LEGE nr. 82 din 15 aprilie 1998pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
EMITENT
 • PARLAMENT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 22 aprilie 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, emisă în temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 29 august 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"Ordonanţa privind regimul drumurilor"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Regimul drumurilor reglementează în mod unitar administrarea drumurilor publice şi private, dobândirea şi folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor în legătură cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice şi private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor. (2) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică integral tuturor drumurilor publice şi, parţial, drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice."3. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"(3) Fac parte integrantă din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire şi stationare, indicatoarele de semnalizare rutiera şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, terenurile şi plantaţiile care fac parte din zona drumului, mai puţin zonele de protecţie. (4) De asemenea, se considera ca făcând parte din drum clădirile de serviciu şi orice alte construcţii, amenajări sau instalaţii destinate apărării sau exploatării drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Din punct de vedere al destinaţiei, drumurile se împart în: a) drumuri publice - obiective de utilitate publică destinate circulaţiei rutiere, în scopul satisfacerii cerinţelor de transport unitar ale economiei naţionale, ale populaţiei şi de apărare a tarii. Acestea sunt proprietate publică; b) drumuri de utilitate privată - destinate satisfacerii cerinţelor proprii de transport rutier în activităţi economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale şi altora asemenea, de acces în incinte, ca şi cele din interiorul acestora, precum şi cele pentru organizarile de şantier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare."5. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Drumurile de interes naţional aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale, care asigura legăturile cu Capitala tarii, cu resedintele de judeţ, cu obiectivele de interes strategic naţional, între ele, precum şi cu ţările vecine, şi pot fi:- autostrăzi;- drumuri expres;- drumuri naţionale europene (E);- drumuri naţionale principale;- drumuri naţionale secundare."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigura legătură între:- resedintele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu resedintele de comuna, cu staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante, legate de apărarea tarii, şi cu obiectivele istorice importante;- oraşe şi municipii;- resedinte de comuna."7. Litera a) a articolului 8 va avea următorul cuprins:"a) drumurile comunale, care asigura legăturile:- între reşedinţa de comuna cu satele componente sau alte sate;- între oraşul cu satele care îi aparţin, precum şi cu alte sate;- între sate;"8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Drumurile naţionale judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte, fiind considerate continue în traversarea localităţilor, servind totodată şi ca străzi. Modificarea traseelor acestora, în traversarea localităţilor, se poate face numai cu acordul administratorului drumului respectiv, în concordanta cu planul urbanistic aprobat."9. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutiera, pentru plantaţie rutiera sau alte scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, pentru siguranţa circulaţiei ori pentru protecţia proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilitatii în curbe şi intersectii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrările de consolidări ale terenului drumului şi altele asemenea. În afară localităţilor, limitele minime ale zonelor de siguranţă a drumurilor, în cale curenta şi aliniament, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă."10. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Zona strazilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile verzi, pistele pentru ciclisti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, stationari sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare amplasarii anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare, scurgerea apelor trebuie asigurata prin santuri amenajate."11. După alineatul (1) al articolului 19 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, condiţiile de deplasare a pietonilor şi ciclistilor prin amenajări de trotuare şi piste."12. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 19 devin alineatele (3) şi (4).13. După alineatul (4) al articolului 19 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Asigurarea distantelor minime, stabilite conform alin. (4), se realizează de către administratorii acestor drumuri, numai cu respectarea reglementărilor în vigoare."14. Articolul 21 se completează cu un nou alineat, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Sectoarele de drumuri naţionale, incluzând şi lucrările de arta, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul resedintelor de judeţe şi al municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale respective."15. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Administrarea drumurilor judeţene se asigura de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie sectoarele de drumuri judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de arta, amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective."16. Articolul 24 se abroga.17. Articolul 25 devine articolul 24, cu următorul cuprins:"Art. 24. - La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţă circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului înconjurător şi de planurile de urbanism şi de amenajarea teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele pietonilor, ciclistilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia."18. Articolul 26 devine articolul 25, cu următorul cuprins:"Art. 25. - Documentaţiile privind proiectarea construcţiei, reabilitarea şi modernizarea drumurilor se întocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu avizele prevăzute în normele metodologice."19. Articolul 27 devine articolul 26.20. Articolul 28 devine articolul 27, iar alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Întreţinerea bretelelor de la intersectiile denivelate ale drumurilor publice este în sarcina administratorului drumului de categorie superioară. Dacă unul dintre drumuri este de utilitate privată, cheltuielile de întreţinere a acestuia sunt în sarcina administratorului respectiv."21. Articolul 29 devine articolul 28.22. Articolul 30 devine articolul 29.23. Articolul 31 devine articolul 30.24. Articolul 32 devine articolul 31, cu următorul cuprins:"Art. 31. - Instalaţiile de semnalizare şi presemnalizare a trecerii la acelaşi nivel între drum şi calea ferată se realizează de către administratorul caii ferate, în funcţie de categoria drumului, traficul rutier, frecventa şi viteza de circulaţie a trenurilor."25. Articolul 33 devine articolul 32.26. Articolul 34 devine articolul 33, cu următorul cuprins:"Art. 33. - Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu Poliţia rutiera au obligaţia de a reglementa circulaţia, parcarea, staţionarea şi oprirea pe străzi a vehiculelor. Parcarea se admite, de regula, în locuri special amenajate în afară benzilor de circulaţie şi a trotuarelor, amplasate de comun acord cu Poliţia rutiera. Nu se admit oprirea şi parcarea pe benzile de circulaţie ale drumurilor naţionale şi judeţene."27. Articolul 35 devine articolul 34.28. Articolul 36 devine articolul 35, cu următorul cuprins:"Art. 35. - În funcţie de intensitatea traficului, drumurile publice vor fi prevăzute cu staţii amenajate în afară fluxului circulaţiei, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Semnalizarea unitară şi amenajarea acestora se asigura de către consiliile locale în intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria drumului. Amplasarea statiilor pentru aceste mijloace se stabileşte de administratorul drumului împreună cu Poliţia rutiera, oficiile rutiere judeţene şi deţinătorii vehiculelor de transport în comun. Locurile de parcare şi refugiile de pe autostrăzi vor fi dotate cu utilităţi, telefonie pentru apel de urgenta şi grupuri sanitare."29. Articolul 37 devine articolul 36.30. Articolul 38 devine articolul 37, cu următorul cuprins:"Art. 37. - Pentru descongestionarea traficului în localităţi, protecţia mediului şi sporirea siguranţei circulaţiei pe reţeaua de drumuri expres şi drumuri naţionale europene se vor realiza drumuri de tranzit ocolitoare, situate în afară intravilanului localităţilor, pe baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste drumuri se va realiza numai prin intermediul unor artere magistrale care debuseaza în intersectii amenajate corespunzător volumelor de trafic."31. Articolul 39 devine articolul 38, cu următorul cuprins:"Art. 38. - Pe sectoarele de drumuri publice, care traverseaza localităţi rurale, locuitorii sunt obligaţi sa întreţină şanţurile, rigolele, podetele de la intrările în curţi, plantaţiile, trotuarele sau căile pietonale din dreptul locuinţelor şi al terenurilor pe care le deţin. Supravegherea îndeplinirii sau a neîndeplinirii acestor obligaţii revine autorităţilor administraţiei publice locale."32. Articolul 40 devine articolul 39.33. Alineatul (1) al articolului 41 devine alineatul (1) al articolului 40, cu următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Drumurile trebuie să fie menţinute de către administratorul drumului în stare tehnica corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă."34. Alineatul (2) al articolului 41 devine alineatul (2) al articolului 40.35. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 41 devin alineatele (3) şi (4) ale articolului 40, cu următorul cuprins:"(3) Lista drumurilor publice, cu limitele de tonaj admise pentru vehicule de transport marfa, va fi stabilită anual de către Ministerul Transporturilor şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Limitele prevăzute de anexa nr. 2 pot fi majorate de către Ministerul Transporturilor, pe măsura executării unor lucrări de sporire a capacităţii portante."36. Alineatul (5) al articolului 41 devine alineatul (5) al articolului 40.37. Articolul 42 devine articolul 41.38. Articolul 43 devine articolul 42.39. Articolul 44 devine articolul 43, cu următorul cuprins:"Art. 43. - Pe drumurile publice sunt interzise: a) competitiile sportive, fără avizul prealabil al administratorului drumului şi al Poliţiei rutiere. Organizatorii poarta răspunderea şi iau toate măsurile pentru siguranţa traficului rutier şi redarea ulterioară a drumului pentru circulaţia publică, în condiţiile existente anterior organizării competitiei; b) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roti sau pe senile, precum şi pierderea, prin scurgerea din vehicule, în timpul transportului, de materiale de construcţie sau de alte materii; c) curatarea sau spalarea vehiculelor de