NORME METODOLOGICE din 29 martie 2013 de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 bis din 29 martie 2013  Notă *) Aprobate deOrdinul nr. 423/191 din 29 martie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 29 martie 2013.

  ANEXA 1

  PACHETUL DE SERVICII MEDICALE

  în asistenţa medicală primară

  CAPITOLUL I Pachetul minimal de servicii medicale

  1. A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

   NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii.

   NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru.

   NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.

   NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.

   NOTA 5: Pentru persoanele beneficiare de pachet minimal înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din anexa 2.

  2. B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo- epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare.

   NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.

  3. C. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare:

   1. a) luarea în evidenţă în primul trimestru;

   2. b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a.

    În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea;

   3. c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;

   4. d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;

   5. e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;

    NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere.

    NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consiliere pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide.

  4. D. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat constatator de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale.

   NOTĂ: Se raportează un serviciu, dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces.

  5. E. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială:

   1. a) consilierea femeii privind planificarea familială;

   2. b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

    NOTĂ: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.

    CAPITOLUL II Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ

    1. A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

     NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii.

     NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru.

     NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.

     NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.

     NOTA 5: Pentru persoanele asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale facultativ înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din anexa 2.

    2. B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo- epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare.

     NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.

    3. C. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare:

     1. a) luarea în evidenţă în primul trimestru;

     2. b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a.

      În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea;

     3. c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;

     4. d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;

     5. e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere.

      NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere.

      NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consilierea pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide.

    4. D. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: bilet de trimitere pentru asistenţa de specialitate pentru specialităţile clinice, certificat constatator de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale.

    5. E. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială:

     1. a) consilierea femeii privind planificarea familială;

     2. b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

      NOTĂ: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.

    6. F. Servicii medicale curative:

  Consultaţie pentru afecţiuni acute, subacute (anamneză, examen clinic, diagnostic şi tratament).

  NOTA 1: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, cumulat la nivelul medicului de familie şi medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. Dacă cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurări de sănătate decontează maximum 2 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii, şi pentru cazul respectiv este necesară trimiterea către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, medicul de familie eliberează bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate (una sau două consultaţii).

  NOTA 2: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută.

  NOTA 3: În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute, numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4 consultaţii.

  NOTA 4: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima, respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută, numărul consultaţiilor este maximum 5, respectiv 6, din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultaţii.

  NOTA 5: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial.

  CAPITOLUL III Pachetul de servicii medicale de bază

  1. A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

   NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii.

   NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru.

   NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.

   NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.

   NOTA 5: Pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din anexa 2.

  2. B. Servicii medicale profilactice/de prevenţie:

   1. 1. Consultaţii pentru urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ:

    1. a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului;

    2. b) la 1 lună - la domiciliul copilului;

    3. c) la 2 luni;

    4. d) la 4 luni;

    5. e) la 6 luni;

    6. f) la 9 luni;

    7. g) la 12 luni;

    8. h) la 15 luni;

    9. i) la 18 luni;

    10. j) la 24 luni;

    11. k) la 36 luni.

   2. 2. Consultaţii pentru servicii medicale de prevenţie:

    1. a) examen anual de bilanţ al copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 şi 18 ani;

    2. b) control medical periodic al asiguraţilor în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate;

     Controlul medical cuprinde:

     • - consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic);

     • - recomandare pentru examene paraclinice atunci când există argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice consemnate în foaia de observaţie;

     • - încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc.

     Controlul medical se poate efectua la solicitarea asiguratului sau la solicitarea medicului de familie, nu mai mult de o dată pe an.

    3. c) supravegherea periodică clinică a evoluţiei pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, şi cuprinde: sfat medical, recomandări regim igieno-dietetic şi alte activităţi care nu se finalizează cu eliberarea de prescripţii medicale sau prescriere de investigaţii medicale paraclinice.

   3. 3. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare:

    1. a) luarea în evidenţă în primul trimestru;

    2. b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a.

     În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea;

    3. c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;

    4. d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;

    5. e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere.

     NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere.

     NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consilierea pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide.

   4. 4. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo- epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare.

    NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.

   5. 5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială:

    1. a) consilierea femeii privind planificarea familială;

    2. b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

     NOTĂ: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.

   6. 6. Servicii de promovare a sănătăţii

    Educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc, precum şi consilierea antidrog.

  3. C. Servicii medicale curative:

   Consultaţie în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute sau cronice programabile, care cuprinde:

   • - anamneza, examenul clinic general;

   • - unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;

   • - recomandare pentru investigaţii paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare;

   • - manevre de mică chirurgie, după caz;

   • - stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;

   • - bilet de trimitere pentru consultaţie la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie;

   • - recomandare pentru tratament de recuperare, medicină fizică şi balneologie după caz;

   • - recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară, după caz;

   • - recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;

   • - evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, trimestrial sau lunar.

    NOTA 1: Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau ataşează la acesta, în copie, rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate.

    NOTA 2: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, cumulat la nivelul medicului de familie şi medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. Dacă cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurări de sănătate decontează maximum 2 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii, şi pentru cazul respectiv este necesară trimiterea către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, medicul de familie eliberează bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate (una sau două consultaţii).

    NOTA 3: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută.

    NOTA 4: În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute, numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4.

    NOTA 5: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima, respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută, numărul consultaţiilor este maximum 5, respectiv 6, din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultaţii.

    NOTA 6: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial.

    NOTA 7: Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice o consultaţie lunară, iar prescripţia/prescripţiile medicală/medicale aferentă/aferente pot fi eliberate pentru 30/31, 60/62 sau 90/91/92 de zile.

  4. D. Monitorizarea stării de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni cronice

   1. a) Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de familie, prevăzute în anexa nr. 39 A la ordin, acesta va organiza evidenţa specifică, utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

    Evidenţa acestor bolnavi cuprinde:

    • - întocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare;

    • - raportarea lunară a modificărilor intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri.

   2. b) Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 39 A la ordin, monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de familie, acesta va organiza evidenţa specifică, utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

   Evidenţa acestor bolnavi cuprinde:

   • - întocmirea listei şi depunerea acesteia la casa de asigurări de sănătate;

   • - raportarea semestrială a modificărilor intervenite/mişcarea semestrială/intrări/ieşiri. Afecţiunile cronice sunt:

   • - sindroame poststreptococice la copii;

   • - cardio-vasculare: cardiopatii congenitale, valvulopatii, arteriopatii periferice;

   • - digestive: sindrom de malabsorbţie;

   • - de sistem: colagenoze (lupus - copii şi adulţi);

   • - ale aparatului respirator: astm bronşic, bronhopneumopatia cronică obstructivă;

   • - ale aparatului uro-genital: sindrom nefrotic şi pielonefrită cronică, rinichi polichistic;

   • - endocrine: distrofii endemice tireopate, guşă (copii şi adulţi);

   • - psihiatrice: schizofrenii, psihoza maniaco-depresivă, deliruri sistematizate cronice;

   • - oftalmologice: glaucom.

  5. E. Consultaţii la domiciliul asiguraţilor - maximum 20 de consultaţii pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi.

   NOTA 1: Consultaţiile la domiciliu se consemnează în "Caietul de consultaţii la domiciliu" care va conţine: data şi ora consultaţiei, numele, prenumele, semnătura beneficiarului sau numele, prenumele şi semnătura aparţinătorului. Informaţiile medicale se înregistrează în fişa medicală.

   NOTA 2: Pentru bolnavii cronici nedeplasabili (insuficienţă cardiacă clasa NYHA IV, paraplegie, tetraplegie, fază terminală etc.) consultaţia se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical. În cadrul consultaţiei la domiciliu, medicul de familie efectuează şi controlul periodic al acestor bolnavi.

   NOTA 3: Pentru bolnavii cu afecţiuni acute/subacute consultaţia la domiciliu se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical.

  6. F. Servicii medicale de consultaţii şi diagnostic ce pot fi furnizate la distanţă prin sisteme de telemedicină rurală dezvoltate de Ministerul Sănătăţii.

   Aceste servicii reprezintă consultaţiile ce se acordă asiguraţilor conform literelor C şi E şi pentru care, suplimentar, după caz, se efectuează ecografie generală (abdomen + pelvis) şi/sau EKG care se transmit medicilor de specialitate din ambulatoriu, în vederea interpretării.

   NOTĂ: Consultaţia prevăzută la litera F nu se raportează ca şi consultaţie prevăzută la litera C sau litera D.

  7. G. Servicii medicale paraclinice – efectuare şi interpretare

   • - ecografie generală (abdomen + pelvis) - în limita competenţei şi a dotărilor necesare;

   NOTĂ: Pentru aceste servicii se încheie acte adiţionale la contractul/convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice, în limita sumelor rezultate conform criteriilor cuprinse în anexa nr. 11.

  8. H. Activităţi de suport

   Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescripţii medicale

   • - certificat constatator de deces (cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico- legală, conform prevederilor legale), scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri, acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului, documente medicale eliberate pentru copii, solicitate la intrarea în colectivitate.

    NOTĂ: Activităţile de suport sunt, după caz, consecinţă a actului medical acordat pentru serviciile prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază.

    1. I. Efectuare si interpretare EKG, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la lit. F şi numai pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate.

     CAPITOLUL IV Dispoziţii finale

     1. 1. Organizarea la nivelul cabinetului medicului de familie a evidenţei bolnavilor cu afecţiuni cronice se realizează conform listei de afecţiuni prevăzută la cap. III lit. D.

     2. 2. Pentru serviciile medicale din pachetul de servicii medicale de bază, pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ şi din pachetul minimal de servicii medicale, furnizate în cabinetul medical, inclusiv pentru asistenţă medicală la domiciliu, medicamentele şi materialele sanitare necesare, se asigură de către cabinetele medicale, cu excepţia celor asigurate de către alte instituţii în condiţiile legii.

     3. 3. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. I lit. A şi B şi de servicii medicale curative pentru afecţiuni acute/subacute - maxim 2 consultaţii. Pentru serviciile medicale curative costurile investigaţiilor paraclinice recomandate, al tratamentelor prescrise şi al serviciilor de recuperare-reabilitare în ambulatoriu – consultaţii recomandate, sunt suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în aceleaşi condiţii ca pentru asiguraţi.

     4. 4. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap.III.

     5. 5. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. I, litera A şi B sau de serviciile medicale prevăzute la cap. III, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

     6. 6. Persoanele care beneficiază numai de pachetul minimal de servicii medicale, respectiv numai de pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ, suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie.

  ANEXA 2

  MODALITĂŢILE DE PLATĂ

  în asistenţa medicală primară pentru furnizarea de servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale

  ART. 1 (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: plata "per capita" prin tarif pe persoană asigurată, conform listei proprii de persoane înscrise asigurate, şi plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte pentru unele servicii medicale prevăzute anexa nr. 1 la ordin, precum şi pentru serviciile medicale acordate pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

  1. (2) Suma cuvenită prin plata "per capita" pentru serviciile menţionate la lit. e) se calculează prin înmulţirea numărului de puncte rezultat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor asigurate înscrise în lista medicului de familie, conform lit. a), b) sau c), ajustat în funcţie de condiţiile prevăzute la lit. d), cu valoarea stabilită pentru un punct.

   1. a) Numărul de puncte acordat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor înscrise asigurate se stabileşte astfel:

    1. 1. numărul de puncte, acordat pe o persoană asigurată înscrisă în listă, în raport cu vârsta persoanei asigurate înscrise:

     image

     | Grupa de | 0 - 3 ani | 4 - 59 ani | 60 ani |

     | vârstă | | | şi peste |

     |      |      |      |     |

     | Număr | | | |

     | de puncte/ | 11,2 | 7,2 | 11,2 |

     | persoană/an | | | |

     |      |      |      |     |

     NOTA 1*): Încadrarea persoanei asigurate, respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta, se realizează la împlinirea vârstei (ex: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa 4 - 59 ani).

     NOTA 2*): În situaţia în care în lista medicului de familie sunt înscrise persoane instituţionalizate (copii încredinţaţi sau daţi în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat, persoane din centre de îngrijire şi asistenţă) potrivit legii, numărul de puncte aferent acestora se majorează cu 5% faţă de punctajul acordat grupei de vârstă în care se încadrează.

     În acest sens, medicii de familie ataşează la fişa medicală actele doveditoare care atestă calitatea de copil încredinţat sau dat în plasament şi de persoană instituţionalizată;

     NOTA 3*): Pentru persoanele încadrate ca şi persoane pensionate pentru cazuri de invaliditate, numărul de puncte aferent acestora este cel corespunzător grupei de vârstă "60 ani şi peste".

    2. 2. La calculul numărului lunar de puncte "per capita", conform art. 1 alin. (2), se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie, existente în ultima zi a lunii precedente. În situaţia contractelor nou încheiate, pentru prima lună de contract la calculul numărului de puncte per capita se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie prezentată la contractare.

    3. 3. Numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie, din punct de vedere al asigurării unor servicii de calitate la nivelul asistenţei medicale primare, care se ia în calcul pentru stabilirea necesarului de medici pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană, este de 1.800.

    4. 4. Pentru un număr de 2.200 de persoane înscrise pe lista medicului de familie, programul săptămânal de activitate al cabinetului medical individual, precum şi al fiecărui medic de familie cu listă proprie, care se contractează cu casa de asigurări de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară este de 35 de ore pe săptămână. În situaţia în care numărul persoanelor înscrise pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2.200, programul de 35 de ore pe săptămână se poate prelungi şi/sau se poate modifica, în sensul schimbării raportului prevăzut la alin. (3) lit. b), cu asigurarea numărului de consultaţii la domiciliu necesare conform prevederilor cuprinse la lit. E din cap. III din anexa nr. 1 la ordin.

     În cazul prelungirii programului de lucru, pentru o listă cuprinsă între 2.200 şi 3.000 de persoane înscrise, programul zilnic se majorează cu 1 oră, iar pentru o listă de înscrişi mai mare de 3.000 programul zilnic se majorează cu 2 ore.

    5. 5. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2.200, plata per capita se realizează după cum urmează:

     1. 5.1. numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de persoane asigurate din listă şi structura pe grupe de vârstă se înmulţeşte cu raportul dintre 2.200 şi numărul de asiguraţi de pe listă, astfel:

    2.200

    Nr. de puncte = număr de puncte realizate x --------------------------- de decontat număr de persoane asigurate

    înscrise

    În situaţia în care numărul de puncte realizat este mai mare de 19.000, la numărul de puncte calculat conform formulei de mai sus se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:

    (număr de asiguraţi înscrişi - 2.200)

    Nr. de puncte = număr de puncte realizate x ------------------- x 0,30 de decontat număr de persoane

    asigurate înscrise

     1. 5.2 pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici, în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă este mai mic sau egal cu 4.000, numărul total de puncte se calculează după cum urmează:

      2.200

      Nr. puncte = număr de puncte realizate x --------------------------------- de decontat Număr persoane asigurate înscrise

      la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:

      (număr de asiguraţi înscrişi - 2.200)

      Nr. puncte = număr de puncte x ------------------------------------- x 0,5 de decontat realizate număr persoane asigurate înscrise

     2. 5.3 pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici, în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă depăşeşte 4.000, numărul total de puncte se calculează după cum urmează:

      2.200

      Nr. puncte = număr de puncte realizate x --------------------------------- de decontat Număr persoane asigurate înscrise

      la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:

      (4.000 - 2.200)

      Nr. puncte = număr de puncte x --------------------------------- x 0,5 de decontat realizate Număr persoane asigurate înscrise

     3. 5.4 În situaţia în care cabinetul medical se află într-o unitate administrativ-teritorială/zonă urbană cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie, stabilită de comisia prevăzută la art. 23 alin. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014 aprobat prin H.G. nr. 117/2013, , numărul total de puncte se calculează după cum urmează:

    2.200

    Nr. puncte = număr de puncte realizate x --------------------------------- de decontat Număr persoane asigurate înscrise

    la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:

    (număr de asiguraţi înscrişi - 2.200)

    Nr. puncte = număr de puncte x ------------------------------------- x 0,5 de decontat realizate număr persoane asigurate înscrise

   2. b) Medicii nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială (oraş, comună)/zonă urbană - în condiţiile prevederilor art. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, încheie contract cu casa de asigurări de sănătate în aceleaşi condiţii ca şi medicii de familie care nu fac parte din categoria medicilor nou-veniţi, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, privind numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie.

    Venitul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială (oraş, comună)/zonă urbană - în condiţiile prevederilor art. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, se stabileşte conform lit. a).

   3. c) Medicii nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială (oraş, comună) /zonă urbană - în condiţiile prevederilor art. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, chiar dacă la sfârşitul celor 3 luni pentru care au avut încheiată convenţie de furnizare de servicii medicale nu au înscris numărul de persoane prevăzut la art. 23 alin. (3) şi alin. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, încheie contract cu casa de asigurări de sănătate pentru lista pe care şi-au constituit-o până la data încheierii contractului; medicii nou-veniţi au obligaţia ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane. În caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate poate înceta la expirarea celor 3 luni în condiţiile art. 23 alin. (6).

    Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie numărul minim de persoane prevăzut la art. 23 alin. (3) şi alin. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, venitul se stabileşte conform lit. a). Se consideră medic nou-venit într-o localitate, medicul de familie care solicită pentru prima dată intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în localitatea respectivă, inclusiv medicii care şi-au desfăşurat activitatea ca medici angajaţi într-un cabinet medical individual aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate respectivă.

   4. d) Numărul total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b) sau lit. c), după caz, se recalculează în următoarele situaţii:

    image

    1. 1. în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, majorarea este cu până la 100%, pe baza criteriilor aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 163/93/2008. Pentru cabinetele medicale din mediul rural din aria Rezervaţiei biosferei Delta Dunării, se aplică un procent de majorare de 100%, indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului nr. 163/93/2008.

     Pentru cabinetele medicale care au punct/puncte de lucru şi un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul şi pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru, numărul total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b) sau lit. c) va fi împărţit proporţional cu programul de lucru - exprimat în ore desfăşurat la cabinet, respectiv la punctul/punctele de lucru, stabilit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 4, iar numărul de puncte rezultat pentru fiecare dintre acestea se va ajusta în funcţie de sporul de zonă aferent localităţii unde se află cabinetul, respectiv punctul/punctele de lucru.

     Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală primară la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat;

    2. 2. în raport cu gradul profesional, valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestaţia medicului primar numărul total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b) sau lit. c), se majorează cu 20%, iar pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%.

    Ajustarea numărului total de puncte se aplică din luna imediat următoare celei în care s-a depus şi înregistrat la casa de asigurări de sănătate documentul privind confirmarea gradului profesional.

    În situaţiile de înlocuire a unui medic, când se încheie convenţie de înlocuire între medicul înlocuitor şi casa de asigurări de sănătate, se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei. Pentru cabinetele medicale individuale, în situaţia de înlocuire a medicului titular de către medicul angajat, se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului titular.

   5. e) Serviciile cuprinse la cap. II lit. D – numai pentru serviciul de eliberare a certificatul constatator de deces, cap. III lit. B pct. 2 lit. c) şi pct. 6, lit. D, lit. H şi lit. I din anexa nr. 1 la ordin sunt incluse în plata "per capita".

  2. (3) Suma cuvenită pentru serviciile medicale a căror plată se realizează prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se calculează prin înmulţirea numărului de puncte pe serviciu medical ajustat în funcţie de gradul profesional, cu valoarea stabilită pentru un punct.

   1. a) Numărul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este:

    1. a.1 consultaţie la domiciliu - 15 puncte;

    2. a.2 consultaţie la cabinet - 5,5 puncte,

    3. a.3 serviciu medical - dacă s-a eliberat certificat constatator de deces - 5,5 puncte;

    4. a.4 serviciu medical de consultaţie şi diagnostic ce poate fi furnizat la distanţă prin sisteme de telemedicină rurală dezvoltate de Ministerul Sănătăţii:

     1. a.4.1 - efectuat la cabinet - 6 puncte

     2. a.4.2 - efectuat la domiciliu - 15,5 puncte

      În raport cu gradul profesional, valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestaţia medicului primar numărul total de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical se majorează cu 20%, iar pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%.

      Ajustarea numărului total de puncte se aplică din luna imediat următoare celei în care s-a depus şi înregistrat la casa de asigurări de sănătate documentul privind confirmarea gradului profesional.

      În situaţiile de înlocuire a unui medic, când se încheie convenţie de înlocuire între medicul înlocuitor şi casa de asigurări de sănătate, se va lua în calcul pentru punctajul "per serviciu" gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei. Pentru cabinetele medicale individuale, în situaţia de înlocuire a medicului titular de către medicul angajat, se va lua în calcul pentru punctajul "per serviciu" gradul profesional al medicului titular.

   2. b) Numărul total de puncte raportat pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie cu liste proprii, corespunzător unui program de 35 ore/săptămână, nu poate depăşi pentru activitatea desfăşurată, numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare următoarele:

    • - timpul mediu/consultaţie este de 15 minute;

    • - un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet, stabilit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 5;

     Pentru un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet se ia în calcul o medie de 20 de consultaţii/zi calculată în cadrul unui trimestru, dar nu mai mult de 40 consultaţii/zi, cu condiţia asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale pe întreg parcursul trimestrului.

    • - maxim 3 consultaţii la domiciliu/zi dar nu mai mult de 20 consultaţii pe lună.

   3. c) Serviciile cuprinse la cap. I, II – cu excepţia serviciului de eliberare a certificatul constatator de deces prevăzut la lit. D şi cap. III lit. A, lit. B pct. 1, pct. 2 lit. a) şi b) şi pct. 3 – 5, lit. C, E, F din anexa nr. 1 la ordin sunt incluse în plata pe serviciu medical, iar decontarea acestora se face prin tarif exprimat în puncte.

    ART. 2 Acordarea serviciilor medicale se face în următoarele condiţii:

    1. a) medicamentele şi, după caz, unele materiale sanitare prescrise trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul stabilit. Pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare, se utilizează prescripţia medicală electronică sau formularul de prescripţie medicală cu regim special, unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală prescrise în baza

     scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, se va completa prescripţie medicală electronică distinctă;

    2. b) investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul, care se consemnează în fişa de consultaţie/în registrul de consultaţie, după caz, şi în biletul de trimitere;

    3. c) în cazul în care există suspiciune privind bolile cu potenţial endemo-epidemic, medicul de familie ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea sau restrângerea unor endemii/epidemii, respectiv pentru a izola şi raporta cazurile, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru cazul în care măsurile necesare se refuză de către pacient, medicii vor apela la sprijinul organelor de poliţie şi al autorităţilor publice locale.

    4. d) medicii de familie au dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, pentru serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate; în aceste situaţii, medicii de familie pot elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, situaţie în care medicii raportează în format electronic casei de asigurări de sănătate, la aceeaşi dată prevăzută în contract pentru raportarea activităţii lunare, un borderou centralizator cuprinzând CNP-ul / codul unic de asigurare, numărul şi seria chitanţei prin care s-a încasat contravaloarea serviciului medical, numărul curent cu care este înregistrată consultaţia în registrul de consultaţii, numărul şi seria biletului de trimitere/prescripţiei medicale.

