HOTĂRÂRE nr. 158 din 10 aprilie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 16 aprilie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 330 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE)"2. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - În structura Ministerului Justiţiei funcţionează operatorul de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 pentru domeniile «Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex», «Cooperarea şi întărirea capacităţii judiciare» şi «Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni nonprivative de libertate», organizat în cadrul Direcţiei programe europene (DPE), cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului. DPE asigură coordonarea programării, implementării şi monitorizării asistenţei financiare nerambursabile preaderare şi postaderare acordate de Uniunea Europeană şi alte state, având ca beneficiar Ministerul şi instituţiile din subordinea sau coordonarea acestuia."3. La anexa nr. 1, numărul maxim de posturi este de 330 (exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi DIPFIE).4. La anexa nr. 1, sintagma "Serviciul programe europene", din cadrul Pilonului IV, se înlocuieşte cu sintagma "Direcţia programe europene".5. În anexa nr. 3, la punctul I.B "Administraţia Naţională a Penitenciarelor", numărul maxim de posturi este de 15.583.  +  Articolul IILa articolul 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Numărul posturilor prevăzute pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi pentru unităţile sale subordonate este de 15.583"PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────p. Ministrul justiţiei, interimar,Ovidiu Puţura,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 10 aprilie 2013.Nr. 158.________