LEGE nr. 87 din 28 aprilie 1998pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adopţie
EMITENT
  • Parlament
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 29 aprilie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25 din 9 iunie 1997 cu privire la adopţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"Ordonanţa de urgenta cu privire la regimul juridic al adopţiei"2. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Dispoziţiile legale cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate, referitoare la încredinţarea copilului unei persoane sau familii, sunt aplicabile. (3) Comisia pentru protecţia copilului poate incredinta copilul în vederea adopţiei şi unei persoane sau familii care nu are cetăţenia română, dar care are reşedinţa pe teritoriul României de cel puţin 6 luni şi îndeplineşte celelalte condiţii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de legislaţia tarii al carei cetăţean este adoptatorul."3. La articolul 9, alineatul (8) va avea următorul cuprins:"(8) În cazul în care o persoană sau o familie de cetăţenie română şi o persoană sau o familie de cetăţenie străină cer încredinţarea, în vederea adopţiei, a aceluiaşi copil, posibilitatea încredinţării copilului la persoana sau la familia de cetăţenie română va fi luată în considerare cu prioritate de către Comisia pentru protecţia copilului."4. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Cererile persoanelor sau ale familiilor cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul României, care doresc sa adopte, vor fi transmise Comitetului Roman pentru Adoptii în termen de 5 zile de la eliberarea atestatului prevăzut la art. 6, numai prin intermediul serviciilor publice specializate din subordinea comisiilor pentru protecţia copilului sau al organizaţiilor private române autorizate."5. La articolul 12, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) În termen de 60 de zile de la comunicarea datelor prevăzute la alin. (2), comisiile pentru protecţia copilului vor transmite cererile persoanelor sau ale familiilor atestate corespunzător şi care doresc să le fie încredinţaţi acei copii în vederea adopţiei. (4) Dacă nu exista cereri privind încredinţarea copilului în vederea adopţiei sau dacă cererea de încredinţare a copilului în vederea adopţiei nu a fost aprobată, Comitetul Roman pentru Adoptii va repartiza sarcina identificarii unei familii, potrivite pentru copil, unui serviciu public specializat sau unui organism privat român autorizat."6. Articolele 15 şi 16 devin articolul 15, cu următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Cauzele privitoare la încuviinţarea adopţiei se judeca în prima instanţa de tribunalul în a cărui raza teritorială se găseşte domiciliul copilului. (2) Cauzele pentru judecarea cărora nu se poate determina instanţa competenţa, potrivit alin. (1), se judeca de Tribunalul Bucureşti. (3) Hotărârile date în cauzele având ca obiect încuviinţarea adopţiei sunt supuse recursului. Instanţa competenţa sa judece recursul este Curtea de Apel."7. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Judecarea cererii se face cu citarea Comisiei pentru protecţia copilului care a avizat favorabil încuviinţarea adopţiei, care îl reprezintă pe copil, a persoanei sau a familiei care doreşte sa adopte, a Comitetului Roman pentru Adoptii şi cu participarea procurorului."8. La articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Este interzisă căsătoria între adoptat şi rudele sale fireşti, potrivit legii. Serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, precum şi ofiţerii de stare civilă vor urmări respectarea acestei prevederi."9. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Pe data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga:- Legea nr. 11/1990 privind încuviinţarea adopţiei, modificată prin Legea nr. 48/1991 şi prin Legea nr. 65/1995 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1995;- dispoziţiile capitolului III lt; lt;Adoptia gt; gt; al titlului II din Codul familiei;- orice alte dispoziţii contrare."10. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenta, sintagma statul român devine România.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILE----------