ORDIN nr. 532 din 17 aprilie 2013privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013  Văzând Referatul de aprobare nr. EN 4.010/2013 al Serviciului programe de sănătate din Ministerul Sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014;- în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 29 martie 2013, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. La articolul 16, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Pentru medicamentele care se acordă pentru tratamentul bolnavilor cu tuberculoză, contractele subsecvente acordurilor-cadru se încheie de către Institutul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta»".2. În anexa nr. 2, la punctul 1 "Programul naţional de imunizare", Calendarul vaccinărilor din România se modifică şi va avea următorul cuprins:"Calendarul vaccinărilor în România
  Vârsta recomandată Tipul de vaccinare Comentarii
  Primele 24 de ore 2-7 zile Hep B BCG În maternitate
  2 luni DTPa-VPI-Hib-Hep B, Pneumo conjugat*) Medic de familie
  4 luni DTPa-VPI-Hib, Pneumo conjugat*) Medic de familie
  6 luni DTPa-VPI-Hib-Hep B Medic de familie
  12 luni DTPa-VPI-Hib, RRO Medic de familie
  14 luni Pneumo conjugat*) Medic de familie
  4 ani**) DTPa Medic de familie
  6 ani***) DTPa-VPI Medic de familie
  7 ani (clasa I) RRO Campanie şcolară
  6 ani şi 8 ani ****) VPI Campanie şcolară
  14 ani (clasa aVIII-a) dT Campanie şcolară
  -------- Notă *) Vaccinul pneumococic conjugat va fi introdus în calendarul de vaccinări în funcţie de fondurile disponibile. Notă **) Se realizează până la epuizarea stocurilor de vaccin existent în teritoriu. Notă ***) Se realizează începând cu anul 2015. Pentru copiii în vârstă de 6 ani neînscrişi în învăţământul primar sau la care se înregistrează abandon şcolar vaccinarea se poate efectua de către medicul de familie. Notă ****) Se realizează până în anul 2014, inclusiv.NOTĂ:Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menţionate se vor utiliza numai seringi de unică folosinţă.Abrevieri:DTPa = vaccin diftero-tetano-pertussis acelularVPI = vaccin polio inactivatHep B = vaccin hepatitic BDTPa-VPI-Hib = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus BDTPa-VPI-Hib-Hep B = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic BRRO = vaccin rujeolic-rubeolic-oreionBCG = vaccin de tip Calmette GuerrindT = vaccin diftero-tetanic pentru adulţiNOTĂ:Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menţionate se vor utiliza numai seringi de unică folosinţă."3. În anexa nr. 2, la Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, litera C. "Domenii", punctul 2) "Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză", subpunctul 2.5 "Unităţi care implementează programul", după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie şi TBC Osteoarticular Foişor"
   +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 17 aprilie 2013.Nr. 532.-------