LEGE Nr. 22 din 1 martie 1991a bugetului administraţiei centrale de stat pe anul 1991
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 29 martie 1991  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Bugetul administraţiei centrale de stat pe anul 1991 cuprinde veniturile centralizate ale statului şi repartizarea acestora pentru realizarea cu precădere a drepturilor cetăţenilor României cu privire la învăţămînt, sănătate, cultura, ocrotiri sociale, alocaţii şi ajutoare pentru copii, alte activităţi social-culturale, protecţie ecologica; susţinerea unor programe prioritare de cercetare, îndeosebi fundamentală, desfăşurarea în condiţii normale a activităţilor regiilor autonome, instituţiilor publice, a unor societăţi comerciale cu capital social integral de stat, asigurarea apărării tarii şi ordinii publice.Bugetul administraţiei centrale de stat se stabileşte la venituri în suma de 369,8 miliarde lei, din care venituri ordinare 332,5 miliarde lei şi venituri extraordinare 37,3 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 367,0 miliarde lei.La partea de cheltuieli a bugetului administraţiei centrale de stat este prevăzută şi suma de 67,1 miliarde lei pentru care Guvernul este autorizat sa o repartizeze pe acţiuni şi în cadrul acestora pe ministere, celelalte instituţii centrale de stat, precum şi pe prefecturi şi Primăria municipiului Bucureşti, pe măsura reglarii preţurilor şi creării condiţiilor de stabilire a evoluţiei indicilor de preţuri pentru cheltuielile materiale şi de capital, cheltuieli care în buget sînt stabilite în preţuri în vigoare la 30 septembrie 1990.Repartizarile din suma rezervată se vor face la propunerea Ministerului Finanţelor, pe baza cererilor primite de la ordonatorii principali de credite bugetare, la perioadele şi în funcţie de schimbările intervenite în indicii de preţuri pentru cheltuielile care, potrivit legii, se finanţează din bugetul administraţiei centrale de stat şi din bugetele locale.În bugetul administraţiei centrale de stat este prevăzut un fond de rezerva la dispoziţia Guvernului de 2,8 miliarde lei, sub 1% din totalul cheltuielilor, pentru a fi utilizat de acesta la acoperirea financiară a unor acţiuni sau sarcini noi, intervenite în cursul anului.Sinteza bugetului administraţiei centrale de stat se prezintă în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Veniturile ordinare cuprind veniturile curente în suma de 331,3 miliarde lei şi venituri din capital în suma de 1,2 miliarde lei.În cadrul veniturilor ordinare, veniturile fiscale înscrise în bugetul administraţiei centrale de stat se stabilesc în suma de 322,1 miliarde lei, iar din acestea 159,8 miliarde lei sînt impozite directe şi 162,3 miliarde lei impozite indirecte.Impozitele directe se constituie, în principal, din:- impozitul pe profit în suma de 66 miliarde lei;- impozitul pe salarii în suma de 93,5 miliarde lei.În cadrul impozitelor indirecte, impozitul pe circulaţia mărfurilor se stabileşte în suma de 157,0 miliarde lei şi se datorează de agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, pentru produsele livrate şi serviciile executate de aceştia.  +  Articolul 3Veniturile nefiscale, prevăzute în cadrul veniturilor cuvenite bugetului administraţiei centrale de stat, se stabilesc la suma de 9,2 miliarde lei şi provin, în principal, din vărsăminte de la instituţiile publice în suma de 4,7 miliarde lei, restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenti în suma de 1,2 miliarde lei, încasarea ratelor şi dobinzilor la creditele externe acordate de la buget în suma de 1,0 miliarde lei.  +  Articolul 4Impozitele, taxele şi alte venituri, precum şi actele normative care le reglementează şi în baza cărora urmează să se încaseze în anul 1991 la bugetul administraţiei centrale de stat şi la bugetele locale, după caz, sînt redate în anexa nr. 2.  +  Articolul 5În bugetul administraţiei centrale de stat pe anul 1991, în scopul asigurării echilibrului bugetar, sînt prevăzute venituri extraordinare în suma de 37,3 miliarde lei. Constituirea acestor venituri se va realiza pe seama lansării unui împrumut de stat, prin intermediul Băncii Naţionale a României, ale cărui condiţii se vor stabili în baza unei legi.  +  Articolul 6Cheltuielile bugetului administraţiei centrale de stat pe anul 1991 se repartizează astfel:
       
    a) cheltuieli curente din acestea:265,2 miliarde lei
    - cheltuieli de personal95,6 miliarde lei
    - cheltuieli materiale43,3 miliarde lei
    - subvenţii şi transferuri126,3 miliarde lei
    b) cheltuieli de capital din acestea:34,7 miliarde lei
    - cheltuieli de la buget pentru investiţii30,8 miliarde lei
    - cheltuieli pentru rezerva de stat3,9 miliarde lei
   +  Articolul 7Cheltuielile bugetului administraţiei centrale de stat din domeniul social-cultural se stabilesc în suma de 122,4 miliarde lei, din care pentru personal 63,8 miliarde lei, materiale 17,3 miliarde lei, transferuri şi subvenţii 37,2 miliarde lei şi capital 4,1 miliarde lei.  +  Articolul 8Cheltuielile pentru apărarea tarii se stabilesc la suma de 32,8 miliarde lei.  +  Articolul 9Cheltuielile pentru păstrarea ordinii publice se stabilesc la suma de 7,3 miliarde lei.  +  Articolul 10Cheltuielile pentru organele puterii legislative, Preşedinţia tarii, organele puterii executive şi organele puterii judecătoreşti şi ale procuraturii se stabilesc în suma de 8,8 miliarde lei, din care pentru personal 5,9 miliarde lei, materiale 1,2 miliarde lei, subvenţii 0,5 miliarde lei şi capital 1,2 miliarde lei.Din totalul acestor cheltuieli 173,9 milioane lei se stabilesc pentru funcţionarea Senatului, 411,4 milioane lei pentru Adunarea Deputaţilor, 126,7 milioane lei pentru funcţionarea Presedentiei tarii, iar 979,2 milioane lei pentru organele judecătoreşti şi ale procuraturii.Cheltuielile pentru organele puterii executive sînt stabilite la suma de 7.133,8 milioane lei, din care pentru Guvern 767,0 milioane lei şi pentru ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei de stat 6.366,8 milioane lei.  +  Articolul 11Cheltuielile bugetului administraţiei centrale de stat în domeniul economic se stabilesc în suma de 102,0 miliarde lei, din care pentru personal 9,3 miliarde lei, materiale 13,6 miliarde lei, subvenţii şi diferenţe de preţ în suma de 64,7 miliarde lei şi capital 14,4 miliarde lei.Cheltuielile privind domeniul economic cuprind: a) 22,5 miliarde lei pentru agricultura, ape, silvicultura şi mediul înconjurător, reprezentind diferenţe de preţ şi tarif la produsele agricole, precum şi la produsele alimentare de baza ale căror preţuri nu se modifica pînă la 1 aprilie 1991, cheltuieli pentru combaterea dăunătorilor şi bolilor din sectorul vegetal, reproductia şi selecţia animalelor, prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi gheturilor, susţinerea programelor privind combaterea poluarii mediului, controlul stării de eutrofizare a lacurilor de acumulare, refacerea, protecţia şi conservarea Deltei Dunării, supravegherea factorilor de mediu, precum şi alte acţiuni; b) 3,0 miliarde lei pentru susţinerea unor programe prioritare de cercetare ştiinţifică fundamentală şi avansată, precum şi a programelor naţionale de cercetare în domenii vizind asigurarea resurselor de materii prime şi materiale, elaborarea unor tehnologii nepoluante, asimilarea unor produse de înaltă tehnicitate, mecanizarea, automatizarea proceselor de producţie; c) 5,2 miliarde lei pentru prospecţiuni şi lucrări geologice; d) 49,6 miliarde lei subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la produsele şi serviciile cu caracter industrial destinate populaţiei la care preţurile cu amănuntul şi tarifele temporar nu se modifica în cursul anului 1991, precum şi subvenţii şi cheltuieli de capital la regiile autonome şi unele societăţi comerciale din industria extractiva, producătoare de materii prime; e) 13,7 miliarde lei, suma aferentă transporturilor, pentru dezvoltarea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor, navigaţia şi aviaţia civilă, precum şi acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la abonamentele pe calea ferată şi metrou, ale căror tarife rămîn nemodificate în cursul anului 1991; f) 7,9 miliarde lei pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif ale activităţilor de exploatare a sistemului de îmbunătăţiri funciare şi cheltuielile cu rezerva de stat.  +  Articolul 12Veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru anul 1991, se stabilesc potrivit anexei nr. 3.Contribuţia pentru asigurări sociale de stat, datorată potrivit legii, se stabileşte în cota unica de 20%, cu excepţia cazurilor pentru care, prin prevederile legale în vigoare s-a stabilit o cota mai mare.  +  Articolul 13În anul 1991, pentru asigurarea echilibrului bugetelor locale, se prevede a se transfera acestor bugete, din bugetul administraţiei centrale de stat, suma de 23,9 miliarde lei, repartizata pe judeţe şi municipiul Bucureşti, potrivit anexei nr. 4.La stabilirea nivelului acestor transferuri s-a avut în vedere ca în bugetele locale să se prevadă, în anul 1991, categoriile de venituri şi de cheltuieli cuprinse în anexa nr. 5.Pentru anul 1991, repartizarea pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti, a veniturilor, cheltuielilor, precum şi a transferurilor din bugetul administraţiei centrale de stat se va realiza de către prefecturi şi Primăria municipiului Bucureşti, cu asistenţa de specialitate a direcţiilor generale ale finanţelor publice din subordinea Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 14În cadrul cheltuielilor prevăzute în bugetul administraţiei centrale de stat pentru acţiunile social-culturale s-a inclus suma de 468,3 milioane lei, reprezentind transferuri din bugetele unor ministere în bugetele instituţiilor publice, în completarea veniturilor proprii ale acestora, care, în condiţiile legii, le reţin pentru acoperirea cheltuielilor.Veniturile proprii, subvenţiile din bugetele ministerelor şi cheltuielile acestor instituţii publice sînt redate în anexe la bugetul fiecărui minister.  +  Articolul 15În anul 1991 se constituie fondul pentru restructurarea economiei, alimentat cu venituri din vînzarea locuinţelor din fondul locativ de stat şi a participatiilor statului la capitalul social al societăţilor comerciale.Modul de constituire şi utilizare a fondului pentru restructurarea economiei se va stabili printr-o lege specială.  +  Articolul 16Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral de stat, în cazuri justificate, pot efectua, din profitul realizat, cheltuieli pentru satisfacerea unor necesitaţi social-culturale şi sportive, în limita unei cote de pînă la 1% aplicată asupra fondului de salarii anual.  +  Articolul 17Plătitorii impozitului pe profit, alţii decît regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral de stat, pot efectua anual prelevări şi donaţii în scopuri umanitare, precum şi pentru sprijinirea activităţilor sociale, culturale şi sportive, care se scad din veniturile realizate în vederea determinării profitului impozabil, într-o cota de pînă la 2,5% din profitul brut.  +  Articolul 18Cheltuielile bugetului administraţiei centrale de stat sînt prezentate pe ministere şi celelalte organe centrale de stat în anexa nr. 6.  +  Articolul 19Începînd cu anul 1991 încetează a se mai finanta din bugetul administraţiei centrale de stat şi din bugetele locale cheltuielile prevăzute în anexa nr. 7, abrogindu-se prevederile din actele normative care reglementează plata de la buget a unor asemenea cheltuieli.  +  Articolul 20Trimestrial, Guvernul va prezenta Parlamentului rapoarte şi propuneri privind măsurile fiscale şi bugetare, precum şi modificările intervenite în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului administraţiei centrale de stat pe anul 1991, ca urmare a introducerii în acţiuni şi pe ministere a influentelor din liberalizarea preţurilor şi din adaptarea legislaţiei la condiţiile economiei de piaţa.  +  Articolul 21Se autorizeaza Guvernul ca din resursele financiare peste cele prevăzute în buget sau altele identificate în procesul execuţiei bugetare să efectueze repartizari pentru finanţarea unor acţiuni urgente din domeniile: apărare, ordine publică, agricultura, sănătate, învăţămînt, cercetare ştiinţifică, cultura şi altele, urmînd ca trimestrial, în baza art. 20, să fie supuse aprobării Parlamentului.Resursele financiare prevăzute la alin. 1 se vor repartiza cu prioritate pentru satisfacerea necesităţilor suplimentare ale apărării naţionale, pînă la suma de 10,2 miliarde lei, şi ale păstrării ordinii publice, pînă la suma de 4,8 miliarde lei.Resursele cu destinatiile prevăzute la alin. 2 se exceptează de la aplicarea dispoziţiilor art. 15.  +  Articolul 22Se adopta contul general de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 1989, la venituri în suma de 348,4 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 288,4 miliarde lei, cu un excedent în suma de 60,0 miliarde lei, din care la bugetul republican de 59,4 miliarde lei, iar la bugetele locale de 0,6 miliarde lei.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 februarie 1991.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 26 februarie 1991.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea bugetului administraţiei centrale de stat pe anul 1991 şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU  +  Anexa 1BUGETUL ADMINISTRAŢIEI CENTRALE DE STATPE ANUL 1991
                   
    - milioane lei -
      DENUMIRE INDICATORI1991 Propuneri în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri 1.04.1991Diferenţe (2-1)% (2/1)
      A1234
      A. Venituri - total (I+II)243.516,9369.789,4126.272,5151,8
      I. Venituri ordinare (1+2)243.516,9332.493,088.976,1136,5
    1.Venituri curente242.350,6331.326,788.976,1136,7
      1.1.Venituri fiscale233.663,5322.122,888.459,3137,9
        a)Impozite directe123.840,8159.760,935.920,1129,0
        b)Impozite indirecte109.822,7162.361,952.539,2147,8
      1.2.Venituri nefiscale8.687,19.203,9516,8105,9
    2.Venituri din capital1.166,31.166,3-100,0
      II. Venituri extraordinare-37.296,437.296,4-
      B. Cheltuieli - total (I+II+III)250.763,5366.989,4116.225,9146,3
      I. Cheltuieli curente216.102,8265.207,049.104,2122,7
      din acestea:        
    1.Cheltuieli de personal64.944,895.635,230.690,4147,2
    2.Cheltuieli materiale38.511,143.310,24.799,1112,5
    3.Subvenţii şi transferuri din care:112.646,9126.261,613.614,7112,1
      - subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat33.602,528.265,5-5.336,984,1
      - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife27.444,436.459,49.015,0132,8
      - subvenţii pentru instituţiile publice1.243,31.365,4122,1109,8
      - transferuri50.356,760.171,29.814,5119,5
      II. Cheltuieli de capital34.660,734.660,7-100,0
      III. Suma ce se va repartiza pe acţiuni în funcţie de evoluţia preţurilor-67.121,767.121,7-
      C. Rezervă/deficit (A-B)-7.246,62.800,010.046,6-
    -fond de rezervă la dispoziţia guvernului-2.800,02.800,0-
  VENITURI FISCALEPE ANUL 1991
               
    - milioane lei -
      DENUMIRE INDICATORI1991 Propuneri în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri 1.04.1991Diferenţe (2-1)% (2/1)
      A1234
      TOTAL VENITURI FISCALE (I+II)233.663,5322.122,888.459,3137,9
      I. Impozite directe123.840,8159.760,935.920,1129,0
    1.Impozitul pe profit62.754,666.000,03.245,4105,2
    2.Impozitul pe salarii60.800,093.474,732.674,7153,7
    3.Taxa pentru folosirea terenurilor ce se scot din fondul forestier în vederea executării unor lucrări25,025,0-100,0
    4.Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente51,251,2-100,0
    5.Alte încasări din impozite directe210,0210,0-100,0
      II. Impozite indirecte109.822,7162.361,952.539,2147,8
    1.Impozitul pe circulaţia mărfurilor105.863,7157.002,951.139,2148,3
    2.Taxe vamale1.400,02.200,0800,0157,1
    3.Taxe de timbru de la persoane juridice250,0850,0600,0340,0
    4.Penalităţi şi majorări pentru venituri nevărsate în termen100,0100,0-100,0
    5.Alte încasări din impozite indirecte2.209,02.209,0-100,0
  VENITURI NEFISCALEPE ANUL 1991
               
    - milioane lei -
      DENUMIRE INDICATORI1991 Propuneri în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri 1.04.1991Diferenţe (2-1)% (2/1)
      A1234
      TOTAL VENITURI NEFISCALE8.687,19.203,9516,8105,9
    1.Vărsăminte de la instituţiile publice (a-s)4.602,14.707,1105,0102,3
    a)Veniturile creşelor42,142,1-100,0
    b)Taxe de spitalizare, analize, consultaţii, tratamente, înregistrarea medicamentelor şi proteze257,5257,5-100,0
    c)Veniturile sanatoriilor balneoclimaterice38,538,5-100,0
    d)Taxe de metrologie36,536,5-100,0
    e)Taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabrică60,060,0-100,0
    f)Venituri din activitatea de navigaţie şi alte prestări de servicii în porturi şi taxe pentru folosirea drumurilor570,0575,05,0100,9
    g)Taxe consulare1.000,01.100,0100,0110,0
    h)Venituri din sumele ce se încasează de către instituţii drept regie de cămin şi cantină72,672,6-100,0
    i)Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decît cele sanitare, de pe lîngă instituţii38,538,5-100,0
    j)Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere şi alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice208,9208,9-100,0
    k)Venituri din activitatea de gospodărire a apelor20,020,0-100,0
    l)Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal300,0300,0-100,0
    m)Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelor24,024,0-100,0
    n)Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare89,789,7-100,0
    o)Taxe şi alte venituri din protecţia mediului300,0300,0-100,0
    p)Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate390,0390,0-100,0
    r)Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate342,0342,0-100,0
    s)Alte venituri de la instituţiile publice811,8811,8-100,0
    2.Veniturile din aplicarea prescripţiei extinctive500,0500,0-100,0
    3.Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri176,0176,0-100,0
    4.Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legale303,0303,0-100,0
    5.Încasări din cota reţinută, conform Legii nr. 6/197360,060,0-100,0
    6.Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi1.500,01.200,0-300,080,0
    7.Încasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la buget300,0958,0658,0319,3
    8.Încasarea dobînzilor aferente creditelor externe acordate de la buget30,083,853,8279,3
    9.Vărsăminte de la unităţile economice comerciale din sectorul public reprezentînd plusuri de mărfuri şi produse constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive335,0335,0-100,0
    10.Încasări din alte surse881,0881,0-100,0
  VENITURI DIN CAPITALPE ANUL 1991
             
