ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 10 aprilie 2013pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 aprilie 2013    Având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale şi pentru asigurarea capacităţii de absorbţie a acestor fonduri şi în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României de către Comisia Europeană, precum şi pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor, evitându-se astfel întârzierile majore în implementarea acestora şi neatingerea obiectivelor proiectelor,ţinând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind unele măsuri financiare pentru asigurarea creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor structurale alocate României în perioada 2007-2013.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:"j) plată indirectă - transferul, prin intermediul Unităţii de plată, în contul beneficiarului, al sumelor reprezentând onorarea cererilor de plată, de prefinanţare şi/sau rambursare a cheltuielilor eligibile, precum şi restituirea de la bugetul de stat a sumelor pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari, în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale;"2. La articolul 2 alineatul (3), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:"l) cereri de plată - cereri ale beneficiarilor, prin care se solicită autorităţilor de management virarea unor sume pentru efectuarea plăţilor cheltuielilor rambursabile reprezentând acele cheltuieli eligibile aferente instrumentelor structurale şi cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat, precum şi asigurarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferentă cheltuielilor eligibile, efectuate de beneficiari în cadrul contractelor de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări în baza facturilor acceptate la plată de către beneficiari."3. La articolul 8, după litera j) se introduc două noi litere, literele k) şi l), cu următorul cuprins:"k) sumele necesare pentru asigurarea cofinanţării publice de la bugetul de stat aferente cererilor de plată; l) sumele necesare pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferente cheltuielilor rambursabile, solicitate de beneficiari prin cereri de plată."4. După capitolul IV "Prefinanţarea" se introduce un nou capitol, capitolul IV^1, intitulat "Mecanismul decontării cererilor de plată", cuprinzând articolele 17^4-17^8, cu următorul cuprins:"CAP. IV^1Mecanismul decontării cererilor de platăArt. 17^4. - (1) În procesul de implementare a programelor operaţionale, autorităţile de management pot utiliza concomitent mecanismul decontării cererilor de plată. (2) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor instituţii publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi beneficiarilor asociaţii de dezvoltare intercomunitară.Art. 17^5. - (1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia. (2) După efectuarea verificărilor cererii de plată, autoritatea de management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferentă cheltuielilor eligibile, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. (3) În ziua următoare efectuării virării, autoritatea de management va transmite beneficiarului o notificare. (4) Notificarea prevăzută la alin. (3) transmisă de autorităţile de management trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: a) numărul şi data facturilor; b) codul de identificare fiscală şi denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanţilor de lucrări; c) suma aferentă fiecărei facturi, care trebuie să se plătească de beneficiar din suma primită de la autoritatea de management, detaliată pe cheltuiala eligibilă şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferentă întregii cheltuieli eligibile; d) suma aferentă fiecărei facturi, care trebuie să se plătească de beneficiar din contribuţia beneficiarului, detaliată pe contribuţia proprie eligibilă şi alte cheltuieli decât cele eligibile, inclusiv contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor altele decât cele eligibile. (5) O copie a notificării transmise beneficiarului se depune de acesta la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care îşi are deschise conturile. (6) În situaţia în care pentru plăţile care urmează a fi efectuate din sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) nu au fost aprobate credite în bugetele locale, ordonatorii de credite au obligaţia de a majoră bugetele locale cu sumele respective, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În aceleaşi condiţii vor fi majorate şi bugetele instituţiilor publice locale finanţate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care au calitatea de beneficiari. (7) Beneficiarii prevăzuţi la art. 17^4 alin. (2) prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (4) lit. c) şi d), pentru suma totală virată de către autoritatea de management şi, respectiv, pentru suma achitată din contribuţia sa. La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informaţii legate de numărul şi data facturii care se achită şi de elementele prevăzute la alin. (4) lit. c) şi d). (8) Operaţiunile prevăzute la alin. (6) şi (7) se efectuează de către beneficiari în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul prevăzut la alin. (2). (9) Plăţile dispuse de beneficiari se efectuează numai pentru facturile înscrise în notificarea transmisă potrivit alin. (3), cuprinzând cel puţin elementele prevăzute la alin. (4). (10) La primirea documentelor de plată prevăzute la alin. (7), unităţile Trezoreriei Statului verifică: a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate; b) existenţa creditelor bugetare deschise, dacă este cazul; c) concordanţa dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală şi suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiari; d) concordanţa dintre numărul şi data facturii, elementele