LEGE nr. 104 din 16 aprilie 2013privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, litera a) a alineatului (1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:a) exportul, importul și transferul, în regim definitiv sau temporar, din sau în teritoriul României;2. La articolul I punctul 1, litera e) a alineatului (1) al articolului 1 se abrogă.3. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică controlului operațiunilor prevăzute la alin. (1) cu arme de foc, piese și componente esențiale ale acestora, precum și munițiile destinate uzului civil, efectuate de către persoanele prevăzute la art. 3.4. La articolul I punctul 3, litera a^1) a articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:a^1) export - ieșirea unui produs militar de pe teritoriul României, cu titlu temporar ori definitiv, către o persoană fizică sau juridică, din orice țară terță, inclusiv activitățile de reexport și asistență tehnică;5. La articolul I punctul 4, punctul (îi) al literei e) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:(ii) cumpărarea, vânzarea, exportul sau transferul de produse militare aflate în proprietatea sa dintr-o țară terță către o altă țară terță;6. La articolul I punctul 4, punctul (iv) al literei e) al articolului 5 se abrogă.7. La articolul I punctul 5, litera e^11) a articolului 5 se abrogă.8. La articolul I punctul 6, articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.9. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:7^1. La articolul 8, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar;10. La articolul I punctul 14, literele a) - c) ale alineatului (1) și alineatele (2) și (3) ale articolului 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) licență individuală - se acordă unei persoane înregistrate pentru efectuarea unei singure operațiuni cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la un singur importator, destinatar, exportator sau furnizor;b) licență globală - se acordă unei persoane înregistrate, pentru efectuarea de operațiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulți importatori, destinatari, exportatori sau furnizori;c) licență generală - se adoptă prin ordin al ministrului afacerilor externe care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, putând fi utilizată de persoanele înregistrate și, după caz, certificate de MAE prin ANCEX, cu respectarea clauzelor și condițiilor cuprinse în licențe, pentru efectuarea de operațiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulți importatori, destinatari, exportatori ori furnizori.(2) Operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licență de transfer, dacă destinatarii sau furnizorii sunt state membre ale Uniunii Europene, respectiv pe bază de licențe de export, import, intermediere, tranzit ori transbordare, pentru exportatori sau importatori din state nemembre ale Uniunii Europene.(3) Pentru operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) MAE prin ANCEX emite, după caz, licențe individuale, globale sau generale de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori transbordare cu produse militare.11. La articolul I punctul 14, alineatele (5) și (6) ale articolului 12 se abrogă.12. La articolul I punctul 15, alineatele (1) și (4)-(6) ale articolului 13 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația să solicite în nume propriu MAE prin ANCEX înregistrarea sau, după caz, certificarea, precum și licență de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare. Licența generală de transfer autorizează furnizorii români să efectueze transferuri cu produse militare, cu respectarea clauzelor și condițiilor cuprinse în licența de transfer.................................................................................................(4) Cererile de înregistrare și cererile de certificare se soluționează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii.(5) Cererile de licență de export, import, transfer și de intermediere se soluționează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii.(6) Cererile de licență de tranzit și de transbordare se soluționează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii.13. La articolul I punctul 17, alineatul (5) al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Valabilitatea licențelor generale de transfer se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.14. La articolul I, punctul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:18. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația de a declara și de a prezenta produsele militare, pentru vămuire, numai la unitățile vamale abilitate, specificate în documentele eliberate de MAE prin ANCEX.(2) Tranzitul și transbordarea de produse militare pe teritoriul României se efectuează numai prin unitățile vamale prevăzute la alin. (1).»15. La articolul I punctul 19, alineatele (1), (3) și (4) ale articolului 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) În cazul exporturilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licență este obligat să prezinte un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internațional de import, certificatul utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatorului, respectiv a destinatarului, sau declarația destinatarului final, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finale, declarate, și, după caz, să nu reexporte, respectiv să nu retransfere produsele importate ori transferate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a MAE prin ANCEX. Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licență de export sau transfer................................................................................................(3) În cazul exporturilor sau intermedierilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistrați în state care asigură anonimatul acționariatului, operațiunea de export ori intermediere se poate efectua numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX.(4) După ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, posesorul de licență de export, transfer sau intermediere trebuie să obțină de la partenerul extern certificatul de control al livrării emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatoare ori destinatară sau alt document echivalent, atestând că produsele militare au ajuns la destinație.16. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) În cazul importurilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licență, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite MAE prin ANCEX eliberarea unui certificat internațional de import ori certificarea unui document echivalent.17. La articolul I punctul 21, alineatul (1^3) al articolului 18 se modifică și va avea următorul cuprins:(1^3) În cazul importurilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistrați în state care asigură anonimatul acționariatului, operațiunea de import se poate efectua numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX.18. La articolul I punctul 23, alineatele (2) și (3) ale articolului 18^1 și articolul 18^3 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original sau în copie certificată, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licență de intermediere.(3) După examinarea și acceptarea de către MAE prin ANCEX, documentul asiguratoriu, în original, din partea utilizatorului final se returnează solicitantului de licență pentru a fi transmis autorităților de licențiere din țara exportatorului sau a furnizorului, după caz................................................................................................  +  Articolul 18^3(1) În cazul intermedierilor definite la art. 5 lit. e) pct. (iii) persoanele înregistrate trebuie să notifice în scris MAE prin ANCEX asupra tuturor activităților care sunt avute în vedere și asupra persoanelor române sau străine cu care urmează să negocieze ori să organizeze operațiuni care presupun scoaterea din sau introducerea pe teritoriul României de produse militare.(2) Intermediarul va prezenta MAE prin ANCEX toate documentele care atestă relațiile sale comerciale cu exportatorul, importatorul, furnizorul, destinatarul sau cu alți intermediari, inclusiv operațiunile și activitățile pertinente derulate după emiterea licenței corespunzătoare activităților de intermediere, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la derularea acestora.19. La articolul I punctul 25, alineatul (2) al articolului 20^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Modalitatea de raportare periodică, termenele de raportare, precum și formatul raportării se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.20. La articolul I punctul 26, articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) În aplicarea regimului de control prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, MAE prin ANCEX coordonează activitatea sistemului național de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, în calitate de autoritate națională.(2) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, MAE prin ANCEX are următoarele atribuții principale:a) inițiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii și comune cu alte autorități abilitate în domeniu, potrivit legii, și colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;b) înregistrează și, după caz, certifică persoanele prevăzute la art. 3 să efectueze operațiuni de comerț exterior cu produse militare, prevăzute la art. 1 alin. (1);c) auditează modul de implementare a programului intern de asigurare a conformității la persoanele înregistrate și, după caz, certificate, care vor beneficia de licențe generale de transfer;d) verifică, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea ori finalizarea operațiunilor prevăzute la art. 1, având ca obiect produse militare, precum și respectarea destinației și utilizării finale ale acestora;e) verifică conformitatea și exactitatea declarațiilor persoanelor care desfășoară operațiunile prevăzute la art. 1;f) evaluează și acceptă, după caz, certificatul internațional de import sau documentele echivalente emise ori certificate de autoritățile competente din țările partenerilor importatori sau destinatari, în vederea eliberării licențelor de export, de transfer ori a licențelor de intermediere cu produse militare;g) evaluează și acceptă, după caz, certificatul de control al livrării emis ori certificat de autoritățile competente din țările partenerilor importatori sau destinatari ori documentele echivalente;h) eliberează certificatul internațional de import sau alt document echivalent, precum și certificatul de control al livrării pentru importurile ori transferurile de produse militare;i) examinează și aprobă, cu avizul conform al Consiliului interministerial, cererile de licență privind exportul, importul, transferul și intermedierea de produse militare;j) eliberează licențele de export, import, transfer și intermediere