ORDIN nr. 45 din 27 ianuarie 1998pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 bis din 6 aprilie 1998  În conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la 15 zile de la data publicării.Ministrul transporturilor,Traian Basescu  +  Anexa 1 NORME TEHNICEprivind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor  +  Capitolul 1 Generalitati1.1. Prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.1.2. Proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor publice se realizează pe baza principiilor generale prevăzute în prezentele norme tehnice.La proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor publice se va ţine seama de funcţia pe care o au în reţeaua rutiera, de clasa tehnica, de utilizarea raţională a terenurilor, conservarea şi protejarea mediului înconjurător, de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate potrivit legii, precum şi de necesitatea desfăşurării circulaţiei în condiţii de siguranţă şi confort.1.3. Prevederile prezentelor norme tehnice nu se aplică:- strazilor;- drumurilor închise circulaţiei publice.  +  Capitolul 2 Proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor2.1. Planificarea, proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor publice se fac în funcţie de categoriile acestora din punct de vedere funcţional şi de clasa tehnica determinata potrivit normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.2.2. Din punct de vedere funcţional şi administrativ, drumurile publice se împart, în ordinea importantei, astfel: a) autostrăzi - drumuri naţionale de mare capacitate şi viteza, rezervate exclusiv circulaţiei autovehiculelor, care nu deservesc proprietăţile riverane, prevăzute cu doua cai unidirectionale separate printr-o zona mediana având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi banda de stationare de urgenta; intersectii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea autovehiculelor fiind permisă numai prin locuri special amenajate; b) drumuri expres - drumuri naţionale accesibile numai prin noduri sau intersectii reglementate care pot fi interzise anumitor categorii de utilizatori şi vehicule şi pe care oprirea şi staţionarea pe partea carosabilă sunt interzise; c) drumuri naţionale şi europene (E) - drumuri naţionale deschise traficului internaţional, a căror încadrare ca drumuri E se stabileşte conform prevederilor Acordului European privind marile drumuri de trafic internaţional (AGR).Ele pot fi şi autostrăzi sau drumuri expres; d) drumuri naţionale principale - drumuri naţionale care asigura legătură capitalei tarii cu oraşele reşedinţa de judeţ, legăturile dintre acestea, precum şi cu principalele puncte de control pentru trecerea frontierei de stat a României;- alte drumuri naţionale pe care la ultimul recensământ de circulaţie s-a înregistrat un volum de trafic mediu zilnic anual (MZA) mai mare de 3.500 vehicule fizice/24 de ore sau mai mare de 4.500 vehicule-etalon autoturisme/24 de ore; e) drumuri naţionale secundare - restul drumurilor naţionale care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a)-d); f) drumuri judeţene - drumuri publice care asigura legăturile dintre:- municipiile reşedinţa de judeţ şi resedintele de comune, municipii, oraşe, obiective de interes turistic, porturi, aeroporturi etc.;- oraşe şi municipii între ele; g) drumuri comunale - drumuri publice care asigura legăturile dintre oraşe sau resedintele de comuna şi satele care le aparţin; h) drumuri vicinale - drumuri care deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele acestora.2.3. Corelarea categoriilor de drumuri, din punct de vedere funcţional şi administrativ, cu clasele tehnice stabilite în conformitate cu prevederile normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice se face potrivit prescripţiilor din tabelul nr. 1. Tabelul nr. 1 2.4. La racordarea drumurilor publice din afară localităţilor cu cele din interiorul localităţilor trebuie aplicat principiul conform căruia drumurile publice din afară localităţilor trebuie să se continue cu drumuri de acelaşi rang sau superior în traversarea localităţilor. În tabelul nr. 2 sunt redate legăturile recomandabile dintre drumurile din afară localităţilor cu cele din interiorul localităţilor. Tabelul nr. 2 2.5. Elementele geometrice ale traseului drumurilor publice se stabilesc în funcţie de clasa tehnica a acestora şi de viteza de proiectare determinata în conformitate cu prevederile normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.Elementele geometrice adoptate trebuie să asigure desfăşurarea circulaţiei în condiţii de deplina siguranţa şi confort şi sunt prezentate în tabelul nr. 3.    Tabelul nr. 3    -------------                 ELEMENTE GEOMETRICE    A. Clasa tehnica I - Autostrăzi
               