prevăzute la alin. (4) lit. c) şi d), înscrise în notificare cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinul de plată; e) dacă suma din ordinele de plată întocmite potrivit alin. (7) este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (4) lit. c) şi d), pentru fiecare factură în parte; f) dacă suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificare. (11) După efectuarea verificărilor de la alin. (10), unităţile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la autorităţile de management din contul deschis potrivit alin. (2) în contul de venituri al bugetului local «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată» sau, după caz, în contul propriu de disponibilităţi al instituţiilor publice locale finanţate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în contul de disponibilităţi pe care asociaţiile de dezvoltare intercomunitare au obligaţia să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza cărora sunt înregistrate fiscal. (12) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară care derulează operaţiuni aferente proiectului/proiectelor prin conturi deschise la bănci comerciale au obligaţia de a-şi transfera contribuţia în contul deschis potrivit alin. (11). (13) Operaţiunile de la alin. (7) şi (11) se efectuează la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului în aceeaşi zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiar. (14) În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (7) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (8), sau nu respectă condiţiile de la alin. (10), unităţile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile autorităţilor de management sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (2). (15) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, beneficiarii au obligaţia de a depune cerere de rambursare la organismul intermediar/autoritatea de management în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. (16) Autorităţile de management autorizează potrivit prevederilor legale comunitare şi naţionale cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (15) şi notifică beneficiarii, evidenţiind distinct sumele aferente instrumentelor structurale şi sumele reprezentând cofinanţare publică asigurată din bugetul de stat. (17) Beneficiarii prevăzuţi la art. 17^4 alin. (2), care au fost notificaţi potrivit alin. (16), vor proceda în cel mult 3 zile lucrătoare la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor primite de la autorităţile de management în baza cererilor de plată la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidenţiate la subdiviziunea de venituri «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată». (18) În situaţia în care beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local nu respectă prevederile alin. (15), autorităţile de management solicită în scris Ministerului Finanţelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate în condiţiile altor acte normative se menţin. (19) În cazul nerespectării prevederilor alin. (15) de către beneficiarii instituţii publice locale finanţate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile de management vor sesiza în scris Ministerul Finanţelor Publice, care va dispune unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului să nu opereze plăţi din conturile acestor instituţii, cu excepţia plăţilor pentru achitarea arieratelor, a drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora. (20) La primirea cererilor de rambursare prevăzute la alin. (15) autorităţile de management comunică în scris Ministerului Finanţelor Publice, care dispune încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (18) şi (19). (21) În baza comunicării prevăzute la alin. (20), Ministerul Finanţelor Publice dispune reluarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, precum şi reluarea operaţiunilor din conturile instituţiilor publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate din venituri proprii şi subvenţii.Art. 17^6. - (1) Din valoarea cererii de rambursare depuse potrivit art. 17^5 alin. (15) se deduc sumele virate pe baza cererii de plată. (2) Sumele virate beneficiarilor pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate. (3) Beneficiarii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a fondurilor virate în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora. (4) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinaţiilor, precum şi de restituirea fondurilor virate în cazul în care aceştia nu justifică utilizarea lor.Art. 17^7. - (1) Pentru sumele virate şi nejustificate prin cereri de rambursare, autorităţile de management notifică beneficiarilor în termen de 5 zile lucrătoare obligaţia restituirii acestora. (2) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la art. 17^6 alin. (3) nu poate depăşi 5 zile de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1).Art. 17^8. - Recuperarea sumelor se efectuează potrivit prevederilor art. 17^2. Dobânda prevăzută la art. 17^2 alin. (13) reprezintă venit al bugetului de stat şi se virează în contul «Alte venituri din dobânzi»."  +  Articolul IIMinisterul Finanţelor Publice poate aloca temporar, în anul 2013, pentru asigurarea plăţilor aferente cheltuielilor eligibile rambursabile finanţate din fonduri europene, precum şi pentru cheltuielile eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de plată, sume din venituri din privatizare în lei şi în valută înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României, în baza unor hotărâri ale Guvernului, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu Dragneap. Ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,Marius Nica,secretar generalMinistrul transporturilor,Relu FenechiuMinistrul economiei,Varujan VosganianMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 10 aprilie 2013.Nr. 27.-------