ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 27 martie 2013privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 3 aprilie 2013    Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii şi adaptării reglementărilor jocurilor de noroc la realităţile economico-sociale şi la dinamica acestui domeniu extrem de activ, cu implicaţii sociale asupra unor categorii vulnerabile,ţinând seama de necesitatea asigurării prevenirii dependenţei de jocuri de noroc, a protecţiei minorilor, a realizării unei mai bune supravegheri şi a unui mai bun control asupra operatorilor economici autorizaţi în domeniul jocurilor de noroc,pentru înfiinţarea unui organism unic de specialitate cu competenţe în ceea ce priveşte monitorizarea, supravegherea şi controlul activităţilor de jocuri de noroc,în scopul gestionării unitare a unor baze de date şi a unui sistem informatic de monitorizare şi control care să permită diminuarea evaziuni fiscale în domeniu şi creşterea încasării taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în perioada de criză economică şi în termen scurt,reanalizând implicaţiile adoptării art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă pierdute, precum şi al diminuării veniturilor la bugetul de stat,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de excepţie, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, denumit în continuare Oficiul, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului României. (2) Oficiul îşi desfăşoară activitatea la nivel central şi teritorial. (3) Sediul Oficiului este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, şi poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii. (4) Oficiul îşi desfăşoară activitatea teritorială în spaţii/imobile deţinute de Ministerul Finanţelor Publice sau de unităţile administrativ-teritoriale, pe bază de protocol, cu acordul consiliilor locale. (5) Oficiul are buget propriu şi este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (6) Oficiul este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat. (7) Preşedintele reprezintă Oficiul în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie. (8) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine, decizii şi instrucţiuni. (9) Preşedintele are dreptul să înfiinţeze cabinetul demnitarului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (10) Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui. (11) Pe durata exercitării funcţiei de preşedinte şi vicepreşedinte, raporturile de serviciu sau de muncă se suspendă, după caz, în condiţiile legii.  +  Articolul 2 (1) Oficiul acordă dreptul de organizare şi funcţionare, monitorizează, supraveghează şi controlează activităţile din domeniul jocurilor de noroc. (2) În activitatea sa, Oficiul urmăreşte respectarea următoarelor principii: a) aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul jocurilor de noroc, având în vedere principiile legalităţii, imparţialităţii, rolului activ şi disponibilităţii; b) protecţia minorilor sau a altor grupuri vulnerabile, din punct de vedere social şi economic, în vederea evitării dependenţei acestora de jocuri de noroc; c) protecţia participanţilor astfel încât jocurile de noroc să fie organizate într-o manieră onestă, responsabilă şi transparentă; d) asigurarea respectării prevederilor legale incidente în domeniu; e) prevenirea unor posibile ingerinţe în rezultatele sportive în vederea protejării mişcării sportive.  +  Articolul 3Oficiul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) coordonează aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul jocurilor de noroc; b) analizează şi soluţionează cererile depuse de operatorii care doresc să desfăşoare activităţi de jocuri de noroc potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; c) supraveghează activităţile din domeniul jocurilor de noroc direct sau împreună cu alte instituţii ale statului, în condiţiile legii; d) exercită controlul tehnic al sistemelor informatice, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă ori mobilă, astfel cum aceste activităţi sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare; e) controlează aplicarea legislaţiei specifice, asigurând aplicarea unitară a acesteia, constată fapte contravenţionale şi aplică sancţiunile prevăzute de lege sau sesizează organele abilitate, după caz; f) analizează sesizările primite, verifică aspectele semnalate şi soluţionează sau sesizează organele abilitate, după caz; g) soluţionează plângerile prealabile formulate de operatori asupra măsurilor dispuse în exercitarea atribuţiilor, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare; h) analizează şi soluţionează solicitările formulate de alte autorităţi, operatori şi alte părţi interesate, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare care reglementează domeniul jocurilor de noroc; i) emite actele administrative aferente activităţii desfăşurate şi administrează evidenţa documentelor necesare acordării dreptului de organizare şi funcţionare şi a deciziilor emise; j) asigură gestiunea bazei de date aferente activităţii şi asigură publicarea informaţiilor pe site-ul propriu; k) realizează analiza de risc pentru efectuarea acţiunilor de verificare şi control în domeniul jocurilor de noroc pentru fiecare deţinător de licenţă şi autorizaţie, stabilindu-se şi riscul asociat fiecăruia în parte; l) asigură arhivarea documentaţiei aferente activităţii conform prevederilor legale în vigoare; m) participă la activităţile organismelor internaţionale de specialitate şi poate fi membru al acestora, pe baza mandatului primit de la Guvernul României; n) asigură colaborarea, schimbul de informaţii şi reprezentarea în domeniul jocurilor de noroc. În exercitarea atribuţiilor sale, Oficiul poate încheia protocoale de cooperare şi colaborare cu instituţii similare, asociaţii de profil sau cu alte autorităţi şi instituţii; o) încheie în condiţiile legii, contracte în vederea monitorizării jocurilor de noroc.  +  Articolul 4 (1) Oficiul se înfiinţează cu un număr maxim de 200 de posturi de funcţionari publici şi personal contractual, prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi aprobat pentru Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv preşedintele, vicepreşedintele şi posturile aferente cabinetului preşedintelui. (2) Oficiul poate solicita în condiţiile legii transformarea unor posturi de funcţionari publici în posturi destinate personalului contractual, în funcţie de atribuţiile stabilite în sarcina personalului Oficiului, prin regulamentul de organizare şi funcţionare. (3) Prin ordin al preşedintelui se aprobă regulamentul de ordine interioară, procedura de control şi procedurile de lucru ale Oficiului.  +  Articolul 5 (1) Personalul Oficiului este format din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual, potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Regimul juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese pentru personalul Oficiului care deţine calitatea de funcţionar public este cel prevăzut de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Oficiul poate solicita, în condiţiile legii, date şi informaţii sau poate solicita efectuarea unor activităţi referitoare la organizarea, exploatarea şi monitorizarea jocurilor de noroc oricărei instituţii publice, autorităţi de supraveghere sau oricăror operatori economici, care deţin competenţe directe ori indirecte referitoare la activitatea Oficiului, indiferent de nivelul şi forma de implicare. (2) Deciziile şi/sau solicitările Oficiului, formulate în scris în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt obligatorii pentru organizatorii de jocuri de noroc sau pentru operatorii care au solicitat obţinerea acestei calităţi. (3) Deciziile şi/sau solicitările Oficiului, formulate în scris în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt obligatorii pentru operatorii a căror activitate, chiar ocazională, are incidenţă asupra domeniului jocurilor de noroc, precum şi pentru operatorii care pot oferi sau există premise că pot oferi date şi/sau informaţii relevante.  +  Articolul 7 (1) În cadrul Oficiului, se înfiinţează un comitet de supraveghere, denumit în continuare Comitetul, structură deliberativă şi decizională, având următoarele atribuţii: a) acordă dreptul de organizare şi funcţionare, avizele şi/sau aprobările necesare organizării şi funcţionării jocurilor de noroc în România, conform prevederilor legale în vigoare; b) anulează, revocă, suspendă efectele documentelor privind dreptul de organizare şi funcţionare în domeniul jocurilor de noroc şi ale deciziilor emise, potrivit legislaţiei în vigoare; c) soluţionează plângerile prealabile formulate de organizatorii de jocuri de noroc împotriva deciziilor Comitetului; d) încadrează din punct de vedere al legislaţiei jocurilor de noroc o activitate desfăşurată sau propusă a fi desfăşurată de către un operator în categoriile de jocuri de noroc prevăzute de lege sau în afara acestora, după caz, în urma constatărilor proprii sau a sesizărilor ori cererilor primite. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Comitetul emite acte administrative sub formă de decizii semnate de preşedintele Oficiului, care pot fi contestate în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Comitetul este format din 9 membri, din care 2 executivi şi 7 neexecutivi, numiţi prin decizie a prim-ministrului, după cum urmează: a) preşedintele Oficiului - membru executiv; b) vicepreşedintele Oficiului - membru executiv numit la propunerea ministrului finanţelor publice; c) membru - membru neexecutiv numit la propunerea preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; d) membru - membru neexecutiv la propunerea ministrului afacerilor interne; e) membru - membru neexecutiv numit la propunerea ministrului tineretului şi sportului; f) membru - membru neexecutiv numit la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; g) membru - membru neexecutiv numit la propunerea secretarului general al Guvernului; h) membru - membru neexecutiv numit la propunerea ministrului culturii; i) membru - membru neexecutiv numit la propunerea şefului Cancelariei Primului-Ministru. (2) Membrii neexecutivi sunt membrii Comitetului care participă la şedinţele Comitetului în baza convocării transmise de preşedintele Oficiului sau înlocuitorul legal. (3) Membrii comitetului trebuie să îndeplinească la data numirii, cumulativ, următoarele condiţii: a) să aibă calitatea de licenţiat al unei instituţii de