ORDIN nr. 426 din 2 aprilie 2013privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare"
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 10 aprilie 2013    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. II alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2012, se completează după cum urmează:1. La articolul 7 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane», ordinul se aplică proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum şi pentru cele depuse după această dată."2. La anexa nr. 1, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4.1, cu următorul cuprins:"4.1. Prin excepţie de la prevederile pct. 4, în cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane», prezenta procedură se aplică proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum şi pentru cele depuse după această dată."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIDirecţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile de management ale programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale, în cadrul obiectivului convergenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuBucureşti, 2 aprilie 2013.Nr. 426.-------