ORDIN nr. 189 din 12 februarie 2013pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 5 martie 2013    În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 44/2011 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 11 "Cerinţe funcţionale pentru construcţii şi fizica construcţiilor" şi Procesul-verbal de avizare nr. 3/2011 al Comitetului tehnic de coordonare generală,în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnică "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000", elaborată de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" - Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză şi Consulting - Bucureşti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.--------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicări.  +  Articolul 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 649/2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 31 mai 2001, se abrogă. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Normativul*1) pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000, îşi încetează aplicabilitatea.---------*1) Normativul pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000, a fost publicat în Broşura Institutului de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii - S.A.*Reglementarea tehnică aprobată prin prezentul ordin a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/250/2012 din 20 iulie 2012, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.p. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Iulian Matache,secretar de statBucureşti, 12 februarie 2013.Nr. 189.--------