    Elemente geometrice   U.MViteze de proiectare  ( km/h)
    12010080
    Razele minime ale curbelor în plan   m650450240
    Declivităţi longitudinale maxime   %566
    Razele de racordare convexă a declivităţilorminimem18.0009.0004.500
    excepţionalem12.0006.0003.000
    Razele de racordare concavă a declivităţilorminimem6.5004.5003.000
    excepţionalem4.2003.0002.200
    Distanţa de vizibilitate   m230160110
      B. Clasa tehnica II-V
                       
    Elemente geometriceU.MViteze de proiectare  (km/h)
    100806050403025
    Razele minime ale curbelor în planm45024012595603525
    Razele minime în serpentinem--3025202020
    Declivităţi longitudinalemaxime%566,5777,58
    excepţionale%----88,59
    Razele minime ale racordărilor verticale convexefără benzi separatem10.0004.5001.6001.3001.000800500
    cu benzi separatem6.0003.0001.5001.000800500300
    Razele minime ale racordărilor concavem3.0002.2001.5001.0001.000500300
    Distanţa de vizibilitatefără benzi separatem280230140110706050
    cu benzi separatem1401007055353025
  NOTĂ:În condiţii grele de desfăşurare a traseului şi/sau acolo unde condiţiile de mediu adiacente drumului o impun, în vederea neafectarii resurselor istorice şi estetice şi pentru evitarea unor lucrări de volume mari şi costisitoare, razele minime ale curbelor în plan pot fi reduse cu 10-15% pe baza unui calcul tehnico-economic.2.6. Determinarea elementelor profilului transversal, mai ales lăţimea benzilor şi numărul acestora, trebuie să fie stabilită în funcţie de nivelul de serviciu ce se doreşte a fi oferit utilizatorilor în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.Pentru construcţiile noi debitul de serviciu, care serveşte la dimensionarea drumurilor din punct de vedere al capacităţii de circulaţie, este debitul admisibil corespunzător nivelului de serviciu "C".Pentru drumurile existente aflate în exploatare, pentru asigurarea unor condiţii bune de desfăşurare a circulaţiei, este necesar ca traficul sa nu depăşească debitul recomandabil corespunzător nivelului de serviciu "B". În situaţia în care acesta este depăşit, este indicat să se adopte măsuri locale de sporire a capacităţii de circulaţie prin amenajarea intersectiilor, construirea de benzi suplimentare pentru vehicule lente, corectarea curbelor, îmbunătăţirea vizibilitatii etc., prin corectarea elementelor care conduc la reducerea capacităţii şi fluentei circulaţiei.2.7. Lăţimea platformei şi a părţii carosabile se stabileşte în funcţie de clasa tehnica, de categoria funcţională şi de elementele prevăzute în anexa nr. 1, astfel:A) Lăţimea platformei: a) între 23,5 m şi 26 m, la autostrăzi; b) între 17 m şi 19 m, la drumurile cu patru benzi de circulaţie; c) între 7 m şi 12 m, la drumurile cu doua benzi de circulaţie; d) de 5 m, la drumurile cu o bandă de circulaţie.B) Lăţimea părţii carosabile: a) între 14 m şi 15 m, la autostrăzi; b) de 14 m la drumurile cu patru benzi de circulaţie; c) între 5,5 şi 7 m, la drumuri cu doua benzi de circulaţie; d) de 4 m, la drumuri cu o bandă de circulaţie.2.8. Zonele mediane la autostrăzi se prevăd a fi echipate cu dispozitive de reţinere (glisiere sau parapete de securitate), plantaţii sau dispozitive speciale antiorbire.2.9. În vederea asigurării fluentei circulaţiei pe sectoarele cu declivitati peste 4%, având circulaţie preponderenta de vehicule grele (peste 20% din trafic), se vor realiza benzi suplimentare pentru circulaţia acestora.2.10. Dimensionarea structurii rutiere se face în funcţie de intensitatea şi de compozitia traficului de perspectiva, de caracteristicile fizico-mecanice şi de deformabilitate ale materialelor, conform reglementărilor în vigoare.Alegerea tipului de structura rutiera se va face pe baza unor calcule tehnico-economice şi de rentabilitate, ţinându-se seama şi de lucrările de întreţinere necesare fiecărui tip de îmbrăcăminte rutiera în exploatare.Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate degradari datorate fenomenului de inghet-dezghet, se vor lua măsuri pentru sporirea rezistentei structurii rutiere la acest fenomen.2.11. Pentru asigurarea confortului şi siguranţei circulaţiei în exploatare, la realizarea imbracamintei rutiere se vor utiliza materiale, echipamente şi tehnologii care să asigure realizarea condiţiilor privind planeitatea, uniformitatea şi rugozitatea suprafeţei de rulare, corelate cu vitezele practicabile în conformitate cu prescripţiile în vigoare.
