NORME METODOLOGICE din 12 aprilie 2013privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 22 aprilie 2013   +  Capitolul I Situaţii financiare trimestriale1. Situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III în anul 2013 se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin:1.(1) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare:- anexa 1 "Bilanţ";În formularul "Bilanţ" (anexa 1 la situaţiile financiare) nu se completează următoarele informaţii: cod rând 22.1, 34, 36, 61.1, 63, 73.1, pentru sold la începutul anului şi sold la sfârşitul perioadei;- anexa 2 "Contul de rezultat patrimonial";- anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie";- anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie";- anexa 5 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Venituri";- anexa 6 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli";- anexa 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli";- anexa 14a "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială";- anexa 14b "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială";În formularul "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (anexa 14b la situaţiile financiare) nu se completează cod rând 09, pentru disponibil la începutul anului, încasări, plăţi şi disponibil la sfârşitul perioadei;- anexa 15 "Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli";- anexa 17 "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri";- anexa 18 "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli";- anexa 30 "Plăţi restante";- anexa 30b "Plăţi restante";- anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...".În formularul "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (anexa 40a la situaţiile financiare) nu se completează următoarele informaţii: cod rând 491 la 510 şi 525, pentru sold la începutul anului şi sold la sfârşitul perioadei;- anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...".În formularul "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (anexa 40b la situaţiile financiare) nu se completează următoarele informaţii: cod rând 12, 16, 17, 18, 346 la 364 şi 375, pentru sold la începutul anului şi sold la sfârşitul perioadei;- anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...".În formularul "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (anexa 40c la situaţiile financiare) nu se completează următoarele informaţii: cod rând 198, 336 la 355 şi 375, pentru sold la începutul anului şi sold la sfârşitul perioadei.1.(2) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare:- anexa 27 "Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»";- anexa 28 "Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă»".1.(3) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011:- anexa 7b "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli";- anexa 9 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri";- anexa 11 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli";- anexa 12 "Contul de execuţie a bugetului local - Venituri";- anexa 13 "Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli";- anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei".1.(4) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011:- anexa 20a "Situaţia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare";- anexa 20b "Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare".1.(5) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012:- anexa 19 "Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare".1.(6) Normele privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- anexa 16 "Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;- anexa 41 "Corelaţii între formularele de situaţii financiare" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.2. Instituţiile publice întocmesc situaţiile financiare trimestriale în anul 2013 potrivit modelelor adaptate structurii indicatorilor aprobaţi prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 6/2013, prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celorlalte acte normative în vigoare.Modelele formularelor valabile pentru raportările trimestriale în anul 2013 sunt publicate şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie3.(1) Începând cu anul 2013, la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, nu se mai aplică prevederile pct. 2.8.(1) lit. f), g) şi h) şi paragrafele al patrulea şi al cincilea de la pct. 4.1.(2) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 71/2013.3.(2) La completarea formularului "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) la trimestrele I-III în anul 2013 se vor avea în vedere următoarele:Veniturile bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu şi bugetului Trezoreriei Statului se completează în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) cu încasările diminuate cu restituirile din venituri, evidenţiate în conturile 5201, 5211, 5251, 5711, 5741, 5751, 5241.Plăţile bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu şi bugetului Trezoreriei Statului se completează în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) cu soldurile conturilor de finanţare bugetară: 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7709, înainte de închidere. Soldul pentru conturile de finanţare bugetară se stabileşte ca diferenţă între plăţi efectuate şi încasări (sume recuperate din finanţarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare şi sume recuperate din finanţarea anilor precedenţi) şi reflectă totalul plăţilor nete de casă.3.(3) Contul 524 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" din formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) întocmit de Trezoreria Centrală va cuprinde la poziţia de încasări şi plăţi totalul veniturilor încasate şi totalul cheltuielilor efectuate, pe baza datelor preluate din contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului (evidenţiate separat pe Trezoreria Centrală şi trezorerii teritoriale) de la sfârşitul perioadei de raportare. Sumele preluate de la trezoreriile teritoriale se înregistrează în contabilitatea Trezoreriei Centrale astfel:
    Preluarea veniturilor din contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului - trezorerii teritoriale5241=7xx
    "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" - analitice pe structura clasificaţiei bugetare   Conturi de venituri
   
    Preluarea cheltuielilor din contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului - trezorerii teritoriale6xx=7709
    Conturi de cheltuieli   "Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului" - analitice pe structura clasificaţiei bugetare
   
    Preluarea plăţilor efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent evidenţiate în contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului - trezorerii teritoriale7709   117.11
    "Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului" - analitice pe structura clasificaţiei bugetare"Rezultatul reportat - bugetul Trezoreriei Statului"
  3.(4) Contul 7701 "Finanţarea de la bugetul de stat" din formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) întocmit de Trezoreria Centrală va cuprinde la poziţia de plăţi totalul cheltuielilor efectuate, pe baza datelor preluate din contul de execuţie a bugetului de stat - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale (evidenţiate separat pe Trezoreria Centrală şi trezorerii teritoriale) de la sfârşitul perioadei de raportare. Sumele preluate de la trezoreriile teritoriale se înregistrează în contabilitatea Trezoreriei Centrale astfel:
    Preluarea cheltuielilor din contul de execuţie a bugetului de stat - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale - trezorerii teritoriale6xx=7701
    Conturi de cheltuieli   "Finanţarea de la bugetul de stat" - analitice pe structura clasificaţiei bugetare
   
   
    Preluarea plăţilor efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent evidenţiate în contul de execuţie a bugetului de stat - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale - trezorerii teritoriale7701   117.01.01
    "Finanţarea de la bugetul de stat" - analitice pe structura clasificaţiei bugetare"Rezultatul reportat - instituţii publice finanţate integral din buget"