    ART. 3 (1) Pentru perioadele de absenţă mai mari de 30 de zile lucrătoare, medicul de familie organizează preluarea activităţii sale medicale de către un alt medic de familie; în cazurile în care acesta este în imposibilitate de a organiza preluarea activităţii, casele de asigurări de sănătate numesc un înlocuitor, cu avizul direcţiilor de sănătate publică. În ambele situaţii medicul înlocuitor trebuie să aibă licenţă de înlocuire temporară, iar preluarea activităţii se face pe bază de convenţie de înlocuire. Licenţa de înlocuire temporară se acordă de consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor, cu înştiinţarea în scris a casei de asigurări de sănătate şi a direcţiei de sănătate publică. Pentru asigurarea condiţiilor în vederea preluării activităţii unui medic de familie de către alt medic, consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor pun la dispoziţie medicilor de familie listele cu medicii de familie fără obligaţii contractuale aflaţi în evidenţa acestora, cum este şi cazul medicilor pensionari, care pot prelua activitatea în condiţiile legii.

    În situaţia în care nu este disponibil un medic fără obligaţii contractuale confirmate de către consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor, se poate prelua activitatea şi de către medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, cu prelungirea corespunzătoare a programului de activitate al medicului înlocuitor, reprezentând cel puţin 1/2 din programul de activitate al medicului înlocuit.

    1. (2) Perioadele de absenţă motivată a medicului de familie se referă la: incapacitate temporară de muncă, concediu de sarcină/lehuzie, concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 2 ani, respectiv a copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic, studii medicale de specialitate şi rezidenţiat în specialitatea medicina de familie, perioadă cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite, perioadă în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate.

     Medicul este obligat ca în cazul în care se află în una din situaţiile menţionate mai sus, cu excepţia perioadei de vacanţă, să depună la sediul casei de asigurări de sănătate, documentul justificativ care atestă motivul absenţei.

    2. (3) Pentru perioade de absenţă mai mici de 30 de zile lucrătoare, înlocuirea medicului absent se poate face şi pe bază de reciprocitate între medici, în acest caz medicul înlocuitor prelungindu-şi programul de lucru cu cel puţin 1/2 din programul de activitate al medicului înlocuit. Pentru situaţiile de înlocuire pe bază de reciprocitate, medicul de familie înlocuit va depune anterior perioadei de absenţă, la casa de asigurări de sănătate, un exemplar al convenţiei de reciprocitate şi va afişa la cabinetul medical numele şi programul medicului înlocuitor, precum şi adresa cabinetului unde îşi desfăşoară activitatea. Înlocuirea medicului absent pe bază de reciprocitate între

     medici se face pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an calendaristic.

    3. (4) În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absenţă prevăzute la alin. (1) - (3), acesta poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi, cu prelungirea corespunzătoare a programului de lucru al medicului/medicilor angajat/angajaţi care să acopere programul de lucru al cabinetului medical individual.

     În desfăşurarea activităţii, medicul angajat utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul angajat îşi desfăşoară activitatea, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical.

    4. (5) Suma cuvenită prin plata "per capita", pe serviciu medical prin tarif exprimat în puncte, aferentă perioadei de absenţă se virează de către casa de asigurări de sănătate în contul titularului contractului, urmând ca în convenţia de înlocuire să se stipuleze în mod obligatoriu condiţiile de plată a medicului înlocuitor sau în contul medicului înlocuitor, după caz.

    5. (6) Medicul înlocuitor va îndeplini toate obligaţiile ce revin medicului înlocuit conform contractului de furnizare de servicii medicale încheiat de acesta cu casa de asigurări de sănătate.

    ART. 4 (1) Reprezentantul legal al cabinetului medical încheie o convenţie de înlocuire cu medicul înlocuitor pentru perioade de absenţă mai mici de două luni/an, conform anexei nr. 4 la ordin, avizată de casa de asigurări de sănătate, prin care se stabilesc condiţiile de înlocuire.

    1. (2) Convenţia de înlocuire se încheie între casele de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor agreat de medicul înlocuit, pentru perioade de absenţă mai mari de 2 luni/an sau când medicul înlocuit se află în imposibilitate de a încheia convenţie cu medicul înlocuitor, conform anexei nr. 5 la ordin.

    2. (3) Convenţia de înlocuire devine anexă la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului medical.

    3. (4) În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul înlocuitor îşi desfăşoară activitatea, formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit.

    ART. 5 (1) Medicul de familie poate angaja în cabinetul medical individual, organizat conform prevederilor legale în vigoare, medici care au dreptul să desfăşoare activitate ca medici de familie potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Medicii angajaţi nu au listă proprie de persoane înscrise şi nu raportează activitate medicală proprie; prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, a unor materiale sanitare se face conform prevederilor legale în vigoare, folosindu-se ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat, respectiv semnătura electronică proprie şi prescripţiile medicale ale medicului titular. Întreaga activitate a cabinetului medical se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate.

    (2) În cazul cabinetelor medicale individuale care au medic angajat/medici angajaţi, programul de lucru al medicului angajat/medicilor angajaţi se poate desfăşura în afara programului de lucru al medicului titular sau concomitent cu acesta. Activitatea medicilor angajaţi în cabinetul medical individual organizat conform prevederilor legale în vigoare referitoare la serviciile cuprinse în plata de serviciu se raportează la casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal al cabinetului medical individual, conform programului de activitate declarat pentru medicul angajat. Programul de activitate al medicului titular cât şi cel al medicului angajat/medicilor angajaţi trebuie să se încadreze în programul de activitate al cabinetului medical individual conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

    ART. 6 (1) Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună) - încheie cu casa de asigurări de sănătate o convenţie de furnizare de servicii medicale pe o perioadă de maximum 3 luni - perioadă considerată necesară pentru înscrierea persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii în lista proprie, în care se prevăd obligaţiile şi drepturile furnizorului de servicii medicale, potrivit anexei nr. 6 la ordin.

    1. (2) În situaţia în care înainte de încheierea perioadei de 3 luni, prevăzută la alin. (1), numărul de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii înscrise în lista proprie ajunge la nivelul minim necesar pentru încheierea unui contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, medicii respectivi pot încheia contract conform anexei nr. 3 la ordin şi înainte de data de expirare a convenţiei.

    2. (3) În cazul în care medicul care a încheiat o convenţie potrivit alin. (1) nu reuşeşte să înscrie pe lista proprie, în termenul prevăzut, numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii prevăzut la art. 23 alin. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, casa de asigurări de sănătate încheie contract de furnizare de servicii medicale cu acesta, conform anexei nr. 3 la ordin, pentru lista pe care acesta şi-a constituit-o până la data încheierii contractului, cu obligaţia din partea medicului de familie nou-venit ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii prevăzut la art. 23 alin. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, în caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate poate înceta la expirarea celor 3 luni, în condiţiile art. 23 alin. (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013.

    3. (4) Medicul de familie nou-venit într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună) - într-un cabinet medical deja existent, conform art. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, încheie cu casa de asigurări de sănătate contract de furnizare de servicii medicale, conform anexei nr. 3 la ordin.

    ART. 7 Pentru stabilirea valorii minime garantate a unui punct "per capita" şi a valorii minime garantate pentru un punct pe serviciu medical, fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional pentru anul 2013 are următoarea structură:

    1. 1. 50% pentru plata "per capita" şi 50% pentru plata pe serviciu, după ce s-au reţinut sumele ce rezultă potrivit pct. 2;

    2. 2. venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într- o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună), pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei şi pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, format din:

     1. a) suma echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut, la care se aplică ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit.

   4. d) pct. 1;

   1. b) suma pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv stabilit potrivit lit. a) înmulţit cu 1,5.

  ART. 8 Pentru calculul trimestrial al valorii definitive a unui punct per capita şi pe serviciu, fondul anual aferent asistenţei medicale primare se defalchează pe trimestre.

  ART. 9 (1) Valoarea minimă garantată a punctului "per capita", unică pe ţară, este de 3,5 lei, valabilă anul 2013.

  1. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de 1,8 lei, valabilă pentru anul 2013.

  2. (3) Valoarea definitivă a unui punct pentru plata per capita şi pe serviciu medical se stabileşte trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata per capita şi pe serviciu a medicilor de familie şi numărul de puncte per capita şi pe serviciu medical efectiv realizate, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct per capita şi pe serviciu, unică pe ţară pentru trimestrul respectiv.

   Valoarea definitivă a unui punct pentru plata per capita şi pe serviciu nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata per capita şi pe serviciu.

  3. (4) Fondul trimestrial luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per capita şi per serviciu medical se determină astfel:

  Fondul aferent asistenţei medicale primare pentru trimestrul respectiv, din care se scade venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, se repartizează 50% pentru plata per capita şi 50%pentru plata per serviciu.

  image

  ART. 10 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de familie se calculează prin totalizarea sumelor rezultate ca urmare a înmulţirii numărului de puncte "per capita" efectiv realizate şi a numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea minimă garantată pentru un punct "per capita", respectiv cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical..

  (2) Suma cuvenită medicilor de familie pentru un trimestru se calculează prin totalizarea sumelor rezultate prin înmulţirea numărului de puncte "per capita" şi a numărului de puncte pe serviciu medical efectiv realizate în trimestrul respectiv cu valoarea definitivă a punctului "per capita", respectiv cu valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical.

  ART. 11 Lunar, medicul de familie transmite caselor de asigurări de sănătate, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal, întreaga activitate efectiv realizată în luna anterioară, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prevederilor contractului-cadru şi a prezentelor norme. Nerespectarea termenului de raportare atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite a sumelor cuvenite pentru activitatea desfăşurată de medicul respectiv pentru perioada aferentă.

  ART. 12 Persoanele înscrise care doresc să îşi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere de înscriere prin transfer, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 A la ordin, medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă. Medicul de familie primitor are obligaţia să anunţe în scris (prin poştă), în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat persoana. Medicul de familie de la care pleacă persoana are obligaţia să transmită fişa medicală în copie certificată prin semnătură şi parafă că este conform cu originalul, prin poştă, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă persoana păstrează originalul fişei medicale, conform prevederilor legale în vigoare.

  ART. 13 (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului, o dată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicului de familie.

  1. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru se corectează până la sfârşitul anului astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat, în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat, într-un trimestru anterior se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea definitivă a punctului "per capita" şi la valoarea definitivă a punctului pe serviciu stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii.

  2. (3) Eventualele erori de validare se regularizează trimestrial la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

  ART. 14 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, întâlniri cu medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea furnizării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.

  ART. 15 (1) În aplicarea art. 39 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014,

  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, prin nerespectarea programului de lucru stabilit se înţelege absenţa nemotivată de la programul de lucru afişat şi prevăzut în contractul cu casa de asigurări de sănătate pentru activitatea desfăşurată în cabinetul medical.

  (2) Absenţa motivată se ia în considerare pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi pentru următoarele situaţii: citaţii de la instanţele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective, cu condiţia numirii unui înlocuitor pe bază de convenţie de reciprocitate sau convenţie de înlocuire, ale cărui număr de telefon şi adresă vor fi afişate la cabinetul medical, precum şi în cazul participării la manifestări organizate pentru obţinerea de credite de educaţie medicală continuă, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către Colegiul Medicilor din România. Pentru aceste situaţii medicii de familie trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate copia documentelor justificative. În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absenţă prevăzute anterior poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi.

  ART. 16 Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară, care au competenţa şi dotarea necesară, ecografii generale (abdomen şi pelvis), la tarifele şi în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile paraclinice.

  Medicii de familie pot efectua şi interpreta aceste servicii numai ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie/din lista constituită la sfârşitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate convenţie de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului, dacă în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea există aparatura medicală necesară; medicii de familie pot efectua ecografii generale numai dacă au obţinut competenţă confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii.

  Numărul de investigaţii paraclinice contractat este orientativ, cu obligaţia încadrării în valoarea contractată.

  Serviciile medicale paraclinice se execută în afara programului de lucru contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală primară, astfel încât să nu fie afectat timpul alocat consultaţiilor stabilit potrivit art. 1 alin. (3) lit. b).

  ART. 17 (1) Modificările ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical din mediul urban, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţării unui punct de lucru rezultat prin preluarea unui praxis nu pot face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

  (2) Modificările ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical din mediul rural, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţării unui punct de lucru în mediul urban rezultat prin preluarea unui praxis, nu pot face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

  ART. 18 Medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate acordă servicii medicale pe baza unei programări, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

  ANEXA 2 A

  CERERE DE ÎNSCRIERE PRIN TRANSFER

  - model –

  Nr. înregistrare          / VIZAT*), Unitatea sanitară ................................

  CUI ..............................................

  Sediu (localitate, str. nr.) .....................

  ..................................................

  Casa de Asigurări de Sănătate................................

  Nr. contract/convenţie ...........................

  Medic de familie .................................

  (semnătură şi parafă)

  Domnule/Doamnă Doctor,

  Subsemnatul(a)     , cetăţenie    , C.N.P.

  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|/ cod unic de asigurare

  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, data naşterii          ,

  domiciliat(ă) în   str.   nr.    , bl.

    , sc.   , ap.   , jud./sector     , act de identitate

        , seria    , nr.    , eliberat de

         , la data      , telefon      , solicit înscrierea mea pe lista dumneavoastră prin transfer de la medicul de familie

        din unitatea sanitară         str.         nr.    jud./sector    

  Declar pe propria răspundere că nu solicit transferul mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima înscriere.

  Anexez prezentei cereri documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (se va bifa numai de către persoanele asigurate).

  Răspund de exactitatea datelor cuprinse în prezenta cerere, pe care o semnez.

  Data: / / Semnătura:

  Domnului/Doamnei Doctor

  image

  *) Se completează cu datele unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie pe lista căruia se solicită transferul, respectiv semnătura şi parafa acestuia.

  Furnizor de servicii medicale .....................

  Sediul social/Adresa fiscală ......................

  DECLARAŢIE

  ANEXA 2 B

  Subsemnatul(a)*1) ...................... legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria .........., nr. , în calitate de

  reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere că lista cuprinzând persoanele înscrise beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, depusă în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate ................. în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2013 este valabilă şi conformă cu evidenţele proprii existente la data de*2) .........................

  Subsemnatul(a)*3) ...................... legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria .........., nr. , în calitate de

  reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere, că lista/listele cuprinzând persoanele înscrise beneficiare ale pachetelor de servicii medicale depusă/depuse în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate în vederea

  încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2013 este/sunt valabilă/valabile şi conformă/conforme cu evidenţele proprii existente la data de *4)

  . , pentru următorii medici de familie:

  ..........................................................

  NOTĂ:

  *1) Pentru cabinetele medicale individuale

  *2), *4) Se va trece data la care a încetat termenul de valabilitate a contractului anterior

  *3) Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale:

  • - cabinet asociat sau grupat

  • - societate civilă medicală

  • - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  • - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie

   Data Reprezentant legal

   ..................... (semnătura şi ştampila)

   ANEXA 3

   - model -

   CONTRACT DE FURNIZARE

   de servicii medicale în asistenţa medicală primară

   1. I. Părţile contractante

    Casa de Asigurări de Sănătate ................., cu sediul în municipiul/oraşul ................., str.

    ................... nr. ......, judeţul/sectorul .................., tel./fax .............., reprezentată prin preşedinte - director general ,

    şi

    Cabinetul medical de asistenţă medicală primară , organizat astfel:

  • - cabinet individual ......................, cu sau fără punct secundar de lucru , reprezentat

   prin medicul titular ................

  • - cabinet asociat sau grupat .............., cu sau fără punct secundar de lucru ,

   reprezentat prin medicul delegat ................

  • - societate civilă medicală ..............., cu sau fără punct secundar de lucru ,

   reprezentată prin administratorul ...............

  • - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ..................., reprezentată prin ,

  • - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie , cu sau fără punct secundar

  de lucru .............., reprezentat prin .................

  având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ................, str. ............... nr. , bl.

  ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ....................., telefon fix/mobil ..................., adresă e-mail

  .................., şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea ................., str. ............ nr. , telefon

  fix/mobil ............., adresă e-mail ,

  1. II. Obiectul contractului

   ART. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. …………./2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013.

  2. III. Servicii medicale furnizate

   ART. 2 Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază, în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............../2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013.

   ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului

   European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi pentru pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, de către următorii medici de familie:

   1. 1. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii

    medicale, un număr de persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază,

    înscrise pe lista proprie;

   2. 2. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii

    medicale, un număr de persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază,

    înscrise pe lista proprie;

   3. 3. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii

    medicale, un număr de persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază,

    înscrise pe lista proprie.

  3. IV. Durata contractului

   ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2013.

   ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013.

  4. V. Obligaţiile părţilor

   1. A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate

    ART. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:

    1. a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, cuprinzând denumirea fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;

    2. b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin H.G. nr.117/2013; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea în vederea decontării se poate face numai în format electronic;

    3. c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate;

    4. d) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative;

    5. e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare;

    6. f) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau, după caz, să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. În cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;

    7. g) să confirme sub semnătură, la începutul contractului anual, lista persoanelor înscrise pe listă, iar lunar, în vederea actualizării listelor medicilor de familie, să comunice în scris şi sub semnătură lista cu persoanele care nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurat şi persoanele nou-asigurate intrate pe listă, în condiţiile legii;

    8. h) să facă publică valoarea definitivă a punctului per capita şi pe serviciu rezultată în urma regularizării trimestriale, valorile fondurilor aprobate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor "per capita" şi per serviciu, prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi numărul total naţional de puncte realizate atât "per capita", cât şi pe serviciu, afişat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

    9. i) să ţină evidenţa distinctă a persoanelor asigurate de pe listele medicilor de familie cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, în funcţie de casele de asigurări de sănătate la care aceştia se află în evidenţă; pentru asiguraţii care se află în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi care sunt înscrişi pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, confirmarea calităţii de asigurat se face de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Pentru persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale care se află în evidenţa caselor de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti şi care sunt înscrise pe listele medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, confirmarea calităţii de asigurat se face de către casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic;

    10. j) să informeze asiguraţii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical, prin toate mijloacele de care dispun;

    11. k) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală, materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare;

    12. l) să contracteze, respectiv să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea

     Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.117/2013;

    13. m) să contracteze servicii medicale, respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate, raportate şi validate, prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .............. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul

     sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.117/2013;

    14. n) să monitorizeze perioadele de absenţă a medicilor de familie pentru care înlocuirea se asigură pe bază de reciprocitate pentru perioada cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an;

    15. o) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;

    16. p) să solicite organelor abilitate soluţionarea situaţiilor în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere.

    17. q) să comunice furnizorilor motivarea scrisă, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii.

    18. r) să aducă la cunoştinţa persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie, urmare a punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute la art. 6 alin. (1) – (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin H.G. nr. 117/2013, posibilitatea de a opta pentru înscrierea pe listele altor medici de familie şi să pună la dispoziţia acestora lista medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum şi a cabinetelor medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, inclusiv datele de contact ale acestora.

   2. B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale

   ART. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:

   1. 1. să acorde servicii medicale de profilaxie, prevenţie, curative, de urgenţă şi de suport în limita competenţei profesionale, comunicând caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale;

   2. 2. să actualizeze lista proprie cuprinzând persoanele înscrise ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunară, comunicând aceste modificări caselor de asigurări de sănătate, precum şi să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate;

   3. 3. să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestuia. Nou- născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, imediat după naşterea copilului, dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris; înscrierea nou - născutului va fi efectuată în aplicaţia informatică a medicului şi va fi transmisă în sistemul informatic unic integrat odată cu înscrierea pe lista proprie în cazul medicilor care utilizează semnătura electronică.

   4. 4. să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultaţie în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora;

   5. 5. să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor, la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali, precum şi înscrierea persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Elveţia, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004;

   6. 6. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului;

   7. 7. să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia; în situaţia în care nu se respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea asiguratului de pe listă. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere prin transfer, conform modelului şi condiţiilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin H.G. nr.117/2013;

   8. 8. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului, dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor;

   9. 9. să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi după caz, unele materiale sanitare, precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare, precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum şi medicul de medicina muncii, sunt obligaţi să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital, recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este cel stabilit în anexa nr. 38 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin H.G. nr. 117/2013.

    Pentru persoanele care se încadrează în "Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună", medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale; în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea altor medici, conform celor de mai sus, responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul;

   10. 10. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală care este formular cu regim special, unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să furnizeze tratamentul adecvat cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;

   11. 11. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

   12. 12. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical;

   13. 13. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora; să asigure securitatea datelor cu caracter personal;

   14. 14. să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale; factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate, atât pe suport hârtie cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în mod distinct pentru asiguraţi, pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, după caz precum şi pentru pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale

    internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se poate face numai în format electronic;

   15. 15. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se poate face numai în format electronic;

   16. 16. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate şi să le elibereze ca o consecinţă a actului medical propriu şi numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate;

   17. 17. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv cele privind evidenţele obligatorii, cele cu regim special şi cele tipizate;

   18. 18. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate, în baza unui formular, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin

    H.G. nr.117/2013, program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare;

    b) programul de lucru va avea avizul direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru repartizarea acestuia pe zile şi ore, care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului; în situaţia în care programul avizat de direcţia de sănătate publică este diferit faţă de cel prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, programul de lucru prevăzut în contract se modifică în consecinţă.

   19. 19. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului;

   20. 20. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

   21. 21. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru, în limita competenţei şi a dotărilor existente;

   22. 22. să asigure acordarea de servicii medicale asiguraţilor fără nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

   23. 23. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor;

   24. 24. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web;

   25. 25. să asigure eliberarea actelor medicale, în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin

    H.G. nr. 117/2013;

   26. 26. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, conform dispoziţiilor legale;

   27. 27. să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune;

   28. 28. să asigure acordarea asistenţei medicale necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului

    European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;

   29. 29. să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea şi securitatea în procesul de transmitere a datelor;

   30. 30. să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară numai ca urmare a scrisorii medicale comunicată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;

   31. 31. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale;

   32. 32. să întocmească bilet de trimitere către societăţi de turism balnear şi de recuperare şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze în copie, rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea; în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor, medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze;

   33. 33. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, pentru serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate - în aceste situaţii medicii de familie pot elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, situaţie în care medicii raportează în format electronic casei de asigurări de sănătate, la aceeaşi dată prevăzută în contract pentru raportarea activităţii lunare, un borderou centralizator cuprinzând CNP-ul/codul unic de asigurare, numărul şi seria chitanţei prin care s-a încasat contravaloarea serviciului medical, numărul curent cu care este înregistrată consultaţia în registrul de consultaţii, numărul şi seria biletului de trimitere/prescripţiei medicale;

   34. 34. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate: bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la acesta contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

   35. 35. să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.

    .............. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 şi să raporteze această evidenţă casei de asigurări de sănătate, atât la contractare - lista, cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici.