   +  Capitolul 3 Proiectarea şi construirea podurilor, pasajelor şi a viaductelor3.1. Proiectarea podurilor, pasajelor, viaductelor şi a podetelor se face în funcţie de clasa tehnica a drumului, ţinându-se seama de elementele din tabelul nr. 4.     Tabelul nr. 4    -------------
           
    Clasa tehnicăClasa de încărcareConvoiul de calcul
    AutocamioaneVehicule speciale pe roţi sau şenile
    I      
    II      
    IIIEA30V80
    IV      
    VIA13S60
  3.2. Clasele de încărcare şi convoaiele de calcul pentru dimensionarea podurilor, podetelor, pasajelor şi a viaductelor se aplică atât construcţiilor noi, cat şi la modernizarea, consolidarea sau reabilitarea celor existente.3.3. Pentru podurile, podetele şi viaductele amplasate pe drumuri publice cu trafic de vehicule speciale pentru piese grele, la propunerea unităţilor care au în administrare drumul respectiv, la solicitarea beneficiarului transportului şi cu aprobarea Ministerului Transporturilor se pot lua în considerare, la dimensionare, tipuri de convoaie excepţionale, corelate cu dimensiunile şi greutatile pieselor, în conformitate cu prescripţiile în vigoare.3.4. La podurile şi podetele amplasate pe drumurile de clasa tehnica V cu trafic uşor, fără perspectiva sporirii ulterioare a greutatii vehiculelor, dimensionarea se poate face şi la clasa II de încărcare pentru convoaie A(10) şi S(40), pe baza aprobării administratorului drumului.3.5. La dimensionarea hidraulica a podurilor şi podetelor se va asigura scurgerea apelor potrivit debitelor de calcul şi de verificare, ţinându-se seama de prevederile studiilor şi lucrărilor pentru regularizarea, indiguirea şi amenajarea cursurilor de apa, în contextul legislaţiei în vigoare.În cazul râurilor şi al canalelor navigabile, se vor prevedea soluţii care să asigure gabaritele de navigaţie.3.6. La realizarea pasajelor denivelate se va ţine seama de traficul actual şi de evoluţia acestuia în perspectiva, de necesitatea asigurării fluentei şi siguranţei circulaţiei şi de eficienta tehnico-economică.3.7. Pe drumurile naţionale europene se vor prevedea pasaje denivelate la intersectiile cu linii de cale ferată principale.3.8. Lăţimea podurilor, pasajelor şi a viaductelor se corelează cu lăţimea platformei şi a părţii carosabile a drumului şi este prevăzută în anexa nr. 2.3.9. Înălţimea gabaritului de libera trecere peste drumuri, indiferent de categorie sau clasa tehnica, este de 5,0 m.