    - milioane lei -
    DENUMIRE INDICATORI1991 Propuneri în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri 1.04.1991Diferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    TOTAL VENITURI DIN CAPITAL1.166,31.166,3-100,0
    1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice552,3552,3-100,0
    2. Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi de mobilizare614,0614,0-100,0
  CHELTUIELILE BUGETULUI ADMINISTRAŢIEI CENTRALE DE STATPE ANUL 1991
             
    - milioane lei -
    DENUMIRE INDICATORI1991 Propuneri în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri 1.04.1991Diferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL250.763,5366.989,4116.225,9146,3
    1. Cheltuieli curente216.102,8265.207,049.104,2122,7
    1.1. Cheltuieli de personal64.944,895.635,230.690,4147,2
    1.2. Cheltuieli materiale38.511,143.310,24.799,1112,5
    1.3. Subvenţii şi transferuri112.646,9126.261,613.614,7112,1
    din care:        
    - subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat33.602,528.265,6-5.336,984,1
    - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife27.444,436.459,49.015,0132,8
    - subvenţii pentru instituţiile publice1.243,31.365,4122,1109,8
    - transferuri50.356,760.171,29.814,5119,5
    2. Cheltuieli de capital34.660,734.660,7-100,0
    3. Suma ce se va repartiza pe acţiuni în funcţie de evoluţia preţurilor-67.121,767.121,7-
    DIN TOTAL CHELTUIELI        
    I. Cheltuieli cu caracter social-cultural92.313,3122.385,130.071,8132,6
    1. Cheltuieli curente88.213,3118.285,130.071,8134,1
    1.1. Cheltuieli de personal42.861,563.830,925.969,4149,1
    1.2. Cheltuieli materiale16.298,917.296,9998,0106,1
    1.3. Subvenţii şi transferuri29.052,937.157,38.104,4127,9
    din care:        
    - subvenţii pentru instituţii publice1.243,31.365,4122,1109,8
    - transferuri27.809,635.791,97.982,3128,7
    2. Cheltuieli de capital4.100,04.100,0-100,0
    A. Învăţămînt32.357,247.511,515.154,3146,8
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente30.957,246.111,515.154,3148,9
    1.1. Cheltuieli de personal25.170,537.433,512.263,0148,7
    1.2. Cheltuieli materiale5.289,65.608,3318,7106,0
    1.3. Subvenţii şi transferuri497,13.069,72.572,6617,5
    din care:        
    - transferuri497,13.069,72.572,6617,5
    2. Cheltuieli de capital1.400,01.400,0-100,0
    B. Sănătate29.300,038.572,39.272,3131,6
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente27.700,036.972,39.272,3133,5
    1.1. Cheltuieli de personal17.536,826.135,88.599,0149,0
    1.2. Cheltuieli materiale10.163,510.836,5673,3106,6
    2. Cheltuieli de capital1.600,01.600,0-100,0
    C. Cultură şi artă1.674,71.769,294,5105,6
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente1.124,71.219,294,5108,4
    1.1. Cheltuieli de personal127,3221,894,5174,2
    1.2. Cheltuieli materiale639,7639,7-100,0
    1.3. Subvenţii şi transferuri357,7357,7-100,0
    din care:        
    - subvenţii pentru instituţii publice357,7357,7-100,0
    2. Cheltuieli de capital550,0550,0-100,0
    D. Asistenţă socială633,9662,828,9104,6
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente183,9212,828,9115,7
    1.1. Cheltuieli de personal26,939,812,9147,9
    1.2. Cheltuieli materiale56,462,46,0110,6
    1.3. Subvenţii şi transferuri100,6110,610,0109,9
    din care:        
    - subvenţii pentru instituţii publice100,6110,610,0109,9
    2. Cheltuieli de capital450,0450,0-100,0
    E. Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii24.102,527.919,53.817,0115,8
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente24.102,527.919,53.817,0115,8
    1.1. Subvenţii şi transferuri24.102,527.919,53.817,0115,8
    din care:        
    - transferuri24.102,527.919,53.817,0115,8
    F. Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane3.210,04.802,71.592,7149,6
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente3.210,04.802,71.592,7149,6
    1.1. Subvenţii şi transferuri3.210,04.802,71.592,7149,6
    din care:        
    - transferuri3.210,04.802,71.592,7149,6
    G. Alte cheltuieli cu caracter social-cultural1.035,01.147,1112,1110,8
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente935,01.047,1112,1112,0
    1.1. Cheltuieli materiale150,0150,0-100,0
    1.2. Subvenţii şi transferuri785,0897,1112,1114,3
    din care:        
    - subvenţii pentru instituţii publice785,0897,1112,1114,3
    2. Cheltuieli de capital100,0100,0-100,0
    II. Cheltuieli pentru apărarea naţională29.230,032.750,03.520,0112,0
    1. Cheltuieli curente15.000,018.520,03.520,0123,5
    1.1. Cheltuieli de personal8.157,010.802,52.645,5132,4
    1.2. Cheltuieli materiale6.843,07.717,5874,5112,8
    2. Cheltuieli de capital14.230,014.230,0-100,0
    III. Cheltuieli pentru ordinea publică5.755,07.267,31.512,3126,3
    1. Cheltuieli curente5.209,06.721,31.512,3129,0
    1.1. Cheltuieli de personal2.956,74.110,71.154,0139,0
    1.2. Cheltuieli materiale2.252,32.610,6358,3115,9
    2. Cheltuieli de capital546,0546,0-100,0
    IV. Cheltuieli pentru organele puterii de stat6.810,38.824,92.014,6129,6
    1. Cheltuieli curente5.610,37.624,92.014,6135,9
    1.1. Cheltuieli de personal4.088,55.906,51.818,0144,5
    1.2. Cheltuieli materiale1.253,71.252,6-1,199,9
    1.3. Subvenţii şi transferuri*) din care:268,1465,8197,7173,7
    - transferuri268,1465,8197,7173,7
    2. Cheltuieli de capital1.200,01.200,0-100,0
    ___________  *) Rezerva pentru plata cotizaţiilor şi contribuţia României la organisme internaţionale în condiţiile noului curs valutar: de la 15,77 lei rubla şi 21 lei dolarul la 35 lei.
    A. Cheltuieli pentru Preşedinţia ţării120,7126,76,0104,9
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente77,783,76,0107,7
    1.1. Cheltuieli de personal21,527,56,0127,9
    1.2. Cheltuieli materiale56,256,2-100,0
    1. Cheltuieli de capital43,043,0-100,0
    B. Cheltuieli pentru organele puterii legislative537,1585,248,1108,9
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente367,1415,248,1113,1
    1.1. Cheltuieli de personal257,9306,048,1118,7
    1.2. Cheltuieli materiale109,2109,2-100,0
    2. Cheltuieli de capital170,0170,0-100,0
    a) Adunarea Deputaţilor380,0411,431,4108,3
    1. Cheltuieli curente229,0260,431,4113,7
    1.1. Cheltuieli de personal171,9203,331,4118,3
    1.2. Cheltuieli materiale57,157,1-100,0
    2. Cheltuieli de capital151,0151,0-100,0
    b) Senat157,1173,916,8110,7
    1. Cheltuieli curente138,1154,916,8112,1
    1.1. Cheltuieli de personal86,0102,816,8119,5
    1.2. Cheltuieli materiale52,152,1-100,0
    2. Cheltuieli de capital19,019,0-100,0
    C. Cheltuieli pentru organele puterii judecătoreşti şi ale procuraturii749,8979,2229,4130,6
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente740,3969,7229,4130,9
    1.1. Cheltuieli de personal581,6811,0229,4139,4
    1.2. Cheltuieli materiale158,7158,7-100,0
    2. Cheltuieli de capital9,59,5-100,0
    a) Curtea Supremă de Justiţie19,624,44,8124,5
    1. Cheltuieli curente19,624,44,8124,5
    1.1. Cheltuieli de personal17,522,34,8127,4
    1.2. Cheltuieli materiale2,12,1-100,0
    b) Celelalte organe judecătoreşti480,5630,0149,5131,1
    1. Cheltuieli curente480,5630,0149,5131,1
    1.1. Cheltuieli de personal357,2506,7149,5141,9
    1.2. Cheltuieli materiale123,3123,3-100,0
    c) Procuratura României249,7324,975,2130,1
    1. Cheltuieli curente240,2315,475,2131,3
    1.1. Cheltuieli de personal206,9282,175,2136,3
    1.2. Cheltuieli materiale33,333,3-100,0
    2. Cheltuieli de capital9,59,5-100,0
    D. Cheltuieli pentru organele puterii executive5.402,77.133,81.731,1132,0
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente4.425,26.156,31.731,1139,1
    1.1. Cheltuieli de personal3.227,54.761,91.534,4147,5
    1.2. Cheltuieli materiale929,6928,6-1,099,9
    1.3. Subvenţii şi transferuri din care:268,1465,8197,7173,7
    - transferuri268,1465,8197,7173,7
    2. Cheltuieli de capital977,5977,5-100,0
    a) Guvernul României753,0767,014,0101,8
    1. Cheltuieli curente88,9102,914,0115,7
    1.1. Cheltuieli de personal45,159,114,0131,0
    1.2. Cheltuieli materiale43,843,8-100,0
    2. Cheltuieli de capital664,1664,1-100,0
    b) Ministere şi celelalte organe centrale4.649,76.366,81.717,1136,9
    1. Cheltuieli curente4.336,36.053,41.717,1139,6
    1.1. Cheltuieli de personal3.182,44.702,81.520,4147,8
    1.2. Cheltuieli materiale885,8884,8-1,099,9
    1.3. Subvenţii şi transferuri268,1465,8197,7173,7
    din care:        
    - transferuri268,1465,8197,7173,7
    2. Cheltuieli de capital313,4313,4-100,0
    V. Cheltuieli pentru acţiuni economice91.991,2101.987,59.996,3110,9
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente77.610,587.606,89.996,3112,9
    1.1. Cheltuieli de personal5.512,69.271,13.758,5168,2
    1.2. Cheltuieli materiale11.051,013.610,72.559,7123,2
    1.3. Subvenţii şi transferuri61.046,964.725,03.678,1106,0
    din care:        
    - subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat33.602,528.265,6-5.336,984,1
    - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife27.444,436.459,49.015,0132,8
    2. Cheltuieli de capital14.380,714.380,7-100,0
    A. Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător32.568,822.533,0-10.035,869,2
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente29.468,819.433,0-10.035,865,9
    1.1. Cheltuieli de personal2.845,04.748,21.903,2166,9
    1.2. Cheltuieli materiale2.323,82.684,8361,0115,5
    1.3. Subvenţii şi transferuri24.300,012.000,0-12.300,049,4
    din care:        
    - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif24.300,012.000,0-12.300,049,4
    2. Cheltuieli de capital3.100,03.100,0-100,0
    B. Cercetare ştiinţifică2.841,83.053,0211,2107,4
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente2.841,83.053,0211,2107,4
    1.1. Cheltuieli de personal444,9656,1211,2147,5
    1.2. Cheltuieli materiale2.396,92.396,9-100,0
    C. Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi3.567,05.179,61.612,6145,2
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente3.567,05.179,61.612,6145,2
    1.1. Cheltuieli materiale3.567,05.179,61.612,6145,2
    D. Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei39.231,949.575,010.343,1126,4
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente33.831,944.175,010.343,1130,6
    1.1 Subvenţii şi transferuri33.831,944.175,010.343,1130,6
    din care:        
    - subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat33.602,528.265,6-5.336,984,1
    - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife229,415.909,415.680,0-
    2. Cheltuieli de capital5.400,05.400,0-100,0
    E. Transporturi6.528,813.743,57.214,7210,5
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente4.528,811.743,57.214,7259,3
    1.1. Cheltuieli de personal1.468,72.964,91.496,2201,9
    1.2. Cheltuieli materiale2.745,13.178,6433,5115,8
    1.3. Subvenţii şi transferuri315,05.600,05.285,0-
    din care:        
    - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife315,05.600,05.285,0-
    2. Cheltuieli de capital2.000,02.000,0-100,0
    F. Alte acţiuni economice7.252,97.903,4650,5108,9
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente3.372,24.022,7650,5119,3
    1.1. Cheltuieli de personal754,0901,9147,9119,6
    1.2. Cheltuieli materiale18,2170,8152,6938,5
    1.3. Subvenţii şi transferuri2.600,02.950,0350,0113,5
    din care:        
    - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife2.600,02.950,0350,0113,5
    2. Cheltuieli de capital3.880,73.880,7-100,0
    VI. Cheltuieli pentru alte acţiuni2.384,72.739,4354,7114,9
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente2.180,72.535,4354,7116,3
    1.1. Cheltuieli de personal1.368,51.713,5345,0125,2
    1.2. Cheltuieli materiale812,2821,99,7101,2
    2. Cheltuieli de capital204,0204,0-100,0
    VII. Transferuri din bugetul administraţiei centrale de stat22.279,023.913,51.634,5107,3
    1. Transferuri din bugetul administraţiei centrale de stat la bugetele locale10.050,023.913,513.863,5237,9
    2. Transferuri din bugetul administraţiei centrale de stat la bugetul asigurărilor sociale12.229,0--12.229,0-
    VIII. Suma ce se va repartiza pe acţiuni în funcţie de evoluţia preţurilor-67.121,767.121,7-
   +  Anexa 2LISTAimpozitelor, taxelor şi celorlalte venituri pe anul 19911. Pentru administraţia centrala de stat
             
      Denumirea impozitelor, taxelor sau celorlalte venituriActele normative care reglementează încasarea impozitelor, taxelor sau celorlalte venituri
      I. Venituri curente  
      A. Venituri fiscale  
      A.1. Impozite directe  
    -impozitul pe profitLegea privind impozitul pe profit
    -impozitul pe salariiLegea privind impozitul pe salarii
    -alte impozite directe  
      a)taxa pentru folosirea terenurilor ce se scot din fondul forestier în vederea executării unor lucrăriLegea fondului funciar
      b)impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidenteDecretul nr. 276/1973 pentru reglementarea impunerii unor venituri realizate în România de persoanele fizice şi juridice nerezidente, cu modificările aduse prin Decretul nr. 125/1977
       
      c)alte încasări din impozite directe  
        -venituri din expertize în domeniul navigaţieiDecretul nr. 212/1981 privind expertizele în domeniul navigaţiei civile
      A.2. Impozite indirecte  
    -impozitul pe circulaţia mărfurilorHotărîrea Guvernului nr. 1.109/1990 cu privire la liberalizarea preţurilor şi măsuri de protecţie socială
       