   36. 36. în cazul încetării/rezilierii contractului/convenţiei, respectiv a excluderii medicului/medicilor din contractul/convenţia încheiat(ă) cu casa de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casa de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale, conform prevederilor legale în vigoare, către medicul/medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

   37. 37. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul.

   38. 38. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat, cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare.

   39. 39. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, care este formular cu regim special unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate;

   40. 40. să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste 18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate, în condiţiile legii;

   41 să recomande servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru

   aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin H.G. nr. 117/2013;

   1. 42. să încaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se decontează de casele de asigurări de sănătate din Fond, conform prevederilor legale în vigoare.

   2. 43. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;

   3. 44. să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare;

   4. 45. să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line până în ultima zi a lunii în care s-a făcut prescrierea off-line sau cel târziu până la data prevăzută în contractul/convenţia de furnizare de servicii medicale pentru raportarea lunară a activităţii realizate;

   5. 46. să introducă în sistemul informatic, în situaţia în care nu a fost îndeplinită obligaţia de la pct. 45, toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a fiecărui trimestru în care s-a făcut prescrierea off-line.

  5. VI. Modalităţi de plată

   ART. 8 Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt:

   1. 1. Plata "per capita" - prin tarif pe persoană asigurată

    1. 1.1. Plata "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea

     Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013.

    2. 1.2. Medic nou-venit în localitate - unitate administrativ-teritorială ( oraş, comună)/zonă urbană

     • - în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevederilor art. 32 din Contractul- cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013:

      DA/NU ..................

    3. 1.3. Medic nou-venit în localitate - unitate administrativ-teritorială (oraş, comună)/zonă urbană

     • - în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevederilor art. 31 din Contractul- cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, care încheie contract după expirarea convenţiei de furnizare de servicii medicale încheiate pe o perioadă de 3 luni:

      DA/NU ..................

      Perioada de plată în condiţiile prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ……………. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind

      condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013: de la ............. până la ................

    4. 1.4. Valoarea minimă garantată a punctului "per capita", unică pe ţară, este de 3,5 lei, valabilă pentru anul 2013.

    5. 1.5. Numărul total de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.

     …………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului- cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, se ajustează în raport:

     1. a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie: %*):

     2. b) cu gradul profesional:

     • - medic primar %;

     • - medic care nu a promovat un examen de specialitate %.

     image

     *) Pentru cabinetele medicale din mediul rural din aria Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se aplică un procent de majorare de 100%, indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 163/93/2008 pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea; în condiţiile în care, pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul, respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru, se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie.

    6. 1.6. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2.200, plata "per capita" se realizează după cum urmează:

     1. a) numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de persoane asigurate din listă şi structura pe grupe de vârstă se înmulţeşte cu raportul dintre 2.200 şi numărul de asiguraţi pe listă, astfel:

      2.200

      Nr. de puncte "per capita" = număr de puncte realizate x ------------------ de decontat număr de persoane

      asigurate înscrise

      În situaţia în care numărul de puncte realizat este mai mare de 19.000, la numărul de puncte calculat conform formulei de mai sus se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:

      (număr de asiguraţi înscrişi - 2.200)

      Nr. de puncte = număr de puncte realizate x ------------------- x 0,30 de decontat număr de persoane

      asigurate înscrise

     2. b) pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici, în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă este mai mic sau egal cu 4.000, numărul total de puncte se calculează după cum urmează:

      2.200

      Nr. de puncte "per capita" = număr de puncte realizate x ,

      de decontat număr de persoane

      asigurate înscrise

      la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:

      (număr de asiguraţi înscrişi - 2.200)

      Nr. de puncte "per capita" = număr de puncte x ------------------- x 0,5 de decontat realizate număr de persoane

      asigurate înscrise

     3. c) pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici, în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă depăşeşte 4.000, numărul total de puncte se calculează după cum urmează:

      2.200

      Nr. de puncte "per capita" = număr de puncte realizate x ,

      de decontat număr de persoane

      asigurate înscrise

      la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:

      (4.000 - 2.200)

      Nr. de puncte "per capita" = număr de puncte x ------------------ x 0,5 de decontat realizate număr de persoane

      asigurate înscrise

     4. d) în situaţia în care cabinetul medical se află într-o unitate administrativ-teritorială / zonă urbană cu deficit din punctul de vedere al prezenţei medicului de familie, stabilită de comisia prevăzută la art. 23 alin. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, numărul total de puncte se calculează după cum urmează:

     2.200

     Nr. de puncte "per capita" = număr de puncte realizate x ,

     de decontat număr de persoane

     asigurate înscrise

     la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:

     (număr de asiguraţi înscrişi - 2.200)

     Nr. de puncte "per capita" = număr de puncte x ------------------- x 0,5 de decontat realizate număr de persoane

     asigurate înscrise

   2. 2. Plata prin tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru unele servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, servicii nominalizate la art. 1 alin. (3) lit. c) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.

    ………./2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului- cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013:

    1. 2.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile enunţate la pct. 2 se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………../2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013.

    2. 2.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de 1,8 lei, valabilă pentru anul 2013.

   3. 3. Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul:

    1. a) Medic de familie

     Numele ............................., prenumele ..........................

     Cod numeric personal .....................................................

     Gradul profesional .......................................................

     Codul de parafă al medicului .............................................

     Programul de lucru .......................................................

     Medic de familie angajat*)

     Numele ............................., prenumele ..........................

     Cod numeric personal .....................................................

     Gradul profesional .......................................................

     Codul de parafă al medicului .............................................

     Programul de lucru .......................................................

     image

     *) În cazul cabinetelor medicale individuale.

     1. 1. Asistent medical

      Numele ............................., prenumele ..........................

      Cod numeric personal .....................................................

     2. 2. .......................................................................

    2. b) Medic de familie

     Numele ............................., prenumele ..........................

     Cod numeric personal .....................................................

     Gradul profesional .......................................................

     Codul de parafă al medicului .............................................

     Programul de lucru .......................................................

     Medic de familie angajat*)

     Numele ............................., prenumele ..........................

     Cod numeric personal .....................................................

     Gradul profesional .......................................................

     Codul de parafă al medicului .............................................

     Programul de lucru .......................................................

     image

     *) În cazul cabinetelor medicale individuale.

     1. 1. Asistent medical

      Numele ............................., prenumele ..........................

      Cod numeric personal .....................................................

     2. 2. .......................................................................

    3. c) ......................................................................

    ART. 9 (1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate, potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi casele de asigurări de sănătate, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, la valoarea minimă garantată pentru un punct "per capita", respectiv la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical, pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară, depuse lunar de către furnizor la casa de asigurări de sănătate, la data de

    ............... .

    Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.

    1. (2) Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului per capita şi a punctului pe serviciu medical.

    2. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract, precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, acolo unde este cazul, precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare, precum şi de investigaţii paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 7 pct. 9, se aplică următoarele sancţiuni:

     1. a) la prima constatare, avertisment scris;

     2. b) la a doua constatare, se diminuează valoarea minimă garantată a punctului per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, medicilor de familie la care acestea au fost înregistrate, cu 10%.

    3. (4) În cazul în care, în derularea contractului, se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 pct. 1- 6, 10 - 13, 15 - 17, 19 - 29, 31, 35, 37 şi 39 se aplică următoarele sancţiuni:

     1. a) la prima constatare, avertisment scris;

     2. b) la a doua constatare, se diminuează valoarea minimă garantată a punctului per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii, cu 10%.

    4. (5) În cazul în care în derularea contractului se constată, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate, că serviciile raportate conform contractului, în vederea decontării acestora, nu au fost efectuate - cu recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a punctului per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii.

    5. (6) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 7 pct. 46, se reţine o sumă egală cu contravaloarea prescripţiilor medicale electronice off-line neintroduse în sistemul informatic, prescrise şi eliberate în cadrul trimestrului.

    6. (7) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (6), nerespectarea obligaţiei de la art. 7 pct. 46 se constată de casele de asigurări de sănătate trimestrial şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line.

    7. (8) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (3) - (6), se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (6) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii.

    8. (9) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (3) - (6) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

    9. (10) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (3) - (6) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.

    10. (11) Pentru cazurile prevăzute la alin. (3) - (6) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie.

  6. VII. Calitatea serviciilor

   ART. 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  7. VIII. Răspunderea contractuală

   ART. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.

  8. IX. Clauză specială

   ART. 12 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.

   Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

   Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.

   În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.

  9. X. Rezilierea, încetarea şi suspendarea contractului

   ART. 13 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situaţii:

   1. a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;

   2. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;

   3. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia/acestuia;

   4. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului;

   5. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;

   6. f) odată cu prima constatare după aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 9 alin. (3) şi (4) pentru oricare situaţie, precum şi o dată cu prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. 9 alin. (5).

   7. g) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contractul cu casa de asigurări de sănătate prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive;

   8. h) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate în vederea decontării şi cele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform solicitării scrise a organelor de control.

   9. i) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art.7 pct. 7, 30 şi 41.

   ART. 14 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii:

   1. a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii:

    a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, sau în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;

    a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale, după caz;

    a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;

    a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii;

    a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.

   2. b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;

   3. c) acordul de voinţă al părţilor;

   4. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal;

   5. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. 15 alin. (1) lit. d), cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului;

   6. f) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate, se poate face printr-o notificare scrisă privind următoarea situaţie: în cazul în care numărul persoanelor înscrise la un medic de familie se menţine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim stabilit pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană de către comisia constituită conform art. 23 alin. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru situaţiile în care se justifică această decizie.

   1. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul încheiat, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii

    respectivi până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului.

   2. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora şi care au condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului.

   3. (4) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază /se modifică în condiţiile alin. (2) şi (3), casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.

   4. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (2) -

    (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru, după caz.

    ART. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:

    1. a) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;

    2. b) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, independente de voinţa furnizorilor şi care determină imposibilitatea desfăşurării activităţii furnizorului pe o perioadă limitată de timp pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate;

    3. c) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată despre decizia Colegiului teritorial al Medicilor, de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se aplică corespunzător numai medicului, aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate şi care se află în această situaţie;

    4. d) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) - c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobat prin H.G. nr. 117/2013 şi nerespectarea obligaţiei de la art. 7 pct. 8, cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia;

    5. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a obligaţiei de plată a contribuţiei la Fond, constatată de către casele de asigurări de sănătate, ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului; suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor;

   (2) Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului.

   ART. 16 Situaţiile prevăzute la art. 13 şi la art. 14 alin. (1) lit. a) subpct. a2 - a5 şi lit. f) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a)

   - subpct. a1 şi lit. d) se notifică casei de asigurări de sănătate, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

  10. XI. Corespondenţa

   ART. 17 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor – sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul cabinetului medical declarat în contract.

   Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.

  11. XII. Modificarea contractului

   ART. 18 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.

   ART. 19 Valoarea definitivă a unui punct per capita şi a unui punct pe serviciu medical este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi.

   ART. 20 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.

   ART. 21 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.

   Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.

  12. XIII. Soluţionarea litigiilor

   ART. 22 (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.

   (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz.

  13. XIV. Alte clauze

  Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ............... în două exemplare a câte pagini fiecare, câte unul

  pentru fiecare parte contractantă.

  CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

  Preşedinte - director general, Reprezentant legal,

  ............................... ..............................

  Director executiv al Direcţiei economice,

  ...............................

  Director executiv al

  Direcţiei relaţii contractuale,

  ...............................

  Vizat

  Juridic, Contencios

  ...............................

  ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr. .............

  Documentele*) pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate:

  • - cont nr. .............., deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr. , deschis la Banca

   . ,

  • - cod numeric personal - copie BI/CI, după caz - al reprezentantului legal ........................

  • - cod de înregistrare fiscală - cod unic de înregistrare ,

  • - dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului,

  • - dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia, valabilă la data încheierii contractului; furnizorul are obligaţia de a funcţiona cu personalul asigurat pentru răspundere civilă în domeniul medical pe toată perioada derulării contractului;

  • - dovada de evaluare a unităţii sanitare nr. ,

  • - dovada de evaluare a punctului secundar de lucru nr. ,

  • - dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate precum şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii pentru cei care au această obligaţie legală, efectuată conform prevederilor legale în vigoare,

  • - cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr. ,

  • - certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic,

  • - certificatul de membru al OAMGMAMR pentru asistentul medical valabil la data încheierii contractului,

  • - copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici

  • - copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor,

  • - copie a actului de identitate pentru medici şi asistenţii medicali,

  • - programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru,

  • - programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar,

  • - lista, pe suport de hârtie şi în format electronic, cu persoanele înscrise pentru medicii nou-veniţi şi numai în format electronic pentru medicii care au fost în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în anul precedent,

  • - declaraţie pe propria răspundere privind corectitudinea listei persoanelor înscrise la momentul încetării termenului de valabilitate a contractului anterior, din punctul de vedere al conformităţii şi valabilităţii acesteia/acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin H.G. nr. 117/2013,

  • - lista bolnavilor cu afecţiunile cronice conform evidenţei organizate la nivelul cabinetului.

  Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină.

  *) Notă: Documentele solicitate în procesul de evaluare a furnizorului şi existente la nivelul casei de asigurări de sănătate, nu vor mai fi depuse la încheierea contractelor, cu excepţia celor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.

  ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice - ecografii generale - abdomen şi pelvis

  - efectuate de medicii de familie. Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.

  ANEXA 4

  - model -

  Vizat

  Casa de Asigurări de Sănătate .....................

  CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*)

  (anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară nr. )

  între reprezentantul legal al cabinetului medical şi medicul înlocuitor

  1. I. Părţile convenţiei de înlocuire:

   Dr. ,

   (numele şi prenumele)

   reprezentant legal al cabinetului medical ..............................., cu

   sediul în municipiul/oraşul ............., str. ................. nr. ...., bl.

   ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţ/sector .........., telefon: fix,

   mobil, .............. adresa de e-mail ................ fax ,

   cu contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr.

   .........., încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ,

   cont nr. ................ deschis la Trezoreria Statului sau cont nr.

   ......................... deschis la Banca ..........................., cod de

   identificare fiscală - cod unic de înregistrare .............. sau codul numeric personal al reprezentantului legal ........................

   Medicul înlocuit ..........................

   (numele şi prenumele)

   şi

   Medic înlocuitor ,

   (numele şi prenumele) Codul de parafă ...........................

   Codul numeric personal ....................

   cu Licenţa de înlocuire temporară ca medic de familie nr. ................

  2. II. Obiectul convenţiei:

   1. 1. Preluarea activităţii medicale a medicului de familie , cu contractul nr.

    ........, pentru o perioadă de absenţă de .............., de către medicul de familie ........................ .

   2. 2. Prezenta convenţie se depune la casa de asigurări de sănătate odată cu înregistrarea primei perioade de absenţă în cadrul derulării contractului şi se actualizează, după caz.

  3. III. Motivele absenţei

   1. 1. incapacitate temporară de muncă în limita a două luni/an ..............

   2. 2. vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare/an calendaristic .........

   3. 3. studii medicale de specialitate pentru o perioadă de maximum două luni/an .........

   4. 4. perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică, alese sau numite, în limita a două luni/an

    ...................

  4. IV. Locul de desfăşurare a activităţii

   image

   image

   Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical - (al medicului înlocuit) - .........................

  5. V. Obligaţiile medicului înlocuitor

   Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate.

   În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii al cabinetului în care

   îşi desfăşoară activitatea, formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit.

  6. VI. Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor

   1. 1. Venitul "per capita" şi pe serviciu medical pentru perioada de absenţă se virează de Casa de Asigurări de Sănătate ................. în contul titularului contractului nr. , acesta obligându-se să

    achite medicului înlocuitor lei/lună.

   2. 2. Termenul de plată .....................................................

   3. 3. Documentul de plată ...................................................

  7. VII. Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi, , în 3 exemplare, dintre care

  un exemplar devine act adiţional la contractul nr. al medicului înlocuit şi câte un

  exemplar revine părţilor semnatare.

  Reprezentantul legal al cabinetului medical, Medicul înlocuitor

  ............................................ ..................

  image

  *) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă în limita a două luni/an.

  ANEXA 5

  - model -

  CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*)

  (anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară nr. )

  între casa de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor

  1. I. Părţile convenţiei de înlocuire:

   Casa de Asigurări de Sănătate ..................., cu sediul în municipiul/oraşul ..........., str. ................ nr. ...., judeţul/sectorul

   ..........., telefon: fix, mobil .............. adresa de e-mail ............. fax ............., reprezentată prin preşedinte - director general

   ............................

   pentru

   Medicul înlocuit .............................

   (numele şi prenumele)

   din cabinetul medical ................., cu sediul în municipiul/oraşul

   ................, str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ,

   ap. ...., judeţul/sectorul ..........., telefon/fax .........., cu contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr. ,

   încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ..............., cont nr. .......... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. .............. deschis la Banca

   ................, cod de identificare fiscală - cod unic de înregistrare

   ................, al cărui reprezentant legal este:

   . ,

   (numele şi prenumele)

   având codul numeric personal nr. ................ şi

   Medic înlocuitor ,

   (numele şi prenumele) Codul de parafă ..........................

   Codul numeric personal ...................

   Licenţa de înlocuire temporară ca medic de familie nr. ..............

  2. II. Obiectul convenţiei

   Preluarea activităţii medicale a medicului de familie .................., cu contract nr. ,

   pentru o perioadă de absenţă de ............, de către medicul de familie ..................

  3. III. Motivele absenţei:

   1. 1. incapacitate temporară de muncă, care depăşeşte două luni/an ........

   2. 2. concediu de sarcină sau lehuzie ........

   3. 3. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani ........

   4. 4. perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite, care depăşeşte două luni/an

    ..............

   5. 5. perioada în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate .....................

   6. 6. perioada de rezidenţiat în specialitatea medicină de familie sau alte studii medicale de specialitate ....................

   7. 7. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani

  4. IV. Locul de desfăşurare a activităţii

   Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) .............................

   Programul de activitate al medicului înlocuitor se va stabili în conformitate cu programul de lucru al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea.

  5. V. Obligaţiile medicului înlocuitor

   Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate.

   Medicul înlocuitor are obligaţia faţă de cabinetul medical al medicului înlocuit de a suporta cheltuielile de administrare şi de personal care reveneau titularului cabinetului respectiv.

   În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea, formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit.

  6. VI. Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor

   1. 1. Veniturile "per capita" şi pe serviciu aferente perioadei de absenţă se virează de casa de asigurări de sănătate în contul medicului înlocuitor nr. ..............., deschis la Banca

    ............................. / Trezoreria statului

   2. 2. Pentru punctajul "per capita" şi punctajul pe serviciu, se va lua în calcul gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei.

   3. 3. Termenul de plată .....................................................

   4. 4. Documentul de plată ...................................................

  7. VII. Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi, ............., în două exemplare, dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr. al medicului înlocuit şi un exemplar

  revine medicului înlocuitor.

  CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Medicul înlocuitor,

  Preşedinte - director general, ...................

  ..............................

  Director executiv al Direcţiei economice De acord,

  ........................................ Reprezentant legal al

  cabinetului medical**)

  ......................

  Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale,

  ....................................................

  Vizat

  Juridic, Contencios

  image

  *) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă mai mari de două luni/an.

  **) Cu excepţia situaţiilor în care acesta se află în imposibilitatea de a fi prezent.

  ANEXA 6

  - model -

  CONVENŢIE DE FURNIZARE

  de servicii medicale în asistenţa medicală primară

  1. I. Părţile contractante

   Casa de Asigurări de Sănătate ...................., cu sediul în municipiul/oraşul ..............., str. nr.

   ...... judeţul/sectorul ................, telefon/fax ............., reprezentată prin preşedinte - director general

   . ,

   şi

   Unitatea sanitară de asistenţă medicală primară ..............., cu sau fără punct de lucru secundar

   ..................., reprezentată prin ,

   având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna .............., str. .............. nr. ..., bl. , sc.

   ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ............, telefon , şi sediul punctului de lucru secundar în comuna

   ..........., str. ............ nr. ..., telefon: fix/mobil ............., adresă de email .....................

  2. II. Obiectul convenţiei

   ART. 1 Obiectul prezentei convenţii îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.

   ............../2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013.

  3. III. Servicii medicale furnizate

   ART. 2 (1) Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetele de servicii medicale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. /2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

   în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin H.G. nr. 117/2013.

   1. (2) Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi pentru pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, de către următorii medici de familie:

    1. 1. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un

     număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie;

    2. 2. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un

     număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie;

    3. 3. ................, având un număr de persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii

   medicale, un număr de persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un

   număr de persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista

   proprie.

  4. IV. Durata convenţiei

   ART. 3 Prezenta convenţie este valabilă o perioadă de maximum 3 luni de la data încheierii.

  5. V. Obligaţiile părţilor

   1. A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate

    ART. 4 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:

    1. a) să încheie convenţii numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii convenţiilor, prin afişare pe pagina web şi la sediul propriu, lista nominală a acestora, cuprinzând denumirea fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;

    2. b) să deconteze medicilor de familie nou-veniţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate, la termenele prevăzute în convenţie, pe baza facturii însoţite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru

     aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin H.G. nr. 117/2013; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea în vederea decontării se poate face numai în format electronic;

    3. c) să informeze în prealabil, în termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web proprii precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizor, cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative;

    4. d) să acorde furnizorului de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare;

    5. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorului de servicii medicale sau, după caz, să comunice acestuia notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;

    6. f) să informeze furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de încheiere a convenţiilor a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate;

    7. g) să informeze asiguraţii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical, prin toate mijloacele de care dispune;

    8. h) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală, materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia, în situaţia în care

     nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare;

    9. i) să contracteze, respectiv să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin H.G. nr. 117/2013;

    10. j) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;

    11. k) să solicite organelor abilitate soluţionarea situaţiilor în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere;

    12. l) să comunice furnizorilor motivarea scrisă, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii;

    13. m) să aducă la cunoştinţa persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie, urmare a punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute la art. 6 alin. (1) – (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin H.G. nr. 117/2013, posibilitatea de a opta pentru înscrierea pe listele altor medici de familie şi să pună la dispoziţia acestora lista medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum şi a cabinetelor medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, inclusiv datele de contact ale acestora.

   2. B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale

    ART. 5 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:

    1. 1. să acorde servicii medicale de profilaxie, prevenţie, curative, de urgenţă şi de suport în limita competenţei profesionale, comunicând caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale;

    2. 2. să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestuia. Nou- născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, imediat după naşterea copilului dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris; înscrierea nou - născutului va fi efectuată în aplicaţia informatică a medicului şi va fi transmisă în sistemul informatic unic integrat odată cu înscrierea pe lista proprie în cazul medicilor care utilizează semnătura electronică;

    3. 3. să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie la prima consultaţie, în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora;

    4. 4. să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor, la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali precum şi înscrierea persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Elveţia, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004;

    5. 5. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului;

    6. 6. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a convenţiei, dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor;

    7. 7. să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi după caz, unele materiale sanitare, precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare, precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din

     ambulatoriu, precum şi medicul de medicina muncii, sunt obligaţi să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală iar la externarea din spital, recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este cel stabilit în anexa nr. 38 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin H.G. nr. 117/2013.