   +  Capitolul 4 Intersectii de drumuri4.1. Intersectiile dintre drumurile publice se realizează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de clasele tehnice şi de categoriile functionale ale drumurilor care se intersectează şi în funcţie de intensitatea traficului rutier.4.2. Intersectiile autostrazilor şi drumurilor expres cu alte drumuri se fac denivelat.La drumurile expres se pot admite accese la nivel, la care intrarea şi ieşirea din drumul expres se fac prin viraj la dreapta, dar nu se admit incrucisari sau accese prin viraj la stanga la acelaşi nivel.În anumite condiţii, în cazul unui schimb important de trafic şi unde gradul de ocupare a terenului permite, se poate lua în considerare amenajarea unor intersectii giratorii.4.3. Amenajarea intersectiilor la acelaşi nivel între doua drumuri se va face numai pe baza unui calcul de capacitate a intersectiei, luându-se în considerare traficul orar de perspectiva, corespunzător celei de-a 30-a ore, în conformitate cu reglementările în vigoare.În cazul depăşirii capacităţii pentru o intersectie la nivel cu circulaţia reglementată prin indicatoare rutiere, se poate avea în vedere soluţia semaforizarii intersectiilor situate în localităţi. În afară localităţilor, în asemenea situaţii, se va prevedea sens giratoriu sau intersectie denivelata.4.4. Proiectarea amenajărilor intersectiilor de nivel se face asigurându-se circulaţia cu prioritate pe traseul de drum cu clasa tehnica superioară, considerat drum principal.Drumurile naţionale europene, care nu sunt autostrăzi sau drumuri expres, au prioritate faţă de celelalte drumuri.Amenajarea la acelaşi nivel a intersectiilor drumurilor publice din afară localităţilor se va face cu respectarea reglementărilor în vigoare, prevăzându-se pentru asigurarea fluentei şi siguranţei benzi de virare, racordari de colt, benzi de stocaj şi benzi de accelerare sau decelerare.4.5. Largirile, benzile de accelerare şi decelerare, de viraj şi de stocare, precum şi penele de racordare aferente amenajării intersectiilor se realizează cu aceeaşi îmbrăcăminte şi cu structura rutiera identică cu cea existenta pe drum.4.6. La proiectarea intersectiilor dintre drumuri se vor evita pe cat posibil sectoarele cu declivitati mai mari de 4% şi racordarile în interiorul curbelor drumului principal.4.7. Intersectiile autostrazilor şi drumurilor expres cu calea ferată se fac denivelat.Pentru drumurile naţionale europene intersectiile vor fi denivelate în cazul liniilor de cale ferată principale.Pentru celelalte categorii de drumuri necesitatea realizării intersectiei denivelate se stabileşte pe baza eficientei economice şi a indicelui general de prioritate, determinate în conformitate cu metodologia în vigoare.4.8. În cazul intersectiilor la nivel dintre drumuri şi cai ferate sau linii de tramvai, se va urmări ca acestea să se facă, de regula, respectându-se următoarele condiţii:- intersectia să se facă sub un unghi cat mai aproape de 90 grade, dar nu mai mic de 45 grade;- ambele cai de comunicaţie să fie pe cat posibil în aliniament;- în cazuri excepţionale, se poate admite amplasarea intersectiei într-o zona în care una dintre cele doua cai de comunicaţie este în curba, numai dacă declivitatea uneia şi inclinarea în profil transversal a celeilalte sunt în acelaşi sens, iar diferenţa dintre ele nu depăşeşte 5%.;- declivitatea liniei în zona intersectiei nu trebuie să depăşească cu mai mult de 5%. inclinarea profilului transversal al drumului.4.9. Tipul de echipare a intersectiei dintre drumurile publice şi calea ferată, precum şi semnalizarea se stabilesc în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale5.1. Prezentele norme tehnice se completează cu prevederile din reglementările în vigoare, aferente fiecărei categorii de lucrări care intră în componenta drumului public.5.2. În cazul modernizării, consolidării sau reabilitării unor sectoare de drumuri existente, care au un sistem rutier definitiv fără defecte majore structurale: sunt în ramblee înalte sau deblee adânci, au lucrări grele de sprijinire şi consolidare, sunt în traversarea localităţilor cu numeroase accese şi prezintă elemente geometrice care nu se încadrează în cele prevăzute de norme, iar amenajarea în condiţiile normelor ar necesita lucrări de volume mari şi costisitoare, exproprieri şi/sau demolări sau ar elimina posibilităţile de acces la riverani, cu acordul administratorului drumului, acestea se pot corela cu viteza de proiectare în cadrul unui proces de proiectare excepţionala, prin adoptarea unor elemente la limita celor rezultate din calcule, fără însă a afecta siguranţa circulaţiei, prevăzându-se măsuri corespunzătoare.5.3. Pe drumurile publice pe care se desfăşoară frecvent circulaţia autobuzelor pe linii regulate de transport în comun se vor prevedea staţii de transport în comun.Amplasarea lor se va face la propunerea administraţiei publice locale, cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere.Amplasarea statiilor de transport în comun în acelaşi profil transversal al drumului este interzisă.Staţiile de transport în comun nu pot fi folosite ca locuri de stationare sau parcare.5.4. Proiectarea şi construirea drumurilor de utilitate privată se vor face pe baza caracteristicilor impuse de tipurile de vehicule ce vor circula pe aceste drumuri.5.5. Drumurile de utilitate privată deschise circulaţiei publice vor trebui să aibă elemente similare cel puţin cu drumurile publice de clasa tehnica V şi să fie semnalizate corespunzător reglementărilor în vigoare pentru circulaţia publică.
