NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 29 aprilie 2010 (*actualizată*)pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor(actualizată până la data de 27 iulie 2012*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 136 din 23 noiembrie 2010; ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011; ORDINUL nr. 48 din 10 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1DefiniţiiÎn sensul prezentelor norme sanitar veterinare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. animal - un animal domestic din speciile: bovine, inclusiv bubaline - bubalus bubalus, şi bizoni- bison bison, suine, ovine şi caprine;2. Baza naţională de date informatice - sistemul naţional integrat de informaţii şi aplicaţii, ale cărui gestiune şi administrare sunt încredinţate, conform legii, unui operator;3. crotalie auriculară simpă - mijloc de identificare a animalelor, confecţionat din material plastic, care poartă înregistrat prin imprimare numărul unic de identificare a animalului;4. crotalie auriculară electronică - mijloc de identificare a animalelor, confecţionat din material plastic, care poartă înregistrat prin imprimare numărul unic de identificare a animalului şi care are încorporat prin procesul de fabricaţie un transponder;5. carte/card de exploataţie - documentul de identificare a exploataţiei;6. deţinător de animale - persoana ce are în posesie permanentă animale, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie, sau are în posesie temporară animale în calitate de îngrijitor al acestora sau de persoană căreia i s-a încredinţat îngrijirea lor; această categorie include, fără a se limita la conducătorii grupurilor de animale, conducătorii mijloacelor de transport în care se găsesc animale, precum şi administratorii exploataţiilor comerciale, de tip târguri sau expoziţii de animale, tabere de vară, ferme de animale, centre de colectare a animalelor şi abatoare;7. exploataţie - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe adăposturi, orice construcţie sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ţinute, deţinute, îngrijite, tăiate sau manipulate animale;8. identificarea animalelor - aplicarea mijloacelor oficiale de identificare care ajută la identificarea permanentă a animalelor, fără a prejudicia bunăstarea lor, precum şi stabilirea speciei, rasei, sexului şi vârstei respectivului animal;9. mamă - o femelă părinte al unui animal, chiar dacă respectivul animal a fost sau nu produsul unui ovul ori embrion inseminat, dar care exclude o femelă de la care a fost luat ovulul sau embrionul;10. mişcarea animalelor - creşterea sau descreşterea numărului de animale aflate într-o exploataţie, din oricare motiv, inclusiv naşterea sau moartea unui animal;11. operator SNIIA - persoana juridică căreia i s-au încredinţat, în condiţiile legii, activităţile legate de proiectarea, construirea, implementarea, operarea şi întreţinerea sistemului privind identificarea şi înregistrarea animalelor;12. paşaport - documentul oficial care înregistrează identitatea fiecărui animal din specia bovină, inclusiv bubaline şi bizoni, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;13. proprietar de animale - persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociaţiile înregistrate legal sau persoanele juridice care au în proprietate animale;14. proprietar de exploataţie - persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociaţiile înregistrate legal sau persoanele juridice care au în proprietate o exploataţie;15. Registrul naţional al exploataţiilor, denumit în continuare RNE - colecţia de date în format electronic care cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România;16. Registrul exploataţiei - colecţia de date în format de hârtie şi/sau electronic care cuprinde informaţii despre animalele identificate din exploataţia respectivă şi despre mişcarea acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; la exploataţiile nonprofesionale, registrul exploataţiei este reprezentat de colecţia exemplarelor documentelor care se remit proprietarului exploataţiei la consemnarea mişcării animalelor, inclusiv la identificarea iniţială, prin arhivarea respectivelor exemplare, în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător şi păstrate prin grija proprietarului, pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei;17. sacrificare pentru consum propriu - sacrificarea animalelor în exploataţii, carnea, produsele şi subprodusele provenite de la acestea fiind destinate exclusiv consumului propriu;18. Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, denumit în continuare SNIIA - totalitatea aplicaţiilor, dispozitivelor, documentelor şi procedurilor utilizate pentru identificarea şi înregistrarea animalelor;19. unitate - componenta unei persoane juridice, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială care desfăşoară activităţi înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de creştere, comercializare, colectare ori tăiere a animalelor vii: exploataţii comerciale de bovine, ovine, caprine, baze de achiziţii pentru animale vii, târguri de animale vii şi expoziţii de animale vii, abatoare, centre de colectare pentru animale vii, exploataţii de carantină;-----------Pct. 19 al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.20. unitate de neutralizare a deşeurilor de origine animală - unitatea aparţinând persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociaţiilor înregistrate legal sau persoanelor juridice, inclusiv instituţiilor publice, care desfăşoară activităţi de neutralizare a deşeurilor de origine animală, în baza autorizării şi/ sau aprobării, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare;21. vehicule - toate mijloacele de transport rutier, feroviar, naval şi aerian, autorizate sanitar-veterinar pentru transportul de animale;22. notificare - înştiinţarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit, prin înscrierea de către deţinătorul de animale în registrul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9 a datelor cu privire la evenimentele care au avut loc în cadrul exploataţiei sau cu privire la aceasta;23. mijlocitori de afaceri cu animale vii - persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoane juridice care desfăşoară activităţi de cumpărare şi vânzare de animale vii în intervalul a 24 de ore, cu mijloace de transport înregistrate/ autorizate sanitar - veterinar, cu respectarea legislaţiei sanitar - veterinare privind mişcarea animalelor şi care nu dispun obligatoriu de facilităţi/ spaţii de adăpostire;24. utilizatori SNIIA - persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice sau asociaţii înregistrate legal, altele decât medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, care deţin dreptul de a utiliza SNIIA în baza caruia au acces şi drept de editare utilizând aplicaţiile electronice disponibile în SNIIA a datelor privind înregistrarea animalelor pe care le deţin sau pentru care au obţinut drepturile de operare de date de la deţinătorii animalelor.25. asociaţie înregistrată legal - persoana juridică de drept privat fără scop patrimonial, organizata conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi care are ca scop organizarea activităţii în sectorul de creştere al animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, suine.26. crotalie duplicat - mijloc oficial de identificare a animalului care este imprimat cu acelaşi număr unic de identificare a acestuia imprimat pe mijlocul oficial de identificare care s-a pierdut.-----------Pct. 26 al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 10 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012.  +  Articolul 2Obiective generale (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte activităţile, atribuţiile, responsabilităţile, regulile şi documentele referitoare la implementarea şi operarea SNIIA pe întreg teritoriul României, astfel cum prevede legislaţia în vigoare, prin înregistrarea utilizatorilor, furnizorilor primari, furnizorilor secundari, mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, exploataţiilor, identificarea individuală a fiecărui animal şi înregistrarea fiecărei mişcări a acestuia, în vederea stabilirii trasabilităţii.-----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (2) Ovinele, caprinele, suinele şi bovinele circulă pe teritoriul României numai dacă sunt identificate şi înregistrate potrivit prevederilor prezentei norme sanitare veterinare şi însoţite de formulare/documente de mişcare şi de paşaport, în cazul bovinelor, precum şi de alte documente prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare.-----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (3) Ovinele, caprinele şi bovinele care sunt destinate tăierii în abator trebuie însoţite şi de certificatul de sănătate animală pentru animalele vii transportate de la exploataţie la abator, prevăzut în cap. X al secţiunii IV din anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman.-----------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (4) Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociaţiile înregistrate legal sau persoanele juridice implicate în activităţile SNIIA garantează confidenţialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (5) Utilizatorii SNIIA se supun procedurilor de înregistrare la direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare DSVSA, în vederea obţinerii drepturilor de acces şi editare în SNIIA. (6) Toate animalele din România sunt identificate în exploataţia în care s-au născut utilizându-se: a) o crotalie auriculară simplă cu cod unic de identificare pentru animalele din specia suine crescute în exploataţiile nonprofesionale, precum şi în exploataţiile comerciale de tip A;-----------Lit. a) a alin. (6) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. b) cu două crotalii auriculare, imprimate cu acelaşi cod unic de identificare, pentru animalele din specia bovine, ovine şi caprine. (7) Toate ovinele şi caprinele născute după 31 decembrie 2009 vor fi identificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică, ambele conţinând acelaşi cod unic de identificare al animalului.  +  Articolul 3Excepţii (1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (6) şi (7), ovinele şi caprinele care până la vârsta de 12 luni vor fi tăiate pe teritoriul României pot fi identificate cu o crotalie auriculară simplă imprimată cu cod unic de identificare, la solicitarea scrisă a deţinătorului animalelor şi cu condiţia ca acestea să fie transportate din exploataţia de origine direct la un abator situat pe teritoriul ţării. (2) În cazul în care animalele identificate în conformitate cu prevederile alin. (1) sunt deţinute şi după ce au ajuns la vârsta de 12 luni sau sunt destinate comerţului intracomunitar ori exportului, acestora li se va aplica şi crotalia electronică, pereche a crotaliei simple deja aplicate, imprimată cu acelaşi cod unic de identificare, astfel încât animalele să fie identificate în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (7).-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 4Termene de identificare (1) Animalele sunt identificate cu respectarea următoarelor termene: a) animalele din speciile bovine, în termen de până la 20 de zile de la naştere; b) animalele din specia ovine şi caprine, în termen de până la 9 luni de la naştere; c) animalele din specia suine, în termen de până la 60 de zile de la naştere. (2) Animalele sunt identificate, în orice caz, înaintea mutării acestora în afara exploataţiei în care s-au născut, dacă aceasta are loc înaintea termenelor prevăzute la alin. (1). (3) Animalului care şi-a pierdut una dintre crotalii, pentru speciile bovine, ovine, caprine, sau crotalia, în cazul animalelor din specia suine, i se aplică o crotalie duplicat, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea evenimentului în Baza Naţională de Date.-----------Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 10 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012. (4) Animalului din specia bovine, ovine şi caprine care şi-a pierdut ambele crotalii şi pentru care, în urma unei anchete efectuate de medicul veterinar oficial, se face dovada identităţii i se aplică o crotalie duplicat în cel mult 30 de zile de la înregistrarea evenimentului în Baza Naţională de Date.-----------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 10 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012.  +  Articolul 5Condiţii (1) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 2 - 4, DSVSA se asigură că sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) fiecare exploataţie este înregistrată în RNE; b) fiecare utilizator SNIIA este înregistrat; c) fiecărui proprietar de exploataţie i se eliberează o carte de exploataţie; d) animalele sunt identificate şi înregistrate în SNIIA; e) animalelor din specia bovine li se eliberează un paşaport; f) fiecare mişcare a animalelor se desfăşoară numai cu formularele/documentele de mişcare şi este înregistrată în SNIIA. g) fiecare furnizor secundar este înregistrat în SNIIA;-----------Lit. g) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. h) fiecare mijlocitor de afaceri cu animale vii este înregistrat în SNIIA.-----------Lit. h) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, supraveghează şi controlează SNIIA.  +  Articolul 6Înregistrare ca utilizator SNIIA (1) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA, proprietarul unităţii, care optează să îşi opereze în nume propriu datele referitoare la animalele deţinute, trebuie să depună la DSVSA competentă teritorial următoarele documente:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10; b) copie a documentului de identitate pentru persoana desemnată cu atribuţii de acces şi editare date în SNIIA, care devine operatorul de date pentru înregistrarea animalelor în cadrul exploataţiei; c) copie a cardului de exploataţie sau documentul eliberat de DSVSA la înregistrarea exploataţiei în RNE care conţine codul exploataţiei şi datele proprietarului exploataţiei. (2) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA, reprezentantul asociaţiei înregistrate legal trebuie să depună la DSVSA următoarele documente: a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11; b) copia documentului de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; c) copia actului constitutiv; d) copia statutului asociaţiei; e) documentul legalizat prin care se atestă împuternicirea din partea proprietarului exploataţiei nonprofesionale de a efectua activitatea de înregistrare a animalelor către respectiva asociaţie; f) copie a cardului de exploataţie sau formularul de identificare, prevăzut în anexa nr. 3, care conţine codul exploataţiei şi datele proprietarului exploataţiei nonprofesionale pentru care se solicită accesul în SNIIA; g) copie a documentelor de identitate pentru persoanele desemnate cu atribuţii de acces şi editare date în SNIIA, care devin operatori de date pentru înregistrarea animalelor în cadrul asociaţiei; pentru fiecare operator de date se menţionează codurile exploataţiilor nonprofesionale pentru care are atribuţii de acces şi editare date în SNIIA. (3) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA pentru operarea datelor referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor, în baza împuternicirilor deţinătorilor de animale, persoanele prevăzute la art. 1 pct. 24, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), trebuie să depună la DSVSA următoarele documente: a) cerere de acordare a dreptului de utilizator SNIIA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14; b) copie de pe datele de identificare ale solicitantului (BI/CI, actul constitutiv în cazul persoanelor fizice autorizate sau al persoanelor juridice); c) documentul legalizat prin care se atestă împuternicirea din partea proprietarului exploataţiei de a opera datele referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor către respectivul utilizator SNIIA; d) copie de pe cardul de exploataţie sau formularul de identificare, prevăzut în anexa nr. 3, care conţine codul exploataţiei şi datele proprietarului exploataţiei pentru care se solicită accesul în SNIIA; e) copie de pe documentele de identitate pentru persoanele desemnate cu atribuţii de acces şi editare de date în SNIIA, care devin operatori de date; pentru fiecare operator de date se menţionează codurile exploataţiilor pentru care are atribuţii de acces şi editare de date în SNIIA.-----------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (4) Abrogat.-----------Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (5) Dreptul de utilizare a SNIIA încetează odată cu înregistrarea şi aprobarea de către DSVSA a unei cereri din partea solicitanţilor prevăzuţi la alin. (1), (2) şi (3). Orice schimbare a operatorului de date va fi notificată DSVSA judeţene, comunicându-se totodată datele noului operator.-----------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.(5^1) Dreptul de utilizare a SNIIA pentru o anumită exploataţie încetează odată cu înregistrarea şi aprobarea de către DSVSA a unei cereri din partea proprietarului exploataţiei.-----------Alin. (5^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (6) Excepţie de la prevederile alin. (1), (2) şi (3) fac medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi care acţionează, în condiţiile legii, pentru supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, identificarea şi înregistrarea bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, în baza contractelor atribuite în condiţiile legii.-----------Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (7) Rezultatul evaluării cererilor prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) va fi comunicat solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.-----------Alin. (7) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (8) La soluţionarea favorabilă a cererii solicitantului, DSVSA înmânează acestuia CD-ROM-ul de înregistrare care conţine datele de identificare securizate ale utilizatorului SNIIA şi ale operatorului de date, manualul cu procedurile de înregistrare în Baza naţională de date informatice, precum şi adresa de internet la care se accesează modulul demonstrativ, disponibil pentru explicaţiile referitoare la procedurile de înregistrare a animalelor.-----------Alin. (8) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (9) La înmânarea CD - ROM -ului de înregistrare prevăzut la alin. (8), DSVSA efectuează instruirea solicitantului cu privire la procedurile de înregistrare a animalelor.  +  Articolul 7Înregistrarea sanitar veterinară a mijlocitorilor de afaceri cu animale vii (1) În vederea înregistrării, mijlocitorii de afaceri cu animale vii trebuie să depună la DSVSA următoarele documente: a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12; b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi a documentului prin care se evidenţiază că desfăşoară activităţi conform codului 342 din Clasificarea Ocupaţiilor din România, denumit în continuare C.O.R.; c) documentul care atestă că deţine în proprietate sau prin contract de închiriere un mijloc de transport înregistrat/ autorizat de DSVSA pentru transportul animalelor vii, potrivit legii; d) copie a certificatului de înregistrare/ autorizare sanitară veterinară emis de către DSVSA pentru mijlocul de transport; e) contractul încheiat cu unitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată sanitar - veterinar, sau copia autorizaţiei sanitar - veterinare a unităţii proprii de neutralizare care aparţine operatorului economic respectiv, după caz. (2) Cererile de înregistrare ca mijlocitor de afaceri cu animale vii se depun la DSVSA competentă pentru teritoriul unde îşi are declarat sediul respectivul solicitant. (3) Rezultatul evaluării cererii va fi comunicat solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare. (4) Documentul de înregistrare, prevăzut în anexa nr. 13, emis de DSVSA la solutionarea favorabilă a cererii solicitantului, conţine codul de înregistrare repartizat de SNIIA, pe care mijlocitorul de afaceri cu animale vii îl va folosi pentru înregistrarea în documentele de mişcare a animalelor achiziţionate şi comercializate.  +  Articolul 8Înregistrarea exploataţiilor (1) Fiecare exploataţie din România trebuie înregistrată în RNE, prin atribuirea unui cod alfanumeric unic şi permanent generat de SNIIA prin grija operatorului acestuia, de către: a) medicul veterinar de liberă practică împuternicit, numai pentru exploataţiile nonprofesionale, exploataţiile comerciale de tip A, tabere de vară şi stâne;-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. b) DSVSA, numai pentru unităţi, după autorizarea sanitară veterinară a acestora. (2) Toate exploataţiile din România trebuie să aibă câte o carte de exploataţie, care să conţină cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, emisă de către operatorul SNIIA şi distribuită proprietarului exploataţiei prin grija medicului veterinar de liberă practică împuternicit, sub coordonarea DSVSA, în cazul exploataţiilor nonprofesionale, respectiv ridicată de la sediul DSVSA, în cazul exploataţiilor comerciale şi al exploataţiilor comerciale de tip A.-----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 9Închiderea sau redeschiderea exploataţiilor (1) Exploataţiile, cu excepţia celor care fac obiectul unei interdicţii sau restricţii de orice fel, se consideră închise din momentul în care nu mai sunt înregistrate animale la codul de exploataţie respectiv. (2) Redeschiderea unei exploataţii se realizează de către SNIIA ca urmare a mişcării animalelor având ca destinaţie exploataţia respectivă. (3) În cazul închiderii temporare sau permanente a unei exploataţii comerciale se procedează după cum urmează: a) în cazul în care o exploataţie comercială este închisă temporar sau definitiv, înregistrarea în RNE se face prin schimbarea stării unităţii din "activă" în "suspendată" în ziua emiterii respectivului ordin, prin grija DSVSA şi pe baza ordonanţei de închidere; b) după închiderea temporară sau definitivă a unei exploataţii comerciale, SNIIA nu permite tranzacţii de animale având această destinaţie decât după parcurgerea procedurii prevăzute la lit. c); c) redeschiderea unei exploataţii comerciale închise temporar în urma nerespectării legislaţiei în vigoare sau la cererea proprietarului se realizează de către DSVSA, prin modificarea în RNE a stării unităţii din "suspendată" în "activă", ca urmare a remedierii cauzelor care au condus la aceasta sau pe baza solicitării proprietarului exploataţiei, după caz. (4) SNIIA stochează informaţiile oricărei exploataţii pe o durată de 3 ani consecutivi din momentul în care nu mai există niciun animal în exploataţie.  +  Capitolul II Obligaţiile proprietarilor exploataţiilor nonprofesionale, ale proprietarilor şi deţinătorilor de animale în cazul în care identificarea şi înregistrarea animalelor este efectuată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit  +  Articolul 10Obligaţii privind regimul exploataţiilor nonprofesionale (1) În cazul constituirii unei noi exploataţii sau al intrării unui animal într-o exploataţie care nu a avut animale în ultimii 3 ani, proprietarul acesteia este obligat să notifice medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu 7 zile înainte de producerea evenimentului, intenţia respectivă, în vederea înregistrării exploataţiei în RNE, furnizând acestuia datele de identificare menţionate în formularul de identificare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3. (2) Fiecare proprietar de exploataţie este obligat să colaboreze cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau cu medicul veterinar oficial, după caz, în vederea înregistrării exploataţiei şi desfăşurării altor activităţi prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară, după cum urmează: a) în cazul unei exploataţii existente, proprietarul exploataţiei are următoarele obligaţii:1. să permită medicului veterinar oficial să desfăşoare controale şi inspecţii sanitar-veterinare la toate exploataţiile şi pentru toate animalele;2. să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, răspunsuri corecte referitoare la informaţiile solicitate, respectiv numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa proprietarului exploataţiei, adresa exploataţiei, precum şi datele despre deţinătorul animalelor;3. să declare medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, în perioada prevăzută de lege, orice modificare apărută în datele deja colectate cu privire la animale şi exploataţie;4. să păstreze în mod corespunzător registrul exploataţiei, să îl actualizeze şi să îl arhiveze pentru control sanitar-veterinar pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei; b) în cazul deschiderii sau redeschiderii unei exploataţii, proprietarul acesteia informează medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu 7 zile înainte, despre respectiva intenţie de deschidere a activităţii. (3) În completarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1), proprietarul exploataţiilor declară medicului de liberă practică împuternicit închiderea temporară ori definitivă a activităţii exploataţiei, cu 7 zile înainte de producerea evenimentului. (4) Proprietarul exploataţiei păstrează pentru activităţi de control sanitar-veterinar toate documentele privind identificarea şi înregistrarea exploataţiei şi a animalelor care îi sunt remise. (5) Proprietarul exploataţiei păstrează în bune condiţii cartea exploataţiei, prezentând-o la fiecare înregistrare a unei mişcări în/ din exploataţia sa; (6) Proprietarul exploataţiei comunică în termen de maximum 7 zile pierderea sau furtul acesteia medicului veterinar de liberă practică împuternicit, prin intermediul căruia completează formularul de declarare eveniment, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5; (7) Pe baza formularului de declarare eveniment, proprietarului exploataţiei i se eliberează de către operatorul SNIIA un duplicat, contra cost.  +  Articolul 11Obligaţii privind identificarea şi mişcarea animalelor din exploataţiile nonprofesionale (1) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a colabora cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea identificării şi înregistrării animalelor din exploataţia sa.-----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.(1^1) Fiecare deţinător de animale achiziţionează, direct de la un furnizor primar sau de la un furnizor secundar, mijloacele de identificare necesare identificării animalelor deţinute.-----------Alin. (1^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (2) Proprietarul exploataţiei trebuie să permită accesul în exploataţie doar animalelor identificate conform legislaţiei în vigoare şi doar celor care sunt însoţite de formularele/ documentele de mişcare, iar în cazul bovinelor, şi de paşaport. (3) În termen de 7 zile de la achiziţionarea oricăror animale din speciile care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare, deţinătorul de animale notifică prezenţa respectivelor animale în exploataţie medicului veterinar de liberă practică împuternicit.-----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (4) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor; în acest scop, solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit eliberarea formularului de mişcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.-----------Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (5) În cazul vânzării animalelor, cu excepţia suinelor, direct din exploataţia nonprofesională către o exploataţie comercială, exploataţie comercială de tip A sau unui mijlocitor de afaceri pentru animale vii, deţinătorul animalelor predă medicului veterinar împuternicit, în termen de cel mult 7 zile, exemplarul negru al documentului de mişcare completat şi semnat de deţinător, la predarea animalelor către noii deţinători.