  3.(5) În formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) ce se depune la Ministerul Finanţelor Publice, nota din subsolul formularului privind precizările de completare a coloanelor se modifică astfel:Coloana 1 - Total (col. 2 +.....+ col. 10)Coloana 2 - contul 5311 "Casa în lei"Coloana 3 - la încasări contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat", iar la plăţi contul 7701 "Finanţarea de la bugetul de stat"Coloana 4 - la încasări contul 5211 "Disponibil al bugetului local", iar la plăţi contul 7702 "Finanţarea de la bugetele locale"Coloana 5 - la încasări contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat", iar la plăţi contul 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"Coloana 6 - la încasări contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj", iar la plăţi contul 7704 "Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj"Coloana 7 - la încasări contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", iar la plăţi contul 7705 "Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"Coloana 8 - la încasări contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu", iar la plăţi contul 7706 "Finanţarea din bugetul Fondului pentru mediu"Coloana 9 - la încasări contul 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului", iar la plăţi contul 7709 "Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului"Coloana 10 - conturi de disponibilităţi (5xx)Rezultatele din anii precedenţi ale bugetului local, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul Trezoreriei Statului se raportează la rândul 14 "Numerar şi echivalent de numerar la începutul anului", pe coloanele bugetelor respective, în formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie".Suma raportată la rândul 15 "Numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei" în coloana 9 din formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie", întocmit la 31 decembrie 2012 de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, stabilită ca diferenţă între contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" şi contul 7701 "Finanţarea de la bugetul de stat", nu se preia la rândul 14 "Numerar şi echivalent de numerar la începutul anului" în coloana 3.Suma raportată la rândul 15 "Numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei" în coloana 9 din formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" întocmit la 31 decembrie 2012 de către Trezoreria Centrală, reprezentând rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul 2012, din contul 5202 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent", nu se preia la rândul 14 "Numerar şi echivalent de numerar la începutul anului" în coloana 3.Rândurile 14.1 şi 14.2 se completează pentru bugetele locale şi bugetul Fondului pentru mediu.4. Formularele "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexa 5 la situaţiile financiare), "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare) şi "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite de Trezoreria Centrală, vor cuprinde datele preluate din evidenţa contabilă a Trezoreriei Centrale şi din contul de execuţie bugetară a trezoreriilor teritoriale atât pentru bugetul de stat - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, cât şi pentru bugetul Trezoreriei Statului.Drepturile constatate înregistrate la nivelul încasărilor, creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale se preiau din situaţiile de raportare ale trezoreriilor teritoriale. Creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale se înregistrează în contabilitatea Trezoreriei Centrale în conturile 8060 "Credite bugetare aprobate", 8066 "Angajamente bugetare" şi 8067 "Angajamente legale".5. Instrucţiunile de completare a formularului "Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa 19 la situaţiile financiare) prevăzute la pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 71/2013, se completează cu următoarele:Potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul Ministerului Transporturilor, Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a unor proiecte ai căror beneficiari sunt companii naţionale, institute naţionale etc. În această situaţie, ministerele completează formularul "Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa 19 la situaţiile financiare) cu informaţii preluate din contabilitatea proprie, precum şi cu informaţii solicitate pe suport hârtie de la beneficiarii proiectelor, semnate de directorul entităţii respective şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil.În situaţia în care sumele rambursate sunt încasate eronat între paragrafele 01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent", 02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori" şi 03 "Prefinanţare", la subcapitolul corespunzător, din cadrul capitolului 45 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări" ale conturilor de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi bugetelor locale, sau sumele rambursate sunt încasate eronat între capitolul 42.02.20 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare" şi capitolul 45.02 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", instituţiile publice, în calitate de beneficiari, au obligaţia de a notifica autorităţilor de management, agenţiilor de plăţi sau altor entităţi de la care au fost primite sumele respective în vederea regularizării acestor sume. În scopul efectuării corecţiilor care se impun, autorităţile de management, agenţiile de plăţi şi celelalte entităţi care au dispus plăţi eronat transmit unităţilor Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile beneficiarilor un referat de îndreptare a erorii materiale din documentul de plată, care va cuprinde informaţii privind: beneficiarul sumei, suma virată eronat, numărul şi data documentului cu care s-a efectuat plata eronată, precum şi conturile de venituri bugetare care fac obiectul operaţiunii de corecţie, respectiv contul de venituri bugetare în care suma a fost virată eronat şi contul de venituri bugetare căruia i se cuvine suma, la care se va anexa notificarea primită de la beneficiar. Pe baza referatului de îndreptare a erorii materiale din documentul de plată primit de la autorităţile de management, agenţiile de plăţi şi celelalte entităţi care au dispus plăţi eronat, unităţile Trezoreriei Statului efectuează operaţiunea de regularizare între conturile de venituri bugetare.La completarea coloanei 6 "Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" aferente plăţilor efectuate din sursele de finanţare 06 "Bugetul creditelor externe" şi 07 "Bugetul creditelor interne", informaţiile sunt preluate din conturile de venituri ale bugetelor locale reprezentând sume rambursate în contul plăţilor efectuate în anul curent, capitolul 45.02 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", subcapitolul corespunzător, paragraful 01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent".Instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local (de exemplu, unităţi de învăţământ etc.) completează coloana 6 "Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" cu informaţii referitoare la sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului local la capitolul 45.02 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", subcapitolul corespunzător, paragraful 01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent", în baza notificărilor primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile, aceste sume nemaifiind raportate de unităţile administrativ-teritoriale în coloana 6.În situaţia în care totalul sumelor raportate în coloana 6 "Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" din formularul "Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa 19 la situaţiile financiare), completat distinct pe fiecare sursă de finanţare (mai puţin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile), nu corespunde cu totalul sumelor încasate raportate în coloana 6 "Încasări realizate" din "Contul de execuţie a bugetului - Venituri" (anexele 5, 9 şi 12 la situaţiile financiare) la capitolul 45 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", subcapitolul corespunzător, paragraful 01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent", instituţiile publice întocmesc o notă explicativă pentru diferenţele respective.Nota explicativă nu se întocmeşte de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi de instituţiile de subordonare locală finanţate integral din bugetul local.Instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii care derulează proiecte ale căror reguli de implementare le permit acestora solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/ avansuri pentru finanţarea cheltuielilor după care acestea sunt justificate completează coloana 8 cu informaţii privind sumele justificate şi acceptate de către donatorii externi sau de autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene (de exemplu, Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, Mecanismul financiar norvegian etc.).Coloana 9 "Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi" se completează cu informaţii privind sumele considerate neeligibile aferente cheltuielilor finanţate din FEN postaderare, după rambursarea sumelor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plăţile aferente anului curent sau anilor anteriori.6. Prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 415/2013 pentru modificarea şi completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, vor fi avute în vedere la întocmirea situaţiilor financiare aferente anului 2013 potrivit prezentelor norme.
