ORDIN nr. 407 din 29 martie 2013pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  • Nr. 490 din 29 martie 2013
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 407 din 29 martie 2013
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013    Având în vedere dispoziţiile art. 4 şi art. 10 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, coroborate cu cele ale art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi schimbărilor climatice şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:  +  Articolul 1Prin prezentul ordin se aprobă Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a) Înştiinţare de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzută în anexa nr. 2; b) Cerere de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzută în anexa nr. 3; c) Evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzută în anexa nr. 4; d) Cerere de eliberare a adeverinţei prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, prevăzută în anexa nr. 5; e) Adeverinţă prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, prevăzută în anexa nr. 6; f) Referat privind determinarea diferenţei de sume plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzut în anexa nr. 7. (2) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Administraţia Fondului pentru Mediu, în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, şi Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate acesteia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiu  +  Anexa 1PROCEDURA 29/03/2013  +  Anexa 2MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală a Finanţelor Publice................../Administraţia Finanţelor Publice......................../Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.............Str. ................... nr. ......., localitatea.................ÎNŞTIINŢARE DE RESTITUIREa unor sume reprezentând diferenţe de sume plătite/valoareareziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite deinstanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabileNr........./data.........Către .......................................(numele şi prenumele contribuabilului)C.N.P./NIF...........Localitatea .........................., str. ............. nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ......., judeţul/sectorul .........Ca urmare a Cererii dumneavoastră de restituire nr. ........... din data de .........., conform dispoziţiilor*):---------- Notă *) Vor fi indicate dispoziţiile legale pe care s-a întemeiat cererea de restituire.( ) art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule;( ) art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013;( ) art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013;( ) art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sumele reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile,şi a compensării sumei de ......... lei cu obligaţiile fiscale neachitate înregistrate, a rezultat de restituit suma de ......... lei.În vederea restituirii în numerar a acestei sume este necesar să vă prezentaţi în data de ........ la Trezoreria .................., cu sediul în str................ nr......., judeţul/sectorul................., pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghişeu această înştiinţare şi buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.                                      ┌───────────────────────────────────────┐                                      │ │                                      │ Unitatea Trezoreriei Statului │                                      │ ............................. │                                      │ │                                      │ Aprobat programare pentru ridicarea │                                      │ numerarului în data de │                                      │ .................................. │                                      │ │                                      │ Conducătorul unităţii │    Conducătorul unităţii fiscale, │ Trezoreriei Statului, │    .............................. │ ........................ │                                      │ │                                      │ │                                      │ Data .......... │                                      │ │                                      │ │                                      │ Sef compartiment, │                                      │ ................... │                                      │ │                                      │ │                                      └───────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3CERERE DE RESTITUIREa sumelor stabilite de instanţelejudecătoreşti prin hotărâri definitive şi irevocabileNr........./data.........Către .............................(organul fiscal competent)Subsemnatul/Subscrisa,....................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..............., str. ................. nr. ....., bl. ....., sc. ......., ap. ......, judeţul/sectorul.............., având C.N.P./C.U.I........................, în temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de..........., achitată cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule*), prin Chitanţa/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ....../.........., în cuantum de ......... lei, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ................, tipul/varianta ................, fabricat în anul........., având numărul de înmatriculare.................., numărul de identificare........, seria cărţii de identitate................, precum şi a cheltuielilor băneşti în cuantum de ......... lei şi cheltuielilor ocazionate de executarea silită în cuantum de ............ lei, potrivit Hotărârii judecătoreşti nr. ...../...... emise de .................., definitivă şi irevocabilă, anexată în copie legalizată la prezenta.-------- Notă *) Va fi indicată/indicat taxa/timbrul de mediu pentru autovehicule pentru care se solicită restituirea potrivit hotărârii judecătoreşti.Menţionez/Menţionăm că am luat cunoştinţă că din suma de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze**):--------- Notă **) Contribuabilul persoană fizică va indica modalitatea agreată pentru restituire, iar contribuabilul persoană juridică va indica în mod obligatoriu contul bancar în care doreşte restituirea.( ) în contul bancar nr. .........., deschis la .................;( ) în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea.Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,.......................(numele şi prenumele)Semnătura..............L.S...............Data .........  +  Anexa 4EVIDENŢAcererilor de restituire şi a sumelor aprobate larestituire reprezentând diferenţe de sumeplătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelorstabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabileSemnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Numele şi prenumele/Denumirea solicitantuluiB - Codul de identificare fiscalăC - Nr. documentului prin care s-a aprobat restituireaD - Data documentului prin care s-a aprobat restituireaE - Sume aprobate la restituire**)--------- Notă **) Se vor menţiona sumele aprobate la restituire conform deciziei de restituire până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice nr. 85/62/2012 sau prin referatul prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013.F - Instituţia care a restituit (ANAF/AFM)G - ObservaţiiH - Nr.I - DataJ - MarcaK - Tipul/VariantaL - Anul fabricaţieiM - Nr. de înmatriculareN - Nr. de identificareO - Seria cărţii de identitate┌───┬──┬──┬──────────┬────────────┬───────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┐│Nr.