     Pentru persoanele care se încadrează în "Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună", medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale; în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea altor medici, conform celor de mai sus, responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul.

    8. 8. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul convenţiei cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală care este formular cu regim special, unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să furnizeze tratamentul adecvat cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi să prescrie medicamentele de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;

    9. 9. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

    10. 10. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical;

    11. 11. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora; să asigure securitatea datelor cu caracter personal;

    12. 12. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se poate face numai în format electronic;

    13. 13. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate şi să le elibereze ca o consecinţă a actului medical propriu şi numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate;

    14. 14. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv cele privind evidenţele obligatorii, cele cu regim special şi cele tipizate;

    15. 15. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate, în baza unui formular, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

     în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin H.G. nr. 117/2013, program asumat prin prezenta convenţie şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare;

     image

     b) programul de lucru va avea avizul direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru repartizarea acestuia pe zile şi ore, care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării convenţiei; în situaţia în care programul avizat de direcţia de sănătate publică este diferit faţă de cel prevăzut în convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate, programul de lucru prevăzut în convenţie se modifică în consecinţă;

    16. 16. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii convenţiei de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării convenţiei;

    17. 17. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

    18. 18. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită, în timpul programului de lucru, în limita competenţei şi a dotărilor existente;

    19. 19. să asigure acordarea de servicii medicale asiguraţilor fără nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

    20. 20. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor;

    21. 21. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web;

    22. 22. să asigure eliberarea actelor medicale, în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin H.G. nr. 117/2013;

    23. 23. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, conform dispoziţiilor legale;

    24. 24. să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune;

    25. 25. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European/Elveţia şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;

    26. 26. să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea şi securitatea în procesul de transmitere a datelor;

    27. 27. să factureze lunar, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate activitatea realizată conform convenţiei de furnizare de servicii medicale; factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în mod distinct pentru asiguraţi, pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială privind coordonarea sistemelor de securitate socială precum şi pentru pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se poate face numai în format electronic;

    28. 28. să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară numai ca urmare a scrisorii medicale comunicată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;

    29. 29. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale;

    30. 30. să întocmească bilet de trimitere, către societăţi de turism balnear şi de recuperare, şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze în copie, rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care se face trimiterea; în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor, medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze;

    31. 31. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile pentru serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate - în aceste situaţii, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, situaţie în care medicii raportează în format electronic casei de asigurări de sănătate, la aceeaşi dată prevăzută în convenţie pentru raportarea activităţii lunare, un borderou centralizator cuprinzând CNP-ul/codul unic de asigurare, numărul şi seria chitanţei prin care s-a încasat contravaloarea serviciului medical, numărul curent cu care este înregistrată consultaţia în registrul de consultaţii, numărul şi seria biletului de trimitere/prescripţiei medicale;

    32. 32. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate: bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la acesta contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

    33. 33. să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru

     aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin H.G. nr. 117/2013 şi să raporteze această evidenţă la casa de asigurări de sănătate, la sfârşitul primei luni - lista cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici;

    34. 34. în cazul încetării/rezilierii convenţiei, respectiv al excluderii medicului/medicilor din convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casa de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale, conform prevederilor legale în vigoare, către medicul/medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;

    35. 35. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul;

    36. 36. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat, cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare;

    37. 37. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, care este formular cu regim special, unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul convenţiei cu casa de asigurări de sănătate;

    38. 38. să îşi constituie o listă proprie cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale şi să comunice lunar casei de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora le-a acordat servicii medicale;

    39. 39. să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste 18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate, în condiţiile legii;

    40. 40. să recomande servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru

     aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile

     acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin H.G. nr. 117/2013;

    41. 41. să încaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se decontează de casele de asigurări de sănătate din Fond, conform prevederilor legale în vigoare.

    42. 42. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;

    43. 43. să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare;

    44. 44. să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale prescrise off-line până în ultima zi a lunii în care s-a făcut prescrierea off-line sau cel târziu la data prevăzută în convenţia de furnizare de servicii medicale pentru raportarea lunară a activităţii realizate;

    45. 45. să introducă în sistemul informatic, în situaţia în care nu a fost îndeplinită obligaţia de la pct. 44, toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a fiecărui trimestru în care s-a făcut prescrierea off-line.

  6. VI. Modalităţi de plată

   ART. 6 (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară pentru medicii nou-veniţi sunt: Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate beneficiază de un venit format din:

   1. a) o sumă echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut de medic, la care se aplică ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. …………./2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013;

   2. b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv, stabilită potrivit lit. a), înmulţit cu 1,5;

   1. (2) Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie nou-venit în componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat convenţia:

    1. a) Medic de familie nou-venit

     Numele ............................., prenumele ..........................

     Codul numeric personal ...................................................

     Gradul profesional .......................................................

     Codul de parafă al medicului .............................................

     Programul de lucru .......................................................

     Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a) lei

     Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea %

     Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit lei

     Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit se plăteşte la data de , pe baza facturii şi a

     documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de

     ..................

    2. b) Medic de familie nou-venit

     Numele ............................., prenumele ..........................

     Codul numeric personal ...................................................

     Gradul profesional .......................................................

     Codul de parafă al medicului .............................................

     Programul de lucru .......................................................

     Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a) lei

     Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea %

     Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit lei

     Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit se plăteşte la data de , pe baza facturii

     şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de

     ..............

     Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.

    3. c) .......................................................................

   ....................................................................... .

   ART. 7 (1) În cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezenta convenţie precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului, fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, acolo unde este cazul, precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare, precum şi de investigaţii paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 5 pct. 7 se aplică următoarele sancţiuni:

   1. a) la prima constatare, avertisment scris;

   2. b) la a doua constatare, se diminuează cu 10% suma stabilită potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) şi b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, medicilor de familie la care acestea au fost înregistrate.

   1. (2) În cazul în care, în derularea convenţiei, se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 pct. 1 - 5, 8 - 14, 16 - 26, 29, 30, 33, 35, 37 şi 38 se aplică următoarele sancţiuni:

    1. a) la prima constatare, avertisment scris;

    2. b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma stabilită potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) şi b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, medicilor de familie la care se înregistrează aceste situaţii.

   2. (3) În cazul în care în derularea convenţiei se constată, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate, că serviciile raportate conform convenţiei nu au fost efectuate, la prima constatare se diminuează cu 10% suma stabilită potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) şi b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, medicilor de familie la care se înregistrează aceste situaţii.

   3. (4) În cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 5 pct. 45 se reţine o sumă egală cu contravaloarea prescripţiilor medicale electronice off-line neintroduse în sistemul informatic, prescrise şi eliberate în cadrul trimestrului.

   4. (5) Pentru punerea în aplicare a sancţiunilor prevăzute la alin. (4), nerespectarea obligaţiilor de la art. 5 pct.45 se constată de casele de asigurări de sănătate trimestrial şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line.

   5. (6) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (1) - (4), se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care

    suma prevăzută la alin. (4) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii.

   6. (7) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

   7. (8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) - (4) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.

   8. (9) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) - (4), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie.

  7. VII. Calitatea serviciilor

   ART. 8 Serviciile medicale furnizate în baza prezentei convenţii trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  8. VIII. Răspunderea contractuală

   ART. 9 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune- interese.

  9. IX. Clauză specială

   ART. 10 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării convenţiei şi care împiedică executarea acesteia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.

   Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

   Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.

  10. X. Încetarea, rezilierea şi suspendarea convenţiei

   ART. 11 Convenţia de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situaţii:

   1. a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării convenţiei de furnizare de servicii medicale;

   2. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;

   3. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia/acestuia;

   4. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului;

   5. e) odată cu prima constatare după aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2) pentru oricare situaţie, precum şi odată cu prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. 7 alin. (3);

   6. f) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în convenţia cu casa de asigurări de sănătate prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, convenţia se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive;

   7. g) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate şi cele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform convenţiei încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform solicitării scrise a organelor de control;

   8. h) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentei convenţii, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru.

   9. i) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 5 pct. 28 şi 40.

   ART. 12 (1) Convenţia de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii:

   1. a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii:

    a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală sau în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei cu care de află în relaţie contractuală;

    a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale, după caz;

    a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;

    a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii;

    a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;

   2. b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;

   3. c) acordul de voinţă al părţilor;

   4. d) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea convenţiei, cu indicarea motivului şi a temeiului legal;

   5. e) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a convenţiei în condiţiile art. 13 alin.

   1. (1) lit. d) - cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului.

   2. (2) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de furnizori prin convenţia încheiată, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării convenţiei.

   3. (3) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din convenţie a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acesteia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, şi care au condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract/convenţie a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării convenţiei.

   4. (4) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază /se modifică în condiţiile alin. (2) şi (3), casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la rezilierea /modificarea contractului.

   5. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate în convenţie, prevederile alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru.

    ART. 13 (1) Convenţia se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:

    1. a) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a convenţiei;

    2. b) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, independente de voinţa furnizorilor şi care determină imposibilitatea desfăşurării activităţii furnizorului pe o perioadă limitată de timp, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate;

    3. c) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată despre decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în convenţie, care se află în situaţia descrisă anterior;

    4. d) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) - c), din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014 aprobat prin H.G. nr. 117/2013 şi nerespectarea obligaţiei de la art. 5 pct. 6, cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia;

    5. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a obligaţiei de plată a contribuţiei la Fond, constatată de către casele de asigurări de sănătate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a convenţiei; suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor.

   (2) Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform convenţiilor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului.

   ART. 14 Situaţiile prevăzute la art. 11 şi la art. 12 alin. (1) lit. a) subpct. a2) - a5) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

   Situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) subpct. a1) şi lit. d) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea convenţiei.

  11. XI. Corespondenţa

   ART. 15 Corespondenţa legată de derularea prezentei convenţii se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul cabinetului medical declarat în contract.

   Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezenta convenţie să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.

  12. XII. Modificarea convenţiei

   ART. 16 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentei convenţii, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.

   ART. 17 Dacă o clauză a acestei convenţii ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale convenţiei nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului convenţiei.

  13. XIII. Soluţionarea litigiilor

   ART. 18 (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.

   (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz.

  14. XIV. Alte clauze

  .........................................................................

  .........................................................................

  Prezenta convenţie de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiată astăzi, ................, în două exemplare a câte pagini fiecare, câte unul pentru

  fiecare parte contractantă.

  CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

  Preşedinte - director general, Reprezentant legal,

  .............................. ...................

  Director executiv al Direcţiei economice

  ........................................

  Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale,

  ....................................................

  Vizat Juridic, Contencios

  ANEXA 1 la convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr. .............

  Documentele*) pe baza cărora se încheie convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate:

  • - cont nr. .............. deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr. ........................., deschis la Banca

   . ,

  • - cod numeric personal -copie BI/CI, după caz- al reprezentantului legal ..................

  • - cod de înregistrare fiscală - cod unic de înregistrare ,

  • - dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii convenţiei,

  • - dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în convenţie funcţionează sub incidenţa acestuia, valabilă la data încheierii convenţiei;

  • - dovada de evaluare a unităţii sanitare nr. ,

  • - dovada de evaluare a punctului secundar de lucru nr. ,

  • - dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate precum şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii pentru cei care au această obligaţie legală, efectuată conform prevederilor legale în vigoare,

  • - cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr. ,

  • - certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic,

  • - certificatul de membru al OAMGMAMR pentru asistentul medical, valabil la data încheierii contractului,

  • - copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici,

  • - copie a actului de identitate pentru medici şi asistenţii medicali,

  • - programul de activitate al cabinetului şi al punctului de lucru,

  • - programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar

  Documentele necesare încheierii convenţiei, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină.

  *) Notă: Documentele solicitate în procesul de evaluare a furnizorului şi existente la nivelul casei de asigurări de sănătate, nu vor mai fi depuse la încheierea contractelor, cu excepţia celor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.

  ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice - ecografii generale -abdomen şi pelvis- efectuate de medicii de familie. Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.

  PACHETUL DE SERVICII MEDICALE

  ANEXA 7

  acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice, de medicină dentară şi asistenţa medicală ambulatorie pentru specialitatea clinică reabilitare medicală

  CAPITOLUL I Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice

  1. A. Pachetul minimal de servicii medicale

   1. a) Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. În situaţia în care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate, acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate.

   2. b) Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament). Bolile cu potenţial endemo- epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare.

    NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii.

    NOTA 2: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.

    NOTA 3: Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.

    NOTA 4: Consultaţia prevăzută la lit. a), include toate serviciile medicale necesare, în limita competenţei medicului de specialitate acordate pentru rezolvarea situaţiei care pune în pericol viaţa pacientului şi/sau bilet de trimitere pentru internare în spital pentru cazurile care depăşesc posibilităţile de rezolvare în ambulatoriul de specialitate.

  2. B. Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ

   1. a) serviciile cuprinse la lit. A «Pachetul minimal de servicii medicale»;

   2. b) servicii medicale curative:

    Consultaţie pentru afecţiuni acute, subacute (anamneză, examen clinic, diagnostic şi tratament). Pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris, costurile se suportă integral de către persoana asigurată facultativ.

    Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Numărul maxim de 4 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie, cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, astfel:

    • - dacă medicul de familie a acordat o consultaţie, medicul de specialitate poate acorda maximum 3 consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere, dacă este necesar, către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 3. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate;

    • - dacă medicul de familie a acordat două consultaţii, medicul de specialitate mai poate acorda două consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 2.

    Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate.

    NOTA 1: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută.

    NOTA 2: În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute, numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4.

    NOTA 3: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima, respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută, numărul consultaţiilor este maximum 5, respectiv 6.

    NOTA 4: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial.

  3. C. Pachetul de servicii medicale de bază C1. Consultaţia medicală de specialitate

     1. C.1.1. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală (contract sau convenţie) cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare cazurile de urgenţă medico-chirurgicală şi consultaţiile pentru afecţiunile confirmate prevăzute în anexa nr. 9 la ordin, respectiv cele din anexa nr. 39 A la ordin, serviciile de medicină dentară şi planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

      Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

     2. C.1.2. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Elveţia, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Elveţia.

      Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Elveţia, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului,, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu, cu excepţia serviciilor medicale de recuperare-reabilitare şi a investigaţiilor medicale paraclinice;

      Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu, cu excepţia serviciilor medicale de recuperare-reabilitare şi a investigaţiilor medicale paraclinice.

     3. C.1.3. Biletul de trimitere este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în trei exemplare. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice. Furnizorul de servicii medicale clinice păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii.

   C. 1.4. Pentru interpretarea ecografiei abdomen + pelvis şi EKG - ului standard ce pot fi furnizate la distanţă prin sisteme de telemedicină rurală dezvoltate de Ministerul Sănătăţii, în vederea decontării, nu este necesar bilet de trimitere.

   Consultaţia medicală de specialitate cuprinde:

   • - anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator

    disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;

   • - unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;

   • - stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;

   • - recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;

   • - recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;

   • - evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, trimestrial sau, după caz, lunar, conform prevederilor legale în vigoare.

   NOTA I: pentru cazurile acute/subacute

   1. 1. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Numărul maxim de 4 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie, cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, astfel:

    • - dacă medicul de familie a acordat o consultaţie, medicul de specialitate poate acorda maximum 3 consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere, dacă este necesar, către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 3. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate;

    • - dacă medicul de familie a acordat două consultaţii, medicul de specialitate mai poate acorda două consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 2. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate.

     Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută.

     În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute, numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4.

     În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima, respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută, numărul consultaţiilor este maximum 5, respectiv 6. În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile

     acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial.

   2. 2. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat, la externare, sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu.

    Consultaţia pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu se acordă:

    • - pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau administrarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultaţiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului, atunci când este necesară prezentarea repetată a pacientului la cabinet;

    • - la externare, inclusiv după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, manevre chirurgicale minore şi scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.

   Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.

   Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere.

   NOTA II: pentru asiguraţii cu afecţiuni cronice

   1. 1. Pentru evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai

    multe afecţiuni cronice, o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente, trimestrial sau lunar.

   2. 2. Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de specialitate, prevăzute în anexa nr. 39 A la ordin, acesta va organiza evidenţa specifică, utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Evidenţa acestor bolnavi cuprinde:

    • - întocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare;

    • - raportarea lunară a modificărilor intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri

   3. 3. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat, la externare, sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu.

   Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere.

   NOTA III: Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament), în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. În situaţia în care cazurile nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate, acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate.

   Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii.

   Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.

   Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi rezolvată la nivelul cabinetului.

   NOTA IV: Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament). Bolile cu potenţial endemo- epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare.

   Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.

   Numărul de puncte pe consultaţie, valabil pentru pachetele de servicii:

   image

   | | Număr puncte | Număr puncte |

   | | pentru | pentru |

   | | specialităţi | specialităţi |

   | | medicale | chirurgicale |

   |                     |      |      |

   | a. Consultaţia copilului cu vârsta cuprinsă | 16,2 puncte | 17,25 puncte |

   | între 0 şi 3 ani | | |

   |                     |      |      |

   | b. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie | 32,40 puncte | - |

   | pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între| | |

   | 0 şi 3 ani | | |

   |                     |      |      |

   | c. Consultaţia peste vârsta de 4 ani | 10,8 puncte | 11,5 puncte |

   |                     |      |      |

   | d. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie

   | 21,6 puncte | -

   |

   | pediatrică peste vârsta de 4 ani

   | |

   |

   |                     |      |      |

   | e. Consultaţia de fitoterapie, homeopatie,

   | 10,8 puncte | -

   |

   | planificare familială

   | |

   |

   |                     |      |      |

   | f. Consultaţia de neurologie a copilului cu

   | 21,6 puncte | -

   |

   | vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani

   | |

   |

   |                     |      |      |

   | g. Consultaţia de neurologie peste vârsta de

   | 14,4 puncte | -

   |

   | 4 ani

   | |

   |

   |                     |      |      |

   Încadrarea persoanei, respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta se realizează la împlinirea vârstei (de exemplu: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa peste 4 ani). Pentru persoanele cu vârsta de 60 de ani şi peste, numărul de puncte corespunzător consultaţiei se majorează cu 2 puncte.

   Consultaţiile de la lit. a – d si f - g din tabelul de mai sus si punctajele aferente sunt corespunzatoare si consultatiilor ce sunt furnizate la distanţă prin sisteme de telemedicină rurală dezvoltate de Ministerul Sănătaţii, pentru care nu este necesar bilet de trimitere. In cadrul acestor consultatii este cuprinsa si interpretarea investigatiilor medicale paraclinice transmise de medicii de familie prin sistemul de telemedicina.

   C2. Specialităţile clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic, serviciile diagnostice şi terapeutice (numai pentru pachetul de servicii medicale de bază) pentru care plata serviciilor medicale se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte:

   1. I. Specialităţi clinice:

    image

    | Nr. | |

    | crt. | |

    image

    | |                              |

    | 1. | Alergologie şi imunologie clinică |

    image

    | |                              |

    | 2. | Boli infecţioase |

    image

    | |                              |

    | 3. | Cardiologie |

    image

    | |                              |

    | 4. | Chirurgie cardiovasculară |

    image

    | |                              |

    | 5. | Chirurgie generală |

    image

    | |                              |

    | 6. | Chirurgie pediatrică |

    image

    | |                              |

    | 7. | Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă |

    image

    | |                              |

    | 8. | Chirurgie toracică |

    image

    | |                              |

    | 9. | Dermatovenerologie |

    image

    | |                              |

    | 10. | Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice |

    image

    | |                              |

    | 11. | Endocrinologie |

    image

    | |                              |

    | 12. | Gastroenterologie |

    image

    | |                              |

    | 13. | Genetică medicală |

    image

    | |                              |

    | 14. | Geriatrie şi gerontologie |

    image

    | |                              |

    | 15. | Hematologie |

    image

    | |                              |

    | 16. | Medicină internă |

    image

    | |                              |

    | 17. | Nefrologie |

    image

    | |                              |

    | 18. | Neonatologie |

    image

    | |                              |

    | 19. | Neurochirurgie |

    image

    | |                              |

    | 20. | Neurologie |

    image

    | |                              |

    | 21. | Neurologie pediatrică |

    image

    | |                              |

    | 22. | Oncologie medicală |

    image

    | |                              |

    | 23. | Obstetrică-ginecologie |

    image

    | |                              |

    | 24. | Oftalmologie |

    image

    | |                              |

    | 25. | Otorinolaringologie |

    image

    | |                              |

    | 26. | Ortopedie şi traumatologie |

    image

    | |                              |

    | 27. | Ortopedie pediatrică |

    image

    | |                              |

    | 28. | Pediatrie |

    image

    | |                              |

    | 29. | Pneumologie |

    |   |                              |

    | 30. | Psihiatrie |

    |   |                              |

    | 31. | Psihiatrie pediatrică |

    |   |                              |

    | 32. | Reabilitare medicală***) |

    | | ***)Sunt aplicabile prevederile de la Capitolul IV Pachetul |

    | | de servicii medicale acordate în |ambulatoriul de specialitate |

    | | pentru specialitatea clinică reabilitare medicală |

    |   |                              |

    | 33. | Reumatologie |

    |   |                              |

    | 34. | Urologie |

    |   |                              |

    | 35. | Chirurgie vasculară |

    |   |                              |

    | 36. | Radioterapia*) |

    | | *) Numai ca şi consultaţie de control, maxim 1 la 3 luni pentru |

    | | pacienţii care au beneficiat de radioterapie |

    |   |                              |

    | 37. | Chirurgie orală şi maxilo-facială**) |

    | | **) Nu se raportează în vederea decontării consultaţiile şi |

    | | serviciile medicale pentru chirurgia dento-alveolară |

    |   |                              |

   2. II. Serviciile diagnostice simple şi complexe şi serviciile terapeutice/tratamente chirurgicale şi medicale:

    image

    | | 1. Servicii diagnostice simple: |

    | |- punctajul aferent acestor servicii este de 11 puncte/procedură |

    |   |                              |

    | 1.1. | Biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia |

    |   |                              |

    | 1.2. | Biometrie |

    |   |                              |

    | 1.3. | Explorarea câmpului vizual (perimetrie) |

    |   |                              |

    | 1.4. | Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau |

    |   |                              |

    | 1.5. | Examen electromiografic |

    |   |                              |

    | 1.6. | Examen electroneurografic |

    |   |                              |

    | 1.7. | EEG standard |

    |   |                              |

    | 1.8. | EKG de efort |

    |   |                              |

    | 1.9. | Spirometrie |

    |   |                              |

    | 1.10. | Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor |

    |   |                              |

    | 1.11. | Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni |

    | | (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ); |

    |   |                              |

    | 1.12. | Teste de provocare nazală, oculară, bronşică; |

    |   |                              |

    | 1.13. | Teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) |

    |   |                              |

    | 1.14. | Osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete |

    |   |                              |

    | 1.15. | Audiograma tonală liminară |

    |   |                              |

    | 1.16. | Audiograma vocală |

    |   |                              |

    |1.17. |EKG standard |

    |   |                              |

    | | 2. Servicii diagnostice complexe: |

    | | - punctajul aferent acestor servicii este de 17 puncte/procedură |

    |   |                              |

    | 2.1. | Colonoscopie |

    |   |                              |

    | 2.2. | Determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, |

    | | autorefractometrie), astigmometrie |

    |   |                              |

    | 2.3. | Examen fibroscopic nas, cavum, laringe |

    |   |                              |

    | 2.4. | Explorarea funcţiei binoculare (test Worth, Maddox, sinoptofor) |

    | | examen pentru diplopie |

    |   |                              |

    | 2.5. | Foniatrie ORL |

    |   |                              |

    | Puncţie-biopsie osoasă cu amprentă |

    |                              |

    | Puncţie sinusală |

    |                              |

    | Puncţie aspirat de măduvă osoasă |

    |                              |

    | Tonometrie; pahimetrie corneeană |

    |                              |

    | Uretroscopie ambulatorie |

    |                              |

    | Determinarea potenţialelor evocate vizuale |

    |                              |

    | Determinarea potenţialelor evocate de trunchi cerebral (auditive) |

    |                              |

    | Determinarea potenţialelor evocate somatoestezice |

    |                              |

    | Bronhoscopia |

    |                              |

    | Examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping |

    |                              |

    | Examen ultrasonografic extracranian al aa Cervico-cerebrale (Doppler,|

    | echotomografie şi tehnici derivate) |

    |                              |

    | Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate |

    |                              |

    | Endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) |

    |                              |

    | Video - electroencefalografie |

    |                              |

    | EKG continuu (24 ore, Holter) |

    |                              |

    | Holter TA |

    |                              |

    | 3. Servicii terapeutice/tratamente chirurgicale: |

    | - punctajul aferent acestor servicii este de 23 puncte/procedură |

    |                              |

    | Infiltraţii peridurale |

    |                              |

    | Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune |

    |                              |

    | Ablaţia unui polip sau fibrom cervical |

    |                              |

    | Bandare varice esofagiene |

    |                              |

    | Conizaţia cu ansă diatermică sau cu bisturiul |

    |                              |

    | Criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală - transschelară |

    |                              |

    | Cură chirurgicală a othematomului |

    |                              |

    | Dilataţia stricturii uretrale |

    |                              |

    | Extracţie de corpi străini |

    |                              |

    | Extracţie endoscopică corpi străini |

    |                              |

    | Extragere bronhoscopică de corpi străini din căile respiratorii |

    |                              |

    | Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale |

    |                              |

    | Manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau |

    | bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col |

    |                              |

    | Polipectomie endoscopică gastrică |

    |                              |

    | Polipectomie endoscopică rectosigmoidiană |

    |                              |

    | Polipectomie endoscopică colonică |

    |                              |

    | Secţiunea optică a stricturii uretrale |

    |                              |

    | Sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă; |

    |                              |

    | Terapia chirurgicală a abcesului de părţi moi |

    |                              |

    | Terapia chirurgicală a abcesului perianal |

    |                              |

    | Terapia chirurgicală a abcesului pilonidal |

    |                              |

    | Terapia chirurgicală a adenoflegmonului |

    |                              |

    | Terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale |

    |                              |

    |

    |

    2.6.