cu produse militare;k) examinează, aprobă și eliberează cererile de licență de tranzit și de transbordare de produse militare pe teritoriul României;l) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, oprirea sau interzicerea derulării operațiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori de transbordare de produse militare, precum și sancționarea persoanelor prevăzute la art. 3 care se fac vinovate de aceste încălcări;m) aplică regimul de sancțiuni prevăzut de prezenta ordonanță de urgență prin corpul de control constituit prin decizie a directorului general;n) informează periodic Guvernul și Consiliul Suprem de Apărare a Țării asupra operațiunilor cu produse militare care sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență;o) redactează și publică rapoarte periodice privind controlul exporturilor de produse militare, în condițiile legii;p) organizează, cu sprijinul ministerelor și instituțiilor implicate, programe de informare a operatorilor economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele și procedurile privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;q) acordă, la cerere, gratuit, consultanță de specialitate operatorilor economici și altor persoane interesate în efectuarea operațiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanță de urgență;r) verifică modul de îndeplinire a obligațiilor și angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile și aranjamentele internaționale în domeniul controlului exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;s) reprezintă România în cadrul activităților desfășurate de organizațiile și organismele internaționale cu responsabilități în domeniul controlului exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;ș) este punct național de contact desemnat pentru asigurarea legăturii cu celelalte state părți în domeniile ce fac obiectul Protocolului împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adoptat la New York la 31 mai 2001, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000;t) este punct național de contact pentru asigurarea legăturii cu celelalte state părți privind Instrumentul internațional care permite statelor să identifice și să urmărească, rapid și sigur, armele de calibru mic și armamentele ușoare, adoptat la New York la 5 decembrie 2005, în cadrul Programului de acțiune al ONU de prevenire, combatere și eradicare a comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armamente ușoare, în toate aspectele sale, adoptat la 20 iulie 2001;ț) cooperează cu autoritățile similare din alte state, în scopul:– informării reciproce și consultării în cazul cererilor de înregistrare, certificare sau de licență de produse militare, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;– actualizării și aplicării uniforme a reglementărilor în materie, inclusiv a listei de produse militare;– sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sancționării acestora de către organele competente din fiecare țară;u) inițiază actualizarea listei de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, în conformitate cu obligațiile și angajamentele internaționale asumate de România;v) inițiază, în colaborare cu alte autorități și instituții publice române, acțiuni de promovare a intereselor României în relațiile cu organizațiile și organismele internaționale de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;w) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege în domeniul regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare.21. La articolul I, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 27^1, cu următorul cuprins:27^1. La articolul 22, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) În cazul în care au fost exportate, importate, transferate sau intermediate produse militare care fac obiectul unor instrumente internaționale privind trasabilitatea, persoanele prevăzute la art. 3 au obligația de a păstra cel puțin 20 de ani documentele privind operațiunile efectuate. În cazul operatorilor economici care manufacturează produse militare ce fac obiectul unor instrumente internaționale privind trasabilitatea, termenul de păstrare a documentelor este de cel puțin 30 de ani.22. La articolul I punctul 28, alineatele (1) și (5) ale articolului 23 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) În cadrul sistemului național de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanți, cel puțin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și ai Autorității Naționale a Vămilor................................................................................................(5) Organizarea și funcționarea Consiliului interministerial se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.23. La articolul I punctul 28, litera c) a alineatului (4) al articolului 23 se abrogă.24. La articolul I punctul 37, alineatul (1) al articolului 33^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33^1(1) Încălcarea prevederilor art. 201 alin. (1) și ale art. 22 alin. (7) constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.25. La articolul I punctul 38, alineatul (1) al articolului 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 32, 33 și 331 se fac de către membrii corpului de control al MAE prin ANCEX, împuterniciți ca agenți constatatori prin mandat de control emis de directorul general MAE prin ANCEX.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 16 aprilie 2013.Nr. 104.-----