│ │ │Cereri de │Natura sumei│Datele de identificare │ │ │ │ │ ││crt│ A│ B│restituire│aprobate la │ ale autovehiculului │ │ │ │ │ ││ │ │ ├─────┬────┤restituire*)├───┬───┬───┬───┬───┬───┤ C │ D │ E │ F │ G ││ │ │ │ H │ I │ │ J │ K │ L │ M │ N │ O │ │ │ │ │ │├───┼──┼──┼─────┼────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 0 │ 1│ 2│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│├───┼──┼──┼─────┼────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──┼──┼─────┼────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴──┴──┴─────┴────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘------------ Notă *) Se va menţiona natura sumei aprobate la restituire, respectiv:- taxă pe poluare pentru autovehicule;- taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule;- taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;- timbrul de mediu pentru autovehicule;- taxă neutilizată;- diferenţe de sume plătite;- valoarea reziduală a timbrului;- cheltuieli băneşti;- alte cheltuieli ocazionate de executarea silită.  +  Anexa 5CEREREde eliberare a adeverinţei prin care seatestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluarepentru autovehicule/taxei speciale pentruautoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluanteprovenite de la autovehicule/timbrului de mediupentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbruluiNr........./data.........Către ............................(organul fiscal competent)Subsemnatul/Subscrisa, ............................., cu domiciliul/sediul în localitatea ................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ................., având C.N.P./C.U.I. ....................., în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, solicit/solicităm atestarea faptului că nu s-a restituit taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului pentru autoturismul/autovehiculul marca .........., tipul/varianta ................, fabricat în anul ......, având numărul de înmatriculare ................., numărul de identificare .............., seria cărţii de identitate............Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,.......................(numele şi prenumele)Semnătura..............L.S...............Data .........  +  Anexa 6MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală a Finanţelor Publice ................./Administraţia Finanţelor Publice ......................./Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili .............Str. ....................... nr. ......., localitatea ...........ADEVERINŢĂprin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pepoluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturismeşi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenitede la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehiculesau a valorii reziduale a timbruluiNr........./data.........Către ........................................(numele şi prenumele contribuabilului)C.N.P./NIF.........................Localitatea ......................., str. .................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ......., judeţul/sectorul ...............În urma Cererii dumneavoastră nr. ....... din data de ........., conform dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, se atestă, în baza datelor deţinute de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la data de ............, faptul că pentru autoturismul/autovehiculul marca ............, tipul/varianta ................., fabricat în anul......, având numărul de înmatriculare ..............., numărul de identificare ..............., seria cărţii de identitate ................., a fost/nu a fost*) restituită taxa de poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului.------------ Notă *) Se atestă dacă a fost sau nu a fost restituită taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Conducătorul unităţii fiscale,..............................  +  Anexa 7MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală a Finanţelor Publice ................./Administraţia Finanţelor Publice ......................./Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili .............Str. .................... nr. ......., localitatea ...........Aprob-------Conducătorul unităţii fiscale,................................REFERATprivind determinarea diferenţei de sumeplătite sau a valorii reziduale a timbrului,precum şi a sumelor stabilite de instanţele dejudecată prin hotărâri definitive şi irevocabileNr........./data..............În temeiul pct. 2.8 din Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013, şi având în vedere Cererea de restituire nr. ...... din data de .......... depusă de către ...................., CIF ......................., însoţită de documentaţia prevăzută în anexă, precum şi*):----------- Notă *) Vor fi indicate documentele care stau la baza determinării diferenţei de taxe plătită/plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.( ) Chitanţa/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ......... din data de .........., a fost achitată ...........**), în cuantum de ...... lei, în cazul înmatriculării/transcrierii autoturismului/autovehiculului marca ................, tipul/varianta ..................., fabricat în anul ......., având numărul de înmatriculare ....................., numărul de identificare ................, seria cărţii de identitate ...................;---------- Notă **) Va fi indicată taxa/timbrul de mediu pentru autovehicule care a fost plătită/plătit prin documentul menţionat, respectiv: taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule.( ) Referatul privind stabilirea timbrului de mediu pentru autovehicule nr. ........ din data de ............, potrivit căruia taxa este în cuantum de .............. lei;( ) Documentul eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" privind rezultatul expertizei tehnice nr. ....... din data de ............./Documentul eliberat de Corpul experţilor tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului nr. ........ din data de ...........***),----------- Notă ***) Se va indica unul dintre cele două documente, după caz.( ) Hotărârea judecătorească nr. ....... din data de .........., emisă de ................., definitivă şi irevocabilă, propunem aprobarea sumei de ......... lei, reprezentând****):---------- Notă ****) Va fi indicată natura sumei aprobate la restituire.( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;( ) taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule;( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;( ) timbrul de mediu pentru autovehicule;( ) diferenţe de sume plătite;( ) valoare reziduală a timbrului;( ) cheltuieli băneşti;( ) alte cheltuieli ocazionate de executarea silită.În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, suma aprobată pentru restituire va fi diminuată cu aceste obligaţii fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.          Şeful compartimentului, Întocmit la data de ..........          .......................          Semnătura .............. Inspector,                                                  ................-------