învăţământ superior cu durata stabilită de lege, acreditată, şi o vechime de cel puţin 10 ani în activitate, pe un post pentru care sunt necesare studii superioare, în cazul preşedintelui şi vicepreşedintelui, şi de cel puţin 5 ani în activitate, pe un post pentru care sunt necesare studii superioare, în cazul celorlalţi membri; b) să aibă domiciliul în România; c) să aibă cetăţenia română; d) să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice; e) să nu aibă fapte înscrise în cazierul judiciar. (4) Membrilor Comitetului le este interzis să ocupe funcţii în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice. (5) Membrii Comitetului nu pot fi angajaţi ai unor societăţi care au ca obiect de activitate jocurile de noroc, nu pot ocupa funcţii în organele de conducere ale acestora, nu pot deţine acţiuni, părţi sociale la societăţi care au ca obiect de activitate jocurile de noroc sau un drept de natură patrimonială asupra unei societăţi care are ca obiect de activitate jocurile de noroc, pe durata deţinerii calităţii de membru în Comitet. (6) Membrii Comitetului au obligaţia să comunice de îndată, în scris, apariţia oricărei situaţii dintre cele prevăzute la alin. (4) şi (5) conducătorilor autorităţilor care i-au desemnat, precum şi Comitetului în prima şedinţă a Comitetului convocată de preşedinte. (7) Calitatea de membru al Comitetului încetează în următoarele situaţii: a) prin revocarea de către prim-ministru, la propunerea conducătorului autorităţii care l-a desemnat; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin imposibilitatea de exercitare a calităţii de membru pe o perioadă mai mare de 3 luni; e) în cazul constatării uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5); f) în cazul arestării sau trimiterii în judecată pentru o infracţiune în legătură cu/sau în exercitarea atribuţiilor de serviciu; g) la data rămânerii definitive a unei hotărâri de condamnare. (8) În caz de eliberare a unui post de membru în cadrul Comitetului, conducătorul autorităţii competente va desemna în vederea numirii o nouă persoană, în termen de cel mult 10 zile de la data eliberării postului.  +  Articolul 9 (1) Şedinţele Comitetului sunt valide în prezenţa a cel puţin 7 membri. (2) În exercitarea atribuţiilor sale Comitetul adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (3) În cazul în care unul dintre membri nu poate participa la şedinţele Comitetului, acesta va delega în scris competenţele unuia dintre ceilalţi membri. (4) Membrii Comitetului participă la şedinţele organizate de Oficiu la convocarea preşedintelui. (5) Şedinţele Comitetului sunt bilunare şi sunt remunerate numai pentru membrii neexecutivi, cu 20% din indemnizaţia preşedintelui pentru fiecare şedinţă. Indemnizaţia se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Oficiului. (6) Preşedintele poate convoca şi şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, acestea nefiind remunerate.  +  Articolul 10 (1) Nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) de către organizatorii de jocuri de noroc constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 75.000 lei. (2) Nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) de către operatorii care au solicitat obţinerea calităţii de organizator de jocuri de noroc atrage respingerea cererii. (3) Nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (3) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, precum şi sesizarea organelor competente, după caz, se realizează de către Oficiu, ca rezultat al activităţilor specifice desfăşurate sau ca urmare a sesizării privind posibile încălcări, formulate de către personalul cu atribuţii în cadrul Oficiului.  +  Articolul 11 (1) Membrii Comitetului vor fi numiţi până la data de 15 aprilie 2013. (2) Personalul din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii în domeniul jocurilor de noroc format din funcţionari publici se preia prin transfer în interesul serviciului în condiţiile legii, în cadrul Oficiului, începând cu data de 15 aprilie 2013 şi îşi păstrează toate drepturile deţinute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Documentele depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi arhiva existentă, la direcţia de specialitate în domeniul jocurilor de noroc din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, vor fi preluate de către Oficiu, pe bază de proces-verbal. (4) Protocolul de predare-preluare între Ministerul Finanţelor Publice şi Oficiu se încheie în termen de 15 zile de la data constituirii Comitetului, cu avizul Secretariatului General al Guvernului şi cuprinde prevederile bugetare şi posturile. Prin protocolul de predare-preluare se stabilesc şi obiectele de inventar care sunt preluate de Oficiu. (5) Până la data de 15 aprilie 2013 activitatea specifică licenţierii, autorizării în domeniul jocurilor de noroc se realizează de către structurile competente din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. (6) Până la data încheierii protocolului de predare-preluare, salarizarea personalului preluat de Oficiu se realizează din bugetul Ministerului Finanţelor Publice. (7) Drepturile salariale ale personalului Oficiului se stabilesc prin asimilare, în mod corespunzător, cu cele ale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. (8) Organizarea şi funcţionarea, precum şi structura organizatorică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 12 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul propriu şi în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 11 alin. (4). (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii.  +  Articolul 13Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.2. Articolul 2 se abrogă.3. La articolul 10 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, cu câştiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri şi premieri succesive, fără prezenţa fizică a jucătorilor."4. La articolul 14 alineatul (2) litera b), partea introductivă a paragrafului (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(iii) pentru jocurile de tip pariu, jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line, taxa anuală se datorează şi se plăteşte după cum urmează:".5. La articolul 15 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:"k) mijloacele de joc utilizate la jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operaţional al acestora, sunt vizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate se centralizează într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României. Sistemul electronic central, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine sau va permite accesul la informaţii privind totalul taxelor de participare colectate în orice zi şi totalul premiilor acordate;"6. La articolul 15 alineatul (6), după litera j) se introduc două noi litere, literele k) şi l), cu următorul cuprins:"k) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, numărul minim de agenţii prin care se realizează distribuţia biletelor de către acelaşi operator economic este de 48, câte o agenţie în fiecare reşedinţă de judeţ şi, respectiv, fiecare sector din municipiul Bucureşti. Licenţa şi autorizaţia de organizare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune permit operatorului economic care le-a obţinut să desfăşoare activitatea pe întregul teritoriu al României. Anterior începerii activităţii pe raza unei localităţi, operatorul economic autorizat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă va informa, în termen de 5 zile anterior începerii activităţii, prin adresă, autoritatea administraţiei publice locale competente despre începerea activităţii, comunicându-i data începerii activităţii şi transmiţându-i copii după licenţa şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune. Distribuţia-vânzarea cartoanelor bingo se realizează prin toate formele permise de lege în materia vânzării-cumpărării. Vânzarea cartoanelor se va putea face prin personal propriu angajat, prin mandatari pe bază de comision, prin puncte de vânzare fixe «inclusiv sistem on-line sau mobile»; l) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:(i) pentru locaţia centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea taxelor de participare colectate, sistem de transmisie de date «internet, radio, telefon sau similare»;(îi) pentru locaţia aflată la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie de date «internet, radio, telefon sau similare»."7. La articolul 19, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Controlul mijloacelor de joc utilizate pentru exploatarea jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operaţional al acestora, se realizează numai de către Biroul Român de Metrologie Legală."8. La articolul 21, alineatul (5) se abrogă.9. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Controlul respectării regimului legal al activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc."10. La articolul 29 alineatul (8), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) 1.000.000 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune;"11. La anexa nr. 1, punctul 1 "Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc", subpunctul I, după litera L se introduce o nouă literă, litera M, cu următorul cuprins:"M. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 300.000 lei"12. La anexa nr. 1, punctul 1, subpunctul II, după litera K se introduce o nouă literă, litera L, cu următorul cuprins:"L. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 500.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic. Prin încasări efectiv realizate se înţelege veniturile totale realizate de organizatorul de jocuri de noroc ca urmare a vânzării biletelor de participare la joc."13. La anexa nr. 1, punctul 2 "Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc", după litera J se introduce o nouă literă, litera K, cu următorul cuprins:"K. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 1.000.000 lei."14. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagmele "Comisia de autorizare a jocurilor de noroc" şi "direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice" se înlocuiesc cu sintagma "Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc".PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul muncii, familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul afacerilor interne,Radu StroeMinistrul economiei,Varujan VosganianMinistrul culturii,Daniel-Constantin BarbuBucureşti, 27 martie 2013.Nr. 20.--------