    |

    |

    2.7.

    |

    |

    2.8.

    |

    |

    2.9.

    |

    |

    2.10.

    |

    |

    2.11.

    |

    |

    2.12.

    |

    |

    2.13.

    |

    |

    2.14.

    |

    |

    2.15.

    |

    2.16.

    |

    |

    |

    |

    2.17.

    |

    |

    2.18.

    |

    |

    2.19.

    |

    |

    2.20.

    |

    |

    2.21.

    |

    |

    |

    |

    |

    3.1.

    |

    |

    3.2.

    |

    |

    3.3.

    |

    |

    3.4.

    |

    3.5.

    |

    |

    |

    3.6.

    |

    |

    3.7.

    |

    |

    3.8.

    |

    |

    3.9.

    |

    |

    3.10.

    |

    |

    3.11.

    |

    |

    3.12.

    |

    |

    |

    3.13.

    |

    |

    3.14.

    |

    |

    3.15.

    |

    |

    3.16.

    |

    |

    3.17.

    |

    |

    3.18.

    |

    |

    3.19.

    |

    |

    3.20.

    |

    |

    3.21.

    |

    |

    3.22.

    |

    |

    3.23.

    | 3.24. | Terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% |

    | |                              |

    image

    | 3.25. | Terapia chirurgicală a degerăturilor (gr. I şi gr. II) |

    image

    | |                              |

    | 3.26. | Terapia chirurgicală a edemului dur posttraumatic |

    image

    | |                              |

    | 3.27. | Terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea) |

    image

    | |                              |

    | 3.28. | Terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură |

    | | pachet varicos |

    image

    | |                              |

    | 3.29. | Terapia chirurgicală a flegmoanelor superficiale mână fără limfangită|

    image

    | |                              |

    | 3.30. | Terapia chirurgicală a flegmoanelor lojă tenară, hipotenară, |

    | | comisurale, tenosinovitelor |

    image

    | |                              |

    | 3.31. | Terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, |

    | | furunculozei |

    image

    | |                              |

    | 3.32. | Terapia chirurgicală a granulomului ombilical |

    image

    | |                              |

    | 3.33. | Terapia chirurgicală a hematomului |

    image

    | |                              |

    | 3.34. | Terapia chirurgicală a hidrosadenitei |

    image

    | |                              |

    | 3.35. | Terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% |

    |

    |

    3.36.

    |

    |

    3.37.

    |

    |

    3.38.

    |

    |

    3.39.

    |

    |

    3.40.

    |

    |

    3.41.

    | |                              |

    | Terapia chirurgicală a panariţiului eritematos |

    |                              |

    | Terapia chirurgicală a panariţiului flictenular |

    |                              |

    | Terapia chirurgicală a panariţiului periunghial şi subunghial |

    |                              |

    | Terapia chirurgicală a panariţiului antracoid |

    |                              |

    | Terapia chirurgicală a panariţiului pulpar |

    |                              |

    | Terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval |

    |                              |

    | 3.42. | Terapia chirurgicală a piciorului diabetic (polinevrită, supuraţii, |

    | | microangiopatie) |

    image

    | |                              |

    | 3.43. | Terapia chirurgicală a polipului rectal procident (extirpare) |

    image

    | |                              |

    | 3.44. | Terapia chirurgicală a seromului posttraumatic |

    image

    | |                              |

    | 3.45. | Terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii |

    image

    | |                              |

    | 3.46. | Terapia chirurgicală a supuraţiilor mamare profunde |

    image

    | |                              |

    | 3.47. | Terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, |

    | | lipoamelor neinfectate |

    image

    | |                              |

    | 3.48. | Terapia chirurgicală a tumorii scalpului, simplă |

    image

    | |                              |

    | 3.49. | Terapia chirurgicală a tumorilor simple ale buzei |

    image

    | |                              |

    | 3.50. | Tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului |

    | | ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, |

    | | chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, |

    | | xantelasme) |

    image

    | |                              |

    | 3.51. | Tratamentul chirurgical al pingueculei |

    image

    | |                              |

    | 3.52. | Tratamentul chirurgical al pterigionului |

    image

    | |                              |

    | 3.53. | Tratamentul hemartrozei, hidartrozei; retuşuri de bont. |

    image

    | |                              |

    | 3.54. | Tratamentul plăgilor, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi |

    image

    | |                              |

    | 3.55. | Terapie chirurgicală (inclusiv anestezia) pentru leziuni traumatice, |

    | | abcese, hematoame organe genitale masculine |

    image

    | |                              |

    | 3.56. | Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate |

    | | superficial, înţepate superficial (anestezie, excizie, sutură |

    | | inclusiv îndepărtarea firelor, pansament). |

    image

    | |                              |

    | 3.57. | Tratament chirurgical al sinechiei septo-turbinare |

    image

    | |                              |

    | 3.58. | Tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon, periamigdalian, |

    | | furunculul CAE |

    image

    | |                              |

    | 3.59. | Tratament chirurgical al traumatismelor ORL |

    |   |                              |

    | | 4. Servicii terapeutice/tratamente medicale |

    | | - punctajul aferent acestor servicii este de 13 puncte/procedură |

    |   |                              |

    | 4.1. | Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen local |

    |   |                              |

    | 4.2. | Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen generală |

    |   |                              |

    | 4.3. | Injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente |

    |   |                              |

    | 4.4. | Tratament cu laser al polului posterior |

    |   |                              |

    | 4.5. | Tratamentul cu laser al polului anterior |

    |   |                              |

    | 4.6. | Aerosoli/caz |

    |   |                              |

    | 4.7. | Crioterapia/şedinţă |

    |   |                              |

    | 4.8. | Imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate |

    |   |                              |

    | 4.9. | Psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, |

    | | tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări din spectrul autist); |

    |   |                              |

    | 4.10. | Psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, |

    | | tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii); |

    |   |                              |

    | 4.11 | Consiliere psihiatrică nespecifică pentru pacient |

    |   |                              |

    | 4.12 | Blocaje nervi periferici |

    |   |                              |

    | 4.13. | Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool, fenol, toxină |

    | | botulinică) |

    |   |                              |

    | 4.14 | Cateterismul uretrovezical "a demeure" pentru retenţie completă de |

    | | urină |

    |   |                              |

    | 4.15 | Fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate (nev pigmentar |

    | | congenital, macule) |

    |   |                              |

    | 4.16 | Tamponament posterior şi/sau anterior ORL |

    |   |                              |

    | | Tratamente ortopedice medicale |

    |   |                              |

    | 4.17

    | Tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii

    |

    |

    | antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene,

    |

    |

    | tarsiene, metatarsiene, falange.

    |

    |   |                              |

    | 4.18

    | Tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului;

    |

    |

    | disjuncţie acromioclaviculară; fracturii gambei, coastelor,

    |

    |

    | claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari

    |

    |

    | (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de

    |

    |

    | genunchi; ruptură musculară.

    |

    |   |                              |

    | 4.19

    | Tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de

    |

    |

    | genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul

    |

    |

    | scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare.

    |

    |   |                              |

    | 4.20 | Tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă |

    |   |                              |

    | 4.21 | Tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă |

    |   |                              |

    | 4.22 | Tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg. |

    |   |                              |

    | 4.23 | Puncţii şi infiltraţii intraartriculare |

    |   |                              |

    NOTA 1: Serviciile de la pct. 3 se decontează de casele de asigurări de sănătate medicilor cu specialităţi chirurgicale care au dotarea necesară efectuării acestora, după caz, conform specialităţii/competenţelor confirmate de Ministerul Sănătăţii.

    Serviciile de la poz. 3.2, 3.19, 3.31, 3.36 - 3.39, 3.47, 3.48 şi 3.56 pot fi raportate şi de medicii cu specialitatea dermatovenerologie.

    NOTA 2: Serviciile de la pct. 1, 2 şi 4 se decontează de casele de asigurări de sănătate medicilor de specialitate care au dotarea necesară efectuării acestora, după caz, conform specialităţii/competenţelor confirmate, conform curriculei de pregătire.

    C3. Competenţele/atestatele de studii complementare în baza cărora se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic, cu respectarea prevederilor

    Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.

    ............./2013. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului- cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014 sunt:

    1. a) planificare familială,

    2. b) fitoterapie,

    3. c) homeopatie,

   Pentru planificare familială, fitoterapie, homeopatie, tariful consultaţiilor este corespunzător punctajului prevăzut la punctul C1.

   NOTĂ: Pentru serviciile de planificare familială se raportează 2 consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.

   Pentru fitoterapie şi homeopatie, casele de asigurări de sănătate decontează maximum 2 consultaţii pentru fiecare caz/diagnostic pe an calendaristic.

   C4. În baza competenţei/atestatului de studii complementare în acupunctură se poate încheia contract de furnizare de servicii de acupunctură în ambulatoriu conform modelului de contract pentru furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. Asiguraţii au dreptul la o consultaţie cu un tarif de 13 lei corespunzător pentru fiecare cură de tratament.

   Asiguraţii au dreptul la maximum 2 consultaţii/cure pe an calendaristic, după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale.

   O cură reprezintă în medie 10 zile de tratament şi în medie 4 proceduri/zi. Tariful pe serviciu medical - caz pentru serviciile medicale de acupunctură de care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de 140 lei.

   C5. Servicii conexe actului medical pentru servicii conexe furnizate de psihologi, logopezi şi kinetoterapeuţi - - pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice:

   • - neurologie şi neurologie pediatrică;

   • - otorinolaringologie;

   • - psihiatrie, psihiatrie pediatrică,

   • - ortopedie şi traumatologie

   • - ortopedie pediatrica

   • - reumatologie

   • - precum şi alte specialităţi clinice pentru boli cronice prevăzute în anexa 39 A lit. A şi C pentru atingerea obiectivelor stabilite în planul terapeutic individualizat şi consemnate în documentele medicale, astfel:

   pentru punctul 1 lit. A din anexa nr. 39 A la ordin, contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate oncologie medicală şi hematologie.

   pentru punctul 2 lit. A din anexa nr. 39 A la ordin, contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice.

   pentru punctele 3 şi 4 lit. A din anexa nr. 39 A la ordin, contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate din ambulatoriul spitalelor clinice care monitorizează starea posttransplant şi bolile rare.

   pentru punctul 5 lit. A şi litera C din anexa nr. 39 A la ordin, contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate de nefrologie.

   Lista serviciilor conexe şi punctele aferente acestora sunt:

   1. a) Neurologie şi Neurologie pediatrică

    a1) serviciile conexe furnizate de psiholog:

    Consiliere psihologică copii (numai la recomandarea 19 puncte medicului cu specialitatea neurologie pediatrică)

    Psihodiagnostic 19 puncte

    a2) serviciile conexe furnizate de logoped:

    • - consiliere (intervenţie) logopedie 11 puncte a3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut

     • - Kinetoterapie individuală 18 puncte

     • - Kinetoterapie pe grup 9 puncte

     • - Kinetoterapie pe aparate speciale 9 puncte

   2. b) Otorinolaringologie:

    b1) serviciile conexe furnizate de psiholog:

    investigarea psihoacustică a vocii 6 puncte psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene 9 puncte b2) serviciile conexe furnizate de logoped: consiliere 11 puncte (intervenţie)

    exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) 9 puncte

   3. c) Psihiatrie, inclusiv pediatrică:

    c1.1.) serviciile conexe furnizate de psiholog:

    consiliere psihologică copii (numai la recomandarea

    medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică 4 puncte psihodiagnostic

    c1.2.) serviciile conexe furnizate de psiholog:

    terapia cognitiv-comportamentală la copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea

    psihiatrie pediatrică 38 puncte

    c1.3.) psihodiagnostic 19 puncte

    c2) serviciile conexe furnizate de logoped consiliere 11 puncte (intervenţie)

   4. d) serviciile conexe furnizate de psiholog, pentru bolile cronice din anexa 39A litera A şi C:

    consiliere psihologică (adulţi/copii) 19 puncte

   5. e) Reumatologie

    Servicii conexe furnizate de kinetoterapeut:

    • - Kinetoterapie individuală 18 puncte

    • - Kinetoterapie pe grup 9 puncte

    • - Kinetoterapie pe aparate speciale 9 puncte

   6. f) Ortopedie şi traumatologie / ortopedie pediatrică Servicii conexe furnizate de kinetoterapeut:

    • - Kinetoterapie individuală 18 puncte

    • - Kinetoterapie pe grup 9 puncte

    • - Kinetoterapie pe aparate speciale 9 puncte

   NOTA 1: Medicii de specialitate din specialităţile clinice pot efectua ecografii cuprinse în tabelul de la capitolul II ca o consecinţă a actului medical propriu pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate inclusiv de la medicul de familie în limita competenţei şi a dotărilor necesare; decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. 11 la ordin. Pentru aceste servicii furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice.

   NOTA 2: În situaţia în care un medic are mai multe specialităţi clinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii acesta îşi poate desfăşura activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate putând acorda şi raporta servicii medicale - consultaţii aferente specialităţilor respective în condiţiile în care cabinetul medical este înregistrat în registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialităţi.

   NOTA 3: Medicii de specialitate din specialităţile cardiologie şi medicină internă pot efectua serviciul monitorizare şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice ca o consecinţă a actului medical propriu pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua această investigaţie în vederea stabilirii diagnosticului sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate cardiologie şi/sau medicină internă şi dacă în cabinetul medical respectiv există aparatura medicală necesară. Pentru efectuarea acestui serviciu furnizorii de servicii medicale din specialităţile cardiologie şi medicină internă încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice.

  4. D. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, de serviciile prevăzute la cap. I lit. A şi de servicii medicale curative pentru afecţiuni acute/subacute - maxim 2 consultaţii.

   Pentru serviciile medicale curative medicii de specialitate pot elibera, după caz, prescripţii medicale, bilete de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice, bilet de trimitere pentru consultaţie medicală la medicul de specialitate clinică reabilitare medicală din ambulatoriu, costurile acestora fiind suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în aceleaşi condiţii ca pentru asiguraţi.

  5. E. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, beneficiari ai formularelor / documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de

   securitate socială, beneficiază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, de serviciile prevăzute la cap. I lit. C

  6. F. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. A sau de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. C, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale

  CAPITOLUL II Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice

  Nr. crt.

  Cod

  Denumirea analizei

  Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate

  - lei -

  - Hematologie

  1

  2.8070

  Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, numărătoare reticulocite**), formulă leucocitară, indici eritrocitari*1)

  13,06

  2

  2.8030

  Examen citologic al frotiului sanguin*3)

  17,35

  3.

  2.8100

  VSH*1)

  2,45

  4.

  2.8621

  Timp Quick, activitate de protrombină *1)

  6,73

  5.

  2.8603

  INR*1) (International Normalised Ratio)

  7,95

  6.

  2.3210

  Fibrinogenemie *1)

  12,75

  7.

  2.8622

  APTT

  11,46

  8.

  2.8211

  Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)

  7,03

  9.

  2.8212

  Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1)

  7,34

  10.

  2.8230

  Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*1)

  7,03

  - Biochimie - serică şi urinară

  11.

  2.1120

  Uree serică*1)

  5,46

  12.

  2.1130

  Acid uric seric*1)

  5,46

  13

  2.1140

  Creatinină serică*1), **)

  5,52

  14.

  2.1510

  Calciu ionic seric*1)

  7,34

  15.

  2.1511

  Calciu seric total*1)

  5,00

  16.

  2.1570

  Magneziemie*1)

  5,00

  17.

  2.8390

  Sideremie*1)

  6,62

  18.

  2.1310

  Glicemie*1)

  5,35

  19.

  2.1420

  Colesterol seric total*1)

  5,35

  20.

  2.1404

  Trigliceride serice*1)

  6,56

  21.

  2.1441

  HDL colesterol*1)

  7,63

  22.

  2.1443

  LDL colesterol *1)

  7,17

  23.

  2.1020

  Proteine totale serice*1)

  6,56

  24.

  2.4600

  TGO*1)

  5,43

  25.

  2.4610

  TGP*1)

  5,46

  26.

  2.4720

  Fosfatază alcalină*1)

  7,26

  27.

  2.4680

  Gama GT

  7,45

  28.

  2.1015

  Bilirubină totală*1)

  5,46

  29.

  2.1016

  Bilirubină directă*1)

  5,46

  30.

  2.4961

  Electroforeza proteinelor serice *1)

  14,16

  31.

  2.6023

  Confirmare TPHA*1), *4)

  11,45

  32.

  2.3450

  Examen complet de urină (sumar + sediment)*1)

  8,70

  33.

  2.2200

  Dozare glucoză urinară*1)

  5,00

  34.

  2.2030

  Dozare proteine urinare*1)

  5,00

  - Imunologie

  35.

  2.6250

  ASLO*1)

  10,70

  36.

  2.6021

  VDRL*1)

  5,12

  37.

  2.6022

  RPR*1)

  5,12

  38.

  2.6692

  Factor rheumatoid

  8,70

  39.

  2.6691

  Proteina C reactivă*1)

  9,94

  40.

  2.6731

  IgA, seric

  13,76

  41.

  2.6732

  IgE seric

  13,32

  42.

  2.6733

  IgM seric

  14,07

  43.

  2.6734

  IgG seric

  13,76

  44.

  2430011

  Complement seric C3

  10,10

  45.

  2430012

  Complement seric C4

  10,10

  46.

  2.6206

  Depistare Helicobacter Pylori

  20,12

  47.

  2.5560

  Testare HIV la gravidă*1)

  31,02

  48.

  2.4060

  TSH *1)

  19,10

  49.

  2.4040

  FT4*1)

  19,41

  50.

  2.6392

  Ag HBs (screening)*2)

  29,03

  51.

  2.6201

  Anti-HAV IgM*2)

  38,19

  52.

  2.6204

  Anti HCV*2)

  60,48

  53.

  2.4321

  FSH

  22,20

  54.

  2.4322

  LH

  22,20

  55.

  2.4300

  Cortizol

  25,97

  56.

  2.4332

  Progesteron

  23,59

  57.

  2.4331

  Prolactină

  23,59

  58.

  2.43135

  PSA -

  21,50

  59.

  2.43136

  free PSA

  22,00

  - Exudat faringian

  60.

  2.5061

  Cultură*1)

  9,75

  61.

  2.5301

  Antibiogramă*5)

  11,4

  - Analize de urină

  62.

  2.5063

  Urocultură*1)

  9,75

  63.

  2.5303

  Antibiograma *5)

  11,4

  - Examene materii fecale

  64.

  2.7120

  Examen coproparazitologic (3 probe)*1)

  11,61

  65

  2.5064

  Coprocultură*1)

  9,75

  66.

  2.5304

  Antibiogramă *5)

  11,4

  - Examene din secreţii vaginale

  67.

  2.5002

  Examen microscopic

  4,50

  68.

  2.9160

  Examen Babeş-Papanicolau*1)

  36,67

  69.

  2.5065

  Cultură

  9,75

  70.

  2.5305

  Antibiogramă *5)

  11,4

  - Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi

  71.

  2.5032

  Examen microscopic/probă

  4,50

  72.

  2.5066

  Cultură

  9,75

  73.

  2.5306

  Antibiograma*5)

  11,4

  - Examen lichid puncţie

  74.

  2.5033

  Examen microscopic/frotiu

  4,50

  75.

  2.5067

  Cultură

  9,75

  76.

  2.5307

  Antibiograma*5)

  11,4

  - Examinări histopatologice

  77.

  2.9000

  Piesă prelucrată la parafină

  28,57

  78.

  2.9021

  Bloc inclus la parafină cu histopatologic

  37,58

  79.

  2.9020

  Diagnostic histopatologic pe lamă

  16,96

  80.

  2.9010

  Examen histopatologic cu coloraţii speciale

  115,80

  81.

  2.9022

  Citodiagnostic spută prin incluzii parafină

  30,50

  82.

  2.9023

  Citodiagnostic secreţie vaginală

  30,50

  83.