    -taxe vamale  
      a)taxe vamale de la persoane juridiceLegea nr. 30/1978 privind Codului vamal al României, Decretul nr. 337/1981 privind aprobarea regulamentuluivamal
      b) taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice de unităţile vamale- idem -
    Hotărîrile Guvernului nr. 685, nr. 1.046, nr. 1.194 şi nr. 1.274 din 1990
    -alte impozite indirecte a) taxe de timbru de la persoane juridiceDecretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, cu modificările ulterioare; H.C.M. nr. 911/1955 şi Hotărîrea Guvernului nr. 1.295/1990
      b)majorări şi penalizări de întîrziere pentru venituri nevărsate la termenActul normativ care reglementează venitul în cauză
      c)alte încasări din impozite indirecte  
        -venituri din rezerve pentru cheltuieli preliminate rămase neconsumate în anul precedent şi constatate în anul în curs, la regiile autonome sau societăţile comerciale de statInstrucţiunile Ministerului Finanţelor de aplicare a planurilor de conturi
        -contravaloarea ambalajelor şi paleţilor care însoţesc mărfurile importate de regiile autonome sau societăţile comerciale de stat, incluse în preţul acestoraDecretul nr. 146/1980 privind unele măsuri de îmbunătăţire a circulaţiei, utilizării şi recuperării ambalajelor pentru mărfurile ce se desfac prin comerţul cu amănuntul
      B. Venituri nefiscale  
    -vărsăminte din profitul net al regiilor autonomeLegea privind impozitul pe profit
    -dividende pentru participarea statului la capitalul social al societăţilor comercialeLegea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
        Legea privind impozitul pe profit
    -vărsăminte de la instituţiile publice  
      a)veniturile creşelorDecretul nr. 65/1982 privind organizarea creşelor şi grădiniţelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor pentru copiii din aceste unităţi
      b)taxe de spitalizare, analize, consultaţii, tratamente, înregistrare medicamente şi protezeDecretul nr. 246/1958 privind reglementarea acordării asistenţei medicale şi a medicamentelor modificat prin Decretul nr. 279/1983 privind reglementarea asistenţei medicale cu plată şi Decretul-lege nr. 132/1990
      c)taxe de brevete, de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabricăLegea nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile
          Decretul nr. 363/1976 privind taxele pentru cererile de brevete de invenţii şi pentru brevete de invenţii acordate
          Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică de comerţ şi de servicii
      d)taxe de metrologieLegea nr. 27/1978 a metrologiei
      e)veniturile sanatoriilor balneoclimatericeDecretul nr. 246/1958 privind reglementarea asistenţei medicale şi a medicamentelor
      f)venituri din activitatea de navigaţie şi alte prestări de servicii în porturi şi taxe pentru folosirea drumurilorDecretul nr. 311/1987 privind aprobarea tarifelor în transporturi, poştă şi telecomunicaţii
    Decretul nr. 297/1983 privind stabilirea taxei de trecere cu autovehicule pe podul de peste Dunăre de la Giurgeni-Vadu Oii
    Decretul nr. 250/1981 privind stabilirea regimului de folosire a drumurilor de către vehicule înmatriculate în alte state care transportă mărfuri în trafic internaţional pe teritoriul României cu modificările aduse prin Decretul nr. 91/1984
      g)taxe consulareHotărîrea Guvernului României nr. 443/1990 privind stabilirea taxelor consulare
      h)taxe şi alte venituri din protecţia mediuluiHotărîrea Guvernului nr. 938/1990 privind organizarea Ministerului Mediului
      i)venituri din sumele ce se încasează de către instituţii drept regie de cămin şi cantinăLegea nr. 9/1971 privind cantinele-restaurant pentru salariaţi
    Hotărîrea Guvernului nr. 440/1990 privind atribuirea burselor de şcolarizare pe bază de contract şi altor forme de sprijin material elevilor şi studenţilor de la învăţămîntul de zi
      j)taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decît cele sanitare de pe lîngă instituţiiDecretul nr. 446/1966 privind organizarea instituţiilor şi serviciilor medicale
      k)taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea de permise de conducere şi alte venituri privind circulaţia pe drumurile publiceDecretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice republicat în anul 1984
      l)venituri din activitatea de gospodărire a apelorHotărîrea Guvernului nr. 1.001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plăţi pentru produsele şi serviciile de gospodărire a apelor
      m)venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor din sectorul vegetalLegea pomiculturii nr. 11/1974 Decretul nr. 697/1956privind protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor
      n)veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelorLegea nr. 8/1971 pentru organizarea, administrarea pajiştilor, loturilor zootehnice şi seminciere, precum şi a staţiunilor comunale de montă
        Legea nr. 40/1975 privind creşterea şi ameliorarea animalelor
      o)veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinareDecretul nr. 217/1957 privind stabilirea modului de acordare a asistenţei sanitar-veterinare şi a materialelor de uz veterinar
      p)vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi a activităţilor autofinanţateDecretul nr. 151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat cu completările ulterioare
      r)vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi ale activităţilor autofinanţateDecretul nr. 151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat cu completările ulterioare
      s)alte venituri de la instituţiile publiceDecretul nr. 474/1977 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
        -veniturile din vînzarea reportajelor şi din serviciile de ştiri realizate de RompresRomâne de Presă
      Diverse venituri  
      a)venituri din aplicarea prescripţiei extinctiveDecretul nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă
          Decretul nr. 219/1960 privind obligaţiile unităţilor debitoare urmare a prescripţiei extinctive
      b)venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiriCodul penal, Codul civil şi Codul muncii Decretul nr. 208/1976 privind evaluarea pagubelor aduse avutului obştesc, republicat
      c)venituri din amenzi aplicate conform dispoziţiilor legaleLegea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor Hotărîrile elaborate în baza Legii nr. 32/1968
      d)încasări din cota reţinută conform Legii nr. 6/1973Legea nr. 6/1973 pentru modificarea Codului penal al României
      e)restituirea de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţiLegea finanţelor publice
      f)încasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la bugetAcorduri guvernamentale
      g)încasarea dobînzilor aferente creditelor externe acordate de la bugetAcorduri guvernamentale
      h)vărsăminte de la unităţile economice comerciale din sectorul public, reprezentînd plusuri de mărfuri şi produse constatate cu ocazia inventarierilor, rămase definitiveH.C.M. nr. 1.397/1974 privind unele măsuri pentru realizarea de economii la cheltuielile unităţilor economice din sectorul public
      i)venituri din concesiuniHotărîrea Guvernului nr. 1.228/1990 pentru aprobareametodologiei concesionării, închirierii şi locaţiei gestiunii
      j)încasări din alte surseDecret nr. 232/1982 privind modificarea preţurilor de producţie şi de livrare în industrie, a tarifelor în transporturi şi a preţurilor de deviz pentru activitatea de construcţii-montaj (art. 4)
        -venituri din penalizări de către furnizorii de gaze naturale
      II. Venituri din capitalLegea finanţelor publice
    -venituri din valorificarea unor bunuri ale statului  
      a)venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice  
      b)venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi de mobilizareDecretul nr. 357/1979 privind regimul rezervelor de stat
  2. Pentru bugetele locale pe anul 1991
             
    Denumirea impozitelor şi taxelorActul normativ care reglementează încasarea impozitelor şi taxelor
    I. Venituri curente  
    A. Venituri fiscale  
    A.1. Impozite directe  
    - Impozitul pe profitLegea privind impozitul pe profit
    - Impozite şi taxe de la populaţie  
      a)impozitul pe terenurile agricole ale populaţieiLegea nr. 2/1977 privind impozitul agricol
      b)impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor şi ale altor persoane fizice independente şi asociaţiilor familialeDecretul nr. 153/1954 cu privire la impozitul pe veniturile populaţiei Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative;
        Hotărîrea Guvernului nr. 201/1990
      c)impozitul pe clădirile şi terenurile populaţieiLegea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale
        Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale
      d)taxa asupra mijloacelor de transport- Idem -
      e)taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţieDecretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru
    H.C.M. nr. 911/1955,
        Hotărîrea Guvernului nr. 1.295/1990
      f)alte impozite şi taxe de la populaţieLegea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale
        Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale
    - Alte impozite directe  
      a)taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de statLegea fondului funciar
      b)impozitul pe clădiri de la persoane juridiceLegea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale
      Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale
      c)alte încasări din impozite directe- Idem -
    A.2. Impozite indirecte  
    - Impozitul pe spectacoleDecretul nr. 295/1983 privind regimul de stabilire a tarifelor de intrare la spectacole teatrale, muzicale şi cinematografice
    - Alte impozite indirecteLegea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale
    - Majorări şi penalizări de întîrziere pentru venituri nevărsate la termenActul normativ care reglementează venitul în cauză
    B. Venituri nefiscale  
    - Vărsăminte din profitul net al regiilor autonomeLegea privind impozitul pe profit
    - Vărsăminte de la instituţiile publice  
    a) vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţateDecretul nr. 151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat, cu completările ulterioare
    - Diverse venituri  
      a) venituri din concesiuniHotărîrea Guvernului nr. 1.228/1990 privind aprobareametodologiei concesionării, închirierii şi locaţiei gestiunii
    II. Venituri din capital  
    - Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului  
    a)venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publiceLegea finanţelor publice
    III. Subvenţii şi transferuri  
    a)subvenţii şi transferuri din bugetul administraţiei centrale de statLegea finanţelor publice
    b)subvenţii şi transferuri la bugetele localeLegea finanţelor publice
   +  Anexa 3BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATPE ANUL 1991
    - milioane lei -
    DENUMIRE INDICATORI1991 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri 1.04.1991Diferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    I. Venituri - Total52.232,0105.239,053.007,0201,5
    din care:        
    -Contribuţia pentru asigurări sociale de stat52.061,0104.980,052.919,0201,6
    -Contribuţia personalului salariat pentru bilete de tratament balnear şi odihnă140,0224,084,0160,0
    -Alte venituri31,035,04,0112,9
    II. Cheltuieli - Total56.838,897.129,040.290,2170,9
    din care:        
    -Pensii plătite prin oficii44.542,981.840,037.297,1183,7
    -Pensii plătite prin întreprinderi210,6210,6-100,0
    -Indemnizaţii de boală5.150,05.065,0-85,098,3
    -Indemnizaţii de maternitate4.075,06.201,02.126,0152,1
    -Ajutoare pentru decese şi proteze personal salariat55,064,59,5117,3
    -Ajutoare sociale266,1386,9120,8145,4
    -Ajutoare pentru decese pensionari187,2191,44,2102,2
    -Bilete de tratament balnear şi odihnă240,0415,0175,0172,9
    -Cheltuieli cu plata pensiilor375,0654,0279,0174,4
    -Impozit asupra indemnizaţiilor de de asigurări sociale1.490,01.847,6357,6124,0
    -Alte cheltuieli2,03,01,0150,0
    III. Depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor-4.606,88.110,0--
   +  Anexa 4TRANSFERURI DIN BUGETUL ADMINISTRAŢIEI CENTRALE DE STAT LA BUGETELE LOCALEPE ANUL 1991
       
    - sume în mii lei -
    TOTAL23.913.500
    Judeţul Alba352.290
    Judeţul Arad483.232
    Judeţul Argeş424.617
    Judeţul Bacău813.173
    Judeţul Bihor594.743
    Judeţul Bistriţa-Năsăud367.860
    Judeţul Botoşani412.224
    Judeţul Braşov637.175
    Judeţul Brăila443.935
    Judeţul Buzău264.499
    Judeţul Caraş-Severin461.947
    Judeţul Călăraşi189.560
    Judeţul Cluj785.801
    Judeţul Constanţa1.109.099
    Judeţul Covasna250.016
    Judeţul Dîmboviţa348.779
    Judeţul Dolj749.387
    Judeţul Galaţi506.412
    Judeţul Giurgiu235.033
    Judeţul Gorj159.157
    Judeţul Harghita255.636
    Judeţul Hunedoara463.683
    Judeţul Ialomiţa186.030
    Judeţul Iaşi868.003
    Judeţul Maramureş522.904
    Judeţul Mehedinţi233.181
    Judeţul Mureş528.452
    Judeţul Neamţ480.753
    Judeţul Olt265.225
    Judeţul Prahova600.023
    Judeţul Satu Mare326.576
    Judeţul Sălaj283.074
    Judeţul Sibiu558.823
    Judeţul Suceava427.481
    Judeţul Teleorman186.416
    Judeţul Timiş921.415
    Judeţul Tulcea198.634
    Judeţul Vaslui468.000
    Judeţul Vîlcea348.445
    Judeţul Vrancea387.804
    Municipiul Bucureşti5.814.003
   +  Anexa 5CATEGORII DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AVUTE ÎN VEDERE LA STABILIREATRANSFERURILOR DIN BUGETUL ADMINISTRAŢIEI CENTRALE LA BUGETELE LOCALEVenituri proprii1. Impozitul pe profit2. Impozitul agricol de la cooperatia agricolă3. Impozite şi taxe de la populaţie- Impozitul pe terenurile agricole ale populaţiei- Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor şi ale altorpersoane fizice independente şi asociaţii familiale- Impozitul pe clădiri şi terenurile populaţiei- Taxe asupra mijloacelor de transport- Taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţie- Alte impozite şi taxe de la populaţie4. Alte impozite directe- Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat- Impozitul pe clădiri de la persoane juridice- Alte încasări din impozite directe5. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome6. Impozitul pe spectacole7. Alte impozite indirecte- Majorări şi penalizări de întîrziere pentru venituri nevărsate la termen- Alte încasări din impozite indirecte8. Vărsăminte de la instituţiile publice- Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilorautofinanţate- Alte venituri de la instituţiile publice9. Diverse venituri- Venituri din concesiuni- Încasări din alte surse10. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului- Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publiceCheltuieli curente şi de capital1. Cultura şi arta2. Asistenţa socială3. Gospodărie comunală şi locativă4. Cheltuieli pentru organele puterii executive5. Cercetare ştiinţifică6. Transporturi şi comunicaţii7. Alte acţiuni economice8. Alte acţiuniNOTĂ:La stabilirea alocaţiei de la buget pentru construcţii de locuinţe s-a avut în vedere, în principal, satisfacerea necesităţilor de spaţii locative pentru familiile cu venituri scăzute şi pentru persoanele handicapate. Necesităţile de locuinţe pentru celelalte categorii de cetăţeni urmează să se realizeze din fonduri de la populaţie şi prin credite bancare, în condiţiile legii.  +  Anexa 6/01CHELTUIELILE BUGETULUI ADMINISTRAŢIEI CENTRALE DE STAT PE MINISTEREŞI CELELALTE ORGANE CENTRALE DE STATMINISTERUL RESURSELOR ŞI INDUSTRIEIBUGETULPE ANUL 1991
                 
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1991 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL48.302.14656.524.9488.222.802117,0
    1. Cheltuieli curente36.591.33149.604.14813.012.817135,6
    1.1. Cheltuieli de personal485.310595.362110.052122,7
    1.2. Cheltuieli materiale8.601.4444.886.427-3.715.01756,8
    1.3. Subvenţii şi transferuri27.504.57744.122.35916.617.782160,4
    din care:        
    -subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat24.132.80028.265.6004.132.800117,1
    -subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife3.352.50015.854.40012.501.900472,9
    -subvenţii pentru instituţiile publice1.7572.359602134,3
    -transferuri17.520--17.520-
    2. Cheltuieli de capital11.710.8156.920.800-4.790.01559,1
    I. Cheltuieli cu caracter social        
    A. Cultură şi artă1.7572.359602134,3
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente1.7572.359602134,3
    1.1. Subvenţii şi transferuri1.7572.359602134,3
    a)Muzee1.7572.359602134,3
    II. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    A. Cheltuieli pentru organele puterii executive        
    a)Ministere şi celelalte organe centrale513.205489.040-24.16595,3
    1. Cheltuieli curente513.205489.040-24.16595,3
    1.1. Cheltuieli de personal429.261390.513-38.74891,0
    1.2. Cheltuieli materiale66.42498.52732.103148,3
    1.3. Subvenţii şi transferuri17.520--17.520-
    III. Cheltuieli pentru acţiuni economice47.765.18456.009.2008.244.016117,3
    1. Cheltuieli curente36.054.36949.088.40013.034.031136,2
    1.1. Cheltuieli de personal42.449188.800146.351444,8
    1.2. Cheltuieli materiale8.526.6204.779.600-3.747.02056,1
    1.3. Subvenţii şi transferuri27.485.30044.120.00016.634.700160,5
    2. Cheltuieli de capital11.710.8156.920.800-4.790.01559,1
    A. Cercetare ştiinţifică372.695--372.695-
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente338.695--338.695-
    1.1. Cheltuieli de personal4.494--4.494-
    1.2. Cheltuieli materiale334.201--334.201-
    2. Cheltuieli de capital34.000--34.000-
    a)Obiective, teme de cercetare şi cercetări complexe329.995--329.995-
    b)Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică42.700--42.700-
    B. Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi8.147.0004.779.600-3.367.40058,7
    1. Cheltuieli curente8.147.0004.779.600-3.367.40058,7
    1.1. Cheltuieli materiale8.147.0004.779.600-3.367.40058,7
    C. Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei37.323.84649.520.00012.196.154132,7
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente27.485.30044.120.00016.634.700160,5
    1.1. Subvenţii şi transferuri27.485.30044.120.00016.634.700160,5
    din care:        
    a)Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat24.132.80028.265.6004.132.800117,1
    b)Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife3.352.50015.854.40012.501.900472,9
    2. Cheltuieli de capital9.838.5465.400.000-4.438.54654,9
    D. Alte acţiuni economice1.921.6431.709.600-212.04389,0
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente83.374188.800105.426226,4
    1.1. Cheltuieli de personal37.955188.800105.845497,4
    1.2. Cheltuieli materiale45.419--45.419-
    2. Cheltuieli de capital1.838.2691.520.800-317.46982,7
    a)Rezervă de stat şi de mobilizare1.838.2691.520.800-317.46982,7
    b)Alte cheltuieli pentru rezerva de stat45.91997.30051.381211,9
    c)Alte cheltuieli pentru acţiuni economice37.45591.50054.045244,3
    IV. Cheltuieli pentru alte acţiuni22.00024.3492.349110,7
    1. Cheltuieli curente22.00024.3492.349110,7
    1.1. Cheltuieli de personal13.60016.0492.449118,0
    1.2. Cheltuieli materiale8.4008.300-10098,8
    a)Centre şi oficii de calcul22.00024.3492.349110,7
  CHELTUIELI BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE
               