-----------Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (6) În cazul cumpărării animalelor de la o exploataţie comercială sau mijlocitor de afaceri cu animale vii, noul deţinător păstrează şi arhivează în registrul exploataţiei exemplarul albastru al documentului de mişcare şi predă medicului veterinar de liberă practică împuternicit exemplarul negru al acestui document în cel mult 7 zile de la intrarea animalelor în exploataţie. (7) Pentru animalele din specia bovine, suplimentar faţă de cerinţele prevăzute la alin. (1) - (6), noul deţinător de animale are obligaţia de a solicita înregistrarea mişcării şi în paşaportul bovinei, în cazul în care această mişcare are ca rezultat schimbarea deţinătorului sau a exploataţiei. (8) Numai animalele înscrise în formularul/ documentul de mişcare pot fi mutate dintr-o exploataţie în alta, inclusiv cele având drept destinaţie un abator, în vederea tăierii. (9) Deţinătorul de animale are obligaţia de a avea asupra sa pe timpul mişcării animalelor următoarele documente: a) paşaportul, în cazul animalelor din specia bovine; b) la ieşirea animalelor către altă exploataţie, formularul de mişcare albastru - matcă şi cupon; c) la intrarea în exploataţie a animalelor provenite din unităţi documentul de mişcare exemplarele albastru şi negru. d) alte documente prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.-----------Lit. d) a alin. (9) al art. 11 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (10) La achiziţionarea animalelor, noul deţinător este obligat să aibă asupra sa un document care să conţină codul exploataţiei de destinaţie - carte de exploataţie, copie după formularul de identificare sau împuternicire din partea proprietarului exploataţiei de destinaţie. (11) În cazul în care animalul care a ieşit către exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, s-a întors în exploataţia de origine, deţinătorul acestuia are obligaţia de a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit, prin predarea către acesta a exemplarului negru al documentului de mişcare. (12) Proprietarul exploataţiei are obligaţia de a reţine, de a păstra şi de a arhiva în registrul exploataţiei exemplarele verzi - matcă şi/sau albastru - cupon ale tuturor formularelor de mişcare eliberate pentru animalele care au fost şi/ sau sunt în exploataţie, precum şi exemplarele verzi şi albastre ale documentelor de mişcare pentru animalele care au fost şi/ sau sunt în exploataţie, după caz. (13) În vederea monitorizării mişcării animalelor, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta organelor de control şi inspecţie sanitar-veterinară documentele de însoţire a animalelor pe parcursul mişcării acestora. (14) La sosirea animalelor în exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din unitatea respectivă formularele de mişcare şi predă reprezentantului unităţii exemplarul albastru al acestor formulare. (15) La constituirea unei exploataţii de tip stână şi tabără de vară, prin încredinţarea animalelor către un deţinător sau către proprietarul acelei exploataţii, acesta preia numai animale care sunt însoţite de formularul/ documentul de mişcare. (16) În perioada în care animalele se află într-o exploataţie de tip stână şi tabără de vară, proprietarul acesteia sau deţinătorul animalelor are obligaţia de a avea în permanenţă asupra sa formularele/ documentele de mişcare ale tuturor animalelor din respectiva exploataţie. (17) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu, moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere a crotaliilor aplicate animalelor, pierdere a cărţii de exploataţie sau a paşaportului în cazul bovinelor, precum şi regăsire a animalului, deţinătorul animalelor notifică medicul veterinar de liberă practică împuternicit despre acestea, în termen de maximum 7 zile de la producerea evenimentului. (18) În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu deţinătorul animalelor are obligaţia de a preda medicului veterinar de liberă practică împuternicit crotaliile auriculare ale animalelor sacrificate. (19) În cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, crotaliile auriculare nu se îndepărtează. (20) În cazul bovinelor, paşaportul este predat medicului veterinar de liberă practică împuternicit, în termen de maximum 7 zile de la producerea evenimentului care are drept consecinţă lipsa bovinei din exploataţie, cu excepţia evenimentului de mişcare către o altă exploataţie. (21) DSVSA eliberează contra cost paşapoartele duplicat, în termen de maximum 3 zile de la data solicitării, pe baza formularului de declarare eveniment în care este consemnată pierderea paşaportului şi a înregistrării acestuia în Baza naţională de date informatice; costul paşapoartelor duplicat se stabileşte de fiecare DSVSA, în funcţie de cheltuielile generate de emiterea acestora. (22) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra animalelor din specia bovine prin vânzare sau donaţie, vechiul proprietar are obligaţia de a preda noului deţinător paşaportul bovinei.-----------Alin. (22) al art. 11 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (23) În cazul moştenirii animalelor din specia bovine, noul deţinător, în cazul în care nu intră în posesia paşaportului, are obligaţia de a solicita eliberarea unui duplicat, conform prevederilor prezentei norme.-----------Alin. (23) al art. 11 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 12Obligaţii privind transportul animalelor viiOrice persoană care transportă animalele pe teritoriul României are următoarele obligaţii: a) să accepte doar animalele identificate, care sunt însoţite de formularul/ documentul de mişcare sau de documentele obligatorii necesare în cazul comerţului intracomunitar sau al exportului către ţări terţe, precum şi de paşaport, în cazul bovinelor; b) să verifice la îmbarcare, pentru fiecare animal, corespondenţa dintre paşaport, formularul/ documentul de mişcare şi crotalii auriculare, pentru animalele din specia bovine, precum şi corespondenţa dintre crotaliile auriculare şi formularul/ documentul de mişcare, pentru celelalte specii de animale; c) să prezinte persoanelor responsabile de controlul sanitar - veterinar animalele şi toate documentele prevăzute la lit. a); d) să asigure bunăstarea animalului pe parcursul întregii călătorii, în conformitate cu legislaţia în vigoare; e) să transporte animalele în vehicule înregistrate/ autorizate sanitar - veterinar în acest scop.  +  Capitolul IIIObligaţiile proprietarilor de exploataţii comerciale şi exploataţii comerciale de tip A/deţinătorilor de animale din exploataţii nonprofesionale care efectuează activitatea de identificare şi înregistrare prin asociaţiile înregistrate legal-----------Titlul capitolului III a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 13Obligaţii privind regimul exploataţiilor (1) În cazul constituirii unei noi exploataţii sau al intrării unui animal într-o exploataţie care nu a avut animale în ultimii 3 ani, proprietarul acesteia este obligat să notifice DSVSA, cu 7 zile înainte de producerea evenimentului, intenţia respectivă, în vederea înregistrării exploataţiei în RNE, furnizând acestuia datele de identificare. (2) În cazul unei exploataţii existente, fiecare proprietar de exploataţie sau deţinător de animale are următoarele obligaţii:-----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 13 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. a) să permită medicului veterinar oficial să desfăşoare controale şi inspecţii sanitar-veterinare la toate exploataţiile şi pentru toate animalele; b) să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, răspunsuri corecte referitoare la informaţiile solicitate, respectiv numele, prenumele/ denumirea, codul numeric personal/ CUI, şi adresa proprietarului exploataţiei, adresa exploataţiei, precum şi datele despre deţinătorul animalelor; c) să declare medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, în perioada prevăzută de lege, orice modificare apărută în datele deja colectate cu privire la exploataţie; d) să păstreze în mod corespunzător registrul exploataţiei, să îl actualizeze şi să îl arhiveze pentru control sanitar-veterinar pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei. e) să ridice de la sediul DSVSA documentele de mişcare necesare desfăşurării activităţii şi să achite contravaloarea acestora.-----------Lit. e) a alin. (2) al art. 13 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (3) În cazul deschiderii sau redeschiderii unei exploataţii, proprietarul acesteia informează medicul veterinar oficial, cu 7 zile înainte, despre respectiva intenţie de deschidere a activităţii. (4) În completarea obligaţiilor prevăzute la alin. (2), proprietarul exploataţiilor declară medicului veterinar oficial, închiderea temporară ori definitivă a activităţii exploataţiei, cu 7 zile înainte de producerea evenimentului. (5) Proprietarul exploataţiei păstrează pentru activităţi de control sanitar-veterinar toate documentele care îi sunt remise privind identificarea şi înregistrarea exploataţiei şi a animalelor. (6) Proprietarul exploataţiei păstrează în bune condiţii cartea exploataţiei; în cazul pierderii sau furtului acesteia, proprietarului exploataţiei i se eliberează de către operatorul SNIIA un duplicat, contra cost.  +  Articolul 14Obligaţii privind identificarea şi mişcarea animalelor (1) Fiecare deţinător are obligaţia de a identifica şi înregistra animalele deţinute în condiţiile prevăzute la art. 2 - 5. (2) Fiecare deţinător de animale achiziţionează, direct de la un furnizor primar sau de la un furnizor secundar, mijloacele de identificare necesare identificării animalelor deţinute.-----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (3) Deţinătorul animalului va înregistra în registrul exploataţiei naşterea animalului în aceeaşi zi cu identificarea lui, în cazul bovinelor înregistrând totodată şi codul crotaliei auriculare a mamei; de asemenea, deţinătorul animalului este responsabil de înregistrarea naşterii animalului şi în SNIIA, în termen de 7 zile de la identificarea lui, în cazul bovinelor înregistrându-se totodată şi codul crotaliei auriculare a mamei; paşaportul bovinei va fi ridicat de la DSVSA în termen de 14 zile de la înregistrarea animalului în SNIIA. (4) Proprietarul sau administratorul exploataţiei trebuie să permită accesul în exploataţie doar animalelor identificate conform legislaţiei în vigoare şi doar celor care sunt însoţite de formularele/ documentele de mişcare, iar în cazul bovinelor, şi de paşaport. (5) La achiziţionarea sau încredinţarea oricăror animale din speciile care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare, deţinătorul de animale înregistrează în aceeaşi zi în registrul exploataţiei intrarea/ ieşirea respectivelor animale în/din exploataţie şi este responsabil de înregistrarea mişcării în SNIIA, în termen de cel mult 3 zile de la intrarea/ieşirea animalului. (6) În cazul în care încredinţarea animalelor se face către un mijlocitor de afaceri cu animale vii, în documentul de mişcare va fi completat codul de înregistrare al acestuia, iar la înregistrarea mişcării în SNIIA va fi, de asemenea, înregistrat acest cod ca şi destinaţie intermediară a animalelor. (7) În cazul în care, achiziţionarea animalelor se face de la un mijlocitor de afaceri cu animale vii la înregistrarea mişcării în SNIIA va fi completat, de asemenea, codul de înregistrare al acestuia. (8) Deţinătorul animalelor are obligaţia ca la orice mişcare a acestora să completeze documentul de mişcare al animalelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8. (9) Pentru animalele din specia bovine, suplimentar faţă de cerinţele prevăzute la alin. (1)-(4), noul deţinător de animale are obligaţia de a înregistra mişcarea şi în paşaportul bovinei, în cazul în care această mişcare are ca rezultat schimbarea deţinătorului sau a exploataţiei. (10) Numai animalele înscrise în documentul de mişcare pot fi mutate dintr-o exploataţie în alta, inclusiv cele având drept destinaţie un abator, în vederea tăierii. (11) Deţinătorul de animale are obligaţia de a avea asupra sa pe timpul mişcării animalelor următoarele documente: a) paşaportul, în cazul animalelor din specia bovine; b) documentul de mişcare - exemplarele albastru, roşu şi negru. c) alte documente prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare.-----------Lit. c) a alin. (11) al art. 14 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (12) La achiziţionarea animalelor, noul deţinător este obligat să aibă asupra sa un document care să conţină codul exploataţiei de destinaţie - carte de exploataţie, copie după documentul de identificare sau împuternicire din partea proprietarului exploataţiei de destinaţie. (13) Proprietarul exploataţiei are obligaţia de a reţine, de a păstra şi de a arhiva exemplarele verde şi/ sau albastru ale tuturor documentelor de mişcare eliberate pentru animalele care au fost şi/ sau sunt în exploataţie. (14) În vederea monitorizării mişcării animalelor, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta organelor de control şi inspecţie sanitar-veterinară documentele de însoţire a animalelor pe parcursul mişcării acestora. (15) La sosirea animalelor în exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din unitatea respectivă documentele de mişcare şi predă reprezentantului unităţii exemplarul albastru al acestor documente. (16) La constituirea unei exploataţii de tranzit de tip stână sau tabără de vară, prin încredinţarea animalelor către un deţinător sau către proprietarul acelei exploataţii de tranzit, acesta preia numai animale care sunt însoţite de formularul/documentul de mişcare. (17) În perioada în care animalele se află într-o exploataţie de tranzit de tip stână sau tabără de vară, proprietarul acesteia sau deţinătorul animalelor are obligaţia de a avea la dispoziţia organelor de control formularele/documentele de mişcare ale tuturor animalelor din respectiva exploataţie. (18) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu, moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere a crotaliilor aplicate animalelor, pierdere a cărţii de exploataţie sau a paşaportului în cazul bovinelor, precum şi regăsire a animalului, deţinătorul animalelor înregistrează în aceeaşi zi evenimentul în registrul exploataţiei şi are responsabilitatea pentru înregistrarea evenimentului în SNIIA, în termen de cel mult 7 zile de la producerea lui. (19) În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu deţinătorul animalelor are obligaţia de a preda medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar - veterinare zonale crotaliile auriculare ale animalelor sacrificate. (20) În cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, crotaliile auriculare nu se îndepărtează. (21) În cazul bovinelor, paşaportul este predat medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar - veterinare zonale, în termen de cel mult 7 zile de la producerea evenimentului care are drept consecinţă lipsa bovinei din exploataţie, cu excepţia evenimentului de mişcare către o altă exploataţie. (22) DSVSA eliberează contra cost paşapoartele duplicat, în termen de maximum 3 zile de la data solicitării, pe baza cererii în care este consemnată pierderea paşaportului şi a înregistrării acestui eveniment în Baza naţională de date informatice; costul paşapoartelor duplicat se stabileşte de fiecare DSVSA, în funcţie de cheltuielile generate de emiterea acestora.  +  Articolul 15Obligaţii privind activitatea din abatoare (1) Fiecare abator deţine şi actualizează un registru al abatorului, care este inscripţionat cu codul abatorului atribuit de SNIIA. (2) Administratorul abatorului, în calitate de deţinător de animale, este responsabil pentru menţinerea şi actualizarea registrului abatorului şi are următoarele obligaţii: a) să permită accesul în abator numai animalelor identificate, care sunt însoţite de un formular/document de mişcare, precum şi de paşaport, în cazul bovinelor; b) să verifice, pentru fiecare animal, dacă există concordanţă între codul unic de identificare şi documentele prevăzute la lit. a); c) sub supravegherea medicului veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator să înlăture crotaliile auriculare ale tuturor animalelor tăiate şi să efectueze, pentru fiecare pereche de crotalii recuperate de la animalele sacrificate, o secţiune transversală, perpendicular pe pinul de penetrare pentru partea "tată", respectiv canal de joncţiune, pentru partea "mamă"; secţiunea este efectuată astfel încât să includă codul de bare înscris pe fiecare componentă a crotaliei; prin grija administratorului abatorului, toate crotaliile auriculare înlăturate se distrug prin incinerare fie în crematoriile proprii, caz în care se întocmeşte un proces-verbal de incinerare semnat şi de medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator, fie în unităţi specializate, caz în care se face dovada predării lor către unitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală cu care abatorul are încheiat un contract; d) să înregistreze în registrul abatorului cel puţin următoarele date referitoare la animalele tăiate: data tăierii, codul unic de identificare animalului, codul exploataţiei de origine, codul de înregistrare al mijlocitorului de afaceri cu animale vii de la care s-au achiziţionat animalele, dacă este cazul, numărul animalelor tăiate, numărul lotului de animale, greutatea carcasei, codul de identificare al carcasei, destinaţia cărnii, numărul autorizaţiei de transport şi numărul de înmatriculare al vehiculului cu care au fost transportate animalele la abator, numărul autorizaţiei de transport şi numărul de înmatriculare al vehiculului care efectuează transportul carcasei; e) să actualizeze zilnic registrul abatorului şi să îl păstreze pentru control o perioadă de cel puţin 3 ani după închiderea activităţii; f) să preia de la deţinătorul animalelor din specia bovine, destinate tăierii în abator, paşapoartele acestora, să le semneze, să aplice ştampila unităţii în rubrica prevăzută în paşaport pentru administratorul abatorului şi să le înmâneze medicului veterinar oficial din cadrul circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor la fiecare sfârşit de lună pentru bovinele tăiate în luna respectivă; g) să arhiveze în ordine cronologică formularele/documentele de mişcare destinate noului deţinător de animale şi să le păstreze pentru controlul sanitar-veterinar pentru o perioadă de cel puţin 3 ani; h) să înregistreze în SNIIA intrarea animalelor în abator, precum şi tăierea sau, dacă este cazul, moartea acestora, în termen de cel mult 3 zile de la producerea evenimentului, înregistrând codul exploataţiei-sursă şi codul de înregistrare al mijlocitorului de afaceri cu animale vii de la care a achiziţionat animalele, dacă este cazul, precum şi codul formularului sau al documentului de mişcare.-----------Lit. h) a alin. (2) al art. 15 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (3) Registrul abatorului poate fi păstrat pe suport hârtie sau pe suport electronic.  +  Articolul 16Obligaţii în cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitar sau prin importÎn cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitar sau prin import din ţări terţe, deţinătorul are următoarele obligaţii: a) identifică, în termen de cel mult 7 zile de la data importului, animalele provenite din ţările terţe, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitar - veterinare; b) este responsabil de înregistrarea în SNIIA a animalelor importate, în cel mult 7 zile de la identificarea acestora, menţionând corespondenţa dintre codul de identificare din ţara terţă şi noul cod de identificare obţinut prin crotaliere. c) în cazul animalelor provenite din state membre ale Uniunii Europene, este responsabil de înregistrarea animalului în SNIIA în cel mult 7 zile de la intrarea acestora în exploataţie, păstrând crotaliile auriculare din statul membru de origine şi specificând codul unic de identificare al mamei; d) ridică noul paşaport al bovinei de la DSVSA în termen de 14 zile de la înregistrarea animalului în SNIIA; e) predă la DSVSA paşapoartele bovinelor provenite din state membre ale Uniunii Europene la ridicarea pasapoartelor noi emise de DSVSA.  +  Articolul 17Obligaţii privind activitatea în târgul de animale vii, baza de achiziţii pentru animale vii şi expoziţia de animaleProprietarul târgului de animale vii, bazei de achiziţii pentru animale vii şi expoziţiei de animale are urmatoarele obligaţii: a) să arhiveze în dosare separate pentru fiecare zi în care funcţionează exemplarul albastru al formularului de mişcare sau exemplarul albastru al documentului de mişcare, după caz, destinate unităţii, care au însoţit animalele la intrarea în aceasta; b) să elibereze documente de mişcare pentru animalele ce părăsesc unitatea, completând datele referitoare la exploataţia de destinaţie; c) să înregistreze în SNIIA, în aceeaşi zi, trecerea animalelor prin unitate, înregistrând, în acelaşi timp, dacă animalul şi-a schimbat sau nu proprietarul; în cazul în care animalul şi-a schimbat proprietarul, are obligaţia să înregistreze şi codul exploataţiei noului proprietar sau codul mijlocitorului de afaceri, după caz.-----------Lit. c) a art. 17 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 18Obligaţii în cazul vânzării de animale prin comerţ intracomunitar sau exportÎn cazul vânzării de animale prin comerţ intracomunitar sau export deţinătorul animalului, este responsabil de înregistrarea în SNIIA a evenimentului de ieşire la comerţ intracomunitar sau export, în termen de maximum 2 zile de la producerea evenimentului, menţionând totodată şi ţara de destinaţie.  +  Capitolul IV Obligaţiile mijlocitorilor de afaceri cu animale vii  +  Articolul 19Obligaţiile mijlocitorilor de afaceri cu animale viiLa cumpărarea şi la vânzarea de animale, mijlocitorii de afaceri cu animale vii au următoarele obligaţii: a) să preia de la deţinători doar animale identificate conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare; b) la preluarea animalelor, să completeze documentul de mişcare prevăzut în anexa nr. 8, obligatoriu cu toate datele prevăzute în secţiunea A şi B a respectivului document şi în anexa acestuia, dacă este cazul, precum şi datele din secţiunea C, dacă acestea sunt cunoscute şi reprezintă destinaţia pentru toate animalele; c) în cazul în care exploataţia de destinaţie nu este cunoscută, la preluarea animalelor din exploataţia de provenienţă, completează datele din secţiunea C a documentului de mişcare la predarea animalelor către noul deţinător din exploataţia de destinaţie, numai dacă toate animalele înscrise în respectivul document de mişcare au aceeaşi destinaţie; d) în cazul în care animalele înscrise într-un document de mişcare preluate dintr-o exploataţie de provenienţă au destinaţii diferite, la predarea animalelor către noii deţinători de la destinaţie, eliberează noi documente de mişcare, completând secţiunile A, B şi C:1. cu datele corespunzătoare atât ale exploataţiei de provenienţă, cât şi ale celei de destinaţie;2. cu datele corespunzătoare ale animalelor preluate de exploataţia de destinaţie; e) predă atât deţinătorilor animalelor din exploataţiile de provenienţă, cât şi deţinătorilor animalelor din exploataţiile de destinaţie exemplarele documentelor de mişcare ce le revin acestora, precum şi exemplarul ce revine medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru exploataţia nonprofesională de provenienţa sau destinaţie, după caz; f) deţine pe timpul transportului animalelor de la exploataţia de provenienţă, până la exploataţia de destinaţie, cel puţin exemplarele albastru şi roşu ale documentului de mişcare; g) păstrează pentru cel puţin 3 ani de la încetarea activităţii, exemplarele roşii ale documentelor de mişcare, arhivate în ordine cronologică şi le prezintă organelor de control la solicitarea acestora; h) întocmeşte şi păstrează la sediul social declarat Registrul animalelor transportate şi comercializate, în care se completează toate datele referitoare la:1. codul unic de identificare al animalelor preluate;2. exploataţia de provenienţă a animalelor;3. data preluării;4. numărul de înmatriculare al mijlocului de transport al animalelor;5. codul exploataţiei de destinatie a animalelor;6. data predării către exploataţia de destinaţie;7. data morţii animalului, dacă este cazul. i) întocmeşte şi păstrează la sediul social declarat Registrul dezinfecţiilor efectuate mijloacelor de transport animale vii utilizate la transportul animalelor comercializate având file prevăzute pentru fiecare mijloc de transport deţinut sau utilizat, în care se completează datele referitoare la:1. data transportului;2. specia de animale a fost transportată;3. data şi locul unde a avut loc dezinfecţia, după efectuarea transportului;4. denumirea comercială a dezinfectantului folosit;5. concentraţia în care a fost folosit dezinfectantul. j) pastrează şi prezintă organelor de control pentru cel puţin 3 ani de la încetarea activităţii Registrul animalelor transportate şi comercializate şi Registrul dezinfecţiilor efectuate mijloacelor de transport animale vii utilizate la transportul animalelor comercializate; k) notifică direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a muncipiului Bucureşti competentă teritorial pentru exploataţia de destinaţie despre vânzarea tuturor suinelor şi despre destinaţia lor; notificarea se face prin transmiterea prin fax a documentelor de mişcare a animalelor vii, completate cu toate datele prevăzute de secţiunile A, B şi C.------------Litera k) a art. 19 a fost introdusă de pct. 1 al art. 24 din ORDINUL nr. 136 din 23 noiembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2010.  +  Capitolul V Obligaţiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit  +  Articolul 20Obligaţii privind identificarea şi înregistrarea exploataţiilor (1) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit verifică şi actualizează permanent datele cu privire la exploataţiile şi animalele pentru care este împuternicit, inclusiv pe cele referitoare la exploataţiile comerciale de tip A, potrivit legii, ca urmare a notificării deţinătorilor de animale sau ca urmare a efectuării acţiunilor sanitare veterinare.-----------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (2) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1), medicul veterinar de liberă practică împuternicit efectuează următoarele activităţi: a) răspunde solicitării de înregistrare doar a exploataţiilor nonprofesionale, taberelor de vară şi stânelor, în maximum 7 zile de la primirea acesteia, şi completează toate rubricile destinate identificării acestora, conform formularului de identificare; b) actualizează datele aparţinând exploataţiilor din RNE cu privire la: schimbarea proprietarului, modificarea domiciliului proprietarului, schimbarea numelui proprietarului, divizarea exploataţiilor nonprofesionale în urma partajului efectuat în condiţiile legii, pe baza cererii proprietarului şi a documentelor justificative; copiile documentelor în baza cărora s-a făcut schimbarea datelor în SNIIA sunt păstrate la medicul veterinar de liberă practică împuternicit şi de DSVSA cel puţin 3 ani; modificarea datelor în SNIIA este efectuată în maximum 3 zile de la prezentarea de către proprietar a cererii şi a documentelor justificative; c) răspunde solicitării de actualizare a datelor de identificare ale exploataţiilor nonprofesionale, care au fost reorganizate ca exploataţii comerciale de tip A, înregistrate sanitar-veterinar, potrivit legii, de către DSVSA.-----------Lit. c) a alin. (2) al art. 20 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit distribuie cărţile de exploataţie, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea lor, prin înmânare către proprietarul exploataţiei, respectiv deţinătorul animalelor, efectuând totodată un scurt instructaj privind funcţiile cărţii, precum şi obligaţiile ce revin deţinătorului acestora.-----------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (4) În cazul închiderii definitive a unei exploataţii, medicul veterinar de liberă practică împuternicit preia cartea exploataţiei respective şi o transmite în termen de maximum 30 de zile către DSVSA. (5) În cazul înfiinţării unei exploataţii noi, medicul veterinar de liberă practică împuternicit completează formularul de identificare, iar la primirea cărţii de exploataţie de la DSVSA o înmânează, pe bază de semnătură, proprietarului exploataţiei. (6) În cazul pierderii, furtului sau dispariţiei cărţii de exploataţie, medicul veterinar de liberă practică împuternicit anunţă operatorul SNIIA prin inregistrarea evenimentului în SNIIA. (7) La primirea duplicatului cărţii de exploataţie eliberat de către operatorul SNIIA, medicul veterinar de liberă practică împuternicit îl înmânează proprietarului exploataţiei.  +  Articolul 21Obligaţiile privind identificarea şi înregistrarea animalelor (1) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sunt responsabili cu efectuarea identificării animalelor şi cu înregistrarea acestora în SNIIA, în cazul exploataţiilor pentru care a fost împuternicit, potrivit legii. (2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligaţii: a) în termen de maximum 7 zile de la notificarea proprietarului, să identifice animalele, înregistrând totodată proprietarul acestora, precum şi deţinatorul lor, dacă acesta este diferit de proprietar; b) să completeze rubricile destinate identificării animalelor, prin înscrierea codului crotaliei, precum şi a informaţiilor solicitate în formularul de identificare; c) să introducă în SNIIA, în maximum 3 zile de la aplicarea mijlocului de identificare, datele cu privire la exploataţiile şi animalele identificate, pe echipamentele de calcul şi de comunicaţii puse la dispoziţie de către operatorul SNIIA; d) să păstreze exemplarul roşu al formularului de identificare, să înmâneze exemplarul verde al acestuia proprietarului exploataţiei şi să expedieze în original exemplarul albastru al formularului de identificare către DSVSA, în prima decadă a lunii următoare; e) abrogată;-----------Lit. e) a alin. (2) al art. 21 a fost abrogată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. f) în cazul constatării într-o exploataţie a existenţei unui animal neidentificat, care nu este produsul vreunei femele din exploataţia în cauză, să anunţe medicul veterinar oficial zonal;-----------Lit. f) a alin. (2) al art. 21 a fost introdusă de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. g) în cazul în care deţinătorul unui animal nu poate face dovada identificării şi trasabilităţii animalului în cauză, să considere acest animal cu risc major în difuzarea de boli, să îl pună sub restricţie şi să îl distrugă conform prevederilor legale, pe cheltuiala deţinătorului şi respectând normele de bunăstare a animalelor.-----------Lit. g) a alin. (2) al art. 21 a fost introdusă de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 22Obligaţiile privind mişcarea animalelor (1) În cazul mişcării animalelor având ca efect descreşterea numărului de animale în exploataţia de referinţă, ca urmare a vânzărilor, donaţiilor sau încredinţărilor de animale - turmă în transhumanţă care pleacă cu cioban, medicul veterinar de liberă practică împuternicit întocmeşte şi eliberează un formular de mişcare, pentru fiecare animal sau grup de animale, astfel: a) răspunde solicitării proprietarului exploataţiei sau a deţinătorului de animale în maximum 3 zile de la primirea acesteia; b) completează formularul de mişcare şi eliberează exemplarele albastru şi verde - matca şi cuponul acestora - pentru fiecare animal sau grup de animale, după caz, care urmează să fie mutat în afara exploataţiei şi care are o destinaţie comună; formularul de mişcare este valabil până la data sosirii animalelor în exploataţia de destinaţie, dar nu mai mult de 3 zile de la eliberare; în situaţia grupurilor de animale aflate în mişcare de tip transhumanţă, formularul de mişcare este valabil până la data sosirii animalelor în exploataţia de destinaţie; c) înregistrează în SNIIA mişcarea animalelor, în aceeaşi zi cu eliberarea formularelor de mişcare; d) păstrează exemplarul roşu al formularului de mişcare emis şi îl arhivează în ordine cronologică. (2) În cazul mişcării animalelor având ca efect creşterea numărului de animale în exploataţia de referinţă, respectiv naşteri, cumpărări, încredinţări, medicul veterinar de liberă practică împuternicit procedează după cum urmează: a) în cazul naşterilor:1. aplică animalelor născute în exploataţie mijloacele oficiale de identificare în termen de 7 zile de la solicitare;2. completează rubricile destinate identificării animalelor, prin înscrierea codului crotaliei auriculare în formularul de identificare menţionând totodată şi datele proprietarului; în cazul bovinelor înregistrează şi datele corecte referitor la codul crotaliei auriculare a mamei;3. semnează formularul de identificare, prezintă formularul respectiv deţinătorului pentru a fi semnat şi de către acesta, păstrează exemplarul roşu al formularului de identificare şi îl arhivează în ordine cronologică, înmânează exemplarul verde deţinătorului şi predă exemplarul albastru al formularului de identificare către DSVSA, în prima decadă a lunii următoare;4. înregistrează evenimentul în SNIIA, în maximum 3 zile de la identificarea animalelor; în cazul bovinelor va înregistra în SNIIA şi datele corecte referitor la codul crotaliei auriculare a mamei;5. abrogat.-----------Pct. 5, lit. a) al alin. (2) al art. 22 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. b) în cazul cumpărărilor, al încredinţărilor sau al transferului:1. răspunde solicitării deţinătorului de animale în maximum 3 zile de la primirea acesteia;2. preia de la deţinatorul animalelor exemplarul albastru matca al formularului de mişcare şi înregistrează datele în SNIIA în aceeaşi zi;3. în cazul bovinelor, suplimentar faţă de prevederile pct. 1 şi 2, completează în paşaportul bovinei datele cu privire la eveniment, semnează şi parafează în rubricile destinate medicului veterinar de liberă practică împuternicit. (3) În cazul preluării exemplarului negru al documentului de mişcare de la deţinatorul animalelor, înregistrează în SNIIA evenimentul de intrare/ ieşire a animalelor în/ din exploataţie, în termen de cel mult 3 zile de la preluarea documentului.  +  Articolul 23Obligaţiile privind înregistrarea unor evenimenteÎn vederea înregistrării unor evenimente de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu, moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere a crotaliilor aplicate animalelor, pierdere a cărţii de exploataţie sau a paşaportului în cazul bovinelor, precum şi regăsire a animalului, medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligaţii: a) să răspundă solicitării proprietarului exploataţiei sau deţinătorului de animale în maximum 3 zile de la primirea acesteia, prin completarea formularului de declarare eveniment, şi să înmâneze solicitantului exemplarul verde al acestuia; înregistrarea evenimentului de tip dispariţie a animalelor este efectuată numai dacă deţinătorul animalelor predă medicului veterinar de liberă practică împuternicit o copie după declaraţia cu privire la evenimentul respectiv, înregistrată la secţia de poliţie în a cărei rază teritorială se află exploataţia din care a dispărut animalul; b) să colecteze crotaliile auriculare ale animalelor sacrificate pentru consum propriu şi să le predea, împreună cu exemplarul albastru al formularului de declarare eveniment, la DSVSA, până în prima decadă a lunii următoare; c) să înregistreze evenimentul în SNIIA, în aceeaşi zi cu eliberarea documentelor; d) suplimentar faţă de cele prevăzute la lit. a)-c), pentru animalele din specia bovine, să completeze în paşaport datele cu privire la eveniment şi să-l predea la DSVSA, în prima decadă a lunii următoare; e) să păstreze şi să arhiveze în ordine cronologică exemplarul roşu al formularului de declarare eveniment şi copia după declaraţia prevăzută la lit. a); f) în cazul semnalării de către deţinătorul de animale ori de către DSVSA a pierderii crotaliei unui animal, să completeze formularul de declarare eveniment, care reprezintă solicitarea eliberării contra cost a unui duplicat al acesteia şi sa inregistreze evenimentul în SNIIA în aceeasi zi; g) în cazul apariţiei unui animal declarat dispărut care are crotalia auriculară/ crotaliile auriculare aplicate, să completeze formularul de declarare eveniment şi să înregistreze în SNIIA, în aceeaşi zi, evenimentul de regăsire a animalului; h) în cazul apariţiei unui animal declarat dispărut nu mai are crotalia auriculară/ crotaliile auriculare, după finalizarea anchetei oficiale efectuate de către organele abilitate şi în cazul în care în urma acesteia a putut fi stabilită cu certitudine originea animalului, să completeze formularul de declarare a evenimentului de tip regăsire animal şi pierdere crotalie şi să înregistreze evenimentele în SNIIA, în aceeaşi zi; să aplice crotalia auriculară/ crotaliile auriculare duplicat sub supravegherea medicului veterinar oficial.  +  Articolul 24Obligaţii în cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitar sau prin import (1) În cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitar sau prin import, medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligaţii: a) verifică corespondenţa dintre codurile unice de identificare şi documentele însoţitoare ale animalelor; b) identifică, crotaliază şi înregistrează în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, în termen de 7 zile de la data importului, animalele provenite din ţările terţe; c) în cazul animalelor provenite din state membre ale Uniunii Europene, înregistrează animalul specificând şi codul unic de identificare al mamei, păstrând crotaliile auriculare din statul membru de origine; de la aceste prevederi sunt exceptate suinele care au făcut obiectul comerţului intracomunitar, cărora li se aplică crotalia auriculară naţională cu cod unic de identificare; d) colectează toate paşapoartele bovinelor de la deţinătorul animalelor şi le predă la DSVSA, în maximum 3 zile de la colectare. (2) Prin completarea formularului de identificare a animalelor şi înregistrarea acestora în SNIIA, se solicită eliberarea de către DSVSA a noilor paşapoarte pentru bovinele provenite atât din statele membre ale Uniunii Europene, cât şi din ţările terţe. (3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit: a) păstrează o copie a fiecărui paşaport predat la DSVSA ; b) predă deţinătorului animalelor exemplarul verde al formularului de identificare; c) transmite la DSVSA exemplarul albastru al formularului de identificare; d) arhivează exemplarul roşu al formularului de identificare.  +  Articolul 25Obligaţiile privind activitatea în târgurile de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii şi expoziţii de animaleMedicul veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din târgurile de animale vii, bazele de achiziţii pentru animale vii şi expoziţiile de animale are obligaţia să verifice corespondenţa dintre codurile unice de identificare ale animalelor şi datele înscrise în formularele/ documentele de mişcare pentru animalele care intră/ ies din unitate.  +  Articolul 26Abrogat.-----------Art. 26 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.  +  Capitolul VI Obligaţiile medicului veterinar oficial  +  Articolul 27Obligaţiile medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale cu privire la identificarea şi înregistrarea animalelorMedicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale are următoarele obligaţii: a) desfăşoară activităţi de monitorizare a activităţii de identificare şi înregistrare a animalelor, desfăşurată de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi de la circumscripţiile sanitare veterinare de asistenţă şi activităţi de inspecţie în exploataţii; toate deficienţele găsite sunt raportate DSVSA, urmărindu-se remedierea acestora;-----------Lit. a) a art. 27 a fost modificată de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. b) execută un program operaţional de monitorizare stabilit de ANSVSA, prin verificarea electronică, scriptică, şi faptică a activităţilor de identificare şi înregistrare a animalelor; c) colectează crotaliile provenite de la animalele sacrificate pentru consum propriu în exploataţiile comerciale şi le predă la DSVSA în vederea distrugerii.  +  Articolul 28Obligaţiile privind comerţul intracomunitar cu animale din România către alte state membre ale Uniunii Europene şi exportul de animaleMedicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale are următoarele obligaţii: a) verifică dacă animalele destinate comerţului intracomunitar sau exportului sunt identificate conform prezentei norme sanitare veterinare şi au paşapoarte, în cazul bovinelor; b) verifică concordanţa dintre codul unic de identificare al animalelor înscris pe crotaliile auriculare şi cel înscris pe documentele însoţitoare; c) păstrează şi arhivează o copie a certificatului de sănătate pentru export sau comerţ intracomunitar; d) predă lunar la DSVSA paşapoartele bovinelor exportate.  +  Articolul 29Obligaţiile medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind activitatea din abatoarele de bovineMedicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor are următoarele obligaţii:-----------Partea introductivă a art. 29 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. a) arhivează cronologic paşapoartele transmise de administratorul legal al abatorului;-----------Lit. a) a art. 29 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. b) verifică înregistrarea în SNIIA a tăierii animalelor, în termenele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară.-----------Lit. b) a art. 29 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. c) transmite la DSVSA, pe bază de proces-verbal de predare-primire, paşapoartele bovinelor astfel:1. o dată pe săptămână, în cazul abatoarelor care taie mai mult de 20 de capete/ săptămână;2. o dată pe lună, în cazul abatoarelor care taie mai puţin de 20 de capete/ săptămână.  +  Articolul 30Obligaţiile privind activitatea din abatoare pentru medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator (1) Medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator are următoarele obligaţii: a) să completeze pe paşaportul bovinei data tăierii şi codul abatorului, să semneze şi să parafeze paşaportul; b) abrogată;-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 30 a fost abrogată de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. c) să supravegheze distrugerea prin incinerare, prin grija proprietarului abatorului, a crotaliilor auriculare ale animalelor tăiate, şi să semneze pe procesul - verbal de incinerare. (2) Dacă medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator constată că un animal destinat tăierii: a) mai are o singură crotalie - permite tăierea animalului pentru consum, în urma unei anchete oficiale din care reiese identitatea animalului; b) nu are nicio crotalie - se aplică prevederile art. 39 alin. (2).