  2.9024

  Examen citohormonal

  28,27

  84.

  2.9025

  Citodiagnostic lichid de puncţie

  30,50

  85.

  2.9030

  Teste imunohistochimice*)

  88,52/set

  - Examinări radiologie, imagistică medicală şi explorări funcţionale

  86.

  Ex. radiologic cranian standard 1 incidenţă*1)

  11,96

  87.

  Ex. radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei *1)

  32,44

  88.

  Ex. radiologic părţi schelet în 2 planuri*1)

  30,82

  89.

  Radiografie de membre *1)

  29,52

  90.

  Ex. radiologic centură scapulară*1)

  15.90

  91.

  Ex. radiologic alte articulaţii fără substanţă de contrast sau funcţionale cu

  TV*1)

  29,18

  92.

  Ex. radiologic părţi coloană dorsală*1)

  39,02

  93.

  Ex. radiologic părţi coloană lombară*1)

  39,02

  94.

  Ex. radiologic coloană vertebrală completă, fără coloana cervicală*1)

  32,63

  95.

  Ex. radiologic coloana cervicală 1 incidenţă*1)

  28,69

  96.

  Ex. radiologic torace ansamblu*1)

  25,08

  97.

  Ex. radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Ex. radiologic

  torace şi organe toracice*1)

  24,76

  98.

  Tomografia plană

  52,15

  99.

  Ex. radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)

  15,41

  100.

  Ex. radiologic esofag ca serviciu independent

  20,67

  101.

  Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu

  substanţă de contrast*1)

  46,91

  102.

  Ex. radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanţă de

  contrast *1)

  71,50

  103.

  Ex. radiologic colon dublu contrast sau intestin subţire pe sonda duodenală

  82,82

  104.

  Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare

  44,76

  105.

  Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast

  188,99

  106.

  Cistografie de reflux cu substanţă de contrast

  237,95

  107.

  Pielografie

  229,57

  108.

  Ex. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast

  188,09

  109.

  Ex. radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast

  191,05

  110.

  Ex. radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast

  259,73

  111.

  Radiografie retroalveolară

  14,06

  112.

  Radiografie panoramică

  25,08

  113.

  Osteodensitometrie segmentară/segment

  24,00

  114.

  Scintigrafia: osoasă, renală, hepatică, tiroidiană, a căilor biliare, cardiacă

  295,13

  115.

  CT craniu fără substanţă de contrast

  87,72

  116.

  CT regiune gât fără substanţă de contrast

  87,24

  117.

  CT regiune toracică fără substanţă de contrast

  112,49

  118.

  CT abdomen fără substanţă de contrast

  113,33

  119.

  CT pelvis fără substanţă de contrast

  88,38

  120.

  CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast/segment

  47,06

  121.

  CT membre/membru fără substanţă de contrast

  41,01

  122.

  CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast

  258,61

  123.

  CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast

  258,29

  124.

  CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast

  280,42

  125.

  CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast adm. intravenos

  265,37

  126.

  CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast adm. intravenos

  265,65

  127.

  CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast adm. intravenos/segment

  263,21

  128.

  CT membre nativ şi cu substanţă de contrast adm. intravenos/membru

  264,51

  129.

  CT ureche internă

  200,00

  130.

  Uro CT

  250,00

  131.

  Angiografie CT membre

  250,00

  132.

  Angiografie CT craniu

  250,00

  133.

  Angiografie CT regiune cervicală

  250,00

  134.

  Angiografie CT abdomen

  250,00

  135.

  Angiografie CT pelvis

  250,00

  136.

  Angiocoronarografie CT

  500,00

  137.

  Colonoscopie virtuală CT

  250,00

  138.

  Bronhoscopie virtuală CT

  200,00

  139.

  RMN cranio-cerebral nativ

  300,93

  140.

  RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică etc.) nativ

  300,93

  141.

  RMN abdominal nativ

  300,93

  142.

  RMN pelvin nativ

  300,93

  143.

  RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.)

  300,93

  144.

  RMN umăr nativ

  300,93

  145.

  RMN sâni nativ

  300,93

  146.

  RMN umăr nativ şi cu subst. de contrast

  471,46

  147.

  RMN sâni nativ şi cu subst. de contrast

  471,46

  148.

  RMN cranio-cerebral nativ şi cu subst. de contrast

  471,46

  149.

  RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală etc.) nativ şi cu substanţă

  de contrast

  471,46

  150.

  RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast

  471,46

  151.

  RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast

  471,46

  152.

  RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu subst. contrast

  471,46

  153.

  RMN cord cu substanţă de contrast

  471,46

  154.

  Uro RMN cu substanţă de contrast

  625,00

  155.

  Angiografia RMN trunchiuri supraaortice

  201,95

  156.

  Angiografia RMN artere renale sau aorta

  201,95

  157.

  Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis etc.)

  400,00

  158.

  Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast

  262,05

  159.

  Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1)

  25,00

  160.

  Ecografie abdomen*1)

  17,38

  161.

  Ecografie pelvis*1)

  16,76

  162.

  Ecografie transvaginală

  16,76

  163.

  Ecografie de vase (vene)

  16,39

  164.

  Ecografie de vase (artere)

  19,69

  165.

  Ecografie endocrină *1)

  16,39

  166.

  Ecografie obstetricală

  22,57

  167.

  Ecografie transfontanelară

  22,57

  168.

  Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi

  16,39

  169.

  Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II

  250,00

  170.

  Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN

  60,13

  171.

  Senologie imagistică - ecografie

  16,39

  172.

  Ecocardiografie

  27,38

  173.

  Ecocardiografie + Doppler

  34,44

  174.

  Ecocardiografie + Doppler color

  36,25

  175.

  Ecocardiografie transesofagiană

  60,13

  176.

  EKG*1)

  7,12

  177.

  Electrocardiografie continuă (24 de ore, Holter)

  46,83

  178.

  Holter TA

  23,20

  179.

  Mamografie în 2 planuri*1)/pentru un sân

  27,56

  180.

  Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast

  188,85

  181.

  Spirometrie*1)

  14,30

  182.

  Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor

  15,00

  183.

  Peak-flowmetrie

  2,63

  184.

  Determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ*1)

  5,42

  185.

  EEG standard

  15,00

  186.

  Electromiografie

  17,39

  187.

  Ergometrie

  24,12

  188.

  Monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice

  180,00

  189.

  PET – CT*6)

  4.000,00

  *) Un set cuprinde 4 - 10 teste, la recomandarea medicului oncolog.

  **) În condiţiile în care se consemnează distinct de către medicul care a făcut recomandarea pentru hemoleucogramă.

  NOTA 1:

  *1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.

  *2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

  *3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

  *4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau specialist, pe răspunderea medicului de laborator.

  *5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau specialist, pe răspunderea medicului de laborator.

  *6) Se recomandă, numai pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie, care întocmesc în acest sens un referat de justificare avizat de coordonatorul de program de la nivelul judeţului respectiv sau din centrul universitar, după caz;

  NOTA 2:

  Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife. NOTA 3:

  Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe biletul de trimitere.

  Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în biletul de trimitere şi avizată de medicul de radiologie-imagistică.

  Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast, urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast, se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast.

  NOTA 4:

  Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice sau pentru care se încheie acte adiţionale la contractele de

  furnizare de servicii medicale spitaliceşti pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalelor sau în cabinetele din centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică din structura spitalelor sau în cabinetele medicale de specialitate care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică:

  1. a) Serviciile prevăzute la poziţiile: 163 - 164 şi 172 - 174 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: cardiologie, medicină internă, neurologie, pediatrie, geriatrie şi gerontologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare corespunzătoare specialităţii; serviciul prevăzut la poziţia 175 se decontează numai pentru medicii de specialitate cardiologie, în condiţiile în care aceştia au competenţa şi dotarea necesară;

  2. b) Serviciile prevăzute la poziţia 165 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: diabet, nutriţie şi boli metabolice, endocrinologie, medicină internă cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii;

  3. c) Serviciile prevăzute la poziţia 166 se decontează numai pentru medicii din specialitatea genetică medicală şi obstetrică ginecologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii;

  4. d) Serviciile prevăzute la poziţia 167 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie;

  5. e) Serviciile prevăzute la poziţia 161 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice, precum şi de medici cu specialitatea urologie;

  6. f) Serviciile prevăzute la poziţia 171 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: obstetrică-ginecologie, endocrinologie şi oncologie;

  7. g) Serviciile prevăzute la poziţia 168 (ecografie de organ/de părţi moi/de articulaţie) se decontează numai pentru medicii din specialităţile: diabet, nutriţie şi boli metabolice, endocrinologie, urologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, obstetrică-ginecologie, boli infecţioase, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reabilitare medicală şi reumatologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii;

  8. h) serviciile prevăzute la poziţiile 169 şi 170 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală;

  9. i) Serviciile prevăzute la poziţia 162 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice;

  NOTA 5:

  1. 1. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 87, 88, 89, 91, 92, 93, 111, 120, 121, 127, 128, 140, 143, 149, 152, 179, tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate, cu excepţia serviciilor prevăzute la poz. 87, 88, 89, 91, 92, 93 şi 111 pentru care tariful se referă la minim 2 incidenţe. În cazul explorării mai multor segmente/membre, se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea;

  2. 2. Pentru serviciul prevăzut la poziţia 113, tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an.

  3. 3. În cazul investigaţiilor CT şi RMN prevăzute în tabelul de la cap. II, efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora (prevăzute în tabelul de la cap. II se vor majora cu tarifele corespunzător acestui tip de anestezie prevăzut în Anexa 16. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 120, 121, 127,128, 140, 143, 152, 149 la care tariful aferent prevăzut în tabelul de la pct. 1 se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru, în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 10% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan.

  NOTA 6:

  1. 1. Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT, RMN, scintigrafie, angiografie) se decontează numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor în următoarele condiţii:

   • - urgenţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. 16 la ordin;

   • - afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare.

    Investigaţiile menţionate mai sus se efectuează pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice. În acest caz biletul de trimitere cuprinde şi datele din fişele de solicitare prevăzute în anexa nr. 18 la ordin; biletele de trimitere se întocmesc în 3 exemplare, din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea, un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă, iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract. La biletul de trimitere se ataşează de către medicul trimiţător, acolo unde este cazul, rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului.

    Pentru efectuarea investigaţiilor CT şi RMN prevăzute la pct. 3 de la Nota 5 copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 ani, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada, la contractare, a spaţiului şi dotărilor necesare pentru perioada de pre şi post anestezie, precum şi dovada relaţiei de muncă cu un medic de specialitate ATI. Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă fişa de solicitare este însoţită de o copie a fişei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa şi semnătura medicului cu specialitatea ATI şi care va avea acelaşi circuit ca şi fişa de solicitare.

  2. 2. Serviciul medical de înaltă performanţă PET-CT se decontează numai dacă acesta a fost efectuat pe bază de bilet de trimitere, însoţit de decizia de aprobare emisă de comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate care funcţionează conform prevederilor ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Decizia de aprobare se eliberează dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate prevăzute în Anexa 8 G din prezentele norme şi în limita unui număr de maxim 5000 de investigaţii la nivel naţional pentru întreg anul 2013.

  NOTA 7:

  Medicii de familie, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 159 - ecografie generală (abdomen + pelvis).

  NOTA 8:

  Pentru poziţiile 71, 72 şi 73 codurile aferente se completează cu cifrele:

  1. 1 - pentru examene din secreţii uretrale

  2. 2 - pentru examene din secreţii otice

  3. 3 - pentru examene din secreţii nazale

  4. 4 - pentru examene din secreţii conjunctivale

  5. 5 - pentru examene din secreţii - puroi

  6. 6 - asociere de 2 localizări sau multiple dar nu mai mult de 3/pacient/trimitere NOTA 9:

  Serviciul medical de la poziţia 68 este examen citologic. NOTA 10:

  Serviciile medicale de la poziţiile 176, 177, 178, 181 - 186 şi 187 sunt explorări funcţionale.

  NOTA 11:

  Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice, de serviciile medicale prevăzute la cap. II, pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice eliberate de medici de familie, respectiv de medici de specialitate din specialităţile clinice pentru situaţiile care se încadrează la Cap. IV punctul 3 din Anexa nr. 1 la ordin, respectiv la cap. I lit. B pct. b) din prezenta anexă.

  NOTA 12:

  Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, beneficiari ai formularelor /documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice, de serviciile medicale prevăzute la cap. II

  NOTA 13:

  Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice, de serviciile medicale prevăzute la cap. II, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

  CAPITOLUL III Pachetul de servicii medicale de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară

  1. 1. Pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară

   | COD

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   ACTE TERAPEUTICE

   |TARIFE | SUMA DECONTATĂ DE CAS |

   |- LEI -|          |

   | |Copii |Peste |Beneficiari|

   | |între |18 ani|ai legilor |

   |

   |

   | |0 - 18| |speciale |

   |

   |

   | |ani | |(NOTA 7) |

   |   |                |   |   |   |     |

   |1. | Consultaţie | | | | |

   |   |                |   |   |   |     |

   |1.1*) | Consultaţie (inclusiv modelul de | 36 | 100% | |

   | | studiu) | | | |

   100%

   |

   |

   |

   |

   |          

   | *) Se efectuează o singură

   |  

   |

   |

   |

   |

   |

   |   

   |

   |

   |

   |

   | consultaţie la un interval de 12

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   | luni pentru un asigurat

   |

   |

   |

   |

   |

   |   |                |   |   |   |     |

   |2. | Tratamentul cariei simple | | | | |

   |   |                |   |   |   |     |

   |2.1 | Tratamentul cariei simple cu | 72 | 100% | | 100% |

   | | materiale fizionomice | | | | |

   |   |                |   |   |   |     |

   |2.2 | Tratamentul cariei simple cu | 60 | 100% | | 100% |

   | | materiale nefizionomice | | | | |

   |   |                |   |   |   |     |

   |   |                |   |   |   |     |

   |3. | Tratamentul afecţiunilor pulpare | | | | |

   |   |                |   |   |   |     |

   |3.1 | Tratamentul afecţiunilor pulpare la | 60 | 100% | | 100% |

   | | dinţii monoradiculari | | | | |

   |   |                |   |   |   |     |

   |3.2 | Tratamentul afecţiunilor pulpare la | 90 | 100% | | 100% |

   | | dinţii pluriradiculari | | | | |

   |   |                |   |   |   |     |

   |3.3 | Tratamentul gangrenei pulpare la | 72 | 100% | | 100% |

   | | dinţii monoradiculari | | | | |

   |   |                |   |   |   |     |

   |3.4 | Tratamentul gangrenei pulpare la | 96 | 100% | | 100% |

   | | dinţii pluriradiculari | | | | |

   |   |                |   |   |   |     |

   |   |                |   |   |   |     |

   |4. | Tratamentul paradontitelor apicale | | | | |

   |   |                |   |   |   |     |

   |4.1 | Tratamentul parodontitelor apicale | 72 | 100% | 100% | 100% |

   | | la dinţii monoradiculari | | | | |

   |   |                |   |   |   |     |

   |4.2 | Tratamentul parodontitelor apicale | 96 | 100% | 100% | 100% |

   | | la dinţii pluriradiculari | | | | |

   |   |                |   |   |   |     |

   |5

   |

   | Tratamentul afecţiunilor

   | parodonţiului marginal

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |5.1

   |          

   | Tratamentul afecţiunilor

   |   |   |   |     |

   | 72 | 100% | 100% | 100% |

   |

   | parodonţiului marginal

   | | | | |

   |   |                |   |   |   |     |

   |6. | Tratamente chirurgicale buco-dentare| | | | |

   |   |                |   |   |   |     |

   |6.1 | Anestezia prin infiltraţie | 24 | 100% | | 100% |

   |   |                |   |   |   |     |

   |6.2 | Extracţia la dinţii temporari | 15 | 100% | | 100% |

   |   |                |   |   |   |     |

   |6.3 | Extracţia la dinţii permanenţi | 48 | 100% | 60% | 100% |

   | | monoradiculari | | | | |

   |   |                |   |   |   |     |

   |6.4 | Extracţia la dinţii permanenţi | 60 | 100% | 60% | 100% |

   | | pluriradiculari | | | | |

   |   |                |   |   |   |     |

   |6.5

   |

   |

   |

   Extracţia prin alveolotomie/

   alveoloplastie

   132 | 100% | 60% | 100% |

   | | | |

   | |

   |   |   |     |

   |6.6*) |

   | |

   Chiuretaj alveolar

   30 | 100% | | 100% |

   |   |   |     |

   |6.7 | Tratamentul hemoragiei şi alveolitei|

   | |

   36 | 100% | 100% | 100% |

   |   |   |     |

   |6.8 | Decapuşonarea

   | |

   36 | 100% | 100% | 100% |

   |   |   |     |

   |6.9 | Tratament de urgenţă a plăgilor OMF

   90 | 100% | 100% | 100% |

   | |

   |   |   |     |

   |6.10 |

   | |

   Imobilizarea luxaţiei dentare

   30 | 100% | 100% | 100% |

   |   |   |     |

   |6.11 |

   | |

   Imobilizarea în cazul fracturilor

   60 | 100% | 100% | 100% |

   |   |   |     |

   |6.12 |

   | |

   Reducerea luxaţiei ATM

   48 | 100% | 100% | 100% |

   |   |   |     |

   |6.13 |

   | |

   Control post-operator

   18 | 100% | 100% | 100% |

   |   |   |     |

   |

   |

   *) În situaţia în care se efectuează|

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   în aceeaşi şedinţă în care a fost

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   extras dintele respectiv nu este

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   decontat de casa de asigurări de

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   sănătate

   |

   |

   |

   |

   | |

   |

   |   |   |     |

   |7.

   |

   Tratamente protetice

   |

   |

   |

   |

   | |

   |   |   |     |

   |7.1*) |

   | |

   Proteza acrilică

   600

   | | 60% | 100% |

   |   |   |     |

   |7.2 | Reparaţie proteză

   |               |       

   60 | | 100% | 100% |

   |   |   |     |

   image

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   image

   |

   |7.3 | Element acrilic | 60 | 100% | 60% | 100% |

   image

   |   |                | |   |   |     |

   |7.4 | Element metalo-acrilic | 90 | 100% | 60% | 100% |

   image

   |   |                | |   |   |     |

   |7.5 | Reconstituire coroană radiculară | 60 | 100% | 60% | 100% |

   |   |                | |   |   |     |

   | | *) Termenul de înlocuire a unei |

   | | proteze monomaxilare este de 5 ani. |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |   |                |

   |   |   |     |

   |   |                |

   |   |   |     |

   |8.

   | Tratamente ortodontice

   |

   |

   |

   |

   |

   |   |                |

   |   |   |     |

   |8.1

   | Decondiţionarea obiceiurilor

   |

   360

   | 100% |

   |

   |

   |

   | vicioase (sugere a degetului,

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   | deglutiţie infantilă, respiraţie

   |

   |

   |

   |

   |

   | | orală) prin plăcuţă, vestibulo-orală| |

   |

   |

   |

   | | şi scut lingual | |

   |

   |

   |

   |   |                |

   |   |   |     |

   |8.2*) | Decondiţionarea tulburărilor

   |

   420

   | 100% |

   |

   |

   |

   | funcţionale prin aparate

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   | ortodontice, inclusiv tratamentul

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   | angrenajului invers prin inel/

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   | gutiere + bărbiţă şi capelină

   |

   |

   |

   |

   |

   |   |                |

   |   |   |     |

   |8.3

   |

   | Tratamentul angrenajului invers prin|

   | exerciţii cu spatula/şedinţă |

   15

   | 100% |

   | |

   |

   |

   |

   |

   |   |                |

   |   |   |     |

   |8.4*) | Aparate şi dispozitive utilizate în |

   600

   | 100% | | |

   |

   | tratamentul malformaţiilor

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   | congenitale

   |

   |

   |

   |

   |

   |   |                |

   |   |   |     |

   |8.5

   | Şlefuirea în scop ortodontic/dinte |

   15

   | 100% |

   |

   |

   |   |                |

   |   |   |     |

   |8.6*) | Reparaţie aparat ortodontic

   |

   300

   | 100% | 100% |

   |

   |   |                |

   |   |   |     |

   |8.7

   | Menţinătoare de spaţiu mobile

   |

   360

   | 100% |

   |

   |

   |   |                |

   |   |   |     |

   |8.8*) | Activare aparat ortodontic/şedinţă |

   30

   | 100% | | |

   |   |                |

   |   |   |     |

   |

   | Pentru pct. 8 "Tratamente

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   | ortodontice", actele terapeutice

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   | notate (*) ţin numai de competenţa

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   | medicilor de specialitate în

   | ortodonţie şi ortopedie

   |

   |

   |

   |

   |

   dento-facială. |

   |   |                |

   |

   |

   image

   |

   |

   |

   |   

   |

   |

   |9. | Activităţi profilactice | | | | |

   image

   |   |                | |   |   |     |

   |9.1*) | Fluorizare/arcadă | 60 | 100% | | 100% |

   image

   |   |                | |   |   |     |

   |9.2**)| Sigilare/dinte | 60 | 100% | | 100% |

   |   |                | |   |   |     |

   image

   |9.3 | Detartraj/periaj | 30 | 100% | | 100% |

   |   |                |   |   |   |     |

   |9.4 | Control oncologic | 36 | 100% | 100% | 100% |

   |   |                |   |   |   |     |

   |9.5 | Pansament calmant/drenaj endodontic | 30 | 100% | 100% | 100% |

   |   |                |   |   |   |     |

   |

   |

   *) o procedură decontată la 6 luni

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   **) o procedură decontată la 2 ani

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   Pentru copiii cu vârsta cuprinsă

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   între 0 - 18 ani, serviciile

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   medicale preventive de medicină

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   dentară se acordă trimestrial, iar

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   pentru tinerii în vârstă de

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   18 - 26 de ani, dacă sunt elevi,

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   studenţi şi dacă nu realizează

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   venituri din muncă, se acordă de

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   |

   două ori pe an.

   |

   |

   |

   |

   |

   |   |                |   |   |   |     |

   NOTA 1: Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti, cu excepţia celor de la pct. 8 "Tratamente ortodontice" menţionate în notă.

   NOTA 2: Codurile pentru serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară sunt următoarele: 4.1, 4.2, 5.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 7.2, 8.6, 9.5

   NOTA 3: Competenţa pentru dentişti este pentru codurile: 1.1, 2.1, 2.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5.