   +  Capitolul II Raportări financiare lunare1. În anul 2013, autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiile publice autonome întocmesc următoarele raportări financiare lunare: a) execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii (potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare) şi a Fondului pentru mediu, în formularele:- anexa 5 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri";- anexa 6 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli";- anexa 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli".La raportările lunare se completează numai coloana 6 "Plăţi efectuate".Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri şi articole de cheltuieli; b) execuţia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în formularul:- anexa 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli".Formularul se completează cu informaţiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate şi plăţi efectuate pentru raportările lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările lunii decembrie se completează cu informaţiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare iniţiale, credite bugetare definitive şi plăţi efectuate.Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli, atât în programare, cât şi în execuţie; c) indicatorii din bilanţ: "Creanţe comerciale şi avansuri", cod rând 22, "Datorii comerciale şi avansuri", cod rând 61, "Contribuţii sociale", cod rând 63.1, "Salariile angajaţilor", cod rând 72, "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)", cod rând 73. Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă pentru creşterile semnificative ale sumelor raportate în bilanţ la indicatorii menţionaţi; d) anexa 30 "Plăţi restante". Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă referitoare la plăţi restante şi arierate, în care se vor explica cauzele creşterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăţi restante/arierate şi pe număr de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum şi componenţa sumelor raportate la finele perioadei.2. În anul 2013, unităţile administrativ-teritoriale întocmesc următoarele raportări financiare lunare: a) execuţia cheltuielilor efectuate din finanţările rambursabile externe şi interne, în formularele:- anexa 15 "Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli";- anexa 16 "Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli";- anexa 7b "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli".La raportările lunare se completează numai coloana 6 "Plăţi efectuate".Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri şi articole de cheltuieli; b) execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, în formularele:- anexa 9 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri";- anexa 11 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli";- anexa 7b "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli".În formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" se completează numai coloana 6 "Încasări realizate", iar în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" şi în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" se completează numai coloana 6 "Plăţi efectuate".În formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli", la secţiunile de funcţionare şi dezvoltare informaţiile se completează numai la nivel de capitol.Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri şi articole de cheltuieli; c) execuţia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în formularul:- anexa 7b "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli".Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" se completează cu informaţiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate şi plăţi efectuate pentru raportările aferente lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările aferente lunii decembrie se completează cu informaţiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare iniţiale, credite bugetare definitive şi plăţi efectuate.Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli, atât în programare, cât şi în execuţie; d) indicatorii din bilanţ: "Creanţe comerciale şi avansuri", cod rând 22, "Datorii comerciale şi avansuri", cod rând 61, "Contribuţii sociale", cod rând 63.1, "Salariile angajaţilor", cod rând 72, "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)", cod rând 73. Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă pentru creşterile semnificative ale sumelor raportate în bilanţ la indicatorii menţionaţi; e) anexa 30b "Plăţi restante". Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă referitoare la plăţi restante şi arierate, în care se vor explica cauzele creşterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăţi restante/arierate şi pe numărul de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum şi componenţa sumelor raportate la finele perioadei; f) anexa 30b.1 "Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale la data de ....". Se arhivează la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi nu se centralizează; g) anexa 30b.2 "Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale la data de 31 martie 2013". Se arhivează la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi nu se centralizează.  +  Capitolul III Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare1. Situaţiile financiare trimestriale întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, precum şi de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru bugetele locale, se depun la Ministerul Finanţelor Publice la termenul prevăzut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru trimestrul I - 10 mai, pentru trimestrul II - 12 august, iar pentru trimestrul III - 11 noiembrie 2013.2. Situaţiile financiare întocmite de instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari de credite se depun la instituţiile ierarhic superioare potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.3. Situaţiile financiare întocmite de instituţiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.4. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor de şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate depun o copie de pe situaţiile financiare centralizate la Direcţia generală de programare bugetară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.5. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, transmit raportările financiare lunare şi în format electronic, însoţite de o adresă de înaintare scanată şi semnată de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.6. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, care raportează lunar conturile de execuţie bugetară solicitate prin prezentele norme metodologice şi indicatori din bilanţ, vor urmări concordanţa datelor lunare transmise cu cele raportate prin situaţiile financiare trimestriale. În cazul unor diferenţe majore, se vor comunică cauzele acestor diferenţe, precum şi corecţia datelor raportate.7. Termenele de depunere la Ministerul Finanţelor Publice a raportărilor financiare lunare sunt următoarele:7.(1) Pentru raportările financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 1 lit. a) şi b), precum şi la pct. 2 lit. a), b) şi c), este data de 15 a lunii următoare celei de raportare.7.(2) Pentru raportările financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. d), este data de 20 a lunii următoare celei de raportare.7.(3) Pentru raportările financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 1 lit. d), este data de 15 a lunii următoare celei de raportare.7.(4) Pentru raportările financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 2 lit. e), este data de 10 a lunii următoare celei de raportare.8. Sancţiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul Finanţelor Publice şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice sunt prevăzute la art. 42 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 1 la normele metodologice(Anexa 16 la situaţiile financiare)CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELI
    cod 21               - lei -
