REGULAMENT din 21 martie 2013de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 25 martie 2013     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Comisia de specialitate este un organism consultativ prin care Ministerul Sănătăţii coordonează, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, reţeaua de asistenţă medicală corespunzător domeniului de specialitate din sfera de competenţă a comisiei.  +  Articolul 2 (1) Comisia de specialitate este formată din personalităţi ale lumii medicale, numite prin ordin de către ministrul sănătăţii. (2) Comisia de specialitate este formată din: a) preşedinte; b) vicepreşedinte; c) secretar; d) membri. (3) Comisia de specialitate poate invita la şedinţele sale şi alţi specialişti din domeniul său de activitate sau din alte domenii, în funcţie de problematica abordată. (4) La şedinţele comisiei de specialitate pot participa, în calitate de invitaţi permanenţi, 2 medici rezidenţi sau specialişti cu vechime mai mică de un an în specialitate, precum şi un reprezentant desemnat de asociaţiile reprezentative ale pacienţilor. (5) În termen de 14 zile de la publicarea prezentului regulament, preşedintele comisiei desemnează 2 membri cu experienţă în efectuarea reviziilor critice (critical appraisal) ale documentelor care stau la baza evaluării tehnologiilor medicale. (6) Numele persoanelor desemnate în condiţiile prevăzute la alin. (5) sunt comunicate în scris ministrului sănătăţii şi Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 3 (1) Comisia de specialitate îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate lunar sau ori de câte ori este necesar. (2) Şedinţele comisiei de specialitate se convoacă de către preşedinte, vicepreşedinte, ministrul sănătăţii sau de către secretarul de stat cu atribuţii în domeniu şi se desfăşoară numai în prezenţa persoanei care a convocat comisia de specialitate, precum şi a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi cu drept de vot. (3) În situaţia în care, din motive obiective, preşedintele nu poate participa la lucrările comisiei de specialitate, deleagă această competenţă vicepreşedintelui acesteia. (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, comisia de specialitate emite decizii. (5) Cvorumul necesar pentru a lua decizii valide este de cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi cu drept de vot, iar deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor. (6) Decizia comisiei de specialitate se consideră validă numai dacă este asumată prin consensul preşedintelui şi al vicepreşedintelui. (7) Preşedintele comisiei de specialitate are dreptul la un singur vot. (8) Secretarul comisiei de specialitate şi invitaţii care participă la şedinţele acesteia nu au drept de vot. (9) În situaţia în care sunt supuse dezbaterii probleme cu privire la persoane fizice şi/sau juridice cu care vreunul dintre membrii comisiei de specialitate are relaţii cu caracter patrimonial, acesta este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să îl informeze de îndată pe preşedintele comisiei de specialitate sau persoana care conduce şedinţa comisiei de specialitate, după caz.  +  Articolul 4 (1) Comisia de specialitate poate avea în structura sa una sau mai multe subcomisii, a căror activitate o coordonează. (2) Fiecare subcomisie din structura comisiilor de specialitate este condusă de un preşedinte. (3) Subcomisiile din structura comisiilor de specialitate îşi pot desfăşura activitatea în şedinţe organizate lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui subcomisiei, preşedintelui comisiei de specialitate respective, ministrului sănătăţii sau a secretarului de stat cu atribuţii în domeniu. (4) Activitatea subcomisiilor din structura comisiilor de specialitate se desfăşoară numai în prezenţa preşedintelui subcomisiei şi a preşedintelui sau vicepreşedintelui comisiei de specialitate respective. (5) Deciziile subcomisiei se adoptă cu majoritate simplă a voturilor şi sunt transmise preşedintelui comisiei de specialitate care coordonează activitatea subcomisiei, în termen de 5 zile de la adoptarea acestora.  +  Articolul 5 (1) Comisia de specialitate sau subcomisiile acesteia se întrunesc la sediul Ministerului Sănătăţii sau într-o altă locaţie stabilită de preşedintele comisiei sau subcomisiei, după caz. (2) Situaţia privind prezenţa la şedinţele comisiei de specialitate şi/sau la şedinţele subcomisiilor acesteia, după caz, se certifică prin semnătura preşedintelui comisiei respective şi se depune de către secretarul comisiei de specialitate la sediul Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna anterioară. (3) La fiecare şedinţă a comisiei de specialitate se întocmeşte un proces-verbal care este semnat de participanţi.  +  Articolul 6 (1) Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea la şedinţele comisiei de specialitate sau la şedinţele subcomisiei acesteia, după caz, în condiţiile prezentului regulament, sunt suportate de instituţiile publice în care persoanele sunt încadrate sau unde acestea desfăşoară activitate prin integrare clinică. (2) Specialiştii invitaţi la lucrările comisiei de specialitate sau ale subcomisiei acesteia nu beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare.  +  Articolul 7Actele oficiale ale comisiei de specialitate sunt semnate numai de preşedintele acesteia.  +  Articolul 8Activitatea comisiei de specialitate este coordonată de Comisia naţională pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 9 (1) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament, preşedinţii comisiilor de specialitate sunt obligaţi să comunice Secretariatului general al Ministerului Sănătăţii datele de contact ale tuturor membrilor comisiei pe care o reprezintă, şi anume: a) numele şi prenumele; b) unitatea sanitară unde îşi desfăşoară activitatea; c) adresa de corespondenţă; d) adresa de e-mail; e) număr de telefon/număr de fax. (2) Datele de contact ale comisiilor de specialitate se vor publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii.  +  Capitolul II Atribuţiile comisiei de specialitate  +  Articolul 10Comisia de specialitate are următoarele atribuţii:1. coordonează, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, reţeaua de asistenţă medicală corespunzător domeniului de specialitate din sfera sa de competenţă;2. identifică şi propune ministrului sănătăţii priorităţile naţionale pe termen scurt, mediu şi lung, corespunzător domeniului de specialitate din sfera sa de competenţă;3. participă la elaborarea Strategiei naţionale de sănătate;4. elaborează ghidurile şi protocoalele de practică medicală, pe care le supune aprobării ministrului sănătăţii;5. elaborează propuneri pentru pachetele de servicii medicale care se asigură în cadrul sistemului de sănătate;6. participă la procesul de evaluare a tehnologiilor medicale, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii;7. colaborează cu organisme profesionale din sistemul de sănătate şi instituţii academice în cadrul procesului de evaluare a tehnologiilor medicale;8. fundamentează deciziile ministrului sănătăţii cu privire la politicile, strategiile şi programele de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei din sfera sa de competenţă, în acord cu Programul de guvernare;9. elaborează criteriile specifice necesare în vederea constituirii registrelor naţionale pentru bolile cu impact major asupra sănătăţii;10. colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru elaborarea programelor de pregătire profesională, organizarea şi desfăşurarea activităţii de învăţământ;11. coordonează activitatea subcomisiilor pe care le are în structura sa;12. participă la acţiunile de control şi evaluare a activităţii de specialitate din instituţiile sanitare, la solicitarea Ministerului Sănătăţii;13. colaborează cu Comisia naţională de acreditare a spitalelor la elaborarea şi fundamentarea criteriilor şi standardelor de acreditare în vederea acreditării spitalelor;14. elaborează şi propune ministrului sănătăţii dotarea minimă obligatorie cu aparatură medicală şi materiale sanitare a unităţilor sanitare, pe tipuri de spitale;15. elaborează şi propune ministrului sănătăţii nomenclatoare cu tehnologii specifice sistemului de sănătate;16. participă, prin specialiştii desemnaţi, la elaborarea documentaţiei pentru produsele care fac obiectul procedurilor de achiziţii publice organizate de Ministerul Sănătăţii;17. propune ministrului sănătăţii medicamentele, materialele sanitare şi echipamentele medicale care pot fi incluse în Lista cu medicamentele, materialele sanitare, echipamentele medicale, echipamentele de protecţie, serviciile, combustibilii şi lubrifianţii pentru parcul auto pentru care se organizează achiziţii publice centralizate, la nivel naţional, în condiţiile