   NOTA 4: Formula dentară: Dinţi permanenţi

   1. 11 incisiv medial dreapta sus

   2. 12 incisiv lateral dreapta sus

   3. 13 canin dreapta sus

   4. 14 primul premolar dreapta sus

   5. 15 al doilea premolar dreapta sus

   6. 16 primul molar dreapta sus

   7. 17 al doilea molar dreapta sus

   8. 18 al treilea molar dreapta sus

   1. 21 incisiv medial stânga sus

   2. 22 incisiv lateral stânga sus

   3. 23 canin stânga sus

   4. 24 primul premolar stânga sus

   5. 25 al doilea premolar stânga sus

   6. 26 primul molar stânga sus

   7. 27 al doilea molar stânga sus

   8. 28 al treilea molar stânga sus

   1. 31 incisiv medial stânga jos

   2. 32 incisiv lateral stânga jos

   3. 33 canin stânga jos

   4. 34 primul premolar stânga jos

   5. 35 al doilea premolar stânga jos

   6. 36 primul molar stânga jos

   7. 37 al doilea molar stânga jos

   8. 38 al treilea molar stânga jos

   1. 41 incisiv medial dreapta jos

   2. 42 incisiv lateral dreapta jos

   3. 43 canin dreapta jos

   4. 44 primul premolar dreapta jos

   5. 45 al doilea premolar dreapta jos

   6. 46 primul molar dreapta jos

   7. 47 al doilea molar dreapta jos

   8. 48 al treilea molar dreapta jos Dinţi temporari

   1. 51 - incisiv medial dreapta sus

   2. 52 - incisiv lateral dreapta sus

   3. 53 - canin dreapta sus

   4. 54 - molar dreapta sus

   5. 55 - molar dreapta sus

   1. 61 - incisiv medial stânga sus

   2. 62 - incisiv lateral stânga sus

   3. 63 - canin stânga sus

   4. 64 - molar stânga sus

   5. 65 - molar stânga sus

   1. 71 - incisiv medial stânga jos

   2. 72 - incisiv lateral stânga jos

   3. 73 - canin stânga jos

   4. 74 - molar stânga jos

   5. 75 - molar stânga jos

   1. 81 - incisiv medial dreapta jos

   2. 82 - incisiv lateral dreapta jos

   3. 83 - canin dreapta jos

   4. 84 - molar dreapta jos

   5. 85 - molar dreapta jos

   NOTA 5: În cazul dinţilor supranumerari se indică codul dintelui cu specificaţia "supranumerar".

   Dată fiind incidenţa dinţilor supranumerari se admit la raportare maximum doi dinţi supranumerari/CNP/cod unic de asigurare.

   NOTA 6: Medicii de medicină dentară pot efectua radiografii dentare (retroalveolară şi panoramică) cuprinse la cap. II ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului, sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de medicină dentară, dacă au autorizaţiile necesare efectuării acestor servicii şi dotările necesare; decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. 11 la ordin.

   Pentru aceste servicii, furnizorii de servicii medicale de medicină dentară încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară.

   NOTA 7: Serviciile prevăzute la codurile 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6,

    1. 7.1 , 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 9.1, 9.2 şi 9.3 se acordă astfel:

     • - pentru beneficiarii Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modificările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi sanitare de stat, în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.

     • - Pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare, în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.

     • - Pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare, din subordinea Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.

  2. 2. Pachetul minimal de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară.

   Se acordă servicii medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la nota 2 de la pct. 1. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă la nivelul cabinetului se asigură din trusa medicală de urgenţă organizată conform legii.

   Persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate (radiografii dentare) şi tratamentul prescris de medicii de medicină dentară.

  3. 3. Pachetul de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate, conform legii:

   1. a) se acordă serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la nota 2 de la pct. 1. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă la nivelul cabinetului se asigură din trusa medicală de urgenţă organizată conform legii.

    Persoanele beneficiare ale pachetului de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate (radiografii dentare) şi tratamentul prescris de medicii de medicină dentară;

   2. b) pentru persoanele cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani din categoriile de persoane prevăzute la art. 214 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă serviciile medicale de medicină dentară de la pct. 1 "Pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară".

  4. 4. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară, de serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la nota 2 de la pct. 1.

  5. 5. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, beneficiari ai formularelor /documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară, de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la Cap. III pct. 1.

  6. 6. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia după caz, de serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la nota 2 de la pct. 1 sau de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la Cap. III pct. 1 , în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

  CAPITOLUL IV Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală

  Pachetul de servicii medicale de bază

  1. 1. Consultaţia medicală de specialitate

   1. 1.1. Consultaţia medicală de specialitate, se acordă în cabinetele medicale şi cuprinde:

    • - anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea şi recomandarea explorărilor necesare şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;

    • - bilanţul articular anatomic şi funcţional, bilanţul muscular, bilanţul global gestual şi întocmirea planului de recuperare;

    • - unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;

    • - stabilirea conduitei terapeutice şi de recuperare, prescrierea tratamentului medical igieno-dietetic şi fizical, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice generale şi specifice balneoclimatice - terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice, lacurile şi nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico/chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de saline şi peşteri, avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare.

   2. 1.2. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii; fiecare cură de tratament recomandată trebuie să fie precedată de o consultaţie, într-un interval de la consultaţie, la momentul începerii curei, ce nu poate depăşi 30 de zile calendaristice. Casele de

    asigurări de sănătate pot deconta o a doua consultaţie în timpul curei sau la finalul fiecărei cure la un interval ce nu poate să depăşească 10 zile calendaristice de la momentul finalizării acesteia.

    Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă cură de tratament, casa de asigurări de sănătate decontează 2 consultaţii.

   3. 1.3. Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e - nominalizate în H.G. nr. 720/2008, pentru care tratamentul se poate prescrie şi monitoriza de către medicul în specialitatea recuperare medicină fizică şi balneofizioterapie din unităţile sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice, o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente, trimestrial sau lunar, cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic specialist pentru aceeaşi perioadă.

    Tariful pe consultaţie în specialitatea clinică reabilitare medicală este de 20 lei. Pentru prestaţia medicului primar, tariful consultaţiei se majorează cu 20%.

  2. 2. Servicii medicale-cură de tratament acordate în cabinetele/bazele de tratament

  Recomandarea pentru serviciile de recuperare – reabilitare a sănătăţii se poate face de către medicii de specialitate şi de către medicii de familie, în limita competenţelor iar serviciile se acordă conform schemei de tratament, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de către medicul de specialitate reabilitare medicală. Asiguraţii, au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic, după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. O cură reprezintă în medie 10 zile de tratament, în medie 4 proceduri/zi. Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 – 16 ani, casele de asigurări de sănătate decontează 4 cure pe an calendaristic.

  Tariful pe serviciu medical-caz pentru serviciile medicale de recuperare - reabilitare a sănătăţii acordate în bazele de tratament de care beneficiază un asigurat pentru o cură de tratament este de 140 lei.

  Serviciile medicale prevăzute mai sus nu se decontează de casele de asigurări de sănătate atunci când acestea se acordă pentru situaţii care privesc corecţii de natură estetică şi de întreţinere, cum ar fi: vergeturi, sindrom tropostatic, gimnastică de întreţinere (fitness, body-building) etc.

  PROCEDURI INCLUSE, DUPĂ CAZ, ÎN CURA DE TRATAMENT

  image

  | 1. | Kinetoterapie de grup pe afecţiuni |

  |   |                           |

  | 2. | Galvanizare |

  |   |                           |

  | 3. | Ionizare |

  |   |                           |

  | 4. | Curenţi diadinamici |

  |   |                           |

  | 5. | Trabert |

  |   |                           |

  | 6. | TENS |

  |   |                           |

  | 7. | Curenţi interferenţiali |

  |   |                           |

  | 8. | Unde scurte |

  |   |                           |

  | 9. | Microunde |

  |   |                           |

  | 10. | Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă |

  |   |                           |

  | 11. | Ultrasunet |

  |   |                           |

  | 12. | Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă |

  |   |                           |

  | 13. | Magnetoterapie |

  |   |                           |

  | 14. | Laser-terapie |

  |   |                           |

  | 15. | Solux |

  |   |                           |

  | 16. | Ultraviolete |

  |   |                           |

  | 17. | Curenţi cu impulsuri rectangulare |

  |   |                           |

  | 18. | Curenţi cu impulsuri exponenţiale |

  |   |                           |

  | 19. | Contracţia izometrică electrică |

  |   |                           |

  | 20. | Stimulare electrică funcţională |

  |   |                           |

  | 21. | Băi Stanger |

  |   |                           |

  | 22. | Băi galvanice |

  |   |                           |

  | 23. | Duş subacval |

  |   |                           |

  | 24. | Aplicaţii cu parafină |

  |   |                           |

  | 25. | Băi sau pensulaţii cu parafină |

  |   |                           |

  | 26. | Masaj regional |

  |   |                           |

  | 27. | Masaj segmentar |

  |   |                           |

  | 28. | Masaj reflex |

  |   |                           |

  | 29. | Limfmasaj |

  |   |                           |

  | 30. | Aerosoli individuali |

  |   |                           |

  | 31. | Pulverizaţie cameră |

  |   |                           |

  | 32. | Hidrokinetoterapie individuală generală |

  |   |                           |

  | 33. | Hidrokinetoterapie parţială |

  |   |                           |

  | 34. | Kinetoterapie individuală |

  |   |                           |

  | 35. | Tracţiuni vertebrale şi articulare |

  |   |                           |

  | 36. | Manipulări vertebrale |

  |   |                           |

  | 37. | Manipulări articulaţii periferice |

  |   |                           |

  | 38. | Kinetoterapie cu aparatură specială covor rulant, bicicletă |

  | | ergometrică, elcometre, bac vâslit |

  |   |                           |

  | 39. | Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodică, alcalină) |

  |   |                           |

  | 40. | Băi de plante |

  |   |                           |

  | 41. | Băi de dioxid de carbon şi bule |

  |   |                           |

  | 42. | Băi de nămol |

  |   |                           |

  | 43. | Mofete naturale |

  |   |                           |

  | 44. | Mofete artificiale |

  |   |                           |

  | 45. | Împachetare generală cu nămol |

  |   |                           |

  | 46. | Împachetare parţială cu nămol |

  |   |                           |

  | 47. | Aplicaţie de unde de şoc extracorporeale |

  |   |                           |

  | 48. | Aplicaţia de oscilaţii profunde |

  |   |                           |

  | 49. | Speleoterapia/salinoterapia |

  |   |                           |

  NOTĂ: Serviciile medicale de la pct. 1 - 38, 47 - 49 pot fi efectuate numai de cabinetele medicale care dispun şi de bază de tratament. Serviciile medicale de la pct 39 - 46 pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice.

  Serviciile medicale se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de reabilitare medicală.

  Pentru cura balneară de recuperare şi cura balneară terapeutică în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice se decontează în medie 4 proceduri/zi (din care 2 proceduri cu factori naturali terapeutici).

  NOTA I:

  Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală, de serviciile medicale prevăzute la cap. IV pct. 1, servicii devenite necesare pe timpul şederii temporare în România şi acordate pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate.

  Costurile investigaţiilor paraclinice recomandate şi al tratamentelor prescrise sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în aceleaşi condiţii ca pentru asiguraţi.

  NOTA II:

  Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, beneficiari ai formularelor /documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală, de serviciile medicale prevăzute la cap. IV.

  NOTA III:

  Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală, de serviciile medicale prevăzute la cap. IV, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

  ANEXA 8

  MODALITĂŢILE DE PLATĂ

  în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice, de medicină dentară şi asistenţa medicală ambulatorie pentru specialitatea clinică reabilitare medicală

  ART. 1 Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice, de medicină dentară şi specialitatea clinică reabilitare se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte sau în lei.

  ART. 2 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialităţile clinice contravaloarea serviciilor medicale decontate prin tarif exprimat în puncte prevăzute în anexa nr. 7 la ordin, dacă aceste servicii sunt efectuate în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi interpretate de medicii respectivi, luând în calcul numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical şi valoarea stabilită pentru un punct.

  (2) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sănătăţii, altele decât medici, să exercite profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcţii al Ministerului Sănătăţii, care prestează activităţi conexe actului medical sau care sunt în relaţie contractuală cu furnizori de servicii conexe actului medical, pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat serviciile respective servicii efectuate de aceştia şi cuprinse în anexa nr. 7 la ordin, dacă sunt considerate indispensabile în stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice.

  ART. 3 (1) Numărul total de puncte raportat pentru consultaţiile, serviciile medicale acordate de medicii de specialitate din specialităţile clinice, fitoterapie, homeopatie, planificare familială nu poate depăşi numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare următoarele:

  1. a) pentru specialităţi clinice şi pentru medicii care lucrează exclusiv în fitoterapie, homeopatie şi planificare familială unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 28 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 15 minute);

  2. b) pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 14 consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 30 de minute); pentru specialitatea neurologie, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 21 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 20 de minute).

  3. c) pentru specialităţile clinice, punctajul aferent serviciilor medicale acordate, nu poate depăşi, după caz, 150/153/154 puncte în medie pe zi corespunzător unui program de 7 ore/zi.

  4. d) pentru specialităţile clinice, în vederea asigurării calităţii serviciilor medicale, în cadrul unui program de 7 ore/zi/medic, se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 153 de puncte în medie pe zi, în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 19 consultaţii; pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică, se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 150 de puncte în medie pe zi, în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 9 consultaţii; pentru specialitatea neurologie se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 154 de puncte în medie pe zi, în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 14 consultaţii;

  În situaţia în care programul de lucru al unui medic este mai mare sau mai mic de 35 ore/săptămână, punctajul aferent numărului de consultaţii, servicii medicale creşte sau scade corespunzător.

  În situaţia în care adresabilitatea asiguraţilor la cabinetul medical depăşeşte nivelul prevederilor menţionate mai sus se vor întocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile sau la cererea asiguratului, se pot acorda consultaţii şi servicii medicale contra cost.

  (2) Serviciile conexe actului medical pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat, în vederea decontării de casele de asigurări de sănătate cu care aceştia sunt în relaţie contractuală.

  Punctajul aferent serviciilor conexe actului medical care pot fi raportate de medicul de specialitate care le-a solicitat nu poate depăşi 40 de puncte în medie pe zi, cuvenite celui care le prestează, reprezentând consultaţii şi/sau servicii, după caz.

  Pentru desfăşurarea activităţii, un furnizor de servicii medicale clinice poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii conexe.

  Pentru desfăşurarea activităţii, furnizorul de servicii conexe poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi medici din specialităţile clinice care pot solicita servicii conexe.

  Pentru asigurarea calităţii în furnizarea serviciilor medicale, la contractele furnizorilor de servicii medicale clinice, încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se vor anexa: acte doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii conexe actului medical, din care să reiasă că îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la cabinetul medicului specialist, sau ca prestator de servicii în cabinetul de practică organizat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată şi modificată prin Legea nr. 598/2001 şi după caz organizate conform Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, acte doveditoare care să conţină datele de identitate ale persoanelor care prestează servicii conexe actului medical, avizul de liberă practică/atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, după caz, programul de activitate şi tipul de servicii conexe conform anexei nr. 7 la ordin şi certificatul de înregistrare a furnizorului de servicii psihologice, conform Legii nr. 213/2004.

  ART. 4 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de specialitate din specialităţile clinice se calculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat, cu respectarea prevederilor art. 3, în luna respectivă, ca urmare a serviciilor medicale acordate, cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical.

  1. (2) Numărul total de puncte realizat în fiecare lună se majorează în raport cu:

   1. a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea - majorarea este cu până la 100%, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vigoare.

    Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat;

   2. b) gradul profesional, pentru care valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestaţia medicului primar, numărul total de puncte se majorează cu 20%. Această majorare nu se aplică medicilor care lucrează exclusiv în: fitoterapie şi homeopatie, planificare familială, precum şi furnizorilor de servicii conexe actului medical. Recalcularea numărului total de puncte se face din luna următoare lunii în care s-a depus la casa de asigurări de sănătate dovada confirmării gradului profesional.

  2. (3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 1,7 lei.

  3. (4) Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical se stabileşte trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialităţile clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte şi numărul de puncte realizat în trimestrul respectiv şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical, unică pe ţară pentru trimestrul respectiv.

   Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical astfel obţinută este valabilă şi pentru serviciile medicale clinice realizate în trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti şi nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pe serviciu.

  4. (5) Numărul de puncte luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct pe serviciu, nu include numărul de puncte aferent serviciilor medicale clinice realizate în trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti.

  5. (6) Fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice se defalchează pe trimestre.

  ART. 5 (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului, odată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicilor de specialitate din specialităţile clinice.

  1. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru, în cazul specialităţilor clinice, se corectează până la sfârşitul anului astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat într-un trimestru anterior se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea definitivă a punctului stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi, implicit, valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv.

  2. (3) În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii.

  3. (4) Pentru asigurarea calităţii furnizării serviciilor medicale, pentru asiguraţii care prezintă unul sau mai multe diagnostice confirmate, prevăzute în anexa nr. 9 la ordin, controalele periodice vor fi decontate de casele de asigurări de sănătate, în condiţiile în care acestea vor fi efectuate, raportate şi validate conform reglementărilor legale în vigoare. Excepţie fac situaţiile în care asiguratul solicită în nume propriu şi în scris, efectuarea controalelor periodice la un alt furnizor .

   ART. 6 (1) La stabilirea sumei contractate de către:

   • - un furnizor de servicii medicale paraclinice (de analize medicale de laborator, de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală, de investigaţii medicale paraclinice - explorări funcţionale),

   • - un furnizor de servicii medicale clinice (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale clinice sau prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti),

   • - medicii de familie (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară)

   • - un furnizor de servicii de medicină dentară (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară) cu casa de asigurări de sănătate, se au în vedere:

  1. a) numărul de investigaţii paraclinice;

  2. b) tarifele aferente acestora prevăzute în anexa nr. 7 la ordin;

  Numărul de investigaţii paraclinice negociat între furnizorii de investigaţii medicale paraclinice, furnizorii de servicii medicale clinice (numai pentru ecografii şi monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice), medicii de familie (numai pentru ecografie generală - abdomen şi pelvis), furnizorii de servicii de medicină dentară (numai pentru radiografia dentară retroalveolară şi panoramică) şi casele de asigurări de sănătate se stabileşte în limita numărului de investigaţii paraclinice necesar pe total judeţ, determinat de comisia constituită conform art. 44 alin. (5) din Contractul-cadru pentru anii 2013 - 2014 aprobat prin H.G. nr. 117/2013, cu încadrarea în 90% din suma prevăzută cu această destinaţie.

  La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice - explorări funcţionale, casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere diversitatea serviciilor medicale paraclinice propuse pentru contractare reflectată în tipul de aparate aflate în dotare.

  Sumele contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice se defalchează pe trimestre şi pe luni.

  1. (2) Numărul investigaţiilor paraclinice negociat este orientativ, existând obligaţia încadrării în valoarea lunară a contractului/actului adiţional. Pentru situaţiile justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, casele de asigurări de sănătate analizează aceste situaţii şi cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la solicitarea acestora, vor încheia cu furnizorii de servicii medicale paraclinice un act adiţional de suplimentare a valorii contractate, utilizând diferenţa de 10% din suma prevăzută pentru serviciile medicale paraclinice care nu a fost contractată, în limita fondului aprobat cu această destinaţie.

  2. (3) Lunar, casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice serviciile furnizate cu obligaţia încadrării în limita valorii lunare de contract.

   În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale paraclinice se înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract/act adiţional, casele de asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act adiţional valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract.

   Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la începutul anului până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea şi în raport cu valoarea de contract aferentă lunii în care se face regularizarea.

   Sumele rezultate din economii de la investigaţiile medicale paraclinice - analize medicale de laborator, de la investigaţiile medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală într-o lună şi de la investigaţiile medicale paraclinice - explorări funcţionale într-o lună - se redistribuie furnizorilor care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract.

  3. (4) Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor efectua direct toate tipurile de investigaţii paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate şi nu vor încheia subcontracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea unor anumite tipuri de investigaţii paraclinice.

  4. (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2013 cu destinaţia servicii medicale paraclinice se contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte, respectiv acte adiţionale la contractele/actele adiţionale iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. Valoarea contractului, respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie şi contractare prevăzute în prezentele norme, precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor, în situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora s-a/s-au modificat.

  5. (6) În situaţii justificate furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală, precum şi servicii medicale paraclinice - explorări funcţionale - pot efectua servicii medicale paraclinice peste valoarea lunară de contract/act adiţional în limita a maxim 5%, cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespunzător, în sensul diminuării valorii de contract/act adiţional a lunii următoare, cu încadrarea în valoarea contractată pentru trimestrul respectiv.

  6. (7) În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice, conform prevederilor din anexele nr. 10 şi 11 la ordin se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data de la care survine modificarea, suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător, prin încheierea unui act adiţional la contract. Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială.

   Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de investigaţii paraclinice şi conduce la rezilierea contractului.

  7. (8) În situaţia în care, în structura unui furnizor de servicii medicale paraclinice, există laborator/punct de lucru organizat ca urmare a procedurii de externalizare sau organizate prin asociaţiune în participaţiune sau investiţională cu o unitate sanitară cu paturi, casa de asigurări de sănătate încheie pentru acestea un act adiţional la contractul de furnizare de servicii paraclinice încheiat cu furnizorul respectiv. Actul adiţional se adaptează după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice, iar contractarea şi decontarea serviciilor medicale paraclinice realizate în baza actului adiţional se suportă din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti.

  În situaţia în care furnizorul de servicii medicale paraclinice, are în structură laborator/laboratoare şi/sau punct/puncte de lucru organizat/organizate numai ca urmare a procedurii de externalizare sau prin asociaţiune în participaţiune sau investiţională cu o unitate sanitară cu paturi, casa de asigurări de sănătate încheie cu acesta un contract de furnizare de servicii

  medicale paraclinice, iar contractarea şi decontarea serviciilor medicale paraclinice realizate în baza contractului se suportă din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti.

  ART. 7 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care sunt în relaţii contractuale contravaloarea serviciilor medicale paraclinice prezentate în anexa nr. 7 la ordin. Tarifele decontate de casele de asigurări de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 7 la ordin.

  (2) Casele de asigurări de sănătate decontează ecografii furnizorilor de servicii medicale clinice, furnizorilor de servicii medicale de reabilitare medicală, respectiv furnizorilor de servicii medicale clinice de cardiologie şi de medicină internă serviciul "monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice" cuprinse în anexa nr. 7 la ordin, în condiţiile prevăzute la Nota 1 şi Nota 3 de la finalul lit. C a capitolului I din anexa nr. 7 la ordin, la tarife prevăzute în aceeaşi anexă.

  Pentru ecografiile, respectiv monitorizările şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice, pentru care medicii cu specialităţi medicale clinice, respectiv medicii de specialitate cardiologie şi medicină internă încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice şi care sunt efectuate ca urmare a trimiterii de către alţi medici de specialitate, respectiv de către alţi medici de specialitate cardiologie şi medicină internă, programul de lucru se prelungeşte corespunzător.

  Aceste investigaţii medicale paraclinice pot fi efectuate atât ca urmare a actului medical propriu, cât şi ca urmare a trimiterii de către alţi medici de specialitate în cadrul unui program suplimentar faţă de cel contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice. În acest sens furnizorii încheie acte adiţionale cu casele de asigurări de sănătate.

  ART. 8 (1) Biletul de trimitere pentru investigaţiile paraclinice este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în trei exemplare şi are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Prin excepţie biletele de trimitere pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru afecţiunile cuprinse în unele programe naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie precum şi cele pentru afecţiunile oncologice, au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. Pentru celelalte boli cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice specifice este de până la 60 zile calendaristice.