    Denumirea indicatorilorCod indicatorCredite de angaja- mentCredite bugetareAngaja- mente bugetareAngaja- mente legalePlăţi efectuateAngaja- mente legale de plătitCheltuieli efective
    anuale aprobate la finele perioadei de raportareTrimes- triale cumulate
    AB1234567=5-68
      TOTAL CHELTUIELI SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE + SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07+63.07+70.07 +74.07+79.07)                  
      Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.07 + 54.07)50.07                
    Autorităţi publice şi acţiuni externe (cod 51.07.01)51.07                
    Autorităţi executive şi legislative (cod 51.07.01.03)51.07.01                
    Autorităţi executive51.07.01.03                
    Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+54.07.50)54.07                
    Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.07.10                
      Alte servicii publice generale54.07.50                
    Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ (cod 60.07+61.07)59.07                
    Apărare (cod 60.07.02)60.07                
      Apărare naţională60.07.02                
    Ordine publică şi siguranţă naţională (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)61.07                
    Ordine publică (cod 61.07.03.04)61.07.03                
      Poliţie locală61.07.03.04                
    Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)61.07.05                
    Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.07.50                
    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+ 66.07+67.07+68.07)63.07                
    Învăţământ (cod 65.07.03 la 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)65.07                
    Învăţământ preşcolar şi primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)65.07.03                
      Învăţământ preşcolar65.07.03.01                
      Învăţământ primar65.07.03.02                
    Învăţământ secundar (cod 65.07.04.01 la 65.07.04.03)65.07.04                
      Învăţământ secundar inferior65.07.04.01                
      Învăţământ secundar superior65.07.04.02                
      Învăţământ profesional65.07.04.03                
    Învăţământ postliceal65.07.05                
    Învăţământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)65.07.07                
      Învăţământ special65.07.07.04                
    Servicii auxiliare pentru educaţie (cod 65.07.11.03+65.07.11.30)65.07.11                
    Internate şi cantine pentru elevi65.07.11.03                
    Alte servicii auxiliare65.07.11.30                
    Alte cheltuieli în domeniul învăţământului65.07.50                
    Sănătate (cod 66.07.06+66.07.08+66.07.50)66.07                
    Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)66.07.06                
    Spitale generale66.07.06.01                
    Unităţi medico-sociale66.07.06.03                
    Servicii de sănătate publică66.07.08                
    Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii (cod 66.07.50.50)66.07.50                
      Alte instituţii şi acţiuni sanitare66.07.50.50                
    Cultură, recreere şi religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)67.07                
    Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+ 67.07.03.30)67.07.03                
      Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale67.07.03.02                
      Muzee67.07.03.03                
      Instituţii publice de spectacole şi concerte67.07.03.04                
      Şcoli populare de artă şi meserii67.07.03.05                
      Case de cultură67.07.03.06                
      Cămine culturale67.07.03.07                
      Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale67.07.03.08                
      Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice67.07.03.12                
      Alte servicii culturale67.07.03.30                
    Servicii recreative şi sportive (cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)67.07.05                
    Sport67.07.05.01                
    Tineret67.07.05.02                
    Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement67.07.05.03                
    Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei67.07.50                
    Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+67.07.12+68.07.15+68.07.50)68.07                
    Asistenţă acordată persoanelor în vârstă68.07.04                
    Asistenţă socială pentru familie şi copii68.07.06                
    Creşe68.07.11                
    Unităţi de asistenţă medico-sociale68.07.12                
    Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)68.07.15                
      Cantine de ajutor social68.07.15.02                
      Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale68.07.15.50                
    Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale68.07.50                
    Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE (cod 70.07+74.07)                  
    Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)70.07                
    Locuinţe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)70.07.03                
      Dezvoltarea sistemului de locuinţe70.07.03.01                
      Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor70.07.03.30                
    Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice (cod 70.07.05.01+ 70.07.05.02)70.07.05                
      Alimentare cu apă70.07.05.01                
      Amenajări hidrotehnice70.07.05.02                
      Iluminat public şi electrificări rurale70.07.06                
      Alimentare cu gaze naturale în localităţi70.07.07                
      Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale70.07.50                
    Protecţia mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)74.07                
    Reducerea şi controlul poluării74.07.03                
    Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)74.07.05                
      Salubritate74.07.05.01                
      Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor74.07.05.02                
    Canalizarea şi tratarea apelor reziduale74.07.06                
    Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+ 87.07)79.07                
    Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.07.01)80.07                
    Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 87.07.01.06)80.07.01                
      Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri80.07.01.06                
    Combustibil şi energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50)81.07                
    Energie termică81.07.06                
    Alţi combustibili81.07.07                
    Alte cheltuieli privind combustibilii şi energia81.07.50                
    Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare (cod 83.07.03)83.07                
    Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)83.07.03                
    Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară83.07.03.03                
    Camerele agricole83.07.03.07                
    Alte cheltuieli în domeniul agriculturii83.07.03.30                
    Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)84.07                
    Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)84.07.03                
      Drumuri şi poduri84.07.03.01                
      Transport în comun84.07.03.02                
      Străzi84.07.03.03                
    Transport aerian (cod 84.07.06.02)84.07.06                
      Aviaţia civilă84.07.06.02                
    Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.07.50                
    Alte acţiuni economice (cod.87.07.04+87.07.05+87.07.50)87.07                
    Turism87.07.04                
    Proiecte de dezvoltare multifuncţionale87.07.05                
    Alte acţiuni economice87.07.50                
    Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 99.07)96.07                
    DEFICIT (cod 99.07.96+99.07.97)99.07                
    Deficitul secţiunii de funcţionare99.07.96                
    Deficitul secţiunii de dezvoltare99.07.97                
    CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 50.07+59.07+ 63.07+70.07+74.07+79.07)                  
    Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.07+54.07)50.07                
    Autorităţi publice şi acţiuni externe (cod 51.07.01)51.07                
    Autorităţi executive şi legislative (cod 51.07.01.03)51.07.01                
    Autorităţi executive51.07.01.03                
    Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+54.07.50)54.07                
    Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.07.10                
      Alte servicii publice generale54.07.50                
    Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ (cod 60.07+61.07)59.07                
    Apărare (cod 60.07.02)60.07                
      Apărare naţională60.07.02                
    Ordine publică şi siguranţă naţională (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)61.07                
    Ordine publică (cod 61.07.03.04)61.07.03                
      Poliţie locală61.07.03.04                
    Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor61.07.05                
    Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.07.50                
    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+ 67.07+68.07)63.07                
    Învăţământ (cod 65.07.03 la 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)65.07                
    Învăţământ preşcolar şi primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)65.07.03                
      Învăţământ preşcolar65.07.03.01                
      Învăţământ primar65.07.03.02                
    Învăţământ secundar (cod 65.07.04.01 la 65.07.04.03)65.07.04                
      Învăţământ secundar inferior65.07.04.01                
      Învăţământ secundar superior65.07.04.02                
      Învăţământ profesional65.07.04.03                
    Învăţământ postliceal65.07.05                
    Învăţământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)65.07.07                
      Învăţământ special65.07.07.04                
    Servicii auxiliare pentru educaţie (cod 65.07.11.03+65.07.11.30)65.07.11                
    Internate şi cantine pentru elevi65.07.11.03                
    Alte servicii auxiliare65.07.11.30                
    Alte cheltuieli în domeniul învăţământului65.07.50                
    Sănătate (cod 66.07.06+66.07.08+66.07.50)66.07                
    Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+ 66.07.06.03)66.07.06                
    Spitale generale66.07.06.01                
    Unităţi medico-sociale66.07.06.03                
    Servicii de sănătate publică66.07.08                
    Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii (cod 66.07.50.50)66.07.50                
      Alte instituţii şi acţiuni sanitare66.07.50.50                
    Cultură, recreere şi religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)67.07                
    Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+ 67.07.03.30)67.07.03                
      Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale67.07.03.02                
      Muzee67.07.03.03                
      Instituţii publice de spectacole şi concerte67.07.03.04                
      Şcoli populare de artă şi meserii67.07.03.05                
      Case de cultură67.07.03.06                
      Cămine culturale67.07.03.07                
      Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale67.07.03.08                
      Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice67.07.03.12                
      Alte servicii culturale67.07.03.30                
    Servicii recreative şi sportive (cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)67.07.05                
    Sport67.07.05.01                
    Tineret67.07.05.02                
    Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement67.07.05.03                
    Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei67.07.50                
    Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+67.07.12+68.07.15+68.07.50)68.07                
    Asistenţă acordată persoanelor în vârstă68.07.04                
    Asistenţă socială pentru familie şi copii68.07.06                
    Creşe68.07.11                
    Unităţi de asistenţă medico-sociale68.07.12                
    Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)68.07.15                
      Cantine de ajutor social68.07.15.02                
      Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale68.07.15.50                
    Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale68.07.50                
    Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE (cod 70.07+74.07)                  
    Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)70.07                
    Locuinţe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)70.07.03                
      Dezvoltarea sistemului de locuinţe70.07.03.01                
      Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor70.07.03.30                
    Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)70.07.05                
      Alimentare cu apă70.07.05.01                
      Amenajări hidrotehnice70.07.05.02                
      Iluminat public şi electrificări rurale70.07.06                
      Alimentare cu gaze naturale în localităţi70.07.07                
      Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale70.07.50                
    Protecţia mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)74.07                
    Reducerea şi controlul poluării74.07.03                
    Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)74.07.05                
      Salubritate74.07.05.01                
      Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor74.07.05.02                
    Canalizarea şi tratarea apelor reziduale74.07.06                
    Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+87.07)79.07                
    Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.07.01)80.07                
    Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 87.07.01.06)80.07.01                
      Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri80.07.01.06                
    Combustibil şi energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50)81.07                
    Energie termică81.07.06                
    Alţi combustibili81.07.07                
    Alte cheltuieli privind combustibilii si energia81.07.50                
    Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare (cod 83.07.03)83.07                
    Agricultură (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)83.07.03                
      Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară83.07.03.03                
      Camerele agricole83.07.03.07                
      Alte cheltuieli în domeniul agriculturii83.07.03.30                
    Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)84.07                
    Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)84.07.03                
      Drumuri şi poduri84.07.03.01                
      Transport în comun84.07.03.02                
      Străzi84.07.03.03                
    Transport aerian (cod 84.07.06.02)84.07.06                
      Aviaţia civilă84.07.06.02                
    Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.07.50                
    Alte acţiuni economice (cod 87.07.04+87.07.05+87.07.50)87.07                
    Turism87.07.04                
    Proiecte de dezvoltare multifuncţionale87.07.05                
    Alte acţiuni economice87.07.50                
    Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 99.07)96.07                
