ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 27 martie 2013pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013    Având în vedere necesitatea utilizării urgente şi eficiente a fondurilor provenite din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, astfel încât şi această sursă de finanţare să contribuie la creşterea economică şi la menţinerea locurilor de muncă,ţinând cont de faptul că este necesară instituirea unui mecanism flexibil de finanţare a proiectelor din domeniile stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,în vederea evitării imobilizării sumelor obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,având în vedere necesitatea continuării lucrărilor la obiectivul de investiţii "Magistrala V Metrou Etapa I Drumul Taberei-Universitate" în vederea reducerii traficului rutier, fapt ce duce la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, în anul 2013, din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 104.000 mii lei Ministerului Transporturilor pentru finanţarea în anul 2013 a proiectului de investiţii «Magistrala V Metrou Etapa I Drumul Taberei-Universitate». (2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5). (3) Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1)."2. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) se alocă anual sume pentru finanţarea proiectelor potrivit art. 12. (2) După aprobarea sumelor anuale alocate acestora potrivit art. 12, ministerele beneficiare vor solicita Ministerului Finanţelor Publice virarea, la o poziţie distinctă de venituri ale bugetului de stat, a sumelor aprobate. (3) După virarea sumelor prevăzute la alin. (2) în contul de venituri ale bugetului de stat se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ministerelor beneficiare, să majoreze, la o poziţie distinctă, atât veniturile, cât şi cheltuielile bugetului de stat, precum şi bugetele ordonatorilor principali de credite beneficiari cu suma alocată finanţării proiectelor. (4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar, determinate ca diferenţă dintre veniturile încasate potrivit alin. (2) şi plăţile efectuate, se virează de către ministerele beneficiare din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului. (5) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (4) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ministerele beneficiare în contul de venituri ale bugetului de stat urmând procedura de la alin. (3) şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul transporturilor,Relu FenechiuMinistrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 27 martie 2013.Nr. 17.-------