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CULTURĂ ŞI ARTĂ        
    A. Cheltuieli curente1.7572.359602134,3
    SUBVENŢII1.7572.359602134,3
    CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII EXECUTIVE        
    A. Cheltuieli curente513.205489.040-24.16595,3
    CHELTUIELI DE PERSONAL429.261390.513-38.74891,0
    -Cheltuieli cu salarii315.241249.409-65.83279,1
    -Impozitul pe salarii49.40239.630-9.77280,2
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat46.66857.70111.033123,6
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj7.9807.595-38595,2
    -Deplasări, detaşări, transferări9.97036.17826.208362,9
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII66.42498.52732.103148,3
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie57.80085.04827.248147,1
    -Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional4093.1852.776778,7
    -Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1401.1441.004817,1
    -Reparaţii curente6423.1152.473485,2
    -Cărţi şi publicaţii8431.770927210,0
    -Alte cheltuieli6.5904.2652.32564,7
    SUBVENŢII - transferuri17.520--17.520-
    CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ        
    A. Cheltuieli curente338.695*)-338.695-
    CHELTUIELI DE PERSONAL4.494   -4.494-
    -Cheltuieli cu salariile3.220   -3.220-
    -Impozitul pe salarii563   -563-
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat530   -530-
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj81   -81-
    -Deplasări, detaşări, transferări100   -100-
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII334.201   -334.201-
    -Alte cheltuieli334.201   -334.201-
    ___________  *) Pentru anul 1991 fondurile necesare finanţării obiectivelor şi temelor de cercetare ştiinţifică şi cercetării din domeniul metalelor rare s-au cuprins în proiectul de buget al Ministerului Î nvăţămîntului şi Ştiinţei.
    PROSPECŢIUNI ŞI LUCRĂRI GEOLOGICE DE CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI DE ZĂCĂMINTE NOI        
    A. Cheltuieli curente8.147.0004.779.600-3.367.40058,7
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII8.147.0004.779.600-3.367.40058,7
    - Alte cheltuieli8.147.0004.779.600-3.367.40058,7
    INDUSTRIE EXTRACTIVĂ, ENERGETICĂ, METALURGICĂ, CHIMICĂ ŞI ALTE SUBRAMURI        
    A. Cheltuieli curente27.485.30044.120.00016.634.700160,5
    SUBVENŢII27.485.30044.120.00016.634.700160,5
    CHELTUIELI PENTRU ALTE ACŢIUNI        
    A. Cheltuieli curente22.00024.3492.349110,7
    CHELTUIELI DE PERSONAL13.60016.0492.449118,0
    -Cheltuieli cu salariile10.08711.185-1.098110,8
    -Impozitul pe salarii1.4381.789351124,4
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.6052.595990161,6
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj2742806102,2
    -Deplasări, detaşări, transferări1962004102,0
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII8.4008.300-10098,8
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie4.4504.400-5098,9
    -Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional3.0503.000-5098,4
    -Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament200200-100,0
    -Reparaţii curente400400-100,0
    -Cărţii şi publicaţii5050-100,0
    -Alte cheltuieli250250-100,0
    ALTE ACŢIUNI ECONOMICE        
    A. Cheltuieli curente83.374188.800105.426226,4
    CHELTUIELI DE PERSONAL37.955188.800150.845497,4
    -Cheltuieli cu salariile10.82217.3006.478159,9
    -Impozitul pe salarii1.5542.9001.346186,6
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.6244.1002.476252,5
    -Deplasări, detaşări, transferări23.955164.500140.545686,7
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII45.419--45.419-
    -Alte cheltuieli45.419--45.419-
  MINISTERUL RESURSELOR ŞI INDUSTRIEIMUZEE
             
    - mii lei -
    DENUMIREA INSTITUŢIEI   Propuneri 1991  
    Venituri propriiTransferuri de la bugetul administraţiei centraleCheltuieli (1+2)
    0123
    1.Departamentul petrolului Muzeul petrolului2309301.860
    2.Departamentul energiei electrice Muzeul ştiinţei şi tehnicii "ing. D. Leonida"6001.4292.029
   +  Anexa 6/02MINISTERUL AGRICULTURII ŞIALIMENTAŢIEIBUGETULPE ANUL 1991
                 
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.1990 l1991 Propuneri în preţuri iberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL38.766.37422.647.510-16.118.86458,4
    1. Cheltuieli curente32.363.73121.321.510-11.042.22165,9
    1.1. Cheltuieli de personal3.378.7424.404.9431.026.201130,4
    1.2. Cheltuieli materiale3.236.6472.341.567-895.08072,3
    1.3. Subvenţii şi transferuri25.748.34214.575.000-11.173.34256,8
    din care:        
    - Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife25.748.34214.575.000-11.173.34256,6
    2. Cheltuieli de capital6.402.6431.326.000-5.076.64320,7
    I. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat147.459177.71030.251120,1
    A. Cheltuieli pentru organele puterii executive        
    din acestea:        
    a)Ministere şi celelalte organe centrale147.459177.71030.251120,1
    1. Cheltuieli curente147.459177.71030.251120,5
    1.1. Cheltuieli de personal88.135137.34349.208155,8
    1.2. Cheltuieli materiale31.32440.3679.043128,8
    1.3. Subvenţii şi transferuri28.000--28.000-
    II. Cheltuieli pentru acţiuni economice38.618.91522.469.800-16.149.11558,2
    din care:        
    1. Cheltuieli curente32.216.27221.143.800-11.072.47265,6
    1.1. Cheltuieli de personal3.290.6074.267.600976.993129,7
    1.2. Cheltuieli materiale3.205.3232.301.200-904.12371,8
    1.3. Subvenţii şi transferuri25.720.34214.575.000-11.145.34256,7
    2. Cheltuieli de capital6.402.6431.326.000-5.076.64320,7
    A. Agricultură, mediu înconjurător, ape33.996.69919.023.400-14.973.29956,0
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente27.594.05618.023.400-9.570.65665,3
    1.1. Cheltuieli de personal3.289.2924.097.200807.908124,6
    1.2. Cheltuieli materiale1.974.4222.301.200326.778116,5
    1.3. Subvenţii şi transferuri22.330.34211.625.000-10.705.34252,1
    2. Cheltuieli de capital6.402.6431.000.000-5.402.64315,6
    a)Amendarea solurilor acide90.000100.00010.000111,1
    b)Acoperirea sumelor fixe stabilite la cantităţile de seminţe144.000130.000-14.00090,3
    c)Salarii şi indemnizaţii ce se plătesc, potrivit legii, de către stat specialiştilor din C.A.P.1.000.000650.000-350.00065,0
    d)Combaterea dăunătorilor şi bolilor din sectorul vegetal1.098.0481.846.000747.952168,1
    e)Prime pentru viţei379.178--379.178-
    f)Reproducţia şi selecţia animalelor603.488947.000343.513156,9
    g)Direcţii sanitar-veterinare, circumscripţii, spitale şi laboratoare veterinare, precum şi cheltuieli pentru combaterea epizootiilor1.170.0001.929.000759.000164,9
    h)Direcţii generale pentru agricultură şi alimentaţie605.000699.00094.000115,5
    i)Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii174.00097.400-76.60056,0
    j)Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ la produsele agricole22.330.34211.625.000-10.705.34252,1
    B. Cercetare ştiinţifică271.295--271.295-
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente271.295--271.295-
    1.1. Cheltuieli de personal1.315--1.315-
    1.2. Cheltuieli materiale269.980--269.980-
    C. Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi        
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente5.000--5.000-
    1.1. Cheltuieli de personal5.000--5.000-
    D. Alte acţiuni economice4.345.9213.446.400-899.52179,3
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente4.345.9213.120.400-1.225.52171,8
    1.1. Cheltuieli de personal-170.400170.400-
    1.2. Cheltuieli materiale955.921--955.921-
    1.3. Subvenţii şi transferuri3.390.0002.950.000-440.00087,0
    2. Cheltuieli de capital-326.000326.000-
    a)Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife pentru activitatea de îmbunătăţiri funciare3.390.0002.950.000-440.00087,0
    b)Rezerva de stat şi de mobilizare892.567326.000-566.56736,5
    c)Alte cheltuieli pentru rezerva de stat63.354168.600105.246266,1
    d)Alte cheltuieli pentru acţiuni economice-1.8001.800-
    CHELTUIELI PENTRU PUTEREA ŞI ADMINISTRAŢIA DE STAT        
    A. Cheltuieli curente147.459177.71030.251120,5
    CHELTUIELI DE PERSONAL88.135137.34349.208155,8
    -Cheltuieli cu salariile58.43981.88123.442140,1
    -Impozitul pe salarii9.36913.0973.728139,7
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat8.83118.85410.023139,8
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.4792.7581.279186,5
    -Deplasări, detaşări, transferări10.01720.75310.736207,2
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII31.32440.3679.043128,9
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie26.18427.9981.814106,9
    -Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.2007.4096.209617,4
    -Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament605760155125,6
    -Reparaţii curente9251.050125113,5
    -Cărţi şi publicaţii48057090118,8
    -Alte cheltuieli1.9302.580650133,7
    CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ        
    A. Cheltuieli curente271.295*)-271.295-
    CHELTUIELI DE PERSONAL1.315--1.315-
    -Cheltuieli cu salariile970--970-
    -Impozitul pe salarii136--136-
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat144--144-
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj25--25-
    -Deplasări, detaşări, transferări40--40-
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII269.980--269.980-
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie255--255-
    -Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional340--340-
    -Reparaţii curente40--40-
    -Cărţi şi publicaţii10--10-
    -Alte cheltuieli269.335--269.335-
    AGRICULTURĂ, MEDIU ÎNCONJURĂTOR, APE, SILVICULTURĂ        
    A. Cheltuieli curente5.263.7146.398.4001.134.686121,5
    CHELTUIELI DE PERSONAL3.289.2924.097.200807.908124,6
    -Cheltuieli cu salariile2.504.1922.878.900374.708115,0
    -Impozitul pe salarii368.036444.30076.264120,5
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat346.390644.200297.810186,0
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj53.57498.00044.426182,9
    -Deplasări, detaşări, transferări17.10031.80014.700186,0
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.974.4222.301.200326.778116,5
    -Drepturi cu caracter social32035030109,4
    -Hrană22.95024.0001.050104,6
    -Medicamente şi materiale sanitare1.145.1281.506.350361.222131,5
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie220.000250.00030.000113,6
    -Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional139.700150.00010.300107,4
    -Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament10.50015.0004.500142,9
    -Reparaţii curente18.50025.0006.500135,1
    -Reparaţii capitale11.00030.00019.000272,7
    -Cărţi şi publicaţii658500-15876,0
    -Alte cheltuieli405.666300.000-105.66674,0
  Notă *) Pentru anul 1991 fondurile pentru finanţarea activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava şi a obiectivelor şi temelor de cercetare ştiinţifică s-au cuprins în proiectul de buget al Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei.
   +  Anexa 6/03DEPARTAMENTUL COMERŢULUI EXTERIORBUGETULPE ANUL 1991
                 
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL157.199251.70094.501160,1
    1. Cheltuieli curente157.069251.70094.631160,2
    1.1. Cheltuieli de personal133.139229.48096.341172,4
    1.2. Cheltuieli materiale13.23022.2208.990168,0
    1.3. Subvenţii şi transferuri10.700--10.700-
    2. Cheltuieli de capital130--130-
    I. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    A. Cheltuieli pentru organele puterii executive        
    a)Ministere şi celelalte organe centrale120.199172.10051.901143,2
    1. Cheltuieli curente120.069172.10052.031143,3
    1.1. Cheltuieli de personal96.139149.88053.741155,9
    1.2. Cheltuieli materiale13.23022.2208.990168,0
    1.3. Subvenţii şi transferuri10.700--10.700-
    2. Cheltuieli de capital130--130-
    II. Cheltuieli pentru acţiuni economice        
    ALTE ACŢIUNI ECONOMICE37.00079.60042.600215,1
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente37.00079.60042.600215,1
    1.1. Cheltuieli de personal37.00079.60042.600215,1
    a)Alte cheltuieli pentru acţiuni economice37.00079.60042.600215,1
    CHELTUIELI BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE  
    CHELTUIELI PENTRU PUTEREA ŞI ADMINISTRAŢIA DE STAT        
    A. Cheltuieli curente120.069172.10052.031143,3
    CHELTUIELI DE PERSONAL96.139149.88053.741155,9
    -Cheltuieli cu salariile74.088102.25128.163138,0
    -Impozitul pe salarii6.1929.3393.147150,8
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat6.00918.69012.681311,0
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj8502.0001.150235,2
    -Deplasări, detaşări, transferări9.00017.6008.600190,6
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII13.23022.2208.990167,9
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie10.00016.7506.750167,5
    -Reparaţii curente-400400-
    -Cărţi şi publicaţii600300-30050,0
    -Alte cheltuieli2.6304.7702.140181,4
    SUBVENŢII10.700--10.700-
    ALTE ACŢIUNI ECONOMICE37.00079.60042.600215,1
    CHELTUIELI CURENTE37.00079.60042.600215,1
    CHELTUIELI DE PERSONAL37.00079.60042.600215,1
    -Deplasări, detaşări, transferări37.00079.60042.600215,1
   +  Anexa 6/04DEPARTAMENTUL COMERŢULUI INTERIORBUGETULPE ANUL 1991
                 
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL2.149.234344.240-1.804.99416,0
    1. Cheltuieli curente2.139.594344.240-1.795.35416,1
    1.1. Cheltuieli de personal16.49439.71023.216240,7
    1.2. Cheltuieli materiale4.1004.530430110,5
    1.3. Subvenţii şi transferuri2.119.000300.000-1.819.00014,1
    din care:        
    - Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife2.119.000300.000-1.819.00014,1
    2. Cheltuieli de capital9.640--9.640-
    I. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII EXECUTIVE        
    a)Ministere şi celelalte organe centrale30.23444.24014.006146,3
    1. Cheltuieli curente20.59444.24023.646214,8
    1.1. Cheltuieli de personal16.49439.71023.216240,7
    1.2. Cheltuieli materiale4.1004.530430110,5
    2. Cheltuieli de capital9.640--9.640-
    I. Cheltuieli pentru acţiuni economice        
    AGRICULTURĂ, MEDIU ÎNCONJURĂTOR, APE2.119.000300.000-1.819.00014,1
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente2.119.000300.000-1.819.00014,1
    1.1. Subvenţii şi transferuri2.119.000300.000-1.819.00014,1
    Diferenţe de preţ2.119.000300.000-1.819.00014,1
    CHELTUIELI BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE
    CHELTUIELI PENTRU PUTEREA ŞI ADMINISTRAŢIA DE STAT        
    A. Cheltuieli curente2.139.594344.240-1.795.35416,1
    CHELTUIELI DE PERSONAL16.49439.71023.216240,7
    -Cheltuieli cu salariile10.84824.82013.972228,8
    -Impozitul pe salarii1.7363.9722.236228,8
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.6365.7584.122351,9
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj274760486277,4
    -Deplasări, detaşări, transferări2.0004.4002.400220,0
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.1004.530430110,5
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.0003.0001.000150,0
    -Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.000550-45055,0
    -Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament10030-7030,0
    -Reparaţii curente500500-100,0
    -Cărţi şi publicaţii200200-100,0
    -Alte cheltuieli300250-5083,3
    SUBVENŢII2.119.000300.000-1.819.00014,1
   +  Anexa 6/05DEPARTAMENTUL TURISMULUIBUGETULPE ANUL 1991
                 
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL28.98246.05017.068158,9
    1. Cheltuieli curente28.98246.05017.068158,9
    1.1. Cheltuieli de personal22.36238.93016.568174,1
    1.2. Cheltuieli materiale4.8207.1202.300147,7
    1.3. Subvenţii şi transferuri1.800--1.800-
    din care:        
    -Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife1.800--1.800-
    I. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII EXECUTIVE        
    a)Ministere şi celelalte organe centrale28.98246.05017.068158,9
    1. Cheltuieli curente28.98246.05017.068158,9
    1.1. Cheltuieli de personal22.36238.93016.568174,1
    1.2. Cheltuieli materiale4.8207.1202.300147,7
    1.3. Subvenţii şi transferuri1.800--1.800-
    CHELTUIELILE BUGETA RE DETALIATE PE ARTICOLE
    A. Cheltuieli curente28.98246.05017.068158,9
    CHELTUIELI DE PERSONAL22.36238.93016.568174,1
    -Cheltuieli cu salariile13.13718.3705.233139,8
    -Impozitul pe salarii2.1022.940838139,9
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.9814.2602.279215,0
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj337585248173,6
    -Deplasări, detaşări, transferări4.80512.7757.970265,9
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.8207.1202.300147,7
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.7003.0001.300176,5
    -Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.5002.5001.000166,7
    -Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament120120-100,0
    -Reparaţii curente500500-100,0
    -Cărţi şi publicaţii300300-100,0
    -Alte cheltuieli700700-100,0
    SUBVENŢII1.800--1.800-
   +  Anexa 6/06MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,TRANSPORTURILOR ŞI AMENAJĂRIITERITORIULUIBUGETULPE ANUL 1991
                 
