ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 3 aprilie 2013pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 9 aprilie 2013    Având în vedere direcţiile şi obiectivele Programului Guvernului României pentru agricultură,luând în considerare necesitatea prevenirii unor calamităţi care pot afecta localităţi sau infrastructura de îmbunătăţiri funciare şi care pot determina şi accidente la construcţiile hidrotehnice, precum şi necesitatea stabilirii surselor de finanţare pentru acestea, precum şi pentru lucrările de refacere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare afectate de calamităţi naturale, a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare care fac obiectul acordurilor bilaterale dintre România şi statele vecine privind apărarea împotriva inundaţiilor şi a cheltuielilor necesare evacuării apei descărcate în amenajările de îmbunătăţiri funciare administrate de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, de tipul desecare/apărare împotriva inundaţiilor, acolo unde barajele de atenuare a viiturilor sau digurile nu se află în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare,ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:"l) pune în funcţiune staţiile de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităţilor, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare precum şi pentru prevenirea accidentelor la construcţiile hidrotehnice."2. La articolul 4 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. l), precum şi costurile maxime generate de aceste activităţi se stabilesc de o comisie formată din reprezentanţii prefecturii, inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi Agenţiei şi se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne."3. La articolul 5, după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:"ş) efectuează probele tehnologice ale instalaţiilor agregatelor de pompare şi verifică capacitatea de transport a canalelor la începerea sezonului de irigaţii."4. La articolul 6, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Cheltuielile necesare evacuării apei descărcate în amenajările de îmbunătăţiri funciare administrate de Agenţie, de tipul desecare/apărare împotriva inundaţiilor, acolo unde barajele de atenuare a viiturilor sau digurile nu se află în administrarea Agenţiei, vor fi suportate de administratorul barajelor sau digurilor respective, în baza convenţiei semnate de acesta cu Agenţia."5. La articolul 12, după litera k^1) se introduc trei noi litere, literele k^2) - k^4), cu următorul cuprins:"k^2) refacerea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând Agenţiei, afectată de calamităţi naturale, repararea infrastructurii, inclusiv evacuarea apei prin pompare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie;k^3) efectuarea lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare care fac obiectul acordurilor bilaterale dintre România şi statele vecine privind apărarea împotriva inundaţiilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie;k^4) efectuarea probelor tehnologice ale instalaţiilor şi agregatelor de pompare şi verificarea capacităţii de transport a canalelor la începerea sezonului de irigaţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, precum şi cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim- ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul mediului şischimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul afacerilor interne,Radu StroeMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaBucureşti, 3 aprilie 2013Nr. 22._________