ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 (*actualizată*)privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare(actualizată până la data de 1 aprilie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 30 iunie 2009; LEGEA nr. 312 din 12 octombrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012; RECTIFICAREA nr. 96 din 22 decembrie 2012; LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorLuând în considerare presiunile şi riscurile determinate de evoluţiile economice interne şi externe la care sunt supuse întreprinderile mici şi mijlocii, necesitatea susţinerii creşterii economice, menţinerii actualelor locuri de muncă şi a creării altora noi, precum şi necesitatea adoptării de măsuri eficiente de creştere a gradului de absorbţie a fondurilor structurale,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Fondul Român de Contragarantare, denumit în continuare Fondul, instituţie financiară specializată, constituit sub forma unei societăţi pe acţiuni emitente de acţiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Fondul are ca obiect unic de activitate contragarantarea garanţiilor acordate de fondurile de garantare legal înfiinţate, persoane juridice române, pentru creditele şi alte instrumente de finanţare contractate de întreprinderile mici şi mijlocii de la instituţiile de credit şi alte instituţii financiare nebancare, autorizate potrivit legii. (3) Fondul poate desfăşura şi activităţi conexe, necesare şi subordonate realizării obiectului său unic de activitate.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 312 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 14 octombrie 2009.  +  Articolul 2Fondul are drept scop îmbunătăţirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii, definite potrivit legii, la finanţare prin preluarea unei părţi din riscul asumat de fondurile de garantare.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 312 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 14 octombrie 2009.  +  Capitolul II Contragarantarea  +  Articolul 3 (1) Activitatea de contragarantare constă în preluarea unei părţi din riscul asumat de fondurile de garantare a creditelor şi altor instrumente de finanţare la acordarea de garanţii, prin garantarea unei părţi din garanţiile acordate de acestea băncilor sau altor finanţatori pentru creditele ori alte instrumente de finanţare obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii de la acestea. (2) Procentul de contragarantare este de maximum 80% din valoarea garanţiilor acordate de fondurile de garantare.------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 312 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 14 octombrie 2009.  +  Articolul 4Condiţiile în care se acordă contragaranţiile se stabilesc cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, de Ministerul Economiei, în termen de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Prin HOTĂRÂREA nr. 4 din 9 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri. Ulterior respectivul act a fost abrogat de HOTĂRÂREA nr. 1.634 din 29 decembrie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 4 ianuarie 2010.Art. 4 a fost modificat de lit. f) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea Fondului  +  Articolul 5 (1) Fondul se constituie de următorii acţionari-fondatori: a) statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice;-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013, care modifică pct. V al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012. b) Fundaţia Post-Privatizare, persoană juridică română, fără scop lucrativ, constituită în vederea sprijinirii şi dezvoltării sectorului privat din România, conform Memorandumului de înţelegere semnat între Guvernul României, Comisia Comunităţii Europene şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la 6 iulie 1995. Acţionarii sunt reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor de reprezentanţii lor legali sau de alte persoane împuternicite de aceştia. (2) Pe durata funcţionării societăţii, statul român deţine obligatoriu cel puţin 51% din capitalul social şi, în mod corespunzător, drepturile de vot în adunarea generală. (3) Capitalul social iniţial al Fondului se constituie din aporturi în numerar, integral subscrise şi vărsate de acţionarii fondatori, astfel: a) statul român participă cu suma de 272 milioane lei, din care 246,2 milioane lei din bugetul de stat şi 25,8 milioane lei din fondurile puse la dispoziţie de Comisia Europeană prin Programul PHARE 9711, reprezentând 68% din capitalul social; b) Fundaţia Post-Privatizare participă cu suma de 128 milioane lei, din fonduri rezultate ca urmare a închiderii Fondului Român Post-Privatizare, în baza Acordului de finanţare 9303, semnat între Guvernul României şi Comisia Europeană, respectiv 32% din acţiunile societăţii. (4) Pot dobândi acţiuni ale Fondului numai autorităţile publice, instituţiile financiare interne şi internaţionale, asociaţiile şi fundaţiile constituite în scopul sprijinirii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, prevederile alin. (2) rămânând aplicabile.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 312 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 14 octombrie 2009.  +  Articolul 6Fondul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, cu prevederile legislaţiei privind societăţile comerciale pe acţiuni, cu art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu actul constitutiv propriu. Actul constitutiv se aprobă de adunarea generală a acţionarilor Fondului.  +  Articolul 7 (1) Fondul este administrat în sistem dualist de un consiliu de supraveghere, alcătuit din 7 membri, şi un directorat, alcătuit din 3 membri. (2) Membrii directoratului nu pot fi concomitent şi membri în consiliul de supraveghere. Membrii directoratului sunt persoane fizice. (3) Preşedintele consiliului de supraveghere este desemnat de adunarea generală a acţionarilor, iar preşedintele directoratului de către consiliul de supraveghere. (4) Mandatul membrilor consiliului de supraveghere şi al membrilor directoratului este de 4 ani şi poate fi reînnoit.  +  Articolul 8Membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului trebuie să aibă studii superioare şi să posede reputaţie şi experienţă în domeniul financiar-bancar, adecvate complexităţii activităţii Fondului şi responsabilităţilor încredinţate. Cel puţin unul dintre membrii consiliului de supraveghere, respectiv ai directoratului, trebuie să aibă experienţă relevantă în ceea ce priveşte activitatea de garantare a creditelor şi a altor instrumente de finanţare.  +  Articolul 9Atribuţiile consiliului de supraveghere şi ale directoratului vor fi prevăzute în actul constitutiv al Fondului.  +  Articolul 10 (1) Profitul realizat la sfârşitul exerciţiului financiar se utilizează pentru constituirea rezervelor necesare acoperirii eventualelor pierderi. (2) Dacă rezervele constituite potrivit alin. (1) nu acoperă pierderea, diferenţa urmează să fie acoperită din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare anuale, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013, care modifică pct. V al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012. (3) Dacă timp de 5 ani consecutivi Fondul nu înregistrează pierderi, cu avizul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, rezervele constituite potrivit alin. (1) pot fi utilizate, în proporţie de maximum 50% din valoarea acestora, pentru majorarea capitalului social.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 312 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 14 octombrie 2009.  +  Articolul 11Anual, până la data de 31 mai, Ministerul Finanţelor Publice prezintă Guvernului un raport privind activitatea desfăşurată, precum şi programul de activitate pentru exerciţiul următor.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013, care modifică pct. V al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012.  +  Articolul 12Fondul colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public, pe baza unor acorduri, în limitele legii şi în limitele atribuţiilor şi obligaţiilor care îi revin, pentru obţinerea informaţiilor necesare realizării obiectivelor sale.  +  Articolul 13Situaţiile financiare ale Fondului sunt auditate potrivit legii.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 14 (1) Personalul Fondului păstrează confidenţialitatea asupra faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată care, potrivit normelor interne sau contractelor încheiate, nu sunt destinate publicităţii, precum şi asupra oricăror fapte, date ori informaţii aflate la dispoziţia sa, care sunt calificate de legislaţia aplicabilă drept confidenţiale sau cu caracter de secret profesional. (2) Orice membru al consiliului de supraveghere ori al directoratului, angajaţii Fondului şi orice persoană care sub o formă sau alta participă la conducerea, administrarea sau la activitatea acestuia au obligaţia să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date ori informaţii la care se referă alin. (1), de care a luat cunoştinţă în cursul desfăşurării activităţii sale profesionale. (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activităţii şi nici după încetarea acesteia, fapte ori date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului Fondului sau unui client al său. (4) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu pot utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informaţii de natura celor prevăzute la alin. (1), pe care le deţin ori de care au luat cunoştinţă în orice mod. (5) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arătate din rapoarte ori din alte documente ale Fondului.  +  Articolul 15 (1) Obligaţia de păstrare a secretului profesional asupra faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată de Fond nu poate fi opusă autorităţii competente în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute de lege. (2) Informaţii de natura secretului profesional pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situaţii: a) în cazul în care Fondul justifică un interes legitim; b) la solicitarea scrisă a unor autorităţi sau instituţii, dacă prin lege specială sunt prevăzute autorităţile ori instituţiile care sunt îndrituite să solicite şi/sau să primească astfel de informaţii şi sunt identificate clar informaţiile care pot fi furnizate de către Fond în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale acestor autorităţi ori instituţii. (3) Nu se consideră încălcări ale obligaţiei de păstrare a secretului profesional furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea şi informaţiile privind clientul respectiv să nu poată fi identificate, precum şi furnizarea de date auditorului financiar.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul întreprinderilormici şi mijlocii, comerţuluişi mediului de afaceri,Constantin NiţăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 martie 2009.Nr. 23.------------