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL11.118.16315.007.1263.888.963135,0
    1. Cheltuieli curente3.624.49912.864.1269.239.627354,9
    1.1. Cheltuieli de personal1.597.4823.843.1852.245.703240,6
    1.2. Cheltuieli materiale1.843.7723.420.6411.576.869185,5
    1.3. Subvenţii şi transferuri183.2455.600.3005.417.055-
    din care:        
    -Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife183.0005.600.0005.417.000-
    -Subvenţii pentru instituţiile publice24530055122,4
    2. Cheltuieli de capital7.493.6642.143.000-5.350.66428,6
    I. Cheltuieli cu caracter social534.930956.300421.370178,8
    1. Cheltuieli curente534.930917.300382.370171,5
    1.1. Cheltuieli de personal387.500719.600332.100185,7
    1.2. Cheltuieli materiale147.185194.40050.215134,1
    1.3. Subvenţii şi transferuri24530055122,4
    2. Cheltuieli de capital-39.00039.000-
    A. Sănătate534.685956.000421.315178,8
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente534.685917.000382.315171,5
    1.1. Cheltuieli de personal387.500700.600332.100185,7
    1.2. Cheltuieli materiale147.185197.40050.215134,1
    2. Cheltuieli de capital-39.00039.000-
    a) Dispensare247.185411.400164.215166,4
    b) Spitale236.000420.000184.000178,0
    c) Centre de recoltare şi conservare a sîngelui8001.300500162,5
    d) Staţii de salvare2.3003.8001.500165,7
    e) Alte instituţii şi acţiuni economice48.400119.50071.100246,9
    B. Cultură şi artă24530055122,4
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente24530055122,4
    1.1. Subvenţii şi transferuri24530055122,4
    a) Muzee24530055122,4
    II. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII EXECUTIVE        
    a) Ministere şi celelalte organe centrale154.659191.98037.321124,1
    1. Cheltuieli curente151.659191.98040.321126,6
    1.1. Cheltuieli de personal99.356150.56851.212151,5
    1.2. Cheltuieli materiale26.50341.41214.909156,3
    1.3. Subvenţii şi transferuri25.800--25.800-
    2. Cheltuieli de capital3.000--3.000-
    III. Cheltuieli pentru acţiuni economice10.428.57413.858.8463.430.272132,9
    1. Cheltuieli curente2.937.91011.754.8468.816.936400,1
    1.1. Cheltuieli de personal1.110.6262.973.0171.862.391267,7
    1.2. Cheltuieli materiale1.670.0843.181.8291.511.745190,5
    1.3. Subvenţii şi transferuri157.2005.600.0005.442.800-
    2. Cheltuieli de capital7.490.6642.104.000-5.386.66428,1
    A. Cercetare ştiinţifică65.000--65.000-
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente65.000--65.000-
    1.1. Cheltuieli materiale65.000--65.000-
    a)Obiective, teme de cercetare şi cercetări complexe65.000--65.000-
    B. Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi2.0004.0002.000200,0
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente2.0004.0002.000200,0
    1.1. Cheltuieli materiale2.0004.0002.000200,0
    C. Industrie extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei20.500--20.500-
    din acestea:        
    2. Cheltuieli de capital20.500--20.500-
    D. Transporturi10.277.89413.742.7463.464.852133,7
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente2.865.63811.742.7468.877.108409,8
    1.1. Cheltuieli de personal1.110.6262.964.9171.854.291267,0
    1.2. Cheltuieli materiale1.598.4123.177.8291.579.417198,8
    1.3. Subvenţii şi transferuri156.6005.600.0005.443.400-
    2. Cheltuieli de capital7.412.2562.000.000-5.412.25627,0
    a)Aviaţia civilă392.680953.560560.880242,8
    b)Navigaţia civilă398.476857.746459.270215,3
    c)Metrologie, supravegherea fabricaţiei şi reparaţii de aeronave5.16523.44018.275453,8
    d)Drumuri şi poduri1.912.7174.308.0002.395.283225,2
    e)Transport feroviar (metrou)156.6001.100.000943.400-
    f)Comunicaţii        
    g)Alte cheltuieli în domeniul transporturilor conform anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.149/1990   4.500.0004.500.000-
    h)Alte instituţii şi acţiuni economice7.412.2562.000.000-5.412.25627,0
    E. Alte acţiuni economice63.180112.10048.920177,4
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente5.2728.1002.828153,6
    1.1. Cheltuieli de personal-8.1008.100-
    1.2. Cheltuieli materiale4.672--4.672-
    1.3. Subvenţii şi transferuri600--600-
    2. Cheltuieli de capital57.908104.00046.092179,6
    a)Rezerva de stat şi de mobilizare57.908104.00046.092179,6
    b)Alte cheltuieli pentru acţiuni economice6001.200600200,0
    c)Alte cheltuieli pentru rezerva de stat4.6726.9002.228147,7
    CHELTUIELILE BUGET ARE DETALIATE PE ARTICOLE
    SĂNĂTATE        
    A. Cheltuieli curente534.685917.000382.315171,5
    CHELTUIELI DE PERSONAL387.500719.600332.100185,7
    -Cheltuieli cu salariile301.700508.300206.600168,5
    -Impozitul pe salarii40.80076.10035.300186,5
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat40.500117.50077.000290,1
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj4.20015.10010.900359,5
    -Deplasări, detaşări, transferări3002.6002.300-
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII147.185197.40050.215134,1
    -Hrană34.10050.30016.200147,5
    -Medicamente şi materiale sanitare55.60072.00016.400129,5
    -Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament8.50012.0003.500141,2
    -Drepturi cu caracter social6002.5001.900416,7
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie22.58524.0001.415106,3
    -Materiale şi prestări servicii8.50011.0002.500129,4
    -Reparaţii curente14.90021.0006.100140,9
    -Reparaţii capitale-1.4001.400-
    -Cărţi şi publicaţii100200100200,0
    -Alte cheltuieli2.3003.000700130,4
    CULTURĂ ŞI ARTĂ        
    SUBVENŢII24530055122,4
    CHELTUIELI PENTRU PUTEREA ŞI ADMINISTRAŢIA DE STAT        
    A. Cheltuieli curente151.659191.98040.321126,6
    CHELTUIELI DE PERSONAL100.120150.56850.448150,4
    -Cheltuieli cu salariile71.64296.26424.622134,4
    -Impozitul pe salarii11.46215.4013.939134,4
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat10.85322.33511.482205,8
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.8133.0781.265169,8
    -Deplasări, detaşări, transferări4.35013.4609.110309,4
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII25.73941.41215.673160,9
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie18.77831.10412.326165,3
    -Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional2.2003.9481.748179,4
    -Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament7501.374624183,2
    -Reparaţii capitale9001.330430147,8
    -Cărţi şi publicaţii4531.413960311,9
    -Alte cheltuieli2.6582.243-41584,4
    SUBVENŢII25.800*)-25.800-
    CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ        
    A. Cheltuieli curente65.000--65.000-
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII65.000--65.000-
    -Alte cheltuieli65.000--65.000-
    PROSPECŢIUNI ŞI LUCRĂRI GEOLOGICE DE CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI DE ZĂCĂMINTE NOI        
    A. Cheltuieli curente2.0004.0002.000200,0
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.0004.0002.000200,0
    -Alte cheltuieli2.0004.0002.000200,0
    TRANSPORTURI        
    A. Cheltuieli curente2.865.63811.742.7468.877.108409,8
    CHELTUIELI DE PERSONAL1.110.6262.964.9171.854.291267,0
    -Cheltuieli cu salariile822.3342.155.3131.332.979262,1
    -Impozitul pe salarii135.742302.500166.758222,8
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat134.250437.900303.650326,2
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj18.30069.20450.904378,2
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.598.4123.177.8291.579.417198,8
    -Hrană19.69746.74027.043237,3
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie84.285235.900151.615279,9
    -Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional77.434154.86877.434200,0
    -Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament54.166100.20046.034184,9
    -Reparaţii curente844.6651.646.621801.956194,9
    -Reparaţii capitale496.716950.000453.284191,3
    -Cărţi şi publicaţii257500243194,6
    -Alte cheltuieli21.19243.00021.808202,9
    SUBVENŢII156.6005.600.0005.443.400-
    CHELTUIELI PENTRU ALTE ACŢIUNI5.2728.1002.828153,6
    CHELTUIELI DE PERSONAL5.2728.1002.828153,6
    -Cheltuieli cu salariile3.3004.9001.600148,5
    -Impozitul pe salarii550800250145,5
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat7001.000300142,9
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj12220078163,9
    -Deplasări, detaşări, transferări6001.200600200,0
  Notă *) Creditele aferente cotizaţiilor şi contribuţiilor la organismele internaţionale se vor deschide pe măsura aprobării lor; pentru anul 1991 fondurile pentru finanţarea obiectivelor şi temelor de cercetare ştiinţifică s-au cuprins în proiectul de buget al Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei.MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,TRANSPORTULUI ŞI AMENAJĂRIITERITORIULUIMUZEE
           
    - mii lei -
    DENUMIREA INSTITUŢIEI   Propuneri 1991  
    Venituri propriiTransferuri de la bugetul administraţiei centraleCheltuieli (1+2)
    0123
    Departamentul transporturilor      
    Muzeul transporturilor100300400
   +  Anexa 6/07MINISTERUL MEDIULUIBUGETULPE ANUL 1991
                 
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL4.311.9763.235.9201.076.05675,0
    1. Cheltuieli curente1.164.0411.135.920-28.12197,6
    1.1. Cheltuieli de personal725.360708.460-16.90097,7
    1.2. Cheltuieli materiale431.348427.460-3.88899,1
    1.3. Subvenţii şi transferuri7.333--7.333-
    din care:        
    - Transferuri7.333--7.333-
    2. Cheltuieli de capital3.147.9352.100.000-1.047.93566,7
    I. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    A. Cheltuieli pentru organele puterii executive        
    a)Ministere şi celelalte organe centrale50.13367.22017.087134,1
    1. Cheltuieli curente50.13367.22017.087134,1
    1.1. Cheltuieli de personal35.33057.46022.130162,6
    1.2. Cheltuieli materiale7.4709.7602.290130,6
    1.3. Subvenţii şi transferuri7.333--7.333-
    II. Cheltuieli pentru acţiuni economice4.261.8433.168.700-1.093.14374,3
    1. Cheltuieli curente1.113.9081.068.700-45.20895,9
    1.1. Cheltuieli de personal690.030651.000-39.03094,3
    1.2. Cheltuieli materiale423.878417.700-6.17898,5
    2. Cheltuieli de capital3.147.9352.100.000-1.047.93566,7
    A. Agricultură, mediu înconjurător, ape4.056.2653.130.000-926.26577,2
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente908.3301.030.000121.670113,4
    1.1. Cheltuieli de personal690.030651.000-39.03094,3
    1.2. Cheltuieli materiale218.300379.000160.700173,6
    2. Cheltuieli de capital3.147.9352.100.000-1.047.93566,7
    a)Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi gheţurilor6.0006.000-100,0
    b)Silvicultura939.800--939.800-
    c)Activitatea de gospodărire a apelor2.757.4652.210.000-547.46580,1
    d)Mediul înconjurător353.000804.000451.000227,8
    e)Meteorologie - hidrologie-110.000110.000-
    B. Cercetare ştiinţifică175.578--175.578-
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente175.578--175.578-
    1.1. Cheltuieli materiale175.578--175 578-
    a)Obiective, teme de cercetare şi cercetări complexe175.578--175.578-
    C. Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi30.00038.7008.700129,0
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente30.00038.7008.700129,0
    1.1. Cheltuieli materiale30.00038.7008.700129,0
    CHELTUIELILE BUGE TARE DETALIATE PE ARTICOLE
    CHELTUIELI PENTRU AGRICULTURĂ, MEDIU ÎNCONJURĂTOR, APE        
    A. Cheltuieli curente908.3301.030.000121.670113,4
    CHELTUIELI DE PERSONAL690.030651.000-39.03094,3
    -Cheltuieli cu salariile500.000460.000-40.00092,0
    -Impozitul pe salarii86.53067.000-19.53077,4
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat83.40082.000-1.40098,3
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj5.20012.0006.800230,8
    -Deplasări, detaşări, transferări14.90030.00015.100201,3
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII218.300379.000160.700173,6
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie19.50040.00020.500205,1
    -Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional169.850315.300145.450185,6
    -Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.3002.550250110,9
    -Reparaţii curente5.2006.000800115,4
    -Cărţi şi publicaţii150150-100,0
    -Alte cheltuieli21.30015.000-6.30070,4
    CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII EXECUTIVE        
    A. Cheltuieli curente50.13367.22017.087134,1
    CHELTUIELI DE PERSONAL35.33057.46022.130162,6
    -Cheltuieli cu salariile23.45133.51010.059142,9
    -Impozitul pe salarii3.7525.3301.578142,1
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.5377.6004.063214,9
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj5901.120530189,8
    -Deplasări, detaşări, transferări4.0009.9005.900247,5
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII7.4709.7602.290130,6
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie6.2008.1901.990132,1
    -Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament200200-100,0
    -Reparaţii curente170170-100,0
    -Cărţi şi publicaţii300400100133,3
    -Alte cheltuieli600800200133,3
    SUBVENŢII (TRANSFERURI)7.333--7.333-
    CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ        
    A. Cheltuieli curente175.578*)-175.578-
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII        
    -Alte cheltuieli175.578--175.578-
    PROSPECŢIUNI ŞI LUCRĂRI GEOLOGICE DE CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI DE ZĂCĂMINTE NOI        
    A. Cheltuieli curente30.00038.7008.700129,0
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII30.00038.7008.700129,0
    -Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional30.00038.7008.700129,0
  ------------------ Notă *) Pentru anul 1991 fondurile s-au cuprins în proiectul de buget al Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei.
   +  Anexa 6/08MINISTERUL CULTURIIBUGETULPE ANUL 1991
                 
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL798.8531.334.126535.273167,0
    1. Cheltuieli curente553.328855.126301.798154,5
    1.1. Cheltuieli de personal39.638123.43683.798311,4
    1.2. Cheltuieli materiale327.907433.09060.183116,1
    1.3. Subvenţii şi transferuri140.783298.600157.817212,1
    din care:        
    - subvenţii pentru instituţiile publice140.783298.600157.817212,1
    2. Cheltuieli de capital245.525479.000233.475195,1
    I. Cheltuieli cu caracter social        
    A. Cultură şi artă768.6961.291.936523.240168,1
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente523.171812.936289.765155,4
    1.1. Cheltuieli de personal22.80086.73663.936380,4
    1.2. Cheltuieli materiale364.571427.60063.029117,3
    1.3. Subvenţii şi transferuri135.800298.600162.800219,9
    2. Cheltuieli de capital245.525479.000233.475195,1
    a)Biblioteci naţionale, universitare25.90044.82218.922173,0
    b)Muzee53.05080.00026.950150,8
    c)Teatre şi instituţii muzicale82.700141.20058.500170,7
    d)Alte instituţii şi acţiuni de cultură şi artă607.0461.026.014418.968169,0
    II. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    A. Cheltuieli pentru organele puterii executive        
    din acestea:        
    a)Ministere şi celelalte organe centrale21.10042.19021.090199,0
    1. Cheltuieli curente21.10042.19021.090199,0
    1.1. Cheltuieli de personal16.05036.70020.650228,7
    1.2. Cheltuieli materiale5.0505.490440108,7
    III. Cheltuieli pentru acţiuni economice9.057--9.057-
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente9.057--9.057-
    1.1. Cheltuieli de personal788--788-
    1.2. Cheltuieli materiale3.286--3.286-
    1.3. Subvenţii şi transferuri4.983--4.983-
    A. Cercetare ştiinţifică4.074--4.074-
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente4.074--4.074-
    1.1. Cheltuieli de personal788--788-
    1.2. Cheltuieli materiale3.286--3.286-
    a)Obiective, teme de cercetare şi cercetări complexe2.400--2.400-
    b)Unităţi de cercetare1.674--1.674-
    B. Alte acţiuni economice4.983--4.983-
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente4.983--4.983-
    1.1. Subvenţii şi transferuri4.983--4.983-
    a)Alte cheltuieli pentru acţiuni economice4.983--4.983-
    CHELTUIELI BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE
    CULTURĂ ŞI ARTĂ        
    A. Cheltuieli curente523.171812.936289.765155,4
    CHELTUIELI DE PERSONAL22.80086.73663.936380,4
    -Cheltuieli cu salariile17.60061.17643.576347,6
    -Impozitul pe salarii2.6009.1776.577353,0
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.60014.07011.470541.1
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj-2.3132.313-
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII364.571427.60063.029117,3
    -Reparaţii curente1.3001.300-100,0
    -Reparaţii capitale196.000300.000104.000153,1
    -Cărţi şi publicaţii1.9002.800900147,4
    -Alte cheltuieli165.371123.500-41.87174,7
    SUBVENŢII135.800298.600162.800219,9
    CHELTUIELI PENTRU PUTEREA ŞI ADMINISTRAŢIA DE STAT        
    A. Cheltuieli curente21.10042.19021.090199,9
    CHELTUIELI DE PERSONAL16.05036.70020.650228,7
    -Cheltuieli cu salariile11.26823.72512.457210,5
    -Impozitul pe salarii1.8033.7931.990210,4
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.6995.4993.800323,7
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj280752472268,6
    -Deplasări, detaşări, transferări1.0002.9311.931293,1
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.0505.490440108,7
    -Reparaţii curente150150   100,0
    -Alte cheltuieli4.9005.340440109,0
    CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ        
    A. Cheltuieli curente4.074--4.074-
    CHELTUIELI DE PERSONAL788--788-
    -Cheltuieli cu salariile584--584-
    -Impozitul pe salarii82--82-
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat        
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj15--15-
    -Deplasări, detaşări, transferări20--20-
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.286--3.286-
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie293--293-
    -Reparaţii curente60--60-
    -Cărţi şi publicaţii162--162-
    -Alte cheltuieli*)2.771--2.771-
    din care:        
    -obiective şi teme de cercetare2.400--2.400-
    CHELTUIELI PENTRU ALTE ACŢIUNI ECONOMICE        
    A. Cheltuieli curente4.983-4.983-
    SUBVENŢII4.983-4.983-
  Notă *) Pentru anul 1991 propunerile de fonduri s-au cuprins în proiectul de buget al Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei.TEATRE ŞI INSTITUŢII MUZICALE LA MINISTERUL CULTURII
             
    - mii lei -
        Propuneri 1991  
    DENUMIREA INSTITUŢIEIVenituri propriiSubvenţie de la bugetul administraţiei centrale de statCheltuieli (1+2)
    0123
    TOTAL TEATRE ŞI INSTITUŢII MUZICALE36.300141.200177.500
    1.Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" Bucureşti6.60017.10023.700
    2.Teatrul Naţional "Tîrgu Mureş"2.1007.1009.200
    3.Teatrul Naţional Craiova2.5005.7008.200
    4.Teatrul Naţional "V. Alecsandri" Iaşi1.4009.30010.700
    5.Teatrul Maghiar Cluj1.0005.0006.000
    6.Teatrul Naţional "Matei Millo" Timişoara1.0003.7004.700
    7.Teatrul Naţional Cluj1.4004.8006.200
    8.Teatrul "Masca"1.0001.9002.900
    9.Teatrul "Excelsior"8001.8002.600
    10.Teatrul "Emil Botta"8002.3003.100
    11.Opera Română Bucureşti2.30022.50024.800
    12.Opera Română Timişoara2.0008.50010.500
    13.Opera Română Iaşi1.3008.6009.900
    14.Opera Română Cluj1.2009.20010.400
    15.Opera Maghiară Cluj1.2006.9008.100
    16.Filarmonica "George Enescu" Bucureşti4.2007.90012.100
    17.Teatrul de Operetă Bucureşti1.0009.40010.400
    18.Ansamblul artistic al tineretului4.5009.50014.000
  MUZEE LA MINISTERUL CULTURII
             