-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 30 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (3) Procedura menţionată la alin. (2) poate fi urmată numai dacă animalul a fost însoţit de un formular de mişcare, iar în cazul bovinelor, şi de paşaport, pe baza cărora se poate stabili originea animalului, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 39 alin. (2).  +  Articolul 31Obligaţiile privind activitatea din unităţile de neutralizare a deşeurilor de origine animalăMedicul veterinar oficial înregistrează în SNIIA codurile de identificare ale animalelor înscrise în documentele de mişcare care însoţesc cadavrele care au intrat în unitatea de ecarisare.  +  Capitolul VII Obligaţiile DSVSA  +  Articolul 32Obligaţiile privind identificarea şi înregistrarea exploataţiilor (1) DSVSA este răspunzătoare pentru activitatea de înregistrare şi actualizare a datelor referitoare la unităţi. (2) La emiterea autorizaţiei sanitar-veterinare de către DSVSA, unitatea este înregistrată în RNE cu starea "activă" prin proceduri generate de SNIIA. (3) În cazul redeschiderii unei unităţi a cărei activitate a fost închisă temporar, procedura de reautorizare se efectuează cu menţinerea codului de exploataţie avut iniţial. (4) La înregistrarea în RNE a unităţilor, DSVSA completează datele de identificare ale exploataţiilor cu coordonatele geografice ale acestora, prin utilizarea aparatelor privind Sistemul de Poziţionare Globală. (5) Pentru unităţile deja înregistrate în RNE, DSVSA completează datele de identificare ale acestora cu coordonatele geografice corespunzătoare în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare.  +  Articolul 33Obligaţiile privind gestiunea şi controlul exploataţiilor (1) DSVSA păstrează formularele şi documentele primite de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de la medicul veterinar oficial pentru cel puţin 3 ani, verifică introducerea datelor în RNE şi SNIIA, monitorizează şi controlează SNIIA. (2) În cadrul activităţii de gestiune şi control al exploataţiilor, DSVSA are următoarele obligaţii: a) să verifice toate formularele primite de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit; în cazul formularelor incomplete sau completate incorect, îl informează pe medicul veterinar oficial, cerând corectarea greşelilor; b) să înregistreze în RNE cu stare "activă", prin proceduri generate de SNIIA, toate unităţile; c) să actualizeze pentru toate unităţile datele referitoare la starea acestora, respectiv suspendarea activităţii, închiderea sau redeschiderea acestora; d) să distribuie cărţile de exploataţie, în termen de maximum 7 zile de la primirea lor, prin predare pe bază de semnătură către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau proprietarului unităţii, după caz.  +  Articolul 34Obligaţiile privind monitorizarea identificării şi înregistrării animalelor DSVSA are următoarele obligaţii: a) să permită înregistrarea în SNIIA, la sediul DSVSA, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de către medicul veterinar oficial, prin descărcarea datelor sau introducerea lor, a formularelor prevăzute în anexele nr. 3, 4 şi 5, în cazul în care aceştia, pe considerente exclusiv de ordin tehnic, de natura imposibilităţii realizării unei conexiuni de comunicare punct la punct cu Baza naţională de date informatice, nu pot efectua înregistrarea datelor; constatarea imposibilităţii stabilirii conexiunii se face de DSVSA şi de operatorul SNIIA; b) să verifice din punct de vedere formal toate formularele primite; în cazul formularelor incomplete sau completate incorect, informează medicii veterinari oficiali, solicitând corectarea greşelilor; corectarea trebuie efectuată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit care a emis documentul, în termen de 7 zile de la solicitarea medicului veterinar oficial; c) să arhiveze toate formularele şi documentele trimise de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sau de medicii veterinari oficiali şi să le păstreze cel puţin 3 ani; d) să preia, să depoziteze la sediul DSVSA şi să distribuie medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi formularele şi tehnica de calcul şi comunicaţii puse la dispoziţie de către operatorul SNIIA;-----------Lit. d) a art. 34 a fost modificată de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. e) să aloce electronic formularele care au fost distribuite medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, precum şi să elibereze, contra cost, documentele de mişcare către proprietarii unităţilor şi mijlocitorilor de afaceri cu animale vii înregistraţi;-----------Lit. e) a art. 34 a fost modificată de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. f) abrogată;-----------Lit. f) a art. 34 a fost abrogată de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. g) să înmâneze medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pe bază de proces-verbal, componentele SNIIA prevăzute la lit. d); h) să valideze tipărirea, pe baza situaţiei computerizate generate de SNIIA, a paşapoartelor emise, în condiţiile legii, pentru bovinele identificate şi înregistrate, să le tipărească şi să le predea deţinătorilor de animale din specia bovine, încasând contravaloarea acestora;-----------Lit. h) a art. 34 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. i) să îi coordoneze şi să îi instruiască pe cei implicaţi în activitatea de identificare şi înregistrare a exploataţiilor şi animalelor; j) să preia crotaliile auriculare ale animalelor sacrificate, predate de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de către medicul veterinar oficial, după caz, şi să se asigure de distrugerea lor în condiţiile legii; k) să verifice înregistrarea în SNIIA a evenimentelor suferite de animale; l) în urma verificărilor efectuate, să confirme şi să certifice în scris realitatea, regularitatea şi legalitatea acţiunilor de identificare, crotaliere şi înregistrare în Baza naţională de date informatice, în vederea efectuării plăţilor de către ANSVSA; m) să desfăşoare activităţi de inspecţie obligatorie în exploataţii şi la furnizorii mijloacelor oficiale de identificare utilizate pe teritoriul României; n) să aplice sancţiuni şi să iniţieze investigaţii care vizează deţinătorii sau personalul implicat în activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor, în cazul încălcării prevederilor prezentei norme sanitare veterinare; o) să iniţieze investigaţii şi să aplice sancţiuni care vizează furnizorii mijloacelor oficiale de identificare utilizate pe teritoriul României, în cazul încălcării de către aceştia a prevederilor legislaţiei în vigoare; p) să iniţieze măsuri de corectare a neconformităţilor constatate în urma investigaţiilor prevăzute la lit. n); q) abrogată;-----------Lit. q) a art. 34 a fost abrogată de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. r) să achiziţioneze, potrivit legii, documentele de mişcare şi să le distribuie unităţilor şi mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, contra cost, în funcţie de necesităţile acestora;-----------Lit. r) a art. 34 a fost introdusă de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. s) să achiziţioneze, conform legi, formularele de mişcare şi formularele de declarare a evenimentelor şi să le distribuie medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi;-----------Lit. s) a art. 34 a fost introdusă de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. t) să asigure continuitatea activităţii de identificare şi înregistrare a animalelor în exploataţiile nonprofesionale, prin contractarea de servicii sau prin personal propriu, conform legii.-----------Lit. t) a art. 34 a fost introdusă de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 35Obligaţiile privind monitorizarea activităţii de tăiere a animalelor (1) DSVSA are obligaţia de a verifica, în cadrul programului de monitorizare, crotaliile auriculare şi paşapoartele, în cazul bovinelor, precum şi documentele eliberate pentru animalele tăiate în abatoare sau în cazul sacrificărilor pentru consum propriu. (2) DSVSA are obligaţia să întocmească o procedură de verificare a distrugerii tuturor crotaliilor auriculare provenite de la animalele moarte, sacrificate pentru consum propriu sau tăiate în abator.-----------Art. 35 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 36Obligaţiile privind intrările de animale prin comerţ intracomunitar sau prin import din ţări terţeDSVSA are următoarele obligaţii: a) să verifice înregistrările animalelor şi datele exploataţiei de destinaţie în SNIIA; b) să păstreze, în cazul în care există, paşapoartele animalelor provenite din ţările terţe, primite de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, pentru cel puţin 3 ani; c) să transmită la ANSVSA paşapoartele animalelor provenite din statele membre ale Uniunii Europene, în vederea trimiterii ulterioare a acestora către ţara de origine; d) să predea deţinătorului animalelor un paşaport nou pentru bovine, în termen de 14 zile calendaristice de la înregistrarea animalului în SNIIA.-----------Lit. d) a art. 36 a fost modificată de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 37Obligaţiile privind înregistrarea utilizatorilor SNIIADSVSA are următoarele obligaţii: a) înregistrează cererile solicitanţilor prevăzuţi la art. 6; b) analizează documentele depuse de solicitanţi conform prevederilor art. 6; c) în cazul soluţionării pozitive a cererilor prevăzute la lit. a), emite CD - ROM -ul de înregistrare şi îl predă solicitantului, efectuând instruirea acestuia.  +  Articolul 38Obligaţii privind înregistrarea mijlocitorilor de afaceri cu animale viiDSVSA are următoarele obligaţii: a) inregistrează cererile solicitantilor prevăzuţi la art. 7; b) analizează documentele depuse de solicitanţi conform prevederilor art. 7; c) în cazul solutionarii pozitive a cererii va emite Documentul de înregistrare a mijlocitorului de afaceri cu animale vii, prevăzut în anexa nr. 13, înregistrând în acesta şi codul de înregistrare al mijlocitorului de afaceri cu animale vii, generat de SNIIA pe care îl va preda solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii.  +  Articolul 39Inspecţie şi control (1) DSVSA efectuează inspecţii şi controale sanitar-veterinare în exploataţii, unitaţi, circumscripţii sanitar-veterinare de asistenţă, circumscripţii sanitar-veterinare zonale, circumscripţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, pe tematica identificării şi înregistrării animalelor. (2) Orice animal găsit neidentificat a cărui identificare nu poate fi dovedită de către deţinator este considerat animal cu risc major în difuzarea de boli, va fi pus sub restricţie şi distrus conform prevederilor legale pe cheltuiala deţinătorului şi respectand normele de bunăstare a animalelor.  +  Capitolul VIII Obligaţiile ANSVSA  +  Articolul 40Monitorizarea identificării şi înregistrării animalelor şi a exploataţiilor (1) ANSVSA elaborează un plan anual de monitorizare a implementării activităţilor privind identificarea şi înregistrarea animalelor şi a exploataţiilor. (2) În vederea verificării tuturor aspectelor prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară, ANSVSA, prin DSVSA, implementează anual planul de control pentru: a) minimum 3% din exploataţiile de bovine;-----------Lit. a) a alin. (2) al art. 40 a fost modificată de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. b) minimum 3% din exploataţiile de ovine şi caprine care trebuie să cuprindă minimum 5% din efectivul de ovine şi caprine existent în România; c) minimum 3% din exploataţiile de suine. (3) ANSVSA centralizează raportările efectuate de către DSVSA referitoare la rezultatele activităţilor privind identificarea şi înregistrarea animalelor şi a exploataţiilor. (4) ANSVSA alocă fiecărei DSVSA plaja de serii de numere care să fie la dispoziţia acesteia, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 34 lit. r) şi s).-----------Alin. (4) al art. 40 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 41Aprobarea mijloacelor de identificare utilizate pentru identificarea oficiala a animalelor în România (1) ANSVSA, în baza criteriilor tehnice aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia, aprobă mijloacele de identificare ce vor putea fi utilizate pentru identificarea oficiala a animalelor în România. (2) ANSVSA va face publică lista actualizată a societăţilor comerciale care furnizeaza mijloace de identificare oficiale.  +  Articolul 42Obligaţiile medicului veterinar oficial din postul de inspecţie la frontieră în cazul importurilor de animalePentru fiecare transport de animale provenite din ţările terţe, medicul veterinar oficial din postul de inspecţie la frontieră are următoarele obligaţii: a) să verifice corespondenţa dintre documentele însoţitoare şi identificarea animalelor, efectuând controalele prevăzute de legislaţia naţională în vigoare; b) să nu permită intrarea în ţară decât animalelor identificate şi cu documente corespunzătoare.  +  Articolul 43Obligaţiile medicului veterinar oficial din postul de inspecţie la frontieră în cazul exporturilor de animale (1) În cazul exporturilor de animale, medicii veterinari oficiali din postul de inspecţie la frontieră au următoarele obligaţii: a) să verifice identitatea animalelor şi îndeplinirea de către acestea a cerinţele prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară; b) să păstreze o copie a certificatului de sănătate pentru export. (2) Medicul veterinar oficial din postul de inspecţie la frontieră nu permite exportul pentru animalele care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de prezentele norme metodologice.  +  Capitolul IX Prevederi finale  +  Articolul 44 (1) În cazul în care trebuie să se înregistreze un număr mai mare de animale decât numărul de rânduri disponibile pe formularele din anexele nr. 3, 4 şi 5, se utilizează formularul de continuare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6. (2) În cazul în care trebuie să se înregistreze două sau mai multe animale pentru formularul de mişcare se utilizează formularul de continuare, cu condiţia ca acestea să fie eliberate doar pentru animalele care provin din aceeaşi exploataţie şi să aibă ca destinaţie comună aceeaşi exploataţie, inclusiv abator, tabară de vară, stână sau centru de colectare. (3) În cazul utilizării formularului de continuare ca anexă la formularul de mişcare, noul proprietar al animalelor are obligaţia de a înmâna medicului veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea înregistrării în SNIIA, o fotocopie a exemplarului albastru al tuturor formularelor de continuare preluate de la vechiul proprietar. (4) Formularele necesare activităţii de identificare şi înregistrare a animalelor, tipărite anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, pot fi utilizate până la epuizarea stocului. (5) Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.