ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 februarie 2013pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 5 martie 2013    Având în vedere faptul că România se confruntă în ultima perioadă cu o serie de evenimente rutiere cu consecinţe extrem de grave, în care sunt implicate autevehicule construite şi echipate pentru transportul a 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, care efectuează transport rutier naţional contra cost de persoane, vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, care efectuează transport rutier naţional de marfă, precum şi vehicule care efectuează transport rutier de vehicule rutiere defecte sau avariate, fără ca aceste operaţiuni de transport să fie autorizate,întrucât în urma acestor evenimente a crescut numărul constatărilor autorităţilor abilitate şi sesizărilor partenerilor sociali în privinţa existenţei unor practici ilicite în activităţile de transport rutier de persoane,ţinând seama de faptul că se constată o creştere alarmantă a transporturilor cu vehicule rutiere destinate transportului de vehicule avariate sau defecte, vehicule care nu corespund din punct de vedere tehnic, nefiind omologate şi agreate în acest sens, iar conducătorii auto ai acestora nu au o pregătire specifică, astfel încât se pune în pericol siguranţa rutieră,luând în considerare faptul că atât în cazul transportului rutier contra cost cât şi în cazul transportului rutier în cont propriu cu vehicule rutiere de tipul celor menţonate mai sus nu există în prezent reglementări de natură să permită autorităţilor competente o monitorizare eficientă a acestor transporturi şi luarea unor măsuri preventive sau coercitive, după caz,ţinând seama de faptul ca aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată şi vizează direct legalitatea transportului şi siguranţa rutieră, fiind necesare măsuri care să conducă la reglementarea imediată a condiţiilor de autorizare şi efectuare a acestor transporturi rutiere naţionale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Pentru a efectua transport rutier naţional contra cost de mărfuri cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă. (2) Pentru a efectua transport rutier naţional contra cost de persoane cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă. (3) Pentru a efectua transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă. (4) Modalitatea de autorizare, precum şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru autorizarea transporturilor prevăzute la alin. (1)-(3) se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme."2. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Prevederile privind accesul la transportul rutier în cont propriu se aplică întreprinderilor care efectuează operaţiuni de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca/semiremorca, depăşeşte 2,4 tone, cu autovehicule având cel puţin 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane, respectiv întreprinderilor care efectuează operaţiuni de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere care se deplasează fără încărcătura."3. La articolul 19, litera a) se abrogă.4. La articolul 19, literele b) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) transportul de mărfuri efectuat cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca/semiremorca, nu depăşeşte 2,4 tone;........................................................................................... l) transportul de persoane efectuat cu autovehicule având mai puţin de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru acest scop;".5. La articolul 24, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Transporturile prevăzute la art. 11^1 alin. (1)-(3) se efectuează în condiţiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme."6. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Transportul rutier contra cost de persoane cu autobuze se poate realiza prin: a) servicii regulate; b) servicii regulate speciale; c) servicii ocazionale. (2) Transportul rutier naţional contra cost de persoane cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru acest scop, se poate realiza prin: a) servicii regulate speciale; b) servicii ocazionale."7. La articolul 40, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Transportul rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate se efectuează numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal/case de bilete şi cititor de carduri cu posibilitatea de a transmite date on-line.......................................................................................... (4) Modul de utilizare, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale/casele de bilete şi cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului."8. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Modelul biletelor, abonamentelor şi legitimaţiilor speciale se stabileşte de Ministerul Transporturilor prin ordin al ministrului transporturilor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice."9. La articolul 41, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Transportul rutier în trafic judeţean/interjudeţean al elevilor prevăzuţi la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează de către operatorii de transport rutier."10. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 80. - Biletul de călătorie/Abonamentul reprezintă contractul de transport în cazul serviciilor regulate, încheiat între prestator-operator de transport şi beneficiar-călător, prin care operatorul de transport rutier se obligă să efectueze transportul în condiţii de siguranţă şi confort, iar beneficiarul se obligă să achite contravaloarea sa, care include şi asigurarea persoanelor şi a bagajelor, precum şi riscurilor ce pot decurge din efectuarea transportului rutier."  +  Articolul IIÎn termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor va actualiza Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 2 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificarea şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează--------------Ministrul transporturilor,Relu FenechiuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul afacerilor interneRadu StroeViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul educaţiei naţionaleRemus PricopieMinistrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltaretehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuBucureşti, 27 februarie 2013.Nr. 11.-------