          - mii lei -
        Propuneri 1991  
    DENUMIREA INSTITUŢIEIVenituri propriiSubvenţie de la bugetul administraţiei centrale de statCheltuieli (1+2)
    0123
    TOTAL INSTITUŢII MUZICALE16.77580.00096.775
    1.Muzeul Naţional de Istorie al României2.50012.50015.000
    2.Muzeul Naţional de Artă al României2.00019.00021.000
    3.Muzeul Satului3.0008.40011.400
    4.Muzeul Ţăranului Român50010.00010.500
    5.Muzeul Literaturii Române1.0002.7003.700
    6.Muzeul "Bruckenthal" Sibiu2.2008.60010.800
    7.Muzeul "Peleş" şi laborator Posada4.2757.00011.275
    8.Muzeul Bran1.30011.80013.100
  ALTE INSTITUŢII CARE PRIMESC SUBVENŢII LA MINISTERUL CULTURII
             
    - mii lei -
        Propuneri 1991  
    DENUMIREA INSTITUŢIEIVenituri propriiSubvenţie de la bugetul administraţiei centrale de statCheltuieli (1+2)
    0123
      TOTAL ALTE INSTITUŢII60.00077.400137.400
    1.Oficiul Naţional de Expoziţii7007.4008.100
    2.Studioul de creaţie cinematografică1.00020.00021.000
    3.Trustul "Domus"57.30043.000100.300
    4.Editura "Video"1.0007.0008.000
   +  Anexa 6/09MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ŞI ŞTIINŢEIBUGETULPE ANUL 1991
               
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL21.838.53348.483.947*)26.645.414222,0
    1. Cheltuieli curente21.407.36147.023.64725.616.286219,6
    1.1. Cheltuieli de personal17.803.35636.892.06719.088.711207,2
    1.2. Cheltuieli materiale3.241.1906.985.1803.743.990215,5
    1.3. Subvenţii şi transferuri362.8153.146.4002.783.585867,2
    din care:        
    - Subvenţii pentru instituţiile publice53.31576.70023.385143,8
    - Transferuri309.5003.069.7002.760.200919,8
    2. Cheltuieli de capital431.1721.460.3001.029.128365,5
    I. Cheltuieli cu caracter social21.633.00746.461.19924.828.192214,7
    1. Cheltuieli curente21.234.20745.000.89923.766.692211,9
    1.1. Cheltuieli de personal17.753.40436.754.39919.000.995207,0
    1.2. Cheltuieli materiale3.121.4385.100.1001.978.662163,3
    1.3. Subvenţii şi transferuri359.3653.146.4002.787.035875,5
    2. Cheltuieli de capital398.8001.460.3001.061.500366,2
    A. Învăţămînt21.501.60746.182.40024.680.793214,8
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente21.106.20744.783.40023.677.193212,2
    1.1. Cheltuieli de personal17.716.40436.693.10018.976.696207,1
    1.2. Cheltuieli materiale3.080.3035.020.6001.940.297163,0
    1.3. Subvenţii şi transferuri309.5003.069.7002.760.200991,8
    2. Cheltuieli de capital395.4001.399.0001.003.600353,8
    a)Învăţămînt preşcolar1.650.4003.624.3001.973.900219,6
    b)Învăţămînt primar şi gimnazial11.500.00019.216.9007.716.900167,1
    c)Învăţămînt complementar67.400181.500114.100269,3
    d)Învăţămînt profesional-1.803.7001.803.700-
    e)Învăţămînt liceal3.406.8078.710.5005.303.693255,6
    f)Învăţămînt postliceal15.00046.30031.300308,6
    g)Învăţămînt superior2.200.0005.023.1002.823.100228,3
    h)Învăţămînt pentru copii cu deficienţe800.0002.340.7001.540.700292,5
    i)Case de copii721.0001.891.8001.170.800262,4
    j)Inspectorate şcolare-365.400365.400-
    k)Alte instituţii şi acţiuni de învăţămînt1.141.0002.978.2001.837.200261,0
    B. Cultură şi artă86.400206.999120.599239,6
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente83.000145.69962.699175,5
    1.1. Cheltuieli de personal37.00061.29924.299165,7
    1.2. Cheltuieli materiale41.13579.50038.365193,3
    1.3. Subvenţii şi transferuri4.8654.90035100,7
    2. Cheltuieli de capital3.40061.30057.900180,3
    a)Biblioteci naţionale, universitare42.63570.799**)28.164166,1
    b)Muzee4.8654.90035100,7
    c)Alte instituţii şi acţiuni de cultură şi artă38.900131.300***)92.400337,5
    C. Alte cheltuieli cu caracter social45.00071.80026.800159,5
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente45.00071.80026.800159,5
    1.1. Subvenţii şi transferuri45.00071.80026.800159,5
    - Activitatea sportivă şi de tineret45.00071.80026.800159,5
    II. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    A. Cheltuieli pentru organele puterii executive        
    a)Ministere şi celelalte organe centrale42.21099.88057.670236,6
    1. Cheltuieli curente42.21099.88057.670236,6
    1.1. Cheltuieli de personal34.50083.86849.368243,1
    1.2. Cheltuieli materiale4.26016.01211.752375,9
    1.3. Subvenţii şi transferuri3.450--3.450-
    III. Cheltuieli pentru acţiuni economice        
    A. Cercetare ştiinţifică163.3161.922.868*)1.759.552-
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente130.9441.922.8681.791.924-
    1.1. Cheltuieli de personal15.45253.80038.348348,2
    1.2. Cheltuieli materiale115.4921.869.0681.753.576-
    2. Cheltuieli de capital32.372--32.372-
    a)Obiective, teme de cercetare şi cercetări complexe113.6041.847.404*)1.733.800-
    b)Unităţi de cercetare14.49839.51425.016272,5
    c)Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică35.21435.950736102,1
    CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE  
    ÎNVĂŢĂMÎNT        
    A. Cheltuieli curente21.106.20744.783.40023.677.193212,2
    CHELTUIELI DE PERSONAL17.716.40436.693.10018.976.696207,1
    - Cheltuieli cu salariile13.597.10426.201.80012.604.696192,7
    - Impozitul pe salarii1.963.6003.874.8001.911.200197,3
    - Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.953.7005.864.0003.910.300300,1
    - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj202.000752.500550.500372,5
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.080.3035.020.6001.940.297163,0
    - Hrană436.300980.200543.900224,6
    - Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.168.3001.338.200169.900114,5
    - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament267.500604.300336.800225,9
    - Reparaţii curente506.100839.500333.400165,8
    - Reparaţii capitale-518.000518.000-
    - Alte cheltuieli702.103740.40038.297105,4
    TRANSFERURI309.5003.069.7002.760.200991,8
    CULTURĂ ŞI ARTĂ        
    A. Cheltuieli curente83.000145.69962.699175,5
    CHELTUIELI DE PERSONAL37.00061.29924.299165,7
    - Cheltuieli cu salariile28.46743.59115.124153,1
    - Impozitul pe salarii4.2776.5392.262152,9
    - Contribuţii pentru asigurări sociale de stat4.25610.0265.770235,6
    - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj-1.1431.143-
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII41.13579.50038.365193,3
    - Reparaţii curente1.732620-1.11235,8
    - Reparaţii capitale35.50070.00034.500197,2
    - Cărţi şi publicaţii3.9036.1002.197156,3
    - Alte cheltuieli-2.7802.780-
    SUBVENŢII4.8654.90035100,7
    ALTE CHELTUIELI CU CARACTER SOCIAL        
    A. Cheltuieli curente45.00071.80026.800159,5
    SUBVENŢII45.00071.80026.800159,5
    CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII EXECUTIVE        
    A. Cheltuieli curente42.21099.88057.670236,6
    CHELTUIELI DE PERSONAL34.50083.86849.368243,1
    - Cheltuieli cu salariile24.32153.94329.622221,8
    - Impozitul pe salarii3.8918.5154.624218,8
    - Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.66812.3568.688336,8
    - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj6201.8151.195292,7
    - Deplasări, detaşări, transferări2.0007.2395.239362,0
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.26016.01211.752375,9
    - Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.2503.6431.393161,9
    - Reparaţii curente5001.300800260,0
    - Reparaţii capitale250--250-
    - Alte cheltuieli1.26011.0699.809878,5
    SUBVENŢII3.450--3.450-
    CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ        
    A. Cheltuieli curente130.9441.922.8681.791.924-
    CHELTUIELI DE PERSONAL15.45253.80038.348348,2
    - Cheltuieli cu salariile12.14438.88726.743320,2
    - Impozitul pe salarii1.5605.7174.157366,5
    - Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.5728.2906.718527,3
    - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj176906730514,8
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII115.4921.869.0681.753.576-
    - Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2331.9511.718837,3
    - Reparaţii curente4451.365920306,7
    - Cărţi şi publicaţii33710677-
    - Alte cheltuieli114.7811.865.0421.750.261-
    din care:        
    - Obiective, teme de cercetare şi cercetări complexe113.6041.847.404****)1.733.800-
  *)Inclusiv Institutul Naţional de Informare şi Documentare.**)Din care 3.000 lei UNESCO.***)Cuprinde şi reparaţia capitală în suma de 4,0 mil. lei la Muzeul "Grigore Antipa".****)Potrivit competenţelor Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei, de administrare a fondurilor pentru cercetare ştiinţifică, în proiectul de buget pe anul 1991 s-au cuprins sumele necesare pentru finanţarea cercetărilor de interes naţional, intersectorial, interdepartamental, cu caracter fundamental din domeniul tehnic, precum şi pentru programele aprobate.MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ŞI ŞTIINŢEIMUZEE
    - mii lei -
        Propuneri 1991  
    DENUMIREA INSTITUŢIEIVenituri propriiSubvenţie de la bugetul administraţiei centrale de statCheltuieli (1+2)
    0123
    Muzeul "Grigore Antipa"1.3004.9006.200
   +  Anexa 6/10MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIBUGETUL PE ANUL 1991
               
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL22.920.74536.753.06413.832.319160,3
    1. Cheltuieli curente21.605.62035.241.42413.635.804163,1
    1.1. Cheltuieli de personal13.794.81324.951.06411.156.251180,8
    1.2. Cheltuieli materiale7.779.84210.235.0602.455.218131,5
    1.3. Subvenţii şi transferuri30.96555.30024.335178,5
    din care:        
    - Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife-55.00055.000-
    - Transferuri30.965300-30.6651,0
    2. Cheltuieli de capital1.315.1251.511.640196.515114,9
    I. Cheltuieli cu caracter social        
    A. Sănătate22.721.30736.613.70013.892.393161,1
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente21.428.28235.120.70013.692.418163,9
    1.1. Cheltuieli de personal13.761.30024.896.10011.134.800180,9
    1.2. Cheltuieli materiale7.666.98210.224.6002.557.618133,3
    2. Cheltuieli de capital1.293.0251.493.000199.975115,5
    a)Dispensare6.185.40010.000.0003.814.600161,7
    b)Spitale12.739.98221.248.7008.508.718166,7
    c)Sanatorii, preventorii şi dispensare cu staţionar TBC212.700360.000147.300169,2
    d)Creşe553.000930.000377.000168,2
    e)Leagăne de copii446.700760.000313.300170,1
    f)Centre de recoltare şi conservare a sîngelui193.500325.000131.500168,0
    g)Staţii de salvare638.1001.070.000431.900167,7
    h)Alte instituţii şi acţiuni economice1.751.9251.920.000168.075109,6
    II. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    A. Cheltuieli pentru organele puterii executive        
    a)Ministere şi celelalte organe centrale48.56532.120-16.44566,1
    1. Cheltuieli curente48.56532.120-16.44566,1
    1.1. Cheltuieli de personal13.85026.96013.110194,6
    1.2. Cheltuieli materiale3.7504.8601.110129,6
    1.3. Subvenţii şi transferuri30.965300-30.6651,0
    III. Cheltuieli pentru acţiuni economice133.23390.840-42.39342,4
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente111.13372.200-38.93364,9
    1.1. Cheltuieli de personal9.06317.2008.137189,7
    1.2. Cheltuieli materiale102.070--102.070-
    1.3. Subvenţii şi transferuri-55.00055.000-
    2. Cheltuieli de capital22.10018.640-3.46084,3
    A. Cercetare ştiinţifică98.772--98.772-
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente98.772--98.772-
    1.1. Cheltuieli materiale98.772--98.772-
    a)Obiective, teme de cercetare şi cercetări complexe98.772--98.772-
    B. Alte subramuri ale industriei-55.00055.000-
    1. Cheltuieli curente-55.00055.000-
    1.1. Subvenţii şi transferuri-55.00055.000-
    a)Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ (proteze ortopedice)-55.00055.000-
    C. Alte acţiuni economice34.46135.8401.379104,0
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente12.36117.2004.839139,1
    1.1. Cheltuieli de personal9.06317.2008.137189,8
    1.2. Cheltuieli materiale3.298--3.298-
    2. Cheltuieli de capital22.10018.640-3.46084,3
    a)Rezerva de stat şi de mobilizare22.10018.640-3.46084,3
    b)Alte cheltuieli pentru rezerva de stat12.36117.2004.839139,1
    IV. Cheltuieli pentru alte acţiuni17.64016.404-1.23692,9
    1. Cheltuieli curente17.64016.404-1.23692,9
    1.1. Cheltuieli de personal10.60010.804204101,9
    1.2. Cheltuieli materiale7.0405.600-1.44079,5
    a)Centre şi oficii de calcul17.64016.404-1.23692,9
  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE
               
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    SĂNĂTATE        
    A. Cheltuieli curente21.428.28235.120.70013.692.418163,9
    CHELTUIELI DE PERSONAL13.761.30024.896.10011.134.800180,9
    -Cheltuieli cu salariile10.400.60017.542.6007.142.000168,7
    -Impozitul pe salarii1.564.5002.631.4001.066.900168,2
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.559.5004.034.8002.475.300258,7
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj149.500493.200343.700329,9
    -Deplasări, detaşări, transferări87.200194.100106.900222,5
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII7.666.98210.224.6002.557.618133,3
    - Hrană1.574.8002.517.000942.200159,8
    - Medicamente şi materiale sanitare3.058.5003.908.500850.000127,8
    - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament470.900547.20076.300116,2
    - Drepturi cu caracter social23.30052.20028.900224,0
    - Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.347.3821.794.500447.118133,2
    - Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional440.600539.50098.900122,4
    - Reparaţii curente493.200503.40010.200102,1
    - Reparaţii capitale156.300248.50092.200159,0
    - Cărţi şi publicaţii4.9005.800900118,4
    - Alte cheltuieli97.100108.00010.900111,2
    CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII EXECUTIVE        
    A. Cheltuieli curente48.56532.120-16.44566,1
    CHELTUIELI DE PERSONAL13.85026.96013.110194,6
    -Cheltuieli cu salariile9.91818.0308.112181,9
    -Impozitul pe salarii1.5872.8861.299181,8
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.4954.1762.681279,3
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj250563313225,2
    -Deplasări, detaşări, transferări6001.305705217,5
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.7504.8601.110129,6
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie3.0003.600600120,0
    -Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament-100100-
    -Reparaţii curente500700200140,0
    -Cărţi şi publicaţii5050--
    -Alte cheltuieli200410210205,0
    SUBVENŢII (transferuri)30.965300-30.6651,0
    CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ        
    A. Cheltuieli curente98.772--98.772-
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII98.772--98.772-
    - Alte cheltuieli98.772*)--98.772-
    CHELTUIELI PENTRU ALTE ACŢIUNI ECONOMICE        
    A. Cheltuieli curente12.36117.2004.839139,1
    CHELTUIELI DE PERSONAL9.06317.2008.137189,8
    -Cheltuieli cu salariile7.00612.3005.294175,6
    -Impozitul pe salarii1.0512.000949190,3
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.0062.9001.894288,3
  -------------------------- Notă *) Obiective şi teme de cercetare.Pentru anul 1991 propunerile de fonduri s-au cuprins în proiectul de buget al Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei.
   +  Anexa 6/11MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUIBUGETUL CHELTUIELILORPE ANUL 1991
               
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL517.3001.027.040509.740198,5
    1. Cheltuieli curente397.300932.040534.740234,6
    1.1. Cheltuieli de personal-23.44023.440-
    1.2. Cheltuieli materiale50.300154.900104.600307,9
    1.3. Subvenţii şi transferuri347.000753.700406.700217,2
    din care:        
    - Subvenţii pentru instituţiile publice347.000753.700406.700217,2
    2. Cheltuieli de capital120.00095.000-25.00079,1
    I. Cheltuieli cu caracter social        
    A. Alte cheltuieli cu caracter social517.000998.770481.700193,2
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente397.000903.700506.700227,6
    1.1. Cheltuieli materiale50.000150.000100.000300,0
    1.2. Subvenţii şi transferuri347.000753.700406.700217,2
    - Subvenţii pentru instituţiile publice347.000753.700406.700217,2
    2. Cheltuieli de capital120.00095.000-25.00079,1
    II. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    A. Cheltuieli pentru organele puterii executive        
    din acestea:        
    a)Ministere şi celelalte organe centrale-28.34028.340-
    1. Cheltuieli curente-28.34028.340-
    1.1. Cheltuieli de personal-23.44023.440-
    1.2. Cheltuieli materiale-4.9004.900-
    III. Cheltuieli pentru acţiuni economice        
    A. Cercetare ştiinţifică300*)-**)-300-
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente300*)--300-
    1.1. Cheltuieli materiale300--300-
    a)Obiective, teme de cercetare şi cercetări complexe300--300-
  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE
               