    Deficit cod 99.07.9699.07                
      Deficitul secţiunii de funcţionare99.07.96                
    CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07+ 63.07+70.07+74.07+79.07)                  
    Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.07+54.07)50.07                
    Autorităţi publice şi acţiuni externe (cod 51.07.01)51.07                
    Autorităţi executive şi legislative (cod 51.07.01.03)51.07.01                
    Autorităţi executive51.07.01.03                
    Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)54.07                
    Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.07.10                
      Alte servicii publice generale54.07.50                
    Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ (cod 60.07+61.07)59.07                
    Apărare (cod 60.07.02)60.07                
      Apărare naţională60.07.02                
    Ordine publică şi siguranţă naţională (cod 61.07.03+61.07.05+ 61.07.50)61.07                
    Ordine publică (cod 61.07.03.04)61.07.03                
      Poliţie locală61.07.03.04                
    Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)61.07.05                
    Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.07.50                
    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+ 67.07+68.07)63.07                
    Învăţământ (cod 65.07.03 la 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)65.07                
    Învăţământ preşcolar şi primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)65.07.03                
      Învăţământ preşcolar65.07.03.01                
      Învăţământ primar65.07.03.02                
    Învăţământ secundar (cod 65.07.04.01 la 65.07.04.03)65.07.04                
      Învăţământ secundar inferior65.07.04.01                
      Învăţământ secundar superior65.07.04.02                
      Învăţământ profesional65.07.04.03                
    Învăţământ postliceal65.07.05                
    Învăţământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)65.07.07                
      Învăţământ special65.07.07.04                
    Servicii auxiliare pentru educaţie (cod 65.07.11.03+65.07.11.30)65.07.11                
    Internate şi cantine pentru elevi65.07.11.03                
    Alte servicii auxiliare65.07.11.30                
    Alte cheltuieli în domeniul învăţământului65.07.50                
    Sănătate (cod 66.07.06+66.07.08+66.07.50)66.07                
    Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)66.07.06                
    Spitale generale66.07.06.01                
    Unităţi medico-sociale66.07.06.03                
    Servicii de sănătate publică66.07.08                
    Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii (cod 66.07.50.50)66.07.50                
      Alte instituţii şi acţiuni sanitare66.07.50.50                
    Cultură, recreere şi religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)67.07                
    Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+ 67.07.03.30)67.07.03                
      Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale67.07.03.02                
      Muzee67.07.03.03                
      Instituţii publice de spectacole şi concerte67.07.03.04                
      Şcoli populare de artă şi meserii67.07.03.05                
      Case de cultură67.07.03.06                
      Cămine culturale67.07.03.07                
      Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale67.07.03.08                
      Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice67.07.03.12                
      Alte servicii culturale67.07.03.30                
    Servicii recreative şi sportive (cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)67.07.05                
    Sport67.07.05.01                
    Tineret67.07.05.02                
    Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement67.07.05.03                
    Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei67.07.50                
    Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+67.07.12+68.07.15+68.07.50)68.07                
    Asistenţă acordată persoanelor în vârstă68.07.04                
    Asistenţă socială pentru familie şi copii68.07.06                
    Creşe68.07.11                
    Unităţi de asistenţă medico-sociale68.07.12                
    Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)68.07.15                
      Cantine de ajutor social68.07.15.02                
      Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale68.07.15.50                
    Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale68.07.50                
    Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE (cod 70.07+74.07)                  
    Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)70.07                
    Locuinţe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)70.07.03                
      Dezvoltarea sistemului de locuinţe70.07.03.01                
      Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor70.07.03.30                
    Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)70.07.05                
      Alimentare cu apă70.07.05.01                
      Amenajări hidrotehnice70.07.05.02                
      Iluminat public şi electrificări rurale70.07.06                
      Alimentare cu gaze naturale în localităţi70.07.07                
      Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale70.07.50                
    Protecţia mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)74.07                
    Reducerea şi controlul poluării74.07.03                
    Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)74.07.05                
      Salubritate74.07.05.01                
      Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor74.07.05.02                
    Canalizarea şi tratarea apelor reziduale74.07.06                
    Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+ 84.07+87.07)79.07                
    Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.07.01)80.07                
    Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 87.07.01.06)80.07.01                
      Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri80.07.01.06                
    Combustibil şi energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50)81.07                
    Energie termică81.07.06                
    Alţi combustibili81.07.07                
    Alte cheltuieli privind combustibilii şi energia81.07.50                
    Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare (cod 83.07.03)83.07                
    Agricultură (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)83.07.03                
    Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară83.07.03.03                
    Camerele agricole83.07.03.07                
    Alte cheltuieli în domeniul agriculturii83.07.03.30                
    Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)84.07                
    Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)84.07.03                
      Drumuri şi poduri84.07.03.01                
      Transport în comun84.07.03.02                
      Străzi84.07.03.03                
    Transport aerian (cod 84.07.06.02)84.07.06                
      Aviaţia civilă84.07.06.02                
    Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.07.50                
    Alte acţiuni economice (cod 87.07.04+87.07.05+87.07.50)87.07                
    Turism87.07.04                
    Proiecte de dezvoltare multifuncţionale87.07.05                
    Alte acţiuni economice87.07.50                
    Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 99.07)96.07                
    Deficit cod 99.07.9799.07                
      Deficitul secţiunii de dezvoltare99.07.97              
  Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabil,....................... ..................
