LEGE nr. 54 din 14 martie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120 din 22 decembrie 2011 privind prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, cu următoarele modificări:1. Articolul 1 se abrogă.2. Articolul 2 se abrogă.3. Articolul 3 se abrogă.4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Termenul prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 31 ianuarie 2011, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2013. (2) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), execuţia programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se continuă, pentru fiecare instituţie, potrivit legislaţiei în vigoare la data aprobării acestora, până la data emiterii deciziei de acordare sau neacordare a certificării."  +  Articolul IILegea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 4 februarie 2013, se modifică după cum urmează:1. Articolul 32 se abrogă.2. La articolul 58, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 58. - (1) Biroul executiv este organul executiv al Consiliului Uniunii, cu activitate permanentă şi de legătură cu Camerele, şi se compune din 9 membri: preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi 5 membri, aleşi de Consiliul Uniunii dintre membrii săi."  +  Articolul IIIDupă alineatul (3^2) al articolului 229 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3^3), cu următorul cuprins:"(3^3) Dispoziţiile alin. (3^2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul numirii curatorului special prevăzut la art. 167 din Codul civil."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 14 martie 2013.Nr. 54.-------