ORDIN nr. 3.359 MD din 11 martie 2013privind modificarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.000/2012
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 19 martie 2013    În baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul Administraţiei Publice Centrale şi pentru modificarea unor acte normative,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.000/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 722 din 24 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi comunică Ministerului Educaţiei Naţionale - Direcţia generală relaţii internaţionale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanţi. Direcţia generală relaţii internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, actualizată de Ministerul Educaţiei Naţionale".2. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi comunică Ministerului Educaţiei Naţionale - Direcţia generală relaţii internaţionale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanţi. Direcţia generală relaţii internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012, actualizată de Ministerul Educaţiei Naţionale".3. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi comunică Ministerului Educaţiei Naţionale - Direcţia generală relaţii internaţionale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanţi. Direcţia generală relaţii internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012, actualizată de Ministerul Educaţiei Naţionale".4. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi comunică Ministerului Educaţiei Naţionale - Direcţia generală relaţii internaţionale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanţi. Direcţia generală relaţii internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012, actualizată de Ministerul Educaţiei Naţionale".5. Anexa nr. 1 "Lista universităţilor care oferă cursuri de an pregătitor în limba română" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.6. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexele nr. 2A şi 2B care fac parte integrantă din prezentul ordin.7. Anexele nr. 3 a şi 3 b se abrogă.8. În tot cuprinsul metodologiei sintagma "prevăzută în anexa nr. 2" se înlocuieşte cu sintagma "prevăzută în anexele nr. 2A şi 2B".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentruînvăţământ superior, cercetare ştiinţificăşi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuBucureşti, 11 martie 2013.Nr. 3.359 MD.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la metodologie)LISTAinstituţiilor de învăţământ superior care organizeazăanul pregătitor pentru învăţarea limbii române1. Universitatea din Bacău2. Universitatea "Politehnica" din Bucureşti3. Universitatea din Bucureşti4. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia5. Universitatea "Transilvania" din Braşov6. Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca7. Universitatea "Ovidius" din Constanţa8. Universitatea din Craiova9. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi10. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi11. Universitatea din Oradea12. Universitatea din Piteşti13. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti14. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu15. Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava16. Universitatea de Vest din Timişoara17. Universitatea "Valahia" din Târgovişte18. Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu19. Universitatea Tehnică din Cluj-NapocaNOTĂ:Pentru învăţământul preuniversitar, şcolile în care se organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române vor fi nominalizate de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.  +  Anexa 2A *Font 8*                                                                            Nr. Ref .......    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ┌─────────────┐    MINISTRY OF NAŢIONAL EDUCATION │ │                                                                            │ │    DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII INTERNAŢIONALE │ │    GENERAL DIRECTION FOR INTERNATIONAL RELATIONS │ │    28-30 G-ral Berthelot Street/12 Spiru Haret Street, 010168 Bucharest │ │    Tel. (+4021) 4056200; 4056300 │ │                                                                            │ │                                                                            └─────────────┘           CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII       (APPLICATION FOR THE ISSUANCE OF LETTER OF ACCEPTANCE TO STUDIES)                 (Se completează cu majuscule/to be filled în                with capital letters/A completer en majuscules)    1. NUMELE _______________________________________ PRENUMELE _______________________________________    (SURNAME/NOMS) (GIVEN NAMES/PRENOMS)    2. NUMELE PURTATE ANTERIOR ________________________________________________________________________    (PREVIOUS SURNAMES/NOMS PORTES ANTERIEUREMENT)                                                                                       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    3. LOCUL ŞI DATA NAŞTERII Ţara ___________ Localitatea __________ Data └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    (DATE AND PLACE (COUNTRY/PAYS) (PLACE/LOCALITE) (DATE/DATE) Z Z L L A A A A    OF BIRTH/ (D D M M Y Y Y Y)    DATE ET LIEU DE    NAISSANCE)    4. PRENUMELE PĂRINŢILOR ________________________________________________________    (PARENTS GIVEN NAMES/PRENOMS DES PARENTS)    5. SEXUL (SEX/SEXE): ┌─┐ ┌─┐                         └─┘ M └─┘ F    6. STAREA CIVILĂ: ┌─┐ CĂSĂTORIT(Ă) ┌─┐ NECĂSĂTORIT(Ă) ┌─┐ DIVORŢAT(Ă) ┌─┐ VĂDUV(Ă)                       └─┘ (MARRIED/MARIE(E)) └─┘ (SINGLE/CELIBATAIRE) └─┘ (DIVORCED/ └─┘ (WIDOWER)/                                                                             DIVORCE(E)) VEUF(VEUVE)    7. CETĂŢENIA (CETĂŢENIILE) ACTUALE ___________________________ CETĂŢENII ANTERIOARE      (ACTUAL CITIZENSHIP(S)/NAŢIONALITE(S) ACTUELLES(S)) (PREVIOUS CITIZENSHIPS/ ──────────                                                                     NAŢIONALITES ANTERIEURES)    8. DOCUMENT DE CĂLĂTORIE: TIPUL _____________________ SERIE __________________ NR. _________      (TRAVEL DOCUMENT/ (TYPE/TYPE) (SERIE/SERIE) (NO/NO)       DOCUMENT DE VOYAGE)     ELIBERAT DE ŢARA: ____________________ LA DATA ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ VALABILITATE __________    (COUNTRY ISSUED BY/ (DATE OF ISSUE/A) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (VALIDITY/EXPIRANT LE)     EMIS PAR PAYS) Z Z L L A A A A    9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL : ŢARA _____________________ LOCALITATEA __________________    (ACTUAL PERMANENT RESIDENCE/ (COUNTRY/PAYS) (PLACE/LOCALITE)    DOMICILE PERMANENT ACTUEL)    10. PROFESIA ___________________________ LOCUL DE MUNCĂ _____________________________    (PROFESSION/PROFESSION) (WORK PLACE/LIEU DE TRAVAIL)    11. The complete address where the Ministry of Naţional Education can send you the Letter of        Acceptance____________________________________________________________________________    __________________________________________________________________________________________    12. MOTIVAŢIA DEPLASĂRII ÎN ROMÂNIA (PURPOSE OF VISIT/BUT DE SEJOUR)        ┌──┐        │ │ STUDII (STUDIES)        └──┘    NOTE: All the fields are mandatory, must be completed and have to be accompanied by the documents    mentioned în Section V, otherwise your request will not be processed. The apllication must be    submitted în 2 copies.    I. Education Backgroud    ┌─────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐    │ Name and Location of the │ Date of Admission/ │ Type of Certificate issued │    │ Secondary School/University │ Date of Completion │ │    ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤    ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤    └─────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┘    II. Studies applied în România    ┌─────────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────────────┐    │ Studies applied │ Branch/ │ High School/│ Language of │ I apply for the Romanian │    │ în România │ Speciality │ University │ instruction │ language course (For YES │    │ │ │ │ │ you have to mention the │    │ │ │ │ │ University) │    │ │ │ │ ├─────────────┬────────────┤    │ │ │ │ │ YES │ NO │    ├─────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤    │Secondary, în │ │ │ │ │ │    │the grade │ │ │ │ │ │    ├─────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤    │Undergraduate │ │ │ │ │ │    ├─────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤    │Master │ │ │ │ │ │    ├─────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤    │Specialization │ │ │ │ │ │    ├─────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤    │Doctorate │ │ │ │ │ │    └─────────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┘    III. Proficiency în other languages (please, fill în as appropriate: excellent, good, poor)    ┌────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐    │ Language │ Writing │ Speaking │ Institution that issued │    │ │ │ │ the certificate │    ├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤    │Romanian │ │ │ │    ├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤    ├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤    └────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘    IV. Statement by the applicant        I oblige myself to observe the laws în force în România, the school and university rules,    regulations and norms, as well as those for social life.        