HOTĂRÂRE nr. 8 din 4 martie 2013privind structura serviciilor Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 5 martie 2013    În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit o) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În structura serviciilor Senatului funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, după caz.  +  Articolul 2 (1) Structura organizatorică a serviciilor Senatului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) În cadrul direcţiilor generale funcţionează direcţii, iar în cadrul direcţiilor, prin hotărâre a Biroului permanent al Senatului, se pot organiza, după caz, servicii şi birouri.  +  Articolul 3 (1) Secretarul general al Senatului conduce serviciile Senatului şi controlează activitatea acestora. În această calitate răspunde în faţa Senatului şi a Biroului permanent al Senatului de modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile în asigurarea bunei funcţionări a serviciilor Senatului. (2) În activitatea sa, secretarul general al Senatului este ajutat de 2 secretari generali adjuncţi.  +  Articolul 4 (1) Activitatea serviciilor Senatului se desfăşoară pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat de Biroul permanent al Senatului, la propunerea secretarului general. (2) Numărul maxim de posturi pentru fiecare compartiment din structura serviciilor Senatului se stabileşte prin statul de funcţii, care se aprobă de Biroul permanent al Senatului, la propunerea secretarului general, în condiţiile legii. (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, secretarul general al Senatului va elabora proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Senatului, în vederea supunerii spre aprobare Biroului permanent al Senatului.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Senatului nr. 13/2009 privind structura serviciilor Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 25 iunie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 4 martie 2013.Nr. 8.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂa serviciilor Senatului*Font 8*                        ┌──────────────────┐ ┌────────────────┐                        │Cabinet Preşedinţe│<─────────────┤ PREŞEDINTE │                        └─┬───────────┬────┘ └───────┬────────┘                          v v v ┌──────────────┐          ┌─────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌────────────────┐ │ Direcţia │          │ Grup consilieri │ │Cancelarie Preşedinte│ │Biroul Permanent│ │ generală │          └─────────────────┘ └─────────────────────┘ └───────┬────────┘ │ administrare │                                                                  v │ patrimoniu │                                                             ┌────────┐ ┌───────────┐ │ │                                                             │SECRETAR│ │Secretariat│ ┌>│- Direcţia │                                                             │GENERAL ├─>│ SG │ │ │tehnică │                                                             └──────┬─┘ └───────────┘ │ │- Direcţia │                                                                    │ │ │administrativă│                                                                    │ ┌────────┐ │ │- Direcţia │ ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ │SECRETAR│ │ │transporturi │ │ Direcţia generală │<─┤SECRETAR GENERAL ADJUNCT│<───────────────┼───>│GENERAL ├────┤ └──────────────┘ │ cooperare │ └───────────┬────────────┘ │ │ADJUNCT │ │ ┌──────────────┐ │parlamentară externă │ v │ └────┬───┘ │ │ Direcţia │ │ │ ┌───────────────┐ │ v │ │pentru infor- │ │- Direcţia relaţii │ │Secretariat SGA│ │ ┌───────────┐ └>│ matizarea │ │multilaterale externe│ └───────────────┘ │ │Secretariat│ │ activităţii │ └─────────────────────┘ │ │ SGA │ │parlamentare │                                                                    │ └───────────┘ └──────────────┘                                           ┌────────────┐ │                                           │Biroul audit│<──────────┤                                           └────────┬───┘ │                                                    | │           ┌───────────────────┬───────────────┬────|────────────┬──┴──┬──────┬──────────┬──────────┐           v v v | v │ v v v┌─────────────────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────────┴─────┐ ┌────────┐ │ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐│ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia generală │ │Direcţia│ │ │Direcţia│ │Direcţia│ │Direcţia││ generală │ │ generală │ │control, juridic şi│ │secre- │ │ │ resurse│ │ presă, │ │ pentru ││ legislativă │ │economică │ │securitate internă │ │tariat │ │ │ umane │ │comuni- │ │dezvol- ││ │ │ │ │ │ │general │ │ │ │ │care şi │ │ tare ││- Direcţia proceduri,│ │- Direcţia│ │- Direcţia control │ └────────┘ │ └────────┘ │imagine │ └────────┘│sinteză, studii şi │ │buget │ │securitate internă │ │ └────────┘│evidenţă legislativă │ │finanţe │ └───────────────────┘ ││- Direcţia pentru │ │contabi- │ ││organizarea lucră- │ │litate │ ││rilor plenului şi │ └──────────┘ ││comisiilor │ │└─────────────────────┘ │                                                                       v                                                           ┌───────────────────────┐                                                           │ Centrul de organizare │                                                           │şi promovare evenimente│                                                           └───────────────────────┘----------