pământ, de materiale sau de alte substanţe; aceasta se va realiza înainte de a pătrunde în drum şi numai pe suprafeţe special amenajate prin grija administratorului drumului; d) scurgerea lubrifiantilor, a unor produse inflamabile, toxice sau de alta natura; e) ocuparea, prin depozitare, a părţii carosabile, a statiilor mijloacelor de transport în comun, a santurilor, trotuarelor, pistelor şi zonelor de siguranţă a drumului, precum şi afectarea stării de curăţenie a acestora; f) circulaţia autovehiculelor pe acostamente, pe santuri, pe trotuare, pe spaţii de siguranţă ale drumurilor ori pe banda mediana a autostrazilor; g) circulaţia pe drumurile publice, modernizate, a vehiculelor cu pneuri cu cuie, cu senile, fără bandaje de protecţie, precum şi transportul prin tarare a unor obiecte sau materiale; prin excepţie este admisă circulaţia vehiculelor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale sau Ministerului de Interne, în cazul în care nu exista posibilitatea evitării drumurilor publice modernizate, cu acordul şi în condiţiile stabilite de administratorul acestora."40. Alineatul (1) al articolului 45 devine alineatul (1) al articolului 44, cu următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Administratorii drumurilor pot institui restrictii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, pentru executarea unor lucrări, conform normelor stabilite de Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul de Interne."41. Alineatul (2) al articolului 45 devine alineatul (2) al articolului 44.42. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe platforma drumurilor deschise circulaţiei publice, cu excepţia cazurilor autorizate de administratorul drumului şi de Poliţia rutiera."43. Alineatul (1) al articolului 46 devine alineatul (1) al articolului 45.44. Alineatul (2) al articolului 46 devine alineatul (2) al articolului 45, cu următorul cuprins:"(2) Atunci când aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (1) necesita ocuparea temporară a unor terenuri situate în zona drumului sau în afară acesteia, administratorul drumului respectiv va încheia procese-verbale cu autorităţile publice locale şi cu deţinătorii terenurilor, urmând ca eventualele despăgubiri cuvenite celor afectaţi să se stabilească conform dispoziţiilor legale."45. Articolul 47 devine articolul 46.46. Alineatul (1) al articolului 48 devine alineatul (1) al articolului 47, cu următorul cuprins:"Art. 47. - (1) În zona drumului public este interzisă amplasarea de construcţii, panouri publicitare sau instalaţii care periclitează siguranţa circulaţiei."47. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 48 devin alineatele (2) şi (3) ale articolului 47.48. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 48 devin alineatele (4) şi (5) ale articolului 47, cu următorul cuprins:"(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor, prin amplasarea supraterana sau subterana a unor construcţii, instalaţii sau panouri publicitare acceptate de administraţia drumurilor, se aplică tarife de utilizare, care se constituie ca venituri la dispoziţia administratorului, respectiv pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice. Se exceptează perceperea de tarife de utilizare de către administratorii drumului, dacă amplasarea se realizează pe zonele de protecţie unde aceştia nu sunt deţinători. Perceperea şi folosirea acestor tarife de utilizare a zonelor de protecţie proprietate privată se realizează de către deţinătorul terenului respectiv. (5) Deţinătorii construcţiilor sau instalaţiilor sau instalaţiilor acceptate în zona drumurilor sunt obligaţi să execute, pe cheltuiala lor, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacă astfel a fost convenit cu administratorul drumului."49. Alineatul (6) al articolului 48 devine alineatul (6) al articolului 47.50. Articolul 49 devine articolul 48, cu următorul cuprins:"Art. 48. - Lucrările edilitare subterane se amplaseaza, de regula, în afară părţii carosabile a drumului public sau în galerii vizitabile. Construcţia, repararea şi întreţinerea acestor lucrări, în zona drumului public, se fac cu aprobarea administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare."51. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 50 devin alineatele (1) şi (2) ale articolului 49, cu următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Proprietarul construcţiilor, instalaţiilor sau al altor asemenea, realizate în zona drumului, fără respectarea condiţiilor din prezenta secţiune sau cu nerespectarea condiţiilor din actul de acceptare, este obligat a le desfiinta sau a le muta, pe cheltuiala sa, în termenul stabilit de administrator. (2) În cazul nerespectării termenului fixat de administratorul drumului, acesta poate proceda la desfiinţarea sau la mutarea lucrărilor, pe cheltuiala proprietarului."52. Articolul 51 devine articolul 50.53. Articolul 52 devine articolul 51.54. Articolul 53 devine articolul 52.55. Articolul 54 devine articolul 53.56. Articolul 55 devine articolul 54, iar după alineatul (1) se introduce alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Dobândirea terenurilor prevăzute la alin. (1) va beneficia de prevederile art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, fiind scutită de plată taxelor suplimentare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la legea respectiva."57. Articolul 56 devine articolul 55.58. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 57 devin alineatele (1) şi (2) ale articolului 56, cu următorul cuprins:"Art. 56. - (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a măsurătorilor şi