I have taken note of the fact that school fees may change during the years of study and    must be payed, în free currency, în advance for a period of at least 9 months for full time    courses and at least 3 months for part time courses.        I am aware that any untrue information will lead to my disqualification.    V. Annex    1. Photocopy and authenticated translation of the certificate of studies;    2. The list of results of the completed study years (Academic Transcripts) for postgraduate    studies applicants and for those wishing to continue studies started în other countries    (photocopy and authenticated translation)    3. Photocopy and authenticated translation of the birth certificate;    4. Photocopy of the passport;    5. Medical certificate (translated în a language widely spread internationally).    On my arrival în România I should submit the original documents.    Date ..................... Signature .....................                        ┌──────────────────────────────┐                        │ REZERVATĂ AUTORITĂŢILOR │ ───────────────────────┤ OBSERVAŢII ├─────────────────────── ───────────────────────┤ (OBSERVATION) ├───────────────────────     AUTHORITY ONLY └──────────────────────────────┘ RESERVE AUTORITES    NOTE: All the fields are mandatory, must be completed and have to be accompanied by the documents    mentioned în Section V, otherwise your request will not be processed. The apllication must be    submitted în 2 copies.  +  Anexa 2B *Font 8*                                                                            Nr. Ref .......    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ┌─────────────┐    MINISTERE DE L'EDUCATION NAŢIONALE │ │                                                                            │ │    DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII INTERNAŢIONALE │ │    DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES │ │    28-30 G-ral Berthelot Street/12 Spiru Haret Street, 010168 Bucharest │ │    Tel. (+4021) 4056200; 4056300 │ │                                                                            │ │                                                                            └─────────────┘           CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII        (DEMANDE D'APPLICATION POUR LA LETTRE D'ACCEPTATION AUX ETUDES)                 (Se completează cu majuscule/to be filled în                with capital letters/A completer en majuscules)    1. NUMELE _______________________________________ PRENUMELE _______________________________________    (SURNAME/NOMS) (GIVEN NAMES/PRENOMS)    2. NUMELE PURTATE ANTERIOR ________________________________________________________________________    (PREVIOUS SURNAMES/NOMS PORTE ANTERIEUREMENT)                                                                                       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    3. LOCUL ŞI DATA NAŞTERII Ţara ___________ Localitatea __________ Data └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    (DATE AND PLACE (COUNTRY/PAYS) (PLACE/LOCALITE) (DATE/DATE) Z Z L L A A A A    OF BIRTH/ (D D M M Y Y Y Y)    DATE ET LIEU DE    NAISSANCE)    4. PRENUMELE PĂRINŢILOR ________________________________________________________    (PARENTS GIVEN NAMES/PRENOMS DES PARENTS)    5. SEXUL (SEX/SEXE): ┌─┐ ┌─┐                         └─┘ M └─┘ F    6. STAREA CIVILĂ ┌─┐ CĂSĂTORIT(Ă) ┌─┐ NECĂSĂTORIT(Ă) ┌─┐ DIVORŢAT(Ă) ┌─┐ VĂDUV(Ă)                      └─┘ (MARRIED/MARIE(E)) └─┘ (SINGLE/CELIBATAIRE) └─┘ (DIVORCED/ └─┘ (WIDOWER)/                                                                            DIVORCE(E)) VEUF(VEUVE)    7. CETĂŢENIA (CETĂŢENIILE) ACTUALE ___________________________ CETĂŢENII ANTERIOARE      (ACTUAL CITIZENSHIP(S)/NAŢIONALITE(S) ACTUELLE(S)) (PREVIOUS CITIZENSHIPS/ ───────────                                                                     NAŢIONALITES ANTERIEURES)    8. DOCUMENT DE CĂLĂTORIE: TIPUL _____________________ SERIE __________________ NR. _________      (TRAVEL DOCUMENT/ (TYPE/TYPE) (SERIE/SERIE) (NO/NO)       DOCUMENT DE VOYAGE)     ELIBERAT DE ŢARA: ____________________ LA DATA ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ VALABILITATE __________    (COUNTRY ISSUED BY/ (DATE OF