ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 martie 2013pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 2 aprilie 2013    Având în vedere:- depăşirea datei-limită pentru transpunerea corectă şi completă în legislaţia naţională din România a Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, şi a Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă;- scrisoarea Comisiei Europene de punere în întârziere a autorităţilor române [nr. C (2012) 3996 final], emisă la 22 iunie 2012 în Cauza 2012/2099, pentru neîndeplinirea obligaţiei de stat membru al Uniunii Europene de transpunere corectă şi completă a Directivei 2000/43/CE ;- scrisoarea de răspuns nr. 3.092/LO din 22.08.2012, prin care România s-a angajat să soluţioneze aspectele sesizate de Comisia Europeană "până la jumătatea anului 2013";- faptul că prin promulgarea la data de 21 martie 2013 a Legii nr. 61/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, proces legislativ iniţiat în anul 2010, a fost asigurată transpunerea corectă a Directivei 2000/43/CE doar în ceea ce priveşte sarcina probei;- faptul că parcurgerea unui proces legislativ pentru transpunerea corectă a celorlalte aspecte semnalate de către Comisia Europeană ar însemna o perioadă mare de timp, ceea ce ar duce la depăşirea termenului asumat de către autorităţile române în faţa Comisiei Europene;- faptul că orice întârziere a autorităţilor române în transpunerea Directivei 2000/43/CE poate conduce la posibilitatea elaborării din partea Comisiei Europene a avizului motivat ce poate declanşa faza contencioasă prin sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru;- riscul angajării răspunderii României pentru încălcarea obligaţiilor de a transpune Directiva 2000/43/CE şi Directiva 2000/78/CE , ce poate avea ca rezultate plata unei sume forfetare, precum şi a unor penalităţi cu titlu cominatoriu;- diferenţa de tratament sancţionator existentă între diferitele criterii protejate de legislaţia antidiscriminare, determinată de modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - Diferenţa de tratament bazată pe o caracteristică legată de criteriile prevăzute la art. 2 alin. (1) nu constituie discriminare atunci când, în temeiul naturii activităţilor ocupaţionale sau al contextului în care acestea se desfăşoară, o asemenea caracteristică reprezintă o cerinţă profesională reală şi determinantă, cu condiţia ca obiectivul să fie legitim şi cerinţa proporţională".2. Articolul 9 se abrogă.3. La articolul 10, literele c)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinaţie de locuinţă; d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract; e) refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee şi expoziţii; f) refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alţi prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate privată ori publică; g) refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace;"4. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.5. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 2 alin. (2), (4), (5) şi (7), art. 5-8, art. 10, art. 11 alin. (1), (3) şi (6), art. 12, 13, 14 şi 15 se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 30.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate."6. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 6 luni de la data sesizării Consiliului."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.*Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 180 din 19 iulie 2000, şi ale Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament, în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 303 din 2 decembrie 2000.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Preşedintele Consiliului Naţionalpentru Combaterea Discriminării,Csaba Ferenc AsztalosMinistrul justiţiei,Mona-Maria PivniceruViceprim-ministru,Gabriel OpreaMinistrul muncii, familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanMinistrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 27 martie 2013.Nr. 19.------