-----------Alin. (5) al art. 44 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. (6) Prezenta normă sanitară veterinară, cu excepţia prevederilor art. 19, nu se aplică în cazul identificării şi înregistrării suinelor din exploataţiile comerciale.------------Alin. (6) al art. 44 a fost modificat de pct. 2 al art. 24 din ORDINUL nr. 136 din 23 noiembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2010.  +  Articolul 45Obligaţiile deţinătorilor de bovine referitor la paşaportul bovinei (1) În termen de 14 zile calendaristice de la data identificării şi înregistrării în Baza naţională de date a bovinei, deţinătorul bovinei sau un împuternicit al acestuia, conform anexei nr. 16, solicită DSVSA, prin cererea prevăzută în anexa nr. 15, eliberarea paşaportului. (2) La ridicarea paşaportului de la DSVSA, deţinătorul de animale din specia bovine achită suma de 5 lei/paşaport, reprezentând contravaloarea paşaportului, aceasta constituindu-se ca venituri proprii ale DSVSA, potrivit legii. (3) În termen de 3 zile de la data înregistrării în Baza naţională de date a pierderii paşaportului, deţinătorul animalelor din specia bovine solicită DSVSA judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin cererea prevăzută în anexa nr. 15, eliberarea paşaportului duplicat, achitând suma de 25 lei reprezentând contravaloarea acestuia, ce se constituie ca venituri proprii ale DSVSA judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit legii.-----------Art. 45 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.  +  Anexa 1-------la norma sanitară veterinară----------------------------INFORMAŢII MINIMEconţinute de registrul exploataţieiRegistrul exploataţiei trebuie să cuprindă următoarele informaţii, actualizate la zi: a) date referitoare la exploataţie:1. codul exploataţiei;2. adresa exploataţiei;3. numele şi adresa deţinătorului;4. tipul de producţie; b) date referitoare la animalele din exploataţie:1. codul unic de identificare al animalului;2. data naşterii;3. data identificării;4. sexul;5. rasa şi genotipul, dacă se cunosc;6. ziua, luna şi anul în care animalul a decedat în exploataţie;7. informaţii despre orice înlocuire a crotaliilor auriculare; c) date referitoare la animalele nou-intrate în exploataţie:1. codul unic de identificare al animalului;2. codul exploataţiei de la care animalele au fost transferate;3. data intrării;4. seria şi numărul formularului/ documentului de mişcare;5. cod de înregistrare al mijlocitorului de afaceri cu animale vii; d) date referitoare la animalele care părăsesc exploataţia:1. codul exploataţiei sau al abatorului de destinaţie;2. data plecării;3. seria şi numărul formularului/ documentului de mişcare;4. numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, inclusiv remorca;5. cod de înregistrare al mijlocitorului de afaceri cu animale vii; e) date referitoare la controlul autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente:1. în cazul exploataţiilor nonprofesionale, reprezentantul DSVSA parafează, ştampilează şi semnează pe verso fiecare formular existent în registrul exploataţiei la data efectuării controlului, consemnând de asemenea şi data efectuării acestuia;2. în cazul exploataţiilor comerciale şi al exploataţiilor comerciale de tip A, registrul exploataţiei trebuie să prevadă şi o rubrică unde reprezentantul DSVSA consemnează data efectuării controlului, unde semnează şi aplică parafa/ştampila.-----------Pct. 2 al lit. e) din anexa 1 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.  +  Anexa 2-------la norma sanitară veterinară----------------------------INFORMAŢIIconţinute de cartea/ cardul de exploataţieCartea/ cardul de exploataţie conţine cel puţin următoarele informaţii: a) codul exploataţiei; b) adresa exploataţiei; c) numele, prenumele/ denumirea şi CNP/ CUI ale proprietarului exploataţiei; d) adresa proprietarului exploataţiei.  +  Anexa 3-------la norma sanitară veterinară----------------------------Formularul de identificare--------------NOTĂ(CTCE)Formularul de identificare, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 bis din 30 aprilie 2010, pagina 29 (a se vedea imaginea asociată).Formularul de identificare - formularul 1 - este emis în 3 exemplare pe hârtie autocopiativă, în carnete de câte 50 de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel: a) exemplarul 1 - albastru - este destinat DSVSA; b) exemplarul 2 - roşu - este destinat medicului veterinar de liberă practică împuternicit; c) exemplarul 3 - verde - este destinat proprietarului exploataţiei şi reprezintă o componentă a registrului exploataţiei.  +  Anexa 4-------la norma sanitară veterinară----------------------------Formular de mişcare--------------NOTĂ(CTCE)Formularul de mişcare, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 bis din 30 aprilie 2010, pagina 31 (a se vedea imaginea asociată).Formularul de mişcare - formularul 2 - este emis în 3 exemplare pe hârtie autocopiativă, cu melanj fluorescent, în carnete de câte 50 de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel: a) exemplarul 1 - albastru:1. matca este destinată medicului de liberă practică împuternicit în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea noul detinator al animalului;2. cuponul detaşabil este destinat noului deţinător al animalului; b) exemplarul 2 - roşu:1. matca este destinată medicului de liberă practică împuternicit emitent;2. cuponul detaşabil este destinat medicului de liberă practică împuternicit emitent; c) exemplarul 3 - verde, matca şi cuponul detaşabil sunt destinate deţinătorului animalului;  +  Anexa 5-------la norma sanitară veterinară----------------------------FORMULAR DE DECLARARE EVENIMENT--------------NOTĂ(CTCE)Formularul de declarare eveniment, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 bis din 30 aprilie 2010, pagina 33 (a se vedea imaginea asociată).Formularul de declarare eveniment - formularul 3 - este emis în 3 exemplare pe hârtie autocopiativă, cu melanj fluorescent, în carnete de câte 50 de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel: a) exemplarul 1 - albastru - este destinat DSVSA; b) exemplarul 2 - roşu - este destinat medicului veterinar de liberă practică împuternicit; c) exemplarul 3 - verde - este destinat deţinătorului animalului.  +  Anexa 6-------la norma sanitară veterinară----------------------------FORMULAR DE CONTINUARE--------------NOTĂ(CTCE)Formularul de continuare, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 bis din 30 aprilie 2010, pagina 34 (a se vedea imaginea asociată).Formularul de continuare - formularul 4 - este emis în 3 exemplare pe hârtie autocopiativă, cu melanj fluorescent, în carnete de câte 50 de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel: a) exemplarul 1 - albastru - este destinat DSVSA sau noului deţinător al animalului, în cazul în care reprezintă anexă la formularul de identificare, formularul de mişcare sau la formularul de declarare eveniment; b) exemplarul 2 - roşu - este destinat medicului veterinar de liberă practică împuternicit; c) exemplarul 3 - verde - este destinat deţinătorului animalelor şi reprezintă o componentă a registrului exploataţiei.  +  Anexa 7-------la norma sanitară veterinară----------------------------PAŞAPORTpentru animalele din specia bovine--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea paşaportului pentru animalele din specia bovină, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 475, din 6 iulie 2011, la pagina 8 şi 9. A se vedea imaginea asociată.NOTE:1. Paşaportul pentru animalele din specia bovine - formularul 5 - este emis într-un exemplar şi este destinat deţinătorului de animale.2. Paşaportul pentru animalele din specia bovine se tipăreşte de către DSVSA pe hârtie laser-copier - 160g/mp.3. Paşaportul pentru animalele din specia bovine se marchează în colţul din dreapta sus, înainte de serie, cu timbru sec cu diametrul exterior de 30 mm, în care se înscriu: ANSVSA, iar central DSVSA şi abrevierea judeţului.4. În secţiunea D la punctele 1-5 rubrica destinată medicului veterinar nu va fi semnată şi parafată de acesta în cazul animalelor din exploataţiile comerciale sau al celor ai căror deţinători au ales să îşi efectueze singuri activitatea de identificare sau prin intermediul asociaţiilor înregistrate legal. Pe aceste paşapoarte vor completa doar deţinătorii animalelor.-----------Anexa 7 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011, conform pct. 49 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 8-------la norma sanitară veterinară----------------------------Seria X Nr. 0.000.001 Nr. anexe []DOCUMENTde mişcare a animalelor vii--------------NOTĂ(CTCE)Documentul de mişcare a animalelor vii, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 475, din 6 iulie 2011, la pagina 10. A se vedea imaginea asociată.La mişcarea animalelor între două exploataţii deţinătorii animalelor au următoarele obligaţii:1. În termen de 7 zile de la achiziţionarea sau încredinţarea oricăror animale din speciile bovine, ovine, caprine şi suine, proprietarul exploataţiei sau deţinătorul animalelor notifică prezenţa animalelor în exploataţie medicului veterinar de liberă practică împuternicit.2. În cazul vânzării animalelor, cu excepţia suinelor, direct din exploataţia nonprofesională către o exploataţie comercială, exploataţie comercială de tip A sau un mijlocitor de afaceri pentru animale vii, deţinătorul animalelor predă medicului veterinar împuternicit exemplarul negru al documentului de mişcare, completat şi semnat de deţinător, la predarea animalelor către noii deţinători.3. În cazul cumpărării animalelor de la o exploataţie comercială, exploataţie comercială de tip A sau un mijlocitor de afaceri cu animale vii, noul deţinător păstrează şi arhivează în registrul exploataţiei exemplarul albastru al documentului de mişcare şi predă medicului veterinar de liberă practică împuternicit exemplarul negru al acestui document, în cel mult 7 zile de la intrarea animalelor în exploataţie.4. Pentru animalele din specia bovine, noul deţinător de animale are obligaţia de a solicita înregistrarea mişcării şi în paşaportul bovinei, în cazul în care această mişcare are ca rezultat schimbarea deţinătorului sau a exploataţiei.5. În cazul în care animalul care a ieşit către exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale vii s-a întors în exploataţia de origine, deţinătorul acestuia are obligaţia de a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit, prin predarea către acesta a exemplarului negru al documentului de mişcare.6. Proprietarul exploataţiei are obligaţia de a reţine, de a păstra şi de a arhiva în registrul exploataţiei exemplarele verzi şi albastre ale documentelor de mişcare, pentru animalele care au fost şi/sau sunt în exploataţie, după caz.7. În vederea monitorizării mişcării animalelor, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta organelor de control şi inspecţie sanitar-veterinară documentele de însoţire ale animalelor, pe parcursul mişcării acestora.8. În cazul în care încredinţarea animalelor se face către un mijlocitor de afaceri cu animale vii, în documentul de mişcare se va completa codul de înregistrare al acestuia.9. Proprietarii exploataţiilor de suine de tip A sau proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de suine, când achiziţionează suine, provenite din exploataţiile comerciale industriale, identificate cu codul de marcare alocat exploataţiei respective, au obligaţia să notifice acest lucru medicului veterinar de liberă practică împuternicit, solicitând totodată identificarea animalelor cu crotalii imprimate cu coduri unice individuale şi înregistrarea lor în baza naţională de date.  +  Anexa Nr. .......  la Documentul de mişcare cu seria .......... şi nr. ...........┌────┬─────────────┬────┬─────────────┬────┬─────────────┬────┬─────────────┐│Nr. │ Cod de │Nr. │ Cod de │Nr. │ Cod de │Nr. │ Cod de ││crt.│identificare │crt.│identificare │crt.│identificare │crt.│identificare │├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┤└────┴─────────────┴────┴─────────────┴────┴─────────────┴────┴─────────────┘Semnătura deţinătorului ..................-----------Anexa 8 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011, conform pct. 50 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 9-------la norma sanitară veterinară----------------------------REGISTRU PENTRU NOTIFICĂRILE PROPRIETARILOR*Font 8*┌────┬───────────┬───────────┬──────────────┬───────┬────────┬───────────┬───────────┬───────────────┐│Nr. │ Nume │ Cod │Tip eveniment │Specia │Nr. de │ Data │ Semnătura │Data estimativă││crt.│proprietar │exploataţie│ │ │animale │notificării│ proprietar│ de răspuns la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ notificare │├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤└────┴───────────┴───────────┴──────────────┴───────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────────┘Registrul pentru notificările proprietarilor este întocmit de fiecare medic veterinar de liberă practică împuternicit, respectând modelul prezentat; fiecare foaie este numerotată şi are aplicată ştampila circumscripţiei sanitar-veterinare zonale; pe coperta registrului de notificări este înscris numărul de înregistrare din evidenţa existentă la circumscripţia sanitar-veterinară zonală în a cărei rază teritorială se găseşte circumscripţia sanitar-veterinară de asistenţă.Registrul pentru notificările proprietarilor trebuie pus la dispoziţia proprietarilor de exploataţii şi deţinătorilor de animale, zilnic, la sediul circumscripţiei sanitar-veterinare de asistenţă sau în alt loc cu privire la care deţinătorii au fost înştiinţaţi de medicul veterinar de liberă practică împuternicit.  +  Anexa 10--------la norma sanitară veterinară----------------------------CEREREde acordare a dreptului de utilizator SNIIA pentru unităţiSubsemnatul ____________, CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/CI seria ____, nr. ______, eliberat de __________ la data de ______, cu domiciliul în (adresa completă) ________________, în calitate de proprietar/ reprezentat legal al exploataţiei RO [][][][][][][][][][] cu sediul în (adresa completă) ______________, solicit acordarea dreptului de utilizator SNIIA, în vederea operării datelor referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor.Declar pe proprie răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor.Anexez la prezenta următoarele documente:┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│Nr. │ │ Depus ││crt.│ Documente necesare acordării dreptului de utilizator SNIIA │(da/nu) │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 1.│Copie a certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului│ ││ │Comerţului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 2.│Copie după BI/ CI a solicitantului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 3.│Copie după CI/ BI persoanei desemnate să opereze date în SNIIA │ ││ │pentru animalele din exploataţie │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 4.│Copie a cardului de exploataţie sau documentul eliberat de │ ││ │DSVSA la înregistrarea exploataţiei în RNE care conţine codul │ ││ │exploataţiei şi datele proprietarului exploataţiei. │ │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘Data: SOLICITANT;_________________ ______________________Numele şi prenumele în clar(Semnătura, ştampila)  +  Anexa 11--------la norma sanitară veterinară----------------------------CEREREde acordare a dreptului de utilizatorSNIIA pentru asociaţiile înregistrate legalSubsemnatul _______________, CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/ CI seria ____, nr. _____, eliberat de ____________ la data de ______, cu domiciliul în (adresa completă) ___________, în calitate de reprezentat legal al ASOCIAŢIEI _________ cu sediul în (adresa completă) _________, solicit acordarea dreptului de utilizator SNIIA, în vederea operării datelor referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor.Declar pe proprie răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor.Menţionez faptul că, persoanele desemnate ca operator de date în SNIIA sunt:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Anexez la prezenta următoarele documente:┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│Nr. │ │ Depus ││crt.│ Documente necesare acordării dreptului de utilizator SNIIA │(da/nu) │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 1.│Copia documentului de înscriere a asociaţiei în Registrul │ ││ │asociaţiilor şi fundaţiilor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 2.│Copia actului constitutiv │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 3.│Copia statutului asociaţiei │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 4.│Copie după BI/ CI a solicitantului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 5.│Copie după BI/ CI ale persoanei/ persoanelor desemnate să │ ││ │opereze date în SNIIA │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 6.│Documentul legalizat prin care se atestă împuternicirea din │ ││ │partea proprietarului exploataţiei nonprofesionale de a efectua │ ││ │activitatea de înregistrare a animalelor către respectiva │ ││ │asociaţie │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 7.│Copie a cardului de exploatatie sau formularul de identificare, │ ││ │care conţine codul exploataţiei şi datele proprietarului │ ││ │exploataţiei nonprofesionale pentru care se solicită accesul │ ││ │în SNIIA │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 8.│Documentul din care reiese distribuirea, pentru fiecare operator│ ││ │de date în SNIIA menţionat în cerere, a codurilor exploataţiilor│ ││ │nonprofesionale pentru care va avea drept de înregistrare a │ ││ │animalelor │ │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘Data: SOLICITANT;_________________ ______________________Numele şi prenumele în clar(Semnătura, ştampila)  +  Anexa 12--------la norma sanitară veterinară----------------------------CEREREDE ÎNREGISTRARE CA MIJLOCITOR DE AFACERI CU ANIMALE VIISubscrisa ______________, CUI _______, cu sediul în (adresa completă) ___________ înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. __________, cod fiscal _________telefon / fax ________, solicit prin intermediul reprezentantului legal, domnul/ doamna ____________, CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/ CI seria ___, nr._____, eliberat de ________, la data de ______, înregistrarea ca mijlocitor de afaceri cu animale vii.Declar pe proprie răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor.Anexez la prezenta cerere următoarele documente:┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│Nr. │ Documente necesare înregistrării ca mijlocitor de afaceri │ Depus ││crt.│ cu animale vii │(da/nu) │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 1.│Copie a certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului│ ││ │Comerţului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 2.│Copie a documentului prin care se evidenţiază că desfăşurăm │ ││ │activităţi prevăzute de codul 342 din C.O.R. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 3.│Copie după BI/ CI al reprezentantului legal │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 4.│Copia documentului doveditor că deţin în proprietate sau prin │ ││ │contract de închiriere un mijloc de transport autorizat/ │ ││ │înregistrat de DSVSA pentru transportul animalelor vii │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 5.│Copie a certificatului de înregistrare/autorizare sanitară │ ││ │veterinară emis de DSVSA pentru mijlocul de transport │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 6.│Copie a contractului încheiat cu unitatea neutralizare a │ ││ │subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate │ ││ │consumului uman, autorizată sanitar - veterinar │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 7.│Copie a autorizaţiei sanitar-veterinare a unităţii proprii │ ││ │de neutralizare. │ │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘Data: REPREZENTANT LEGAL:_________________ ______________________Numele şi prenumele în clar(Semnătura, ştampila)  +  Anexa 13--------la norma sanitară veterinară----------------------------[SIGLA ANSVSA]AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR___________________________________________DOCUMENTDE ÎNREGISTRARE A MIJLOCITORILOR DE AFACERI CU ANIMALE VIINr. ______ din ______Având în vedere cererea şi documentaţia înregistrate cu nr. ________ din ________ la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ______________ de către ____________ CUI ___________, cu sediul în (adresa completă) __________________, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. ___________, cod fiscal ________, telefon /fax _________, prin intermediul reprezentantului legal, domnul/ doamna ____________, CNP [][][][][][][][][][][][][], BI/ CI seria ___ nr. ______,ţinând cont de prevederile art. 7 din Norma sanitară veterinară, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor.Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ___________________________DECIDE:Înregistrarea sanitar-veterinară ca mijlocitor de afaceri cu animale vii a _________________________, cu codul RO [][][][][][][][][][].DIRECTOR,Numele şi prenumele în clar(Semnătura, ştampila)--------------NOTĂ(CTCE)SIGLA ANSVSA, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 bis din 30 aprilie 2010, pagina 44 (a se vedea imaginea asociată).  +  Anexa 14--------la norma sanitară veterinară----------------------------CEREREde acordare a dreptului de utilizator al Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (SNIIA)Subsemnatul, .................., CNP .................., posesor al BI/CI seria ........ nr. ..........., eliberat(ă) de ................. la data de ............., cu domiciliul în ....../(adresa completă)......, solicit acordarea dreptului de utilizator al SNIIA, în vederea operării datelor referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor în exploataţia/exploataţiile: ..............................., pentru care am fost împuternicit de către proprietarii acesteia/acestora.Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare.Anexez la prezenta următoarele documente:┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│Nr. │ │ Depus ││crt.│ Documente necesare acordării dreptului de utilizator al SNIIA │(da/nu) │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 1. │Copie de pe BI/CI personal(ă) │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 2. │Copia actului constitutiv ── în cazul persoanelor fizice autori-│ ││ │zate şi al persoanelor juridice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 3. │Documentul legalizat prin care se atestă împuternicirea din │ ││ │partea proprietarului exploataţiei în vederea operării datelor │ ││ │referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor exploa-│ ││ │taţiilor de către respectivul utilizator al SNIIA │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 4. │Copie de pe cardul de exploataţie sau formularul de identifica- │ ││ │re, prevăzut în anexa nr. 3, care conţine codul exploataţiei şi │ ││ │datele proprietarului exploataţiei pentru care se solicită │ ││ │accesul în SNIIA │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 5. │Copie de pe documentele de identitate ale persoanei desemnate cu│ ││ │atribuţii de acces şi editare de date în SNIIA, care devine │ ││ │operator de date pentru înregistrarea animalelor în exploataţi- │ ││ │ile pentru care are atribuţii de acces şi editare de date în │ ││ │SNIIA │ │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘              Data Solicitant,          ............ .......(numele şi prenumele în clar)                                (semnătura şi ştampila).......-----------Anexa 14 a fost introdusă de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011, având conţinutul prevăzut în anexa 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 15--------la norma sanitară veterinară----------------------------CEREREde eliberare a paşaportului individual pentru animalele din specia bovineSubsemnatul, .............., CNP ................., posesor al BI/CI seria ........ nr. ..........., eliberat(ă) de ................. la data de ........., cu domiciliul în ......../(adresa completă)......., solicit eliberarea paşaportului individual (paşaport nou─emis sau paşaport duplicat) pentru bovina/bovinele:┌──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┐│ │ │ │├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │└──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┘deţinute de ..................., cu domiciliul în ....../(adresa completă) ............., în exploataţia RO ..........................Declar pe propria răspundere că depun la prezenta cerere următoarele:1. copie de pe BI/CI al/a solicitantului;2. dovada că sunt: a) deţinătorul bovinelor (copie de pe cardul exploataţiei în care sunt deţinute animalele, copie de pe F1, formular/document de mişcare, formular de declarare eveniment - pe baza căruia DSVSA să poată verifica în Baza naţională de date înregistrarea animalului şi locaţia acestuia); b) împuternicit de deţinătorul bovinelor să ridic paşapoartele;3. copie de pe BI/CI al/a celui ce m-a împuternicit să ridic paşapoartele şi documentul prin care atest faptul că bovinele pentru care solicit eliberarea paşapoartelor sunt deţinute de către cel care m-a împuternicit să ridic paşapoartele (copie de pe cardul exploataţiei în care sunt deţinute animalele, copie de pe F1, formular/document de mişcare, formular de declarare eveniment - pe baza căruia DSVSA să poată verifica în Baza naţională de date înregistrarea animalului şi locaţia acestuia).NOTE:1. Împuternicirea menţionată la pct. 2 lit. b), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 16 la norma sanitară veterinară, se va depune doar în condiţiile în care cel ce solicită eliberarea paşapoartelor nu este deţinătorul bovinelor, ci o rudă sau un vecin a/al acestuia, în cazul exploataţiilor nonprofesionale, sau delegat al acestuia, în cazul persoanelor juridice.2. Documentul prevăzut la pct. 3 se va depune doar în condiţiile în care cel ce solicită eliberarea paşapoartelor este o rudă sau un vecin a/al acestuia, în cazul exploataţiilor nonprofesionale, sau delegat al acestuia, în cazul persoanelor juridice.Data Semnătura solicitantului............ .............................-----------Anexa 15 a fost introdusă de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011, având conţinutul prevăzut în anexa 4 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 16--------la norma sanitară veterinară----------------------------ÎMPUTERNICIREpentru ridicarea paşaportului bovineiSubsemnatul, .........., CNP ............, posesor al BI/CI seria .......... nr. ..........., eliberat(ă) de ................. la data de .........., cu domiciliul în ................................................, în calitate de deţinător al bovinei/bovinelor:┌──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┐│ │ │ │├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │└──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┘îl împuternicesc pe .............., CNP .................., posesor al BI/CI seria ........... nr. ........., eliberat(ă) de ........ la data de ........, domiciliat în .............., în calitate de ....................., să ridice de la sediul DSVSA ........................................ paşapoartele bovinei/bovinelor înscrise în prezenta.Menţionez că depun la prezenta cerere copie de pe BI/CI personal(ă), precum şi copie de pe BI/CI al/a împuternicitului.Data Semnătura............. ..................-----------Anexa 16 a fost introdusă de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011, având conţinutul prevăzut în anexa 5 din acelaşi act normativ.--------