ISSUE/A) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (VALIDITY/EXPIRANT LE)     EMIS PAR PAYS) Z Z L L A A A A    9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL : ŢARA _____________________ LOCALITATEA __________________    (ACTUAL PERMANENT RESIDENCE/ (COUNTRY/PAYS) (PLACE/LOCALITE)    DOMICILE PERMANENT ACTUEL)    10. PROFESIA ___________________________ LOCUL DE MUNCĂ _____________________________    (PROFESSION/PROFESSION) (WORK PLACE/LIEU DE TRAVAIL)    11. L'adresse complete a laquelle l'universite peut envoyer la Lettre d'acceptation ______    __________________________________________________________________________________________    12. MOTIVAŢIA DEPLASĂRII ÎN ROMÂNIA (PURPOSE OF VISIT/BUT DE SEJOUR)        ┌──┐        │ │ STUDII (ETUDES)        └──┘    NOTE: Tous les champs sont obligatoires, doivent etre completes et doivent etre accompagnes    par les documents mentionnes a la Section V, sinon votre sollicitation ne sera pas analysee.    La demande doit etre soumise dans 2 exemplaires.    I. Etudes    ┌─────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐    │ Nom et adresse du Lycee/ │ Date d'Admission/ │ Type of Certificat recu │    │ Universite │ Date de Finalisation │ │    ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤    ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤    └─────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┘    II. Option d'etudes en Roumanie    ┌─────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────────────┐    │ Option d'etudes │ Domaine/ │ Lycee/ │ Langue │Je desire suivre le cours │    │ en Roumanie │ Specialite │ Universite │d'enseignement│ preparatoire de langue │    │ │ │ │ │Roumaine (Pour OUI îl faut│    │ │ │ │ │ mentionner l'Universite) │    │ │ │ │ ├─────────────┬────────────┤    │ │ │ │ │ OUI │ NON │    ├─────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤    │Pre- │ │ │ │ │ │    │universitaire │ │ │ │ │ │    │classe │ │ │ │ │ │    ├─────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤    │Universitaire │ │ │ │ │ │    ├─────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤    │Master │ │ │ │ │ │    ├─────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤    │Specialisation │ │ │ │ │ │    ├─────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤    │Doctorat │ │ │ │ │ │    └─────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┘    III. Langues connues (rempli: excellent, bonne, faible)    ┌────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐    │ Langue │ Ecrit │ Parlee │Institution qui a emis le│    │ │ │ │ certificat │    ├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤    │Roumain │ │ │ │    ├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤    ├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤    └────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘    IV. Declaration du solliciteur        Je me suis oblige de respecter les lois en vigueur en Roumanie, les normes et les reglementations    des ecoles et des universites, ainsi que les regles de cohabitation sociale.        J'ai pris note que la valeur des taxes d'etudes peut etre changee pendant l'annee d'etudes    et qu'îl faut les payer, en devise etrangere, 9 mois en avance pour les cours complets et    3 mois en avance pour les cours partiels.        Je comprends et j'accepte que toute information incorrecte ou fausse, toute omission vont    entrainer ma disqualification.    V. Annexes    1. Photocopies et traduction legalisees des certificats d'etudes;    2. La liste complete des resultats des etudes pour chaque annee, pour les solliciteurs des etudes    postuniversitaires et pour les etudiants qui desirent se transferer d'un autre pays (photocopies    et traductions legalisees).    3. Photocopie et traductions legalisees de l'acte de naissance;    4. Photocopie du passeport;    5. Certificat medical (traductions legalisees dans une langue de circulation internationale).    A mon arrivee en Roumanie je vais presenter tous les documents en original.    Date ..................... Signature .....................                        ┌──────────────────────────────┐                        │ REZERVATĂ AUTORITĂŢILOR │ ───────────────────────┤ OBSERVAŢII ├─────────────────────── ───────────────────────┤ (OBSERVATION) ├───────────────────────     AUTHORITY ONLY └──────────────────────────────┘ RESERVE AUTORITES    NOTE: Tous les champs sont obligatoires, doivent etre completes et doveint etre accompagnes    par les documents mentionnes a la Section V, sinon votre sollicitacion ne sera pas analysee.    La demande doit etre soumise dans 2 exemplaires.----------