. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru persoane juridice, nerespectarea prevederilor stabilite în autorizaţia de explorare, emisă în condiţiile prevăzute la art. 6."21. La articolul 24, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1)-(3^1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul GNM şi ANRM, potrivit responsabilităţilor legale, specifice celor două autorităţi. (5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)-(3^1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. (6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1)-(3^1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."22. Articolul 27 se abrogă.23. La articolul 28 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Emiterea autorizaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru activităţi de explorare, stocare a dioxidului de carbon sau a licenţei de transport în zone corespunzătoare terenurilor pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zone de protecţie sanitară şi perimetre de protecţie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă se face numai cu aprobarea prealabilă a autorităţilor competente în domeniul culturii, cultelor, protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, precum şi a altor autorităţi publice implicate."24. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) La fiecare 3 ani, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului înaintează Comisiei Europene un raport privind punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv registrele prevăzute la art. 29.25. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Pentru dezvoltarea tehnologiilor privind captarea, transportul şi stocarea dioxidului de carbon se stabilesc, după caz, scheme de sprijin aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu respectarea legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,Viorel HrebenciucPREŞEDINTELE SENATULUIGeorge-Crin Laurenţiu AntonescuBucureşti, 24 aprilie 2013.Nr. 114.------