HOTĂRÂRE nr. 121 din 27 martie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Instituţia publică responsabilă în domeniul turismului eliberează certificate de clasificare pentru structurile de primire turistice, după verificarea, la faţa locului, de către personalul de specialitate, a îndeplinirii criteriilor de clasificare pentru categoria şi tipul de structură turistică solicitată."2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru obţinerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, solicitantul depune la sediul instituţiei publice responsabile în domeniul turismului cererea standardizată însoţită de documentaţia completă prevăzută în normele metodologice care reglementează condiţiile şi criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice. (2) Cererea solicitantului este analizată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii însoţite de documentaţia completă. (3) În cazul unei documentaţii incomplete instituţia publică responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de analizare a documentaţiei prevăzut la alin. (2). (4) Instituţia publică responsabilă în domeniul turismului verifică documentaţia depusă, în termenul prevăzut la alin. (2), şi eliberează solicitantului o autorizaţie provizorie de funcţionare prin care atestă că documentaţia depusă este completă şi prin care se acordă operatorului economic dreptul de a funcţiona până la data verificării la faţa locului a criteriilor de clasificare, dar nu mai mult de 90 de zile. (5) În termen de 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei provizorii, instituţia publică responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, are obligaţia de a verifica structura de primire turistică şi de a întocmi o notă de verificare. Nota de verificare va cuprinde tipul şi categoria de clasificare la care se încadrează structura de primire turistică. (6) Un exemplar al notei de verificare se comunică solicitantului. (7) În cazul în care structura de primire turistică nu poate fi încadrată la niciun tip şi categorie de clasificare, nota de verificare va cuprinde motivele pentru care nu poate fi acordat certificatul de clasificare. Începând cu data la care solicitantul a luat cunoştinţă de comunicarea notei de verificare, autorizaţia provizorie de funcţionare îşi încetează valabilitatea. (8) Certificatul de clasificare se eliberează în termen de 15 zile de la data întocmirii notei de verificare la faţa locului, pentru tipul şi categoria de clasificare înscrise în nota de verificare."3. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1 ) Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător în cazul în care operatorul economic solicită o nouă clasificare a structurii de primire turistice."4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Este interzisă funcţionarea structurilor de primire turistice fără autorizaţie provizorie de funcţionare, fără certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spaţiilor decât cea stabilită prin anexa certificatului de clasificare."5. La articolul 9, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Certificatul de clasificare se poate retrage de către personalul cu atribuţii de control din cadrul instituţiei publice responsabile în domeniul turismului în cazul în care se constată săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 15 lit. d)........................................................................... (6) În perioada în care certificatul de clasificare este retras/expirat sau autorizaţia provizorie de funcţionare şi-a încetat valabilitatea, operatorul economic proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice nu are dreptul să: a) desfăşoare activităţi turistice în cadrul structurii de primire turistice în cauză; b) să încaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective."6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10 - (1) Pe teritoriul României, operatorii economici pot desfăşura activităţi de ofertare şi comercializare a serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice, inclusiv prin intermediul reţelelor şi instrumentelor electronice de comunicaţie total sau parţial informatizate, site-uri sau altele asemenea, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind comerţul electronic, numai în baza licenţei de turism şi/sau, după caz, a anexei la aceasta, eliberate de instituţia publică responsabilă în domeniul turismului. (2) În cazul prestării de servicii turistice în regim transfrontalier, operatorii economici stabiliţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European îşi pot desfăşura activitatea specifică agenţiilor de turism în baza autorizaţiei/licenţei sau documentelor echivalente emise de statul membru de origine, informând instituţia publică responsabilă în domeniul turismului privind desfăşurarea de activităţi pe teritoriul României. (3) În sensul prevederilor alin. (2) prestarea în regim transfrontalier este determinată de caracterul temporar şi ocazional al prestării, fiind stabilit în special în funcţie de: durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea prestării. (4) Este interzisă desfăşurarea de activităţi specifice agenţiilor de turism de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) fără a deţine licenţă de turism şi, după caz, anexă la licenţa de turism. (5) Este interzisă desfăşurarea de activităţi turistice specifice agenţiilor de turism de către operatorii economici cu licenţa de turism expirată sau fără deţinerea poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism."7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Licenţa şi brevetul de turism se eliberează de instituţia publică responsabilă în domeniul turismului, pe baza cererii şi a declaraţiei standardizate date pe propria răspundere a operatorului economic şi, respectiv, a persoanelor fizice care solicită obţinerea brevetului de turism, însoţite de documentaţia completă prevăzută de normele metodologice de aplicare ale prezentei hotărâri. (2) Cererea solicitantului este analizată de instituţia publică responsabilă în domeniul turismului în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii declaraţiei standardizate însoţite de documentaţia completă. Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. (3) Prelungirea termenului de eliberare a licenţei sau a brevetului de turism, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial. (4) Licenţa şi brevetul de turism se consideră eliberate în situaţia în care instituţia publică responsabilă în domeniul turismului nu a răspuns în termenul prevăzut la alin. (2), cu excepţia cazului în care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv de un interes legitim al unei terţe părţi. (5) În cazul unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea ei, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de analizare a documentaţiei prevăzut la alin. (2). (6) În situaţia în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile pentru eliberarea licenţei sau a brevetului de turism, instituţia publică responsabilă în domeniul turismului comunică în scris în termenul prevăzut la alin. (2) motivul neacordării acestora."8. La articolul 13 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) să înscrie numărul licenţei de turism şi al poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism, pe documentele emise, materialele de promovare şi pe propriile pagini de internet."9. La articolul 15, literele a), d), f), g), k), l) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) desfăşurarea activităţii în structuri de primire turistice neclasificate sau neautorizate provizoriu;............................................................................ d) încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) şi b);............................................................................ f) continuarea desfăşurării activităţii în structura de primire turistică după retragerea certificatului de clasificare, precum şi după încetarea valabilităţii autorizaţiei provizorii de funcţionare; g) încasarea de venituri din exploatarea structurii de primire turistice/agenţiei de turism după retragerea/expirarea certificatului de clasificare/a licenţei de turism sau după încetarea valabilităţii autorizaţiei provizorii de funcţionare;............................................................................ k) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (4); l) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (5);............................................................................ r) ofertarea, comercializarea serviciilor turistice şi/sau a pachetelor de servicii turistice de către agenţiile de turism pentru structuri de primire turistice neclasificate, neautorizate provizoriu sau cu certificate de clasificare retrase;"10. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Condiţiile şi criteriile de autorizare a structurilor de primire turistice pentru eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor de turism şi a brevetelor, modelul cererii de eliberare a certificatului de clasificare, precum şi modelul declaraţiei standardizate date pe propria răspundere a solicitantului licenţei sau brevetului de turism se stabilesc de instituţia publică responsabilă în domeniul turismului prin norme metodologice aprobate prin ordin al conducătorului acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."  +  Articolul IICertificatele de clasificare, licenţele şi brevetele de turism eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi păstrează valabilitatea până la modificarea condiţiilor şi criteriilor pentru care au fost eliberate. Cererile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluţionează potrivit prevederilor legale în vigoare la data înregistrării acestora.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru întreprinderi micişi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,Maria GrapiniMinistrul economiei,Varujan VosganianViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 27 martie 2013.Nr. 121.--------