LEGE nr. 67 din 28 martie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 28 februarie 2011, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul I se abrogă.2. Articolul II va avea următorul cuprins:"Art II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010. se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, literele a), d), e) şi g) vor avea următorul cuprins:«a) de punere în aplicare a politicii şi strategiei sectoriale elaborate de Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale;............................................................................................... d) de elaborare de norme secundare specifice domeniului comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale; e) de reprezentare în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale şi de administrare a resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice;................................................................................................ g) de organ de decizie, în condiţiile legii, în soluţionarea de litigii între furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor pe pieţele acestor servicii;»2. La articolul 10 alineatul (1), punctele 2, 4, 6, 7, 9, 11, şi 12 vor avea următorul cuprins:«2. asigură, în calitate de autoritate de reglementare, reprezentarea în instituţii şi în organizaţii internaţionale din domeniul reglementării comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, susţinând, în cadrul acestora, politica şi strategia naţională în domeniu, şi poate primi mandat pentru a încheia acorduri internaţionale cu caracter tehnic;................................................................................................4. pune în aplicare, în condiţiile legii, acorduri internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale;................................................................................................6. elaborează propuneri de acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice, precum şi în domeniul serviciilor poştale, pe care le înaintează Ministerului pentru Societatea Informaţională, precum şi propuneri de acte normative în domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio, pe care le înaintează Secretariatului General al Guvernului;7. avizează proiectele de acte normative prin care se emit reglementări cu privire la administrarea şi gestionarea frecvenţelor radio, proiectele de acte normative prin care se reglementează organizarea şi funcţionarea ANCOM, precum şi alte proiecte de acte normative, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informaţională;................................................................................................9. implementează programe de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, care vizează capacitatea instituţională a ANCOM;.................................................................................................11. urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare sau în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţelor stabilite prin acestea;12. soluţionează litigii, în condiţiile legii, între furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor finali.»3. La articolul 10 alineatul (2), punctele 4, 11, 12, 14 şi 20^1 vor avea următorul cuprins:«4. adoptă PNN şi orice modificări ale acestuia, sub rezerva restricţiilor impuse din motive de securitate naţională; înainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligaţia de a informa Ministerul pentru Societatea Informaţională în legătură cu modificările aduse;.................................................................................................11. propune Guvernului spre adoptare TNABF, după obţinerea avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicaţii pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvenţe radio cu utilizare guvernamentală sau a acelor aflate în partaj guvernamental/neguvernamental;12. acordă licenţele de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice care utilizează spectrul radio, precum şi licenţele de emisie şi stabileşte şi încasează tariful de utilizare a spectrului;..................................................................................................14. acordă autorizaţiile de asigurare a frecvenţelor radio şi autorizaţiile tehnice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;................................................................................................20^1. elaborează norme tehnice, inclusiv privind exercitarea controlului respectării unor obligaţii în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice.»"3. La articolul III, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Articolul 19 se abrogă."4. La articolul III, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. La articolul 52, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:«(5^1) Termenul de valabilitate a licenţei de emisie acordate pentru difuzarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune în sistem analogic în condiţiile alin. (5) va fi reînnoit, temporar, până la data stabilită pentru încetarea emisiilor în sistem analogic determinată prin Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional.»"5. La articolul III punctul 2, alineatul (6) al articolului 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Modul de desfăşurare a procedurilor prevăzute la alin. (4), condiţiile de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, precum şi cuantumul taxei de licenţă prevăzute la alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii."6. La articolul III, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 59^1, cu următorul cuprins:«Art. 59^1. - În perioada de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aşa cum este definită de Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, frecvenţele radio pot fi utilizate în sistem digital terestru şi în baza unui acord eliberat de ANCOM.»"7. La articolul III, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1. La articolul 65, literele c) şi f) vor avea următorul cuprins:«c) pentru încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor prevăzute în licenţa de emisie:................................................................................................. f) neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadenţă, a tarifului de utilizare a spectrului.»"8. La articolul III, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:"4^1. La articolul 65^1, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:«a) pentru încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor prevăzute în licenţă; b) neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadenţă, a tarifului de utilizare a spectrului;»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 28 martie 2013.Nr. 67.------