REGULAMENT din 21 martie 2013de organizare şi funcţionare al Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 25 martie 2013     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Comisia naţională pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, denumită în continuare Comisia Naţională, este un organism consultativ al Ministerului Sănătăţii şi se asimilează cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. (2) Comisia Naţională are rolul de a coordona tehnic şi metodologic activitatea comisiilor de specialitate, precum şi de a elabora şi a înainta ministrului sănătăţii propuneri bazate pe dovezi pentru fundamentarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor de sănătate.  +  Articolul 2 (1) Comisia Naţională este formată din 8 membri, un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi, personalităţi reprezentative în domeniul sănătăţii. (2) Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale este asigurat de reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, desemnaţi prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 3 (1) Comisia Naţională îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare, organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui comisiei, a ministrului sănătăţii sau a secretarului de stat cu atribuţii în domeniu. (2) Şedinţele Comisiei Naţionale sunt conduse de preşedintele acesteia, de ministrul sănătăţii sau de secretarul de stat cu atribuţii în domeniu, după caz. (3) Şedinţele Comisiei Naţionale se desfăşoară la sediul Ministerului Sănătăţii şi numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi cu drept de vot. (4) Preşedintele Comisiei Naţionale are dreptul la un singur vot. (5) Membrii Secretariatului tehnic al Comisiei Naţionale nu au drept de vot. (6) Pentru informaţii suplimentare, Comisia Naţională poate solicita participarea unor experţi în domeniu laşedinţele acesteia sau poate solicita informaţii şi documente suplimentare de la comisiile de specialitate. (7) La şedinţele Comisiei Naţionale pot participa, în calitate de invitaţi, preşedinţi ai comisiilor de specialitate, în funcţie de problematica dezbătută. (8) Ministrul sănătăţii sau secretarul de stat desemnat poate participa la lucrările Comisiei Naţionale şi în acest caz conduce lucrările şedinţei.  +  Articolul 4Sediul Comisiei Naţionale este la sediul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 5 (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Comisia Naţională emite hotărâri. (2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puţin două treimi din numărul membrilor Comisiei Naţionale cu drept de vot, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (3) În caz de egalitate, votul preşedintelui decide. (4) În situaţia în care sunt supuse dezbaterii probleme specifice domeniului de activitate în care vreunul dintre membrii Comisiei Naţionale îşi desfăşoară activitatea, acesta este obligat să se abţină şi să nu participe la luarea deciziei în această problemă.  +  Articolul 6Actele oficiale ale Comisiei Naţionale sunt semnate numai de preşedintele acesteia.  +  Articolul 7Comisia Naţională este subordonată ministrului sănătăţii sau secretarului de stat desemnat de către acesta.  +  Articolul 8 (1) Membrii Comisiei Naţionale cu drept de vot sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească şi să depună o declaraţie de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară, precum şi angajamentul de confidenţialitate, prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 la ordin. (2) Declaraţiile de interese şi angajamentele de confidenţialitate ale membrilor Comisiei Naţionale se actualizează anual, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, precum şi ori de câte ori intervin modificări ale datelor care fac obiectul acestor declaraţii. (3) Declaraţiile de interese şi angajamentul de confidenţialitate se depun şi se păstrează la Secretariatul general al Ministerului Sănătăţii. (4) Declaraţiile de interese se vor publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 9 (1) În termen de 30 de zile de la numire, membrii Comisiei Naţionale sunt obligaţi să comunice Secretariatului general al Ministerului Sănătăţii datele de contact ale acestora, şi anume: a) numele şi prenumele; b) unitatea sanitară unde îşi desfăşoară activitatea; c) adresa de corespondenţă; d) adresa de e-mail; e) numărul de telefon/număr de fax. (2) Datele de contact ale Comisiei Naţionale se vor publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii.  +  Capitolul II Atribuţiile Comisiei Naţionale  +  Articolul 10 (1) Comisia Naţională are următoarele atribuţii: a) coordonează tehnic şi metodologic activitatea comisiilor de specialitate; b) monitorizează şi evaluează modul în care comisiile de specialitate îşi îndeplinesc atribuţiile stabilite prin prezentul regulament; c) analizează şi avizează propunerile comisiilor de specialitate cu privire la pachetele de servicii medicale care se asigură în cadrul sistemului de sănătate, urmând ca hotărârile adoptate să fie prezentate ministrului sănătăţii; d) analizează şi avizează, după caz, fundamentările elaborate de către comisiile de specialitate, pe care le înaintează ministrului sănătăţii în vederea stabilirii deciziilor strategice pentru soluţionarea problemelor specifice domeniului de specialitate al acestora; e) la cererea ministrului sănătăţii, propune măsuri de întărire a rolului sistemului de sănătate, de îmbunătăţire a managementului acestuia şi de organizare a serviciilor de sănătate; f) elaborează şi înaintează ministrului sănătăţii propuneri bazate pe dovezi pentru fundamentarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor de sănătate; g) participă la elaborarea politicilor, strategiilor şi programelor de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei, în acord cu Programul de guvernare; h) elaborează şi prezintă ministrului sănătăţii analize cu privire la starea de sănătate a populaţiei împreună cu tendinţele de evoluţie a acesteia şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; i) identifică şi propune ministrului sănătăţii priorităţile naţionale pe termen scurt, mediu şi lung specifice fiecărui domeniu de intervenţie al asistenţei de sănătate publică stabilite prin lege; j) participă la elaborarea, implementarea şi monitorizarea Strategiei naţionale de sănătate; k) fundamentează şi propune ministrului sănătăţii măsurile ce se impun a fi luate pentru asigurarea concordanţei cu politicile, strategiile şi recomandările instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale în domeniu; l) soluţionează la cerere, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentului la Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale, litigiile apărute la nivelul comisiilor de specialitate; m) îndeplineşte şi alte sarcini, la solicitarea ministrului sănătăţii. (2) Comisia Naţională poate solicita, prin intermediul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, materiale documentare şi alte informaţii necesare activităţii ei, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.  +  Articolul 11Comisia Naţională poate să hotărască modificarea sau respingerea, după caz, a deciziilor luate de către comisiile de specialitate, cu precizarea motivelor legale care au stat la baza acestei hotărâri.  +  Articolul 12Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea membrilor Comisiei Naţionale la şedinţele acesteia, în condiţiile prezentului regulament, sunt suportate de instituţiile publice în care persoanele sunt încadrate sau unde acestea desfăşoară activitate prin integrare clinică.------