  Un exemplar al biletului de trimitere rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. În situaţia în care, din motive obiective, investigaţiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaţia de a-l programa, consemnând pe verso-ul exemplarului de bilet de trimitere data prezentării şi data programării, semnătura şi ştampila furnizorului; dacă asiguratul refuză programarea, furnizorul va restitui asiguratului ambele exemplare ale biletului de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la alt furnizor de investigaţii medicale paraclinice. În primele 10 zile calendaristice de la emiterea biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice asiguratul are obligaţia de a se programa şi de a accepta programarea la unul dintre furnizori, în caz contrar biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea. La momentul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor, asiguratul va declara pe proprie răspundere pe verso- ul celor două exemplare ale biletului de trimitere, că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilor.

  Furnizorul de servicii medicale paraclinice care efectuează investigaţiile paraclinice recomandate prin biletul de trimitere păstrează un exemplar al biletului şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii.

  Furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare.

  1. (2) Dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice un asigurat se internează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie efectuate în ambulatoriu anterior internării, biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea, cu excepţia biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost

   efectuate în timpul spitalizării, cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea.

   Investigaţiile medicale paraclinice efectuate unui asigurat în ambulatoriu pe perioada în care acesta a fost internat precum şi în perioada de la data externării până la data expirării termenului de valabilitate a biletului de trimitere, nu se decontează de casa de asigurări de sănătate sau dacă acestea au fost decontate se recuperează de la furnizorul de investigaţii medicale paraclinice - dacă pe verso-ul biletului de trimitere nu este consemnată declaraţia asiguratului prevăzută la alin. (1), cu excepţia investigaţiilor medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării, cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea.

   În situaţia în care, casa de asigurări de sănătate constată că, pe perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice, asiguratul a fost internat într-un spital şi în declaraţia pe proprie răspundere consemnată pe verso-ul biletului de trimitere este contrară celor constatate, prejudiciul se recuperează de la asigurat.

  2. (3) Este interzisă înlocuirea sau adăugarea altor investigaţii paraclinice pe biletul de trimitere prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru.

  3. (4) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice.

  4. (5) Fiecare casă de asigurări de sănătate îşi organizează modul de verificare a biletelor de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, în acest sens stabilindu-şi evidenţe proprii.

   În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice acordate numai în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

  5. (6) Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Elveţia, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004, investigaţiile medicale paraclinice se acordă numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Elveţia.

   Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Elveţia, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate a cardului, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea investigaţiilor medicale paraclinice.

   Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţi paraclinice solicită bilet de trimitere pentru acordarea investigaţiilor medicale paraclinice.

   ART. 9 Serviciile de înaltă performanţă (RMN, CT, scintigrafie şi angiografie) se acordă în baza biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă care se întocmeşte în 3 exemplare, din care unul rămâne la medicul care a făcut trimiterea, unul la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă, iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract cu ocazia raportării lunare a activităţii. Biletul de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice este formular cu regim special, unic pe ţară.

   ART. 10 Lista serviciilor medicale de medicină dentară preventive şi a tratamentelor de medicină dentară, tarifele pentru fiecare serviciu medical de medicină dentară, serviciile medicale de

   medicină dentară pentru care se încasează contribuţie personală din partea asiguratului şi condiţiile acordării acestora sunt prevăzute în anexa nr. 7 la ordin.

   ART. 11 (1) La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară se au în vedere:

   1. a) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară;

   2. b) numărul de medici de medicină dentară şi dentişti care intră în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate;

   3. c) gradul profesional. Pentru medicul primar, suma stabilită ca raport între lit. a) şi lit. b) se majorează cu 20%, iar pentru medicul care nu a obţinut un grad profesional această sumă se diminuează cu 20%;

   4. d) suma stabilită conform lit. c), se ajustează în funcţie de programul de activitate, având în vedere volumul serviciilor de medicină dentară contractate;

   5. e) pentru medicii din mediul rural suma stabilită conform lit. c), respectiv lit. d), după caz, se majorează cu 50%.

  Suma contractată se defalchează pe trimestre şi luni.

  1. (2) Lunar casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară serviciile medicale de medicină dentară furnizate în limita valorii trimestriale de contract.

   În situaţii justificate, furnizorii de servicii medicale de medicină dentară pot efectua servicii medicale peste valoarea trimestrială de contract în limita a maxim 5%, cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespunzător, în sensul diminuării valorii de contract a trimestrului următor, cu încadrarea în valoarea contractată pentru anul respectiv.

  2. (3) În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de medicină dentară se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate, faţă de suma trimestrială prevăzută în contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua, printr-un act adiţional la contract, valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate.

   Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de medicină dentară care în trimestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract.

   Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină dentară acordate de la data semnării actului adiţional.

  3. (4) Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial cabinetele de medicină dentară pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de medicină dentară, dacă este cazul.

  4. (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2013 cu destinaţia servicii medicale dentare se contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte, respectiv acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale dentare acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. Valoarea contractului, respectiv a actului adiţional la contractul iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de contractare.

  ART. 12 În tarifele tratamentelor protetice sunt incluse şi cheltuielile aferente activităţilor de tehnică dentară. Plata acestora se face de către reprezentantul legal al cabinetului de medicină dentară direct către laboratorul de tehnică dentară autorizat conform legii.

  ART. 13 Casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa serviciilor de medicină dentară pe fiecare asigurat şi pe fiecare cod din formula dentară prevăzută în anexa nr. 7 la ordin.

  ART. 14 (1) Unităţile ambulatorii de recuperare - reabilitare a sănătăţii din structura unor unităţi sanitare sau unităţile ambulatorii în care îşi desfăşoară activitatea medici angajaţi într-o unitate sanitară, cabinetele medicale de specialitate organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 629/2001, republicată, cabinetele medicale de specialitate din structura unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor publice centrale din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească încheie contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare – reabilitare a sănătăţii în ambulatoriu cu casele de asigurări de sănătate, a căror plată se face prin tarif în lei pe servicii medicale-consultaţii/cazuri pentru serviciile medicale de recuperare - reabilitare a sănătăţii din pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.

  1. (2) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale de reabilitare medicală cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de servicii medicale-consultaţii, respectiv

   tariful pe consultaţie de 20 lei şi numărul de servicii medicale-cazuri, respectiv tariful pe caz de 140 lei. Pentru prestaţia medicului primar, tariful consultaţiei se majorează cu 20%. La stabilirea numărului de cazuri se are în vedere o durată medie de 10 zile de tratament pe caz şi un număr mediu de 4 proceduri pe zi.

   Suma contractată se stabileşte conform anexei nr. 8 F şi se defalchează pe trimestre şi pe luni, ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră.

   În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare - reabilitare a sănătăţii, conform prevederilor din anexa nr. 8 F la ordin se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data de la care survine modificarea, suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător, prin încheierea unui act adiţional la contract. Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială.

   Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare - reabilitare a sănătăţii.

   În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de recuperare - reabilitare a sănătăţii se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate, faţă de suma trimestrială prevăzută în contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua, printr-un act adiţional la contract, valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate.

   Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de recuperare - reabilitare a sănătăţii care în trimestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract.

   Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de recuperare - reabilitare a sănătăţii acordate asiguraţilor de la data semnării actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la începutul anului până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea şi în raport cu valoarea de contract aferentă lunii în care se face regularizarea.

   Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial cabinetele de specialitate clinică reabilitare medicală pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătăţii, dacă este cazul.

  2. (3) În vederea contractării numărului de servicii medicale - consultaţii şi a numărului de cazuri de recuperare - reabilitare a sănătăţii se au în vedere următoarele:

   1. a) numărul de servicii medicale - consultaţii de recuperare - reabilitare a sănătăţii acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de servicii medicale-consultaţii rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare că pentru o consultaţie medicală este necesară o durată de 15 minute în medie. Dacă programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore pe zi, numărul de consultaţii, poate scade sau creşte corespunzător;

   2. b) serviciile medicale - cazuri care se acordă în bazele de tratament, se contractează şi raportează în vederea decontării pentru un număr mediu de 10 zile de tratament şi o medie de 4 proceduri/zi, dar nu mai mult de 2 cure pe an calendaristic, după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale. Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 – 16 ani, casele de asigurări de sănătate decontează 4 cure pe an calendaristic.

  3. (4) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale - consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare - reabilitare a sănătăţii; în situaţia în care baza de tratament nu se află în structura reţelei sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii sau aparţine unor ministere cu reţele sanitare proprii, casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează contravaloarea serviciilor medicale - consultaţii şi numărul de cazuri de recuperare - reabilitare a sănătăţii la nivelul tarifelor diminuate cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare funcţionării şi administrării unităţilor, respectiv se acordă sumele reprezentând manopera, medicamentele şi materialele sanitare.

  4. (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2013 cu destinaţia de servicii medicale de recuperare - reabilitare a sănătăţii vor fi contractate de casele de asigurări de sănătate prin încheiere

   de contracte, respectiv de acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale - consultaţii şi numărul de cazuri de recuperare - reabilitare a sănătăţii acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. Valoarea contractului, respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie şi contractare prevăzute în prezentele norme, precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor, în situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora s-a/s-au modificat.

  5. (6) Decontarea serviciilor medicale de recuperare - reabilitare a sănătăţii în ambulatoriu se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii.

  6. (7) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale - consultaţii şi numărul de cazuri de recuperare - reabilitare a sănătăţii numai pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau de medicii de specialitate din spital, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

  7. (8) Biletele de trimitere pentru tratament în staţiunile balneoclimaterice se fac de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi medicii din spital, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilit de medicul de specialitate clinică reabilitare medicală.

  8. (9) Decontarea lunară de către casele de asigurări de sănătate se face în funcţie de:

   1. a) numărul de servicii medicale - consultaţii;

   2. b) numărul de cazuri finalizate de recuperare - reabilitare a sănătăţii realizat atât în cabinetele medicale, cât şi în bazele de tratament, înmulţit cu tarifele din anexa nr. 7 la ordin, după caz, diminuate conform alin. (4), în limita sumelor contractate.

    Decontarea lunară a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat dacă numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8,5. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună mai mic de 8,5, decontarea lunară a cazurilor finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei: tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună/10 (număr mediu zile de tratament contractat). Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de cazuri finalizate de recuperare - reabilitare a sănătăţii raportate în luna respectivă;

  9. (10) În situaţia în care o cură de tratament se întrerupe, furnizorul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei, motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat, odată cu raportarea lunară a activităţii realizate conform contractului. O cură de tratament întreruptă se consideră o cură finalizată.

  ART. 15 (1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii de acupunctură cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de consultaţii de acupunctură, respectiv tariful pe consultaţie de 13 lei şi numărul de servicii medicale-caz, respectiv tariful pe caz de 140 lei. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni.

  1. (2) În vederea contractării numărului de consultaţii de acupunctură şi a numărului de servicii medicale-caz se au în vedere următoarele:

   1. a) numărul de consultaţii de acupunctură acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de consultaţii de acupunctură rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare că pentru o consultaţie de acupunctură este necesară o durată de 15 minute în medie. Pentru fiecare caz casa de asigurări de sănătate decontează o singură consultaţie pentru o cură de tratament. Asiguraţii, au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic, după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale.

   2. b) serviciile de acupunctură-caz, se contractează şi raportează în vederea decontării maximum 2 cure/an calendaristic, o cură reprezentând în medie 10 zile de tratament, după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale;

  2. (3) Contravaloarea serviciilor de acupunctură - consultaţii şi cure de tratament se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare.

  3. (4) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură se face pe baza numărului de servicii medicale - caz finalizate şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură respectiv pe consultaţie, în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse

   de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contractul încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate.

   Decontarea lunară a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat dacă numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8.5. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună mai mic de 8.5, decontarea lunară a serviciilor medicale - cazuri finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei: Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizate / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate, corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de servicii de acupunctură - cazuri finalizate şi raportate în luna respectivă.

   În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe, furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei, motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat, odată cu raportarea lunară a activităţii realizate conform contractului. O cură de tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură finalizată.

  4. (5) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale - consultaţii de acupunctură şi cazurilor - cure de acupunctură.

  5. (6) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale clinice, de medicină dentară, de recuperare - reabilitare a sănătăţii şi paraclinice facturează caselor de asigurări de sănătate, lunar, şi depune la casa de asigurări de sănătate până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizată în luna anterioară, conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prezentelor norme.

  Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectivă.

  ART. 16 (1) Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialităţile clinice, specialitatea clinică reabilitare medicală, paraclinice şi de medicină dentară care nu se regăsesc în anexa nr. 7 la ordin se suportă de către asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinetul/laboratorul medical, pentru care se eliberează documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat. În aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate.

  (2) Medicii din specialităţile clinice, specialitatea clinică reabilitare medicală au dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate, pentru serviciile medicale care se regăsesc în anexa nr. 7 la ordin; în aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate, cu excepţia situaţiilor în care serviciile au fost acordate persoanele beneficiare ale programelor de sănătate curative numai pentru afecţiunile ce fac obiectul programelor de sănătate. În această situaţie, medicii raportează în format electronic casei de asigurări de sănătate, la aceeaşi dată prevăzută în contract pentru raportarea activităţii lunare, un borderou centralizator cuprinzând CNP-ul/codul unic de asigurare, numărul şi seria chitanţei prin care s-a încasat contravaloarea serviciului medical, numărul curent cu care este înregistrată consultaţia în registrul de consultaţii, numărul şi seria biletului de trimitere/prescripţiei medicale.

  ART. 17 (1) În cabinetele medicale/laboratoarele din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi angajaţi numai medici şi/sau dentişti, precum şi alte categorii de personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001. Medicii sau dentiştii angajaţi nu raportează activitate medicală proprie, activitatea acestora fiind raportată de către reprezentantul legal;

  medicii de specialitate din specialităţile clinice, specialitatea clinică reabilitare medicală acupunctură, homeopatie, fitoterapie, planificare familială şi de medicină dentară pot prescrie

  medicamente cu sau fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, utilizând formularul de prescripţie medicală electronică/ formularul de prescripţie medicală cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, după caz, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente. Întreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate.

  (2) Pentru specialităţile clinice specialitatea clinică reabilitare medicală, cabinetele medicale individuale organizate conform reglementărilor în vigoare pot raporta în vederea decontării numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al cabinetului medical respectiv, precum şi servicii conexe actului medical, conform prevederilor art. 3 alin. (2).

  ART. 18 Pentru unităţile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 629/2001, republicată, contractele/actele adiţionale de furnizare de servicii medicale se încheie de către reprezentantul legal al unităţii sanitare în structura căreia se află aceste unităţi şi casa de asigurări de sănătate.

  ART. 19 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale clinice şi de recuperare - reabilitare a sănătăţii, acupunctură, homeopatie şi fitoterapie numai pe baza biletului de trimitere pentru alte specialităţi, cu excepţia cazurilor de urgenţă medico-chirurgicală, consultaţiilor pentru afecţiunile confirmate prevăzute în anexa nr. 9 la ordin, respectiv cele din anexa nr. 39 A la ordin şi serviciilor de planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

  Biletul de trimitere pentru alte specialităţi este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în trei exemplare. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice, de recuperare - reabilitare a sănătăţii, acupunctură, homeopatie şi fitoterapie. Furnizorul de servicii medicale clinice, de recuperare - reabilitare a sănătăţii, acupunctură, homeopatie şi fitoterapie, păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii.

  1. (2) Furnizorii de servicii medicale clinice, de recuperare - reabilitare a sănătăţii, acupunctură, homeopatie şi fitoterapie au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare.

  2. (3) În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale clinice, de recuperare

  - reabilitare a sănătăţii, acupunctură, homeopatie şi fitoterapie acordate numai în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

  ART. 20 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.

  ANEXA 8 A

  - model –

  Furnizor de servicii medicale ............................................ Medic ....................................................................

  Specialitatea ............................................................

  Contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ....................... Nr. contract .............................................................

  FIŞA DE MONITORIZARE

  în cazul bolnavilor cronici în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice

  Nume: ......................... Prenume: .................................

  Data naşterii: ...........................................................

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod unic de asigurare: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

  Sex: M/F

  Adresa: ..................................................................

  Diagnostic: ..............................................................

  Data luării în evidenţă: .................................................

  Comorbidităţi: ...........................................................

  Factori de risc: .........................................................

  Examinări clinice

  image

  | Data programării | Data realizării |

  |                |                 |

  | | |

  |                |                 |

  | | |

  |                |                 |

  | | |

  |                |                 |

  | | |

  |                |                 |

  Investigaţii paraclinice

  | Tip investigaţie | Data programării |

  |            |           |

  Data realizării

  |

  |

  | | |

  |            |           |

  |

  |

  | | |

  |            |           |

  |

  |

  | | |

  |            |           |

  |

  |

  | | |

  |            |           |

  |

  |

  Recomandări:

  • - Tratament igieno-dietetic

   ..........................................................................

   ..........................................................................

  • - Tratament medicamentos

   ..........................................................................

   ..........................................................................

  • - Alte recomandări

  ..........................................................................

  ..........................................................................

  Data completării Semnătura, parafa şi ştampila

  .................... .................................

  ANEXA 8 B

  - model -

  Furnizor de servicii medicale paraclinice

  ................................

  Sediul social/Adresa fiscală

  .............................................

  DECLARAŢIE

  Subsemnatul(a),

  ..........................................................

  legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ..........., nr. ,

  în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere că am/nu am contract de furnizare de servicii medicale paraclinice şi cu:

  _

  |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti

  _

  |_| Casa de Asigurări de Sănătate ........................................

  Data Reprezentant legal

  .................. (semnătura şi ştampila)

  .......................

  ANEXA 8 C

  - model -

  Furnizor de servicii medicale de recuperare – reabilitare a sănătăţii...........................................

  Sediul social/Adresa fiscală

  .............................................

  DECLARAŢIE

  Subsemnatul(a),

  .........................................................

  legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ..........., nr. ,

  în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere că am/nu am contract de furnizare de servicii medicale de recuperare - reabilitare a sănătăţi şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti

  Data Reprezentant legal

  .................. (semnătura şi ştampila)

  .......................

  Furnizor de investigaţii medicale paraclinice de

  radiologie-imagistică medicală ...........................................

  Punct de lucru*1) ........................................................

  PERSONAL MEDICO-SANITAR MEDICI

  Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

  1. A - Data eliberării

  2. B - Data expirării

  3. C - Valabilă până la

  4. D - Valoare

  5. E - Nr. contract

  6. F - Tip contract

  7. G - Specialitatea/Competenţa

  8. H - Specialitatea/Competenţa*)

  ANEXA 8 D

  - model -

  I - Grad profesional

  |Nr. |Nume şi|CNP|BI/CI|Certificat|Asigurare

  |crt.|prenume| | |membru |de

  |Contract|

  |**) |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | | |

  |

  |CMR/CMDR |răspundere

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | | |

  |

  | |civilă

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | | | |   |     |     |    |   |   | | | |

  | | | |Serie| A | B |Nr.| C | D | E | F |Program|Cod | G| H| I|

  |

  |

  |

  |şi |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |de |parafă| | | |

  |

  |

  |

  |nr. |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |lucru | | | | |

  | |   | |   | |   | | | | | |   |   | | | |

  | | | | | | | | | | | | | | | | |

  | |   | |   | |   | | | | | |   |   | | | |

  *) se completează în situaţia în care un medic are mai multe specialităţi paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii

  Total medici =

  OPERATORI

  Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

  1. A - Tip de activitate**)

  2. B - Data eliberării

  3. C - Data expirării

  |Nr. |Nume şi| CNP|BI/CI|Certificat

  | Contract**)

  |Program |Cod parafă| A |

  |crt.|prenume| | |membru

  |

  |de lucru|(după caz)| |

  |

  |

  |

  | |asociaţie | |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | |profesională| |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |   |     |       |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |Serie| B | C |Nr. |Tip |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |şi |

  |

  |contract|contract|

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |nr. |

  |

  | | |

  |

  |

  |

  | |   | |   |   |   |    |    |    |     | |

  | | | | | | | | | | | |

  | |   | |   |   |   |    |    |    |     | |

  **) absolvent colegiu imagistică medicală, asistent medical imagistică medicală, bioinginer, fizician

  Total operatori =

  ASISTENŢI MEDICALI

  Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

  1. A - Data eliberării

  2. B - Data expirării

  3. C - Valabilă până la

  4. D - Nr. contract

  5. E - Tip contract

  image

  |Nr. |Nume şi|CNP|BI/CI|ALP/ |Asigurare |Contract|Program |Specialita-|

  |crt.|prenume| | |Certificat |de |**) |de lucru|tea/ |

  |

  |

  |

  |

  |membru

  |răspundere|

  |

  |Competenţa

  |

  |

  |

  |

  |

  |asociaţie

  |civilă |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |profesională

  | |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |   |      |     |    |

  |

  |

  |

  |

  |

  |Serie| A | B |Nr.| C| Valoare | D | E |

  |

  |

  |

  |

  |

  |şi |

  |

  |

  | |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |nr. |

  |

  |

  | |

  |

  |

  |

  |

  |

  | |   | |   | | | | |     | | |    |     |

  | | | | | | | | | | | | | |

  | |   | |   | | | | |     | | |    |     | Total asistenţi medicali =

  PERSONAL AUXILIAR - TEHNICIAN APARATURĂ MEDICALĂ

  |Nr. |Nume şi| CNP| BI/

  |crt.|prenume| | CI

  | ALP/Certificat

  | membru asociaţie

  | Contract**) |Program |Cod |

  | |de lucru|parafă|

  | | |

  |

  | profesională

  |

  | |(după |

  |

  |

  |

  | | | |

  |caz)

  |

  |

  |

  |

  |   |         |       |

  |

  |

  |

  |

  |

  |Serie|Data |Data |Nr. |Tip |

  |

  |

  |

  |

  |

  |şi |eliberării|expirării|contract|contract|

  |

  |

  |

  |

  |

  |nr. | | | | |

  |

  |

  | |   | |   |     |    |    |    |    |   |

  | | | | | | | | | | |

  | |   | |   |     |    |    |    |    |   |

  Total personal auxiliar - tehnician aparatură medicală =

  image

  *1) În situaţia în care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care solicită încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate, se întocmesc tabele distincte pentru personalul aferent.

  **) Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă, PFA etc.).

  Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor

  Reprezentant legal .......................................................

  Nume şi prenume, semnătura, ştampila ..................................... Data întocmirii ..........................................................

  Furnizori de servicii medicale paraclinice - laborator de analize medicale:

  ..........................................................................

  Punct de lucru*1) ........................................................

  FORMULAR PRIVIND PERSONALUL MEDICO-SANITAR

  MEDICI

  Total medici =

  Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

  1. A - Data eliberării

  2. B - Data expirării

  3. C - Nr. contract

  4. D - Tip contract

  5. E - Program de lucru

  6. F - Cod parafă

  7. G - Specialitatea/Competenţa

  8. H - Specialitatea/Competenţa*) I - Grad profesional

  ANEXA 8 E

  - model -

  |Nr. |Nume şi|CNP| BI/ |Certificat membru|Asigurare de|Contract|

  |

  |