   +  Anexa 1 -------la normele tehnice-------------------LATIMILE PLATFORMEI ŞI PĂRŢILOR CAROSABILE ALE DRUMURILOR ÎN ALINIAMENTE1. CLASA TEHNICA IAUTOSTRAZI1.1. AUTOSTRAZI ÎN REGIUNI DE ŞES ŞI DEAL1.2. AUTOSTRAZI ÎN REGIUNI DE MUNTE2. CLASA TEHNICA II2.1. DRUMURI EXPRES ŞI DRUMURI NAŢIONALE EUROPENE (E) CU PATRU BENZI DE CIRCULAŢIE 2.2. DRUMURI NAŢIONALE EUROPENE ŞI DRUMURI NAŢIONALE PRINCIPALE CU PATRU BENZI DE CIRCULAŢIE 3. CLASA TEHNICA IIIDRUMURI EXPRES, DRUMURI NAŢIONALE EUROPENE, DRUMURI NAŢIONALE PRINCIPALE, DRUMURI NAŢIONALE SECUNDARE, DRUMURI JUDEŢENE CU DOUA BENZI DE CIRCULAŢIE3.1. DRUMURI EXPRES ŞI DRUMURI NAŢIONALE EUROPENE (E)3.2. DRUMURI NAŢIONALE EUROPENE, DRUMURI NAŢIONALE PRINCIPALE, DRUMURI NAŢIONALE SECUNDARE, DRUMURI JUDEŢENE CU DOUA BENZI DE CIRCULAŢIENOTĂ:Pentru drumurile naţionale europene lăţimea minima a platformei trebuie să fie de minimum 10 m, iar benzile de încadrare să aibă cel puţin 0,75 m latime. De asemenea, vor fi prevăzute platforme de stationare, din loc în loc.4. CLASA TEHNICA IV ŞI V4.1. DRUMURI NAŢIONALE SECUNDARE, DRUMURI JUDEŢENE, DRUMURI COMUNALE CU DOUA BENZI DE CIRCULAŢIENOTĂ:La drumurile judeţene şi comunale se admite ca parapetele să fie amplasate şi în cadrul latimii acostamentelor.4.2. DRUMURI COMUNALE, DRUMURI VICINALE CU DOUA BENZI DE CIRCULAŢIENOTĂ:Se admite ca parapetele, rigolele sau şanţurile să fie amplasate şi în cadrul latimii acostamentelor.4.3. DRUMURI COMUNALE, DRUMURI VICINALE, CU O SINGURA BANDA DE CIRCULAŢIE  +  Anexa 2 -------la normele tehnice-------------------LĂŢIMEA PODURILOR, PASAJELOR ŞI A VIADUCTELOR PE DRUMURI CLASA TEHNICA IAUTOSTRAZI Pentru autostrăzi în regiuni de munte, lăţimea va fi de 11 m.PE DRUMURI CLASA TEHNICA IIPE DRUMURI CLASA TEHNICA III şi IV PE DRUMURI CLASA TEHNICA V, CU DOUA BENZI DE CIRCULAŢIE PE DRUMURI CLASA TEHNICA V, CU O SINGURA BANDA DE CIRCULAŢIE----------