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    I. Cheltuieli cu caracter social        
    A. Alte cheltuieli cu caracter social        
    CHELTUIELI CURENTE397.000903.700506.700227,6
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII50.000150.000100.000300,0
    - Reparaţii capitale50.000150.000100.000300,0
    SUBVENŢII347.000753.700406.700217,2
    II. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    A. Cheltuieli pentru organele puterii executive        
    a)Ministere şi celelalte organe centrale        
    CHELTUIELI CURENTE-28.34028.340-
    CHELTUIELI DE PERSONAL-23.44023.440-
    - Cheltuieli cu salariile-14.76014.760-
    - Impozitul pe salarii-2.3602.360-
    - Contribuţii pentru asigurări sociale de stat-3.4203.420-
    - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj-480480-
    - Deplasări, detaşări, transferări-2.4202.420-
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII-4.9004.900-
    - Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie-3.2003.200-
    - Reparaţii curente-500500-
    - Materiale şi prestări servicii-300300-
    - Obiecte de inventar-200200-
    - Cărţi şi publicaţii-150150-
    - Alte cheltuieli-550550-
    III. Cheltuieli pentru acţiuni economice        
    A. Cercetare ştiinţifică CHELTUIELI CURENTE300 300- --300 -300- -
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII300--300-
    - Alte cheltuieli300--300-
  Notă *) Centrul de cercetare pentru probleme de tineret s-a înfiinţat la data de 01.10.1990. Notă **) Pentru anul 1991 fondurile de cercetare au fost cuprinse în bugetul Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei.
   +  Anexa 6/12MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALEBUGETUL CHELTUIELILORPE ANUL 1991
               
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL24.372.08231.485.8127.113.730129,2
    1. Cheltuieli curente24.299.08231.017.8126.718.730127,7
    1.1. Cheltuieli de personal268.1741.219.925951.751454,9
    1.2. Cheltuieli materiale327.704590.351262.647180,1
    1.3. Subvenţii, transferuri şi cheltuieli diverse23.703.20429.207.5365.504.332123,2
    2. Cheltuieli de capital73.000468.000395.000641,1
    I. Cheltuieli cu caracter social24.261.20030.916.8426.655.642127,4
    1. Cheltuieli curente24.188.20030.448.8426.260.642125,9
    1.1. Cheltuieli de personal205.900695.014489.114337,5
    1.2. Cheltuieli materiale306.600546.292239.692178,2
    1.3. Subvenţii, transferuri şi cheltuieli diverse23.675.70029.207.5365.531.836123,4
    2. Cheltuieli de capital73.000468.000395.000641,1
    A. Învăţămînt416.6001.094.600678.000262,7
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente358.6001.094.600678.000305,2
    1.1. Cheltuieli de personal151.300622.100470.800411,2
    1.2. Cheltuieli materiale207.300472.500265.200227,9
    2. Cheltuieli de capital58.000--58.000-
    a)Unităţi de învăţămînt pentru copii cu deficienţe358.3001.094.100735.800305,4
    b)Alte instituţii şi acţiuni de învăţămînt*)58.300500-57.8000,9
    B. Sănătate31.00062.50031.500201,6
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente29.00044.50015.500153,4
    1.1. Cheltuieli de personal19.00033.10014.100174,2
    1.2. Cheltuieli materiale10.00011.4001.400114,0
    2. Cheltuieli de capital2.00018.00016.000900,0
    a)Spitale urbane şi spitale clinici29.00044.50015.500153,4
    b)Alte instituţii şi acţiuni economice2.00018.00016.000900,0
    C. Asistenţă socială157.900662.842504.942419,8
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente144.900212.84267.942146,9
    1.1. Cheltuieli de personal35.60039.8144.214111,8
    1.2. Cheltuieli materiale89.30062.392-26.90869,9
    1.3. Subvenţii, transferuri şi cheltuieli diverse20.000110.63690.636553,2
    2. Cheltuieli de capital13.000450.000437.0003461,5
    a)Cămine de bătrîni şi pensionari12.40031.15618.756251,3
    b)Cămine spitale pentru invalizi şi bolnavi cronici1.2002.6501.450220,8
    c)Cămine pentru copii infirmi şi cămine atelier96.40030.490-65.91031,6
    d)Alte acţiuni de asistenţă socială47.900598.546550.6461249,6
    D. Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii23.100.50027.919.5004.819.000120,9
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente23.100.50027.919.5004.819.000120,9
    1.1. Subvenţii, transferuri23.100.50027.919.5004.819.000120,9
    a)Alocaţia de stat pentru copii17.860.00018.572.000712.000104,0
    b)Ajutoare pentru mame cu mulţi copii4.858.0005.130.700272.700105,6
    c)Indemnizaţii de naştere360.500375.00014.500104,0
    d)Ajutoare pentru soţii de militari în termen22.00024.8002.800112,7
    e)Compensaţii pentru majorarea preţurilor şi tarifelor-3.817.0003.817.000-
    E. Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane555.2001.177.400622.200212,1
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente555.2001.177.400622.200212,1
    1.1. Subvenţii, transferuri şi cheltuieli diverse555.2001.177.400622.200212,1
    a)Pensii şi ajutoare I.O.V.R.555.200517.000-38.20093,1
    b)Compensaţii pentru majorarea preţurilor şi tarifelor-660.400660.400-
    II. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    A. Cheltuieli pentru organele puterii executive        
    a)Ministere şi celelalte organe centrale110.882568.970458.088513,1
    1. Cheltuieli curente110.882568.970458.088513,1
    1.1. Cheltuieli de personal62.274524.911462.637842,9
    1.2. Cheltuieli materiale21.10444.05922.955208,7
    1.3. Subvenţii, transferuri şi cheltuieli diverse27.504--27.504-
  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE
                 
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    I. Cheltuieli cu caracter social        
    A. Învăţămînt        
    CHELTUIELI CURENTE358.6001.094.600736.000305,2
    CHELTUIELI DE PERSONAL151.300622.100470.800411,1
    -Cheltuieli cu salariile115.000440.700325.700383,2
    -Impozitul pe salarii17.20068.20051.000396,5
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat17.100102.20085.100597,6
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj2.00011.0009.000550,0
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII207.300472.500265.200227,9
    -Hrană79.700226.700147.000284,4
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie22.90042.20019.300184,3
    -Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament61.60088.30026.700143,3
    -Reparaţii curente33.90043.5009.600128,3
    -Reparaţii capitale-54.00054.000-
    -Alte cheltuieli9.20017.8008.600193,5
    B. Sănătate        
    CHELTUIELI CURENTE29.00044.50015.500153,4
    CHELTUIELI DE PERSONAL19.00033.10014.100174,2
    -Cheltuieli cu salariile14.00021.1007.100150,7
    -Impozitul pe salarii2.1003.3001.200157,1
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.1004.9002.800233,3
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj3002.5002.200833,3
    -Deplasări, detaşări, transferări5001.300800260,0
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII10.00011.4001.400114,0
    -Hrană3.1004.6001.500148,4
    -Medicamente şi materiale sanitare1.9001.500-40079,0
    -Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament600800200133,3
    -Drepturi cu caracter social100400300400,0
    -Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare2.5002.600100104,0
    -Cheltuieli cu caracter funcţional900900-100,0
    -Reparaţii curente900600-30066,7
    C. Cheltuieli pentru asistenţă socială        
    CHELTUIELI CURENTE144.900212.84267.942146,9
    CHELTUIELI DE PERSONAL35.60039.8144.214111,8
    -Cheltuieli cu salariile26.10328.2372.134108,2
    -Impozitul pe salarii4.6504.248-40291,4
    -Contribuţia pentru asigurări sociale de stat4.3636.5142.151149,3
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj484815331168,4
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII89.30062.392-26.90869,9
    -Hrană33.00020.304-12.69661,5
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie7.9004.100-3.80051,9
    -Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament20.00010.400-9.60052,0
    -Reparaţii curente7.0003.500-3.50050,0
    -Reparaţii capitale1.0006.0005.000600,0
    -Drepturi cu caracter social15.00014.900-10099,3
    -Medicamente şi materiale sanitare4744806101,3
    -Alte cheltuieli4.9262.708-2.21855,0
    SUBVENŢII20.000110.63690.636553,2
    D. Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii        
    CHELTUIELI CURENTE23.100.50027.919.5004.819.000120,9
    SUBVENŢII23.100.50027.919.5004.819.000120,9
    E. Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane        
    CHELTUIELI CURENTE555.2001.177.400622.200212,1
    SUBVENŢII555.2001.177.400622.200121,1
    II. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    A. Cheltuieli pentru organele puterii executive        
    a)Ministere şi celelalte organe centrale        
    CHELTUIELI CURENTE110.882568.970458.088513,1
    CHELTUIELI DE PERSONAL62.274524.911462.637842,9
    -Cheltuieli cu salariile43.606355.206311.600814,6
    -Impozitul pe salarii6.97756.82949.852814,5
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat6.57782.40275.8251.252,9
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.11411.60010.486104,1
    -Deplasări, detaşări, transferări4.00018.87414.874471,9
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII21.10444.05922.955208,7
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie11.40030.52919.129267,8
    -Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5001.060560212,0
    -Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.5002.136636142,4
    -Reparaţii curente2.5005.1302.630205,2
    -Cărţi şi publicaţii402402-100,0
    -Alte cheltuieli4.8024.802-100,0
    SUBVENŢII27.504--27.504-
   +  Anexa 6/13MINISTERUL COMUNICAŢIILORBUGETULPE ANUL 1991
                 
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL40.11145.9605.849114,6
    1. Cheltuieli curente19.09414.490-4.60475,9
    1.1 Cheltuieli de personal11.46411.686222101,9
    1.2. Cheltuieli materiale2.1842.804620128,4
    1.3. Subvenţii şi transferuri5.446--5.446-
    din care:        
    -Subvenţii pentru instituţiile publice5.446--5.446-
    2. Cheltuieli de capital21.01731.47010.453149,7
    I. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    A. Cheltuieli pentru organele puterii executive        
    a)Ministere şi celelalte organe centrale22.49313.110-9.38358,3
    1. Cheltuieli curente18.70613.110-5.59670,0
    1.1. Cheltuieli de personal11.15611.006-15098,7
    1.2. Cheltuieli materiale2.1042.104-100,0
    1.3. Subvenţii şi transferuri5.446-*)-5.446-
    2. Cheltuieli de capital3.787--3.787-
    II. Cheltuieli pentru acţiuni economice17.61832.85015.232186,4
    1. Cheltuieli curente3881.380992355,6
    1.1. Cheltuieli de personal308680372220,0
    1.2. Cheltuieli materiale80700620875,0
    2. Cheltuieli de capital17.23031.47014.240182,6
    A. Comunicaţii-700700-
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente-700700-
    1.1. Cheltuieli materiale-700700-
    a)Alte cheltuieli în domeniul comunicaţiilor-700700-
    B. Alte acţiuni economice17.61832.15014.532182,5
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente388680292175,3
    1.1. Cheltuieli de personal308680372220,8
    1.2. Cheltuieli materiale80--80-
    2. Cheltuieli de capital17.23031.47014.240182,6
    a)Stocuri constituite ca rezervă de stat17.23031.47014.240182,6
    b)Alte cheltuieli pentru rezerva de stat8030-5037,5
    c)Alte cheltuieli pentru acţiuni economice308650342211,0
  --------------------- Notă *) Creditele aferente cotizaţiilor şi contribuţiilor la organismele internaţionale se vor deschide pe măsura aprobării lor. CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE
             
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    I. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    A. Cheltuieli pentru organele puterii executive        
    a) Ministere şi celelalte organe centrale        
    1. Cheltuieli curente18.70613.110-5.59670,0
    CHELTUIELI DE PERSONAL11.15611.006-15098,7
    - Cheltuieli cu salariile7.9346.825-1.10986,0
    - Impozitul pe salarii1.2691.093-17686,1
    - Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.1971.584387132,3
    - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj2062126102,9
    - Deplasări, detaşări, transferări5501.292742234,9
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.1042.104-100,0
    - Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.9001.900-100,0
    - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament4040-100,0
    - Cărţi şi publicaţii5656-100,0
    - Alte cheltuieli108108-100,0
    SUBVENŢII5.446--5.446-
    II. Cheltuieli pentru acţiuni economice3881.380992355,6
    A. Comunicaţii        
    CHELTUIELI CURENTE-700700-
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII-700700-
    - Alte cheltuieli-700700-
    B. Alte acţiuni economice        
    CHELTUIELI CURENTE388680292175,3
    CHELTUIELI DE PERSONAL308680372220,7
    - Deplasări, detaşări, transferări308680372220,7
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII80--80-
    - Alte cheltuieli80--80-
   +  Anexa 6/14MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALEBUGETULPE ANUL 1991
                 
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL31.141.00036.749.1005.608.100118,0
    1. Cheltuieli curente14.699.00022.467.1007.768.100152,8
    1.1. Cheltuieli de personal7.132.91111.891.8004.758.889166,7
    1.2. Cheltuieli materiale6.291.8898.763.3002.471.411139,3
    1.3. Subvenţii şi transferuri1.274.2001.812.000537.800142,2
    din care:        
    -Subvenţii pentru instituţiile publice29.20045.30016.100155,1
    -Transferuri1.245.0001.766.700521.700141,9
    2. Cheltuieli de capital16.442.00014.282.0002.160.00086,9
    I. Cheltuieli cu caracter social1.926.4002.852.700926.300148,1
    1. Cheltuieli curente1.908.4002.800.700892.300146,8
    1.1. Cheltuieli de personal310.765537.700226.935173,0
    1.2. Cheltuieli materiale323.435451.000127.565139,4
    1.3. Subvenţii şi transferuri1.274.2001.812.000537.800142,2
    2. Cheltuieli de capital18.00052.00034.000288,9
    A. Învăţămînt187.100212.00024.900113,3
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente181.600211.00029.400116,2
    1.1. Cheltuieli de personal78.97896.00017.022121,6
    1.2. Cheltuieli materiale102.622115.00012.378112,1
    2. Cheltuieli de capital5.5001.000-4.50018,2
    a)Învăţămînt preşcolar4.4005.000600113,6
    b)Învăţămînt liceal182.700207.00024.300113,3
    B. Sănătate460.200822.700362.500178,8
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente452.600777.700325.100171,8
    1.1. Cheltuieli de personal231.787441.700209.913190,6
    1.2. Cheltuieli materiale220.813336.000115.187152,2
    2. Cheltuieli de capital7.60045.00037.400592,1
    a)Spitale459.000820.500361.500178,8
    b)Creşe1.2002.2001.000183,3
    C. Cultură şi artă2.20010.1007.900459,1
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente2.2009.1006.900413,6
    1.1. Subvenţii şi transferuri2.2009.1006.900413,6
    2. Cheltuieli de capital-1.0001.000-
    a)Teatre şi instituţii muzicale2.20010.1007.900459,1
    D. Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane1.245.0001.766.700521.700141,9
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente1.245.0001.766.700521.700141,9
    1.1. Subvenţii şi transferuri1.245.0001.766.700521.700141,9
    a)Pensii militari1.245.0001.766.700521.700141,9
    E. Alte cheltuieli cu caracter social31.90041.2009.300129,2
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente27.00036.2009.200134,1
    1.1. Subvenţii şi transferuri27.00036.2009.200134,1
    2. Cheltuieli de capital4.9005.000100102,0
    - Activitatea sportivă şi de tineret27.00036.2009.200134,1
    II. Cheltuieli pentru apărarea naţională28.341.80032.750.0004.408.200115,6
    1. Cheltuieli curente11.937.70018.520.0006.582.300155,1
    1.1. Cheltuieli de personal6.531.16610.802.5004.271.334165,4
    1.2. Cheltuieli materiale5.406.5347.717.5002.310.966142,7
    2. Cheltuieli de capital16.404.10014.230.000-2.174.10086,7
    III. Cheltuieli pentru acţiuni economice        
    CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ130.000450.000320.000346,1
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente130.000450.000320.000346,1
    1.1. Cheltuieli materiale130.000450.000320.000346,1
    a)Obiective, teme de cercetare şi cercetări complexe130.000450.000320.000346,1
    IV. Cheltuieli pentru alte acţiuni742.800696.400-46.40093,6
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente722.900696.400-26.50096,3
    1.1. Cheltuieli de personal290.980551.600260.620189,6
    1.2. Cheltuieli materiale431.920144.800-287.12033,5
    2. Cheltuieli de capital19.900--19.900-
   +  Anexa 6/15MINISTERUL AFACERILOR EXTERNEBUGETULPE ANUL 1991
  - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL645.041863.954218.913133,9
    1. Cheltuieli curente623.541851.354227.813136,5
    1.1. Cheltuieli de personal251.756531.060279.304210,9
    1.2. Cheltuieli materiale195.935274.20078.265139,9
    1.3. Subvenţii şi transferuri175.85046.094-129.75626,2
    din care:        
    -Subvenţii pentru instituţii publice175.85046.094-129.75626,2
    2. Cheltuieli de capital21.50012.600-8.90058,6
    TOTAL        
    din care:        
    I. Cheltuieli cu caracter social26.75038.19411.444142,8
    1. Cheltuieli curente26.75038.19411.444142,8
    1.1. Cheltuieli de personal7001.400700200,0
    1.2. Cheltuieli materiale200200-100,0
    1.3. Subvenţii şi transferuri25.85036.59410.744141,6
    din care:        
    -Subvenţii pentru instituţii publice25.85036.59410.744141,6
    A. Învăţămînt9001.600700177,8
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente9001.600700177,8
    1.1. Cheltuieli de personal7001.400700200,0
    1.2. Cheltuieli materiale200200--
    a) Învăţămînt liceal9001.600700177,8
    B. Cultură şi artă25.85036.59410.744141,6
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente25.85036.59410.744141,6
    1.1. Cheltuieli de personal----
    1.2. Cheltuieli materiale----
    1.3. Subvenţii şi transferuri25.85036.59410.744141,6
    din care:        
    - Subvenţii pentru instituţii publice25.85036.59410.744141,6
    a) Alte instituţii şi acţiuni de cultură şi artă25.85036.59410.744141,6
    II. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII EXECUTIVE598.291805.860207.569134,7
    Ministere şi celelalte organe centrale598.291805.860207.569134,7
    1. Cheltuieli curente576.791793.260216.469137,5
    1.1. Cheltuieli de personal251.056529.960278.904211,1
    1.2. Cheltuieli materiale175.735253.80078.065144,4
    1.3. Subvenţii şi transferuri150.0009.500-140.5006,3
    din care:        
    -Subvenţii pentru instituţii publice150.0009.500-140.5006,3
    2. Cheltuieli de capital21.50012.600-8.90058,6
    III. Cheltuieli pentru acţiuni economice        
    ALTE ACŢIUNI ECONOMICE20.00020.000--
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente20.00020.000--
    1.1. Cheltuieli de personal----
    1.2. Cheltuieli materiale20.00020.000--
    a) Alte cheltuieli pentru acţiuni economice20.00020.000--
  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE
             
