LEGE nr. 90 din 28 aprilie 1998pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
EMITENT
  • Parlament
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 28 august 1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, emisă în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:"Prezenta ordonanţă se aplică operaţiunilor de leasing în care o parte, denumita locator, se obliga ca, la solicitarea celeilalte părţi, denumita utilizator, sa cumpere sau sa preia de la un terţ, denumit furnizor, un bun mobil sau imobil şi sa transmită utilizatorului posesia sau folosinţă asupra acestuia, contra unei plati numite redeventa, în scopul exploatării sau, după caz, al achiziţionării bunului.Operaţiunile de leasing au ca obiect: a) utilizarea bunurilor mobile, inclusiv a valorii mobiliare; b) utilizarea echipamentului industrial; c) utilizarea bunurilor imobile cu destinaţie comercială, achiziţionate sau construite de o societate de leasing, denumita în continuare societate imobiliară pentru comerţ şi industrie - S.I.C.I.; d) utilizarea fondului de comerţ sau a unuia dintre elementele sale necorporale; e) utilizarea bunurilor de folosinţă îndelungată şi a imobilelor cu destinaţie de locuinta, pentru persoanele fizice, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia consumatorului."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Pentru efectuarea unei operaţiuni de leasing, orice persoană fizica sau juridică va formula unei societăţi de leasing o ofertă ferma, însoţită de lista de bunuri care vor constitui obiectul contractului de leasing, precum şi de acte din care să rezulte situaţia sa financiară."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În cadrul operaţiunilor de leasing, utilizatorul are dreptul de a-şi alege furnizorul, cu excepţia cazului în care societatea de leasing are şi calitatea de furnizor, precum şi societatea care va asigura bunul, cu acordul societăţii de leasing."4. La articolul 4, literele b), c), d) şi e) vor avea următorul cuprins:"b) sa încheie contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul desemnat de utilizator, în condiţiile expres formulate de către acesta; c) sa încheie contract de leasing cu utilizatorul şi sa transmită acestuia, în temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpărare, cu excepţia dreptului de dispoziţie; d) sa transmită utilizatorului dreptul de posesie sau de folosinţă asupra bunului achiziţionat; e) să respecte, la expirarea contractului de leasing, dreptul de opţiune al utilizatorului, ce consta în posibilitatea de a solicita achiziţionarea bunului, restituirea acestuia sau prelungirea contractului de leasing, afară de cazul în care în contract s-a prevăzut altfel;"5. La articolul 4, după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:"g) să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în sistem de leasing."6. La articolul 4, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"Societatea de leasing are dreptul sa verifice periodic starea bunurilor, modul de exploatare şi sa rezilieze contractul înainte de termen, dacă utilizatorul nu a îndeplinit obligaţiile contractuale."7. La articolul 5, literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:"a) sa primească bunul la termenul stipulat în contractul de vânzare-cumpărare şi în contractul de leasing, după caz;""c) să efectueze plăţile cu titlu de redeventa în cuantumul valoric stabilit şi la datele fixate în contractul de leasing; redeventa plătită va fi calculată ţinându-se seama de o marja de profit şi de amortizarea integrală a bunului sau a unei părţi din valoarea de intrare a acestuia; în acest ultim caz, regimul de amortizare va fi stabilit de părţi, de comun acord, în funcţie de natura bunului şi de valoarea sa de intrare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare;"8. La articolul 5, după litera f) se introduc literele g) şi h) cu următorul cuprins:"g) sa restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing; h) sa exploateze bunul conform instrucţiunilor, să asigure instruirea personalului destinat exploatării bunului, sa nu aducă modificări bunului fără acordul proprietarului sau al societăţii de leasing, sa păstreze în condiţii corespunzătoare bunul pe toată durata contractului."9. După articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - În cadrul operaţiunilor de leasing drepturile şi obligaţiile părţilor vor fi stipulate în contract şi nu vor fi limitate la prevederile art. 4 şi 5."10. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - În cazul în care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul îşi exprima intenţia de a cumpara bunul, societatea de leasing trebuie să ia în calcul vărsămintele efectuate anterior cu titlu de redeventa, precum şi valoarea reziduala a bunului."11. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Dreptul de opţiune constând în achiziţia bunului, conform art. 4 lit. e), se poate exercita şi până la expirarea contractului de leasing cu acceptul locatorului, dacă utilizatorul formulează o ofertă ferma şi irevocabilă de cumpărare.Utilizatorul, în baza contractului de mandat încheiat cu societatea de leasing, are dreptul de acţiune directa asupra producătorului în cazul reclamatiilor privind calitatea, asistenţa tehnica, service-ul necesar în perioada de garanţie şi postgaranţie."12. La articolul 9, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Societatea de leasing nu răspunde pentru cazul în care bunul ce face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului, cu excepţia cazului în care societatea de leasing are şi calitatea de furnizor."13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În cazul în care utilizatorul nu îşi executa obligaţia de plată a redeventei, societatea de leasing are dreptul de a rezilia contractul de leasing, cu obligaţia utilizatorului la restituirea bunului şi la plata ratelor scadente şi nerambursate, cu daune-interese, cu excepţia unei prevederi contrare. Daunele-interese cuprind cuantumul valoric al redeventei care a rămas de plătit până la expirarea contractului de leasing."14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Nerespectarea dreptului de opţiune al utilizatorului obliga societatea de leasing la plata de daune, care vor fi egale cu valoarea reziduala a bunului sau cu valoarea sa de circulaţie, calculată la data expirării contractului de leasing."15. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"Organizarea şi funcţionarea societăţilor de leasing"16. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Societăţile comerciale de leasing se înfiinţează şi funcţionează potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi pot fi: a) societăţi comerciale care au ca obiect unic de activitate operaţiunile de leasing, conform prevederilor prezentei ordonanţe; b) societăţi comerciale care au ca obiect de activitate şi leasingul echipamentului industrial, al bunurilor de folosinţă îndelungată şi al imobilelor cu destinaţie comercială sau industriala, al imobilelor cu destinaţie de locuinta ori leasingul fondului de comerţ sau al unuia dintre elementele sale corporale."17. Articolele 15-18 se abroga.18. Titlul capitolului VI, care devine capitolul V, va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VPublicitatea operaţiunilor de leasing"19. Articolul 19 devine articolul 16.20. Articolul 20 se abroga.21. Capitolul VII "Dispoziţii speciale" se elimina.22. La articolul 21 alineatul 1, litera c) va avea următorul cuprins:"c) plata amortismentelor; evidenta acestora se face la locator;"23. Articolul 21 devine articolul 15.24. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Bunurile mobile, care sunt importate în scopul utilizării în sistem de leasing, se încadrează în regimul vamal de admitere temporară, pe toată perioada contractului de leasing, cu exonerarea totală de obligaţia de plată a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garanţiilor vamale.În cazul achiziţionării bunurilor importate în sistem de leasing, conform termenului convenit de părţi în baza contractului de leasing, cumpărătorul este obligat sa achite taxa vamală calculată la valoarea reziduala a bunului din momentul întocmirii actului de vânzare-cumpărare, în baza declaraţiei vamale de import definitiv.În cazul în care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul nu şi-a exercitat dreptul de opţiune pentru prelungirea contractului sau pentru achiziţia bunului, iar bunul nu a fost restituit din vina societăţii de leasing sau a furnizorului, utilizatorul este obligat sa plătească taxele vamale la valoarea reziduala a bunului, dacă foloseşte în continuare bunul respectiv.Termenul în cadrul căruia bunurile respective urmează să fie restituite sau sa primească o noua destinaţie vamală este cel convenit de părţi prin contractul de leasing, dar sa nu depăşească 7 ani."  +  Articolul 2Contractele încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi îşi păstrează valabilitatea.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 72/1993 privind regimul vamal al bunurilor importate ce fac obiectul tranzacţiilor leasing, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 februarie 1993, Ordonanţa Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor importate în cadrul tranzacţiilor de leasing, precum şi la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor şi componentelor folosite în producţia proprie a unor agenţi economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 3 februarie 1995, aprobată prin Legea nr. 59/1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILEAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU -------------