legii;18. colaborează cu societăţile ştiinţifice sau asociaţiile profesional-ştiinţifice în problemele majore ori de interes naţional dinsfera sa de competenţă;19. formulează şi propune ministrului sănătăţii criteriile de evaluare a unităţilor sanitare sau secţiilor/compartimentelor de specialitate din sfera sa de competenţă;20. participă la procesul de guvernanţă clinică, de îmbunătăţire continuă a calităţii actului medical şi a siguranţei pacientului prin elaborarea de proceduri şi standarde specifice, precum şi prin monitorizarea modului de implementare a acestora;21. evaluează, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, recomandările formulate de către comisiile de specialitate teritoriale pentru trimiterea la tratament medical în străinătate a unor categorii de bolnavi;22. propune ministrului sănătăţii preşedintele fiecărei comisii de specialitate teritoriale constituite în vederea trimiterii la tratament medical în străinătate a unor categorii de bolnavi;23. îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de ministrul sănătăţii, în acord cu specificul domeniului de activitate pe care îl coordonează;24. fundamentează deciziile ministrului sănătăţii cu privire la problemele specifice domeniului de specialitate din sfera sa de competenţă, vizând: a) elaborarea politicilor şi strategiilor Ministerului Sănătăţii în domeniul său de competenţă; b) elaborarea de criterii şi standarde de performanţă pentru organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale din unităţile sanitare; c) achiziţia de aparatură de înaltă performanţă pentru dotarea unităţilor sanitare publice; d) pregătirea continuă a personalului medical de specialitate din sistemul de sănătate; e) pregătirea prin rezidenţiat a medicilor specialişti (numărul de posturi necesar pentru pregătirea prin rezidenţiat, criteriile de admitere, structura pregătirii, precum şi alte atribuţii); f) elaborarea criteriilor de admitere pentru obţinerea celei dea doua specialităţi; g) programul de investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemului de sănătate; h) organizarea şi funcţionarea structurilor de specialitate din sistemul de sănătate.  +  Articolul 11În domeniul programelor naţionale de sănătate, comisia de specialitate colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru: a) identificarea şi rezolvarea cu prioritate a problemelor de sănătate specifice domeniului său de competenţă, în conformitate cu Strategia naţională de sănătate a Ministerului Sănătăţii; b) evaluarea nevoilor populaţiei, evidenţiate din date obiective; c) asigurarea concordanţei programelor naţionale de sănătate cu politicile, strategiile şi recomandările instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale în domeniu; d) definirea structurii, obiectivelor, activităţilor, precum şi a oricăror altor condiţii şi termene necesare implementării şi derulării programelor naţionale de sănătate; e) elaborarea criteriilor de selecţie a unităţilor de specialitate prin care se implementează programele naţionale de sănătate; f) estimarea şi fundamentarea necesarului de resurse financiare în raport cu obiectivele şi activităţile cuprinse în programele naţionale de sănătate, precum şi cu politicile, strategiile şi recomandările instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale în domeniu; g) stabilirea măsurilor necesare în vederea îmbunătăţirii modului de derulare a programelor naţionale de sănătate; h) propunerea unităţilor de asistenţă tehnică şi management al programelor naţionale de sănătate; i) elaborarea de criterii, standarde şi metodologii pentru evaluarea impactului, oportunităţii şi eficienţei programelor naţionale de sănătate; j) controlul şi analiza modului de aplicare de către personalul medical cu responsabilităţi în implementarea programelor naţionale de sănătate a ghidurilor de practică medicală, protocoalelor de diagnostic şi a protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobate în condiţiile legii.  +  Articolul 12Comisia de specialitate poate solicita, prin intermediul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, materiale documentare şi alte informaţii necesare activităţii ei, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.  +  Articolul 13Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de specialitate, asigură buna desfăşurare a şedinţelor comisiei de specialitate.------