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI PENTRU PUTEREA ŞI ADMINISTRAŢIA DE STAT        
    A. Cheltuieli curente576.791793.260216.469137,5
    CHELTUIELI DE PERSONAL251.056529.960278.904211,1
    - Cheltuieli cu salariile135.665222.65786.992164,1
    - Impozitul pe salarii7.12115.3878.266216,1
    - Contribuţii pentru asigurări sociale de stat6.70531.24623.479450,2
    - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.1152.3201.205208,1
    - Deplasări, detaşări, transferări100.450258.350157.900257,2
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII175.735253.80078.065144,4
    - Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie123.625201.55077.925163,0
    - Reparaţii curente5.2005.200--
    - Materiale şi prestări servicii4.500--4.500-
    - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată510510-100,0
    - Cărţi şi publicaţii900900-100,0
    - Alte cheltuieli41.00045.6404.640111,3
    SUBVENŢII CHELTUIELI PENTRU ACŢIUNI ECONOMICE150.0009.500-140.5006,3
    A. Cheltuieli curente CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII20.000 20.00020.000 20.000- -100,0 100,0
    - Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie20.00020.000-100,0
    CHELTUIELI PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNT DE LA BUGET        
    A. Cheltuieli curente9001.600700177,8
    CHELTUIELI DE PERSONAL7001.400700200,0
    - Cheltuieli cu salariile540900360166,7
    - Impozitul pe salarii8010020125,0
    - Contribuţii pentru asigurări sociale de stat78400322512,8
    - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj2--2-
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII200200--
    - Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie200200--
    CHELTUIELI PENTRU CULTURĂ ŞI ARTĂ SUBVENŢII25.85036.59410.744141,6
   +  Anexa 6/16MINISTERUL DE INTERNEBUGETULPE ANUL 1991
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL6.233.0329.061.8002.828.768145,4
    1. Cheltuieli curente5.789.4348.510.8002.721.366147,0
    1.1. Cheltuieli de personal2.797.2534.155.9571.358.704148,6
    1.2. Cheltuieli materiale1.796.6812.673.343876.662148,8
    1.3. Subvenţii şi transferuri1.195.5001.681.500486.000140,7
    din care:        
    - Subvenţii pentru instituţiile publice28.90041.30012.400142,9
    - Transferuri1.166.6001.640.200473.600140,6
    2. Cheltuieli de capital443.598551.000107.402124,2
    I. Cheltuieli cu caracter social1.272.1001.788.500516.400140,6
    1. Cheltuieli curente1.272.1001.783.500511.400140,2
    1.1. Cheltuieli de personal32.26745.25712.990140,3
    1.2. Cheltuieli materiale58.13362.1434.010106,9
    1.3. Subvenţii şi transferuri1.181.7001.676.100494.400141,8
    din care:        
    - Subvenţii pentru instituţii publice28.90041.30012.400142,9
    - Transferuri1.152.8001.634.800482.000141,8
    2. Cheltuieli de capital-5.0005.000-
    A. Sănătate90.400112.40022.000124,3
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente90.400107.40017.000118,8
    1.1. Cheltuieli de personal32.26745.25712.990140,3
    1.2. Cheltuieli materiale58.13362.1434.010106,9
    2. Cheltuieli de capital-5.0005.000-
    a) Alte instituţii şi acţiuni economice90.400112.40022.000124,3
    B. Cultură şi artă2.9005.9003.000203,4
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente2.9005.9003.000203,4
    1.1. Subvenţii şi transferuri2.9005.9003.000203,4
    din care:        
    - Subvenţii la instituţii publice2.9005.9003.000203,4
    a) Alte instituţii şi acţiuni de cultură şi artă2.9005.9003.000203,4
    C. Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane1.152.8001.634.800482.000141,8
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente1.152.8001.634.800482.000141,8
    1.1. Subvenţii şi transferuri1.152.8001.634.800482.000141,8
    din care:        
    - Transferuri1.152.8001.634.800482.000141,8
    a) Pensii militari1.152.8001.225.00072.200106,3
    b) Compensaţii pentru majorarea preţurilor şi tarifelor-409.800409.800-
    D. Alte cheltuieli cu caracter social26.00035.4009.400136,2
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente26.00035.4009.400136,2
    1.1. Subvenţii şi transferuri26.00035.4009.400136,2
    din care:        
    - Subvenţii pentru instituţii publice26.00035.4009.400136,2
    II. Cheltuieli pentru ordinea publică4.946.8327.267.3002.320.468146,3
    1. Cheltuieli curente4.503.2346.721.3002.218.066149,3
    1.1. Cheltuieli de personal2.764.9864.110.7001.345.714148,7
    1.2. Cheltuieli materiale1.738.2482.610.600872.352150,2
    2. Cheltuieli de capital443.598546.000102.402123,1
    III. Cheltuieli pentru alte acţiuni14.1006.000-8.10042,6
    1. Cheltuieli curente14.1006.000-8.10042,6
    1.1. Cheltuieli materiale300600300200,0
    1.2. Subvenţii şi transferuri13.8005.400-8.40039,1
    din care:        
    - Transferuri13.8005.400-8.40039,1
   +  Anexa 6/17MINISTERUL JUSTIŢIEIBUGETUL CHELTUIELILORPE ANUL 1991
             
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL412.068693.760281.692168,4
    1. Cheltuieli curente389.118672.760283.642172,9
    1.1. Cheltuieli de personal305.068547.678242.610179,5
    1.2. Cheltuieli materiale84.050125.08241.032148,8
    2. Cheltuieli de capital22.95021.000-1.95091,5
    I. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat412.068693.760281.692168,4
    1. Cheltuieli curente389.118672.760283.642172,9
    1.1. Cheltuieli de personal305.068547.678242.610179,5
    1.2. Cheltuieli materiale84.050125.08241.032148,8
    2. Cheltuieli de capital22.95021.000-1.95091,5
    A. Cheltuieli pentru funcţionarea organelor judecătoreşti391.218622.300231.082159,1
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente370.788622.300251.512167,8
    1.1. Cheltuieli de personal287.658499.048211.390173,5
    1.2. Cheltuieli materiale83.130123.25240.122148,3
    2. Cheltuieli de capital20.430--20.430-
    a) Organele puterii judecătoreşti (tribunale, judecătorii, notariate)391.218622.300231.082159,1
    1. Cheltuieli curente370.788622.300251.512167,8
    1.1. Cheltuieli de personal287.658499.048211.390173,5
    1.2. Cheltuieli materiale83.130123.25240.122148,3
    2. Cheltuieli de capital20.430--20.430-
    B. Cheltuieli pentru organele puterii executive20.85071.46050.610342,7
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente18.33050.46032.130275,3
    1.1. Cheltuieli de personal17.41048.63031.220279,3
    1.2. Cheltuieli materiale9201.830910199,0
    2. Cheltuieli de capital2.52021.00018.480833,3
    a) Ministere şi celelalte organe centrale20.85071.46050.610342,7
    1. Cheltuieli curente18.33050.46032.130275,3
    1.1. Cheltuieli de personal17.41048.63031.220279,3
    1.2. Cheltuieli materiale9201.830910199,0
    2. Cheltuieli de capital2.52021.00018.480833,3
  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE
               
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    A. Cheltuieli pentru funcţionarea organelor judecătoreşti        
    CHELTUIELI CURENTE370.788622.300251.512167,8
    CHELTUIELI DE PERSONAL287.658499.048211.390173,5
    -Cheltuieli cu salariile215.274351.361136.087163,2
    -Impozitul pe salarii34.44455.56021.116161,3
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat32.36380.55048.187248,9
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj5.27710.8075.530204,8
    -Deplasări, detaşări, transferări300770470256,7
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII83.130123.25240.122148,3
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie14.33012.620-1.71088,1
    -Reparaţii curente9.9509.582-36896,3
    -Reparaţii capitale17.15060.00042.850349,9
    -Alte cheltuieli41.02540.450-57598,6
    -Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament450450-100,0
    -Cărţi şi publicaţii225150-7566,7
    B. Cheltuieli pentru organele puterii executive        
    CHELTUIELI CURENTE18.33050.46032.130275,3
    CHELTUIELI DE PERSONAL17.41048.63031.220279,3
    -Cheltuieli cu salariile11.90032.97021.070277,1
    -Impozitul pe salarii1.9045.2213.317274,2
    -Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.8957.5715.676399,5
    -Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj511668157130,7
    -Deplasări, detaşări, transferări1.2002.2001.000183,3
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII9201.830910198,9
    -Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie6701.380710206,0
    -Reparaţii curente5010050200,0
    -Alte cheltuieli7515075200,0
    -Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament5050-100,0
    -Cărţi şi publicaţii7515075200,0
   +  Anexa 6/18MINISTERUL FINANŢELORBUGETULPE ANUL 1991
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL20.272.82693.893.22673.620.400463,2
    1. Cheltuieli curente20.242.25193.647.42673.405.175462,6
    1.1. Cheltuieli de personal435.0112.055.6411.620.630472,6
    1.2. Cheltuieli materiale48.069101.58553.516211,3
    1.3. Subvenţii şi transferuri19.759.17191.490.20071.731.029463,0
      din care:        
      - Transferuri19.759.71791.490.20071.731.029463,0
    2. Cheltuieli de capital30.575245.800215.225803,9
    I. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    A. Cheltuieli pentru organele puterii executive        
    a) Ministere şi celelalte organe centrale702.7952.525.4601.822.665359,3
    1. Cheltuieli curente672.2202.279.6601.607.440339,1
    1.1. Cheltuieli de personal335.5001.749.2551.413.755521,4
    1.2. Cheltuieli materiale27.949*)75.405*)47.456269,8
    1.3. Subvenţii şi transferuri308.771**)455.000**)146.229147,4
    2. Cheltuieli de capital30.575245.800215.225803,9
    II. Cheltuieli pentru acţiuni economice        
    A. Alte acţiuni economice100.181309.258209.077308,7
    din acestea:        
    1. Cheltuieli curente100.181309.258209.077308,7
    1.1. Cheltuieli de personal87.451291.038203.587332,8
    1.2. Cheltuieli materiale12.73018.2205.490143,1
    a) Unităţi vamale100.181309.258209.077308,7
    III. Cheltuieli pentru alte acţiuni        
    1. Cheltuieli curente19.45023.3083.858119,8
    1.1. Cheltuieli de personal12.06015.3483.288127,3
    1.2. Cheltuieli materiale7.3907.960570107,7
    a) Centre şi oficii de calcul19.45023.3083.858119,8
    IV. Transferuri din bugetul administraţiei centrale de stat19.450.40023.913.5004.463.100122,9
    1. Transferuri din bugetul administraţiei centrale de stat la bugetele locale14.843.60023.913.5009.069.900161,1
    2. Transferuri din bugetul administraţiei centrale de stat la bugetul asigurărilor sociale4.606.800--4.606.800-
    V. Suma ce se va repartiza pe acţiuni în funcţie de evoluţia preţurilor-67.121.70067.121.700-
    VI. Rezervă        
    1. Fond de rezervă la dispoziţia Guvernului1.139.6002.800.0001.660.400245,7
  Notă *) Include rezerva pentru acţiuni de protocol. Notă **) Include echivalentul în lei al rezervei în valută pentru plata cotizatiei şi contribuţiilor României la organismele internaţionale.CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE
             
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI PENTRU PUTEREA ŞI ADMINISTRAŢIA DE STAT        
    A. Cheltuieli curente672.2202.279.6601.607.440339,1
    CHELTUIELI DE PERSONAL335.5001.749.2551.413.755521,4
    - Cheltuieli cu salariile239.8461.127.990888.144470,3
    - Impozitul pe salarii38.375180.497142.122470,4
    - Contribuţii pentru asigurări sociale de stat36.169261.765225.596723,7
    - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj6.11036.00329.893589,2
    - Deplasări, detaşări, transferări15.000143.000128.000953,3
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII27.94975.40547.456269,8
    - Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie10.00051.60041.600516,0
    - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2001.055855527,5
    - Reparaţii curente7003.0002.300428,6
    - Reparaţii capitale-7.9007.900-
    - Cărţi şi publicaţii200800600400,0
    - Rest cheltuieli16.849*)11.050*)-5.79965,5
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI308.771**)455.000**)146.229147,4
    - Transferuri308.771**)455.000**)146.229147,4
    CHELTUIELI PENTRU ACŢIUNI ECONOMICE        
    A. Cheltuieli curente100.181309.258209.077308,7
    CHELTUIELI DE PERSONAL87.451291.038203.587332,8
    - Cheltuieli cu salariile64.019204.343140.324319,2
    - Impozitul pe salarii9.37928.91119.532308,3
    - Contribuţii pentru asigurări sociale de stat9.10343.87234.769482,0
    - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.6004.9323.332308,3
    - Deplasări, detaşări, transferări3.3508.9805.630268,1
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII12.73018.2205.490143,1
    - Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie7.2308.5001.270117,6
    - Reparaţii curente200350150175,0
    - Reparaţii capitale50--50-
    - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament5.0009.0004.000180,0
    - Cărţi şi publicaţii507020140,0
    - Alte cheltuieli200300100150,0
    CHELTUIELI PENTRU ALTE ACŢIUNI        
    A. Cheltuieli curente19.45023.3083.858119,8
    CHELTUIELI DE PERSONAL12.06015.3483.288127,3
    - Cheltuieli cu salariile8.95610.7001.744119,5
    - Impozitul pe salarii1.2711.712441134,7
    - Contribuţii pentru asigurări sociale de stat - Cheltuieli pentru constituirea1.4212.4831.062174,7
    fondului pentru plata ajutorului de şomaj23926324110,0
    - Deplasări, detaşări, transferări17319017109,8
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII7.3907.960570107,7
    - Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie3.9004.200300107,7
    - Reparaţii curente35038030108,6
    - Materiale şi prestări de servicii cu caracter de funcţionare2.6602.900240109,0
    - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament190190-100,0
    - Cărţi şi publicaţii5050-100,0
    - Alte cheltuieli240240-100,0
  Notă *) Include rezerva pentru acţiuni de protocol. Notă **) Include echivalentul în lei al rezervei în valută pentru plata cotizaţiilor şi contribuţiilor României la organismele internaţionale.
   +  Anexa 6/26PREŞEDINŢIA ROMÂNIEIBUGETULPE ANUL 1991
                 
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL49.000126.73077.730258,6
    1.Cheltuieli curente32.50083.73051.230257,6
    1.1.Cheltuieli de personal8.65027.57018.920318,7
    1.2.Cheltuieli materiale23.85056.16032.310235,5
    2.Cheltuieli de capital16.50043.00026.500260,6
    I. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    A. Cheltuieli pentru Preşedinţia ţării49.000126.73077.730258,6
      din acestea:        
    1.Cheltuieli curente32.50083.73051.230257,6
    1.1.Cheltuieli de personal8.65027.57018.920318,7
    1.2.Cheltuieli materiale23.85056.16032.310235,5
    2.Cheltuieli de capital16.50043.00026.500260,6
  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE
             
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    A. Cheltuieli curente32.50083.73051.230257,6
    CHELTUIELI DE PERSONAL8.65027.57018.920318,7
    - Cheltuieli cu salariile6.40018.89012.490295,1
    - Impozitul pe salarii1.0242.8901.866282,2
    - Contribuţii PENTRU asigurări sociale de stat9664.3003.334445,1
    - CHELTUIELI pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj160610450381,2
    - Deplasări, detaşări, transferări100880780880,0
    Cheltuieli MATERIALE ŞI SERVICII23.85056.16032.310235,5
    - Cheltuieli pentru întreţinere ŞI gospodărie300650350216,6
    - Materiale şi prestări de servicii5.60014.5008.900258,9
    - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament50200150400,0
    - Cărţi şi publicaţii200400200200,0
    - Alte CHELTUIELI17.70040.41022.710228,3
   +  Anexa 6/27SENATBUGETULPE ANUL 1991
               
    - mii lei -
    DENUMIRE INDICATORI1990 Program în preţuri 30.09.19901991 Propuneri în preţuri liberalizateDiferenţe (2-1)% (2/1)
    A1234
    CHELTUIELI - TOTAL106.900173.85066.950162,6
    1. Cheltuieli curente94.900154.88059.980163,2
    1.1. Cheltuieli de personal60.260102.78042.520170,5
    1.2. Cheltuieli materiale34.64052.10017.460150,4
    2. Cheltuieli de capital12.00018.9706.970158,1
    I. Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat        
    CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII LEGISLATIVE        
      Senat106.900173.85066.950162,6
    1. Cheltuieli curente94.900154.88059.980163,2
    1.1. Cheltuieli de personal60.260102.78042.520170,5
    1.2. Cheltuieli materiale34.64052.10017.460150,4
    2. Cheltuieli de capital12.00018.9706.970158,1
  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE
             
    - mii lei -