LEGE nr. 16 din 4 martie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şl întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 5 martie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 12 iunie 2012, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul II alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu deplasările în străinătate aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, vizitelor oficiale, vizitelor de stat, precum şi acţiunilor externe privind reprezentarea şi promovarea intereselor României aprobate de prim-ministru, precum şi acţiunile externe desfăşurate de Ministerul Afacerilor Externe pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate;".2. La articolul II alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu deplasările în străinătate aferente acţiunilor relevante de diplomaţie parlamentară şi acţiunilor de reprezentare a cetăţenilor români din diaspora aprobate de Biroul permanent al Senatului sau al Camerei Deputaţilor, după caz."3. La articolul IV, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. IV. - (1) Miniştrii, miniştrii delegaţi, secretarul general al Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii similare acestora, pe perioada deplasărilor în străinătate, pot fi însoţiţi de cel mult două persoane."4. La articolul IV, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali, precum şi înalţii funcţionari publici, pe perioada deplasărilor în străinătate, pot fi însoţiţi de o singură persoană."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 4 martie 2013.Nr. 16.----