   +  Anexa 2 la normele metodologice(Anexa 41 la situaţiile financiare)Corelaţii între formularele de situaţii financiarepentru sectorul Administraţia publică(S1311 + S1313 + S1314)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:1. La situaţiile financiare trimestriale.Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:1. Datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli şi venituri şi prin intermediul conturilor 135 "Fondul de risc", 139 "Alte fonduri" la Trezoreria Centrală a Statului."Bilanţ" (cod 01) cu anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) şi anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 04)(rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 14 col. 01 - Rd. 14 col. 03) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) + rd. 14 col. 1 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 04).(rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 15 col. 01 - rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) + rd. 17 col. 1 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 04).Corelaţii între formularele de situaţii financiare pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:1. La situaţiile financiare trimestriale2. La Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu soldul contului 121 "Rezultatul patrimonial" în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: şcoli)3. La Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrării:121.09 "Rezultatul patrimonial" = 520 "Disponibil al bugetului de stat"3'. La Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităţilor teritoriale subordonate:891 "Bilanţ de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial"sau:121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilanţ de închidere"Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:1. La Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu soldul contului 121 "Rezultatul patrimonial" în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: şcoli)2. La Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrării:121.09 "Rezultatul patrimonial" = 520 "Disponibil al bugetului de stat"2'. La Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităţilor teritoriale subordonate:891 "Bilanţ de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial"sau:121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilanţ de închidere"3. Nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli şi venituri şi prin intermediul conturilor 135 "Fondul de risc", 139 "Alte fonduri"."Bilanţ" (cod 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03)(rd. 33) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 14 col. 01 - rd. 14 col. 03) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03).(rd. 33) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 15 col. 01 - rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului.În locul acestora se vor respecta următoarele corelaţii:(rd. 41) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 (col. 01 - col. 03) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) + rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).(rd. 41) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 (col. 01 - col. 03) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) + rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04)."Bilanţ" (cod 01) şi anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04)(rd. 35) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).(rd. 35) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).Anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17)Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 04 col. 02 din formularul 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 77 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 77 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 82 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 82 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 85 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 85 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17)."Bilanţ" (cod 01) şi anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25)Rd. 84 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 16 col. 01 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 84 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 16 col. 04 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 85 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 01 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 85 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 04 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 86 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 18 col. 01 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 86 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 18 col. 04 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 19 col. 01 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 19 col. 04 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 20 col. 01 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 20 col. 04 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 90 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 21 col. 01 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 90 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 21 col. 04 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).NOTĂ:În cazul în care soldul contului 117 "Rezultatul reportat", la sfârşitul anului, din col. 4 a anexei 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25), este de semn contrar soldului iniţial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui astfel:- soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor;- soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.În mod similar se va proceda şi în cazul contului 121 "Rezultatul patrimonial".Indicatorul "Total capitaluri proprii" de la rd. 21 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) se determină numai pentru col. 1 "Sold la începutul anului" şi col. 4 "Sold la sfârşitul anului"."Bilanţ" (cod 01) şi anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" şi anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile"Rd. 03 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 05 col. 03 anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 26) - rd. 05 col. 18 anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 04 col. 04 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28).Rd. 03 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 05 col. 22 anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + Rd. 04 col. 17 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 04 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 03 anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 26) - rd. 14 col. 18 anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 06 col. 04 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 07 col. 04 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 08 col. 04 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 12 col. 04 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 13 col. 04 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 14 col. 04 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28).Rd. 04 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 22 anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 06 col. 17 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 07 col. 17 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 08 col. 17 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 12 col. 17 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 13 col. 17 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 14 col. 17 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 06 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 04 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28).Rd. 06 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 17 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29)."Bilanţ" (cod 01) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17)Titluri de participareRd. 08 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Creanţe comerciale şi avansuriRd. 10 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Creanţele bugetului general consolidatRd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului.În locul acestora se vor respecta următoarele corelaţii:Creanţele bugetului general consolidatRd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Sume de primit de la Comisia EuropeanăRd. 26 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 336 + 337 + 338 + 339) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 336 + 337 + 338 + 339) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Conturi la trezorerie, casă în leiRd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerieRd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 13.2 + rd. 14 + rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 13.2 + rd. 14 + rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valutăRd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerieRd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 35 + rd. 40 + rd. 56 + rd. 59 + rd. 83 + rd. 85) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 35 + rd. 40 + rd. 56 + rd. 59 + rd. 83 + rd. 85) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţiile de la rd. 33, 33.1, 35 şi 35.1 nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora se vor respecta următoarele corelaţii:Rd. 41 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 41 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 41.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 17 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 41.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 17 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Datorii comerciale şi avansuriRd. 53 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Împrumuturi pe termen lungRd. 54 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 393 + rd. 445 + rd. 447 + rd. 452) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 393 + rd. 445 + rd. 447 + rd. 452) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Provizioane pe termen lungRd. 55 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 489) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 489) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabileRd. 64 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 64 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Sume datorate Comisiei EuropeneRd. 66 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 66 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Împrumuturi pe termen scurt(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului.În locul acestora se vor respecta următoarele corelaţii:Împrumuturi pe termen scurt(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Salariile angajaţilorRd. 72 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoaneRd. 73 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Provizioane pe termen scurtRd. 75 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 489.3) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 489.3) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (cod 03) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17)(Rd. 14 col. 01 - rd. 14 col.3) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(Rd. 15 col. 01 - rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora se vor respecta următoarele corelaţii:(Rd. 14 col. 01 - rd. 14 col. 03) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(Rd. 15 col. 01 - rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17)Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 54 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 54 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora se vor respecta următoarele corelaţii:Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Anexa 31 "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de ..." cu anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17)Totalul general col. 03 anexa 31 "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de ..." (cu excepţia FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40a "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia nu se va respecta cu valoarea participaţiilor la FMI deţinute de către Ministerul Finanţelor Publice.Anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) şi anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 15) col. 19 din formularul anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 20 din formularul anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 21 din formularul anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 22 din formularul anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(Rd. 01 la 05) col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. 17 (col. 18 la 22) din formularul anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).NOTĂ:Corelaţiile dintre anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) şi anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) nu se respectă în cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.Corelaţii în cadrul formularului anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 15) col. 19 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 20 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 21 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 16 col. 22 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 22 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 17 col. 18 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 17 col. 19 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 17 col. 20 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 17 col. 21 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 17 col. 22 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 22 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 04 col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 02 + rd. 03), col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 16 col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 04 + rd. 16), col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Corelaţii între formularele de situaţii financiare la subsectorul Administraţia locală (S1313)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul Contul de rezultat patrimonial (cod 02)Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:1. La situaţiile financiare trimestriale2. La unităţile administrativ-teritoriale:În cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: şcoli), în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al instituţiilor subordonate finanţate din bugetul de stat, în timp ce în Contul de rezultat patrimonial al bugetului local acesta nu va fi preluat.Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:1. La unităţile administrativ-teritoriale:În cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: şcoli), în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al instituţiilor subordonate finanţate din bugetul de stat, în timp ce în Contul de rezultat patrimonial al bugetului local acesta nu va fi preluat."Bilanţ" (cod 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03)Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:1. La instituţiile subordonate finanţate integral din bugetul local, unde se vor respecta următoarele corelaţii:Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 14 col. 01 - rd. 14 col. 04) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 15 col. 01 - rd. 15 col. 04) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03)."Bilanţ" (cod 01) şi anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04)Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04)."Bilanţ" (cod 01) şi anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18)Titluri de participareRd. 08 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Creanţe comerciale şi avansuriRd. 10 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Creanţele bugetului general consolidatRd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Sume de primit de la Comisia EuropeanăRd. 26 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Conturi la trezorerie, casă în leiRd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerieRd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 14 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 14 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valutăRd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerieRd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Datorii comerciale şi avansuriRd. 53 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Împrumuturi pe termen scurt(rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).(rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Salariile angajaţilorRd. 72 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoaneRd. 73 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Provizioane pe termen scurtRd. 75 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 343 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 343 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Împrumuturi pe termen lungRd. 54 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 296 + rd. 298 + rd. 303) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 296 + rd. 298 + rd. 303) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Provizioane pe termen lungRd. 55 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 342.1 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 342.1 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) şi anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18)Rd. 14 col. 1 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 15 col. 1 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:1. La instituţiile subordonate finanţate integral din bugetul local, unde se vor respecta următoarele corelaţii:(rd. 14 col. 1 - rd. 14 col. 4) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).(rd. 15 col. 1 - rd. 15 col. 4) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) şi anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18)Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) şi anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18)Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 52 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 52 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 62 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 62 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Anexa 31b "Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici" cu anexa: anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Totalul general coloana 12 din formularul anexa 31b "Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici" = (rd. 126 col. 02 + rd. 134 col. 02 + rd. 142 col. 02) din formularul 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).NOTĂ:Următoarele corelaţii de la subsectorul Administraţia centrală (S1311) se respectă şi la subsectorul Administraţia locală (S1313):1. "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25);2. "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" şi anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile";3. Anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) şi anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29);4. Corelaţii în cadrul formularului anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Corelaţii între formularele de situaţii financiare din subsectorul Asigurări sociale (S1314)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:1. La situaţiile financiare trimestriale.2. La Casa Naţională de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03 "Asigurări şi asistenţă socială" preluat de la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii la finele exerciţiului.Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:1. La Casa Naţională de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03 "Asigurări şi asistenţă socială" preluat de la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii."Bilanţ" (cod 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03)Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:1. La casele sectoriale de pensii unde se vor respecta următoarele corelaţii:Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 14 col. 01 - rd. 14 col. 05) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 15 col. 01 - rd. 15 col. 05) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03)."Bilanţ" (cod 01) şi anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04)(Rd. 35) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).(Rd. 35) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04)."Bilanţ" (cod 01) şi anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Titluri de participareRd. 08 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Creanţe comerciale şi avansuriRd. 10 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Creanţele bugetului general consolidatRd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Sume de primit de la Comisia EuropeanăRd. 26 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Conturi la trezorerie, casă în leiRd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerieRd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 15 + rd. 17+ rd. 18) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 15 + rd. 17+ rd. 18) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valutăRd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerieRd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Datorii comerciale şi avansuriRd. 53 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Împrumuturi pe termen lungRd. 54 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 298 + rd. 300 + rd. 305) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 298 + rd. 300 + rd. 305) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Provizioane pe termen lungRd. 55 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 332.1) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 332.1) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Împrumuturi pe termen scurt(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Salariile angajaţilorRd. 72 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoaneRd. 73 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Provizioane pe termen scurtRd. 75 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) şi anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:1. La casele sectoriale de pensii unde se vor respecta următoarele corelaţii:Rd. 14 (col. 1 - col. 5 - col. 6 - col. 7) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 15 (col. 1 - col. 5 - col. 6 - col. 7) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) şi anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + 61) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + 61) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) şi anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 47 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 47 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 57 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 57 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 60 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 60 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Anexa 31 "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de ..." cu anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Totalul general col. 03 din formularul anexa 31 "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de ..." = rd. 136 col. 02 + rd. 144 col. 02 + rd. 152 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).NOTĂ:Următoarele corelaţii de la subsectorul Administraţia centrală (S1311) se respectă şi la subsectorul Asigurări sociale (S1314):1. "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25);2. "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" şi anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile";3. Anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) şi anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29);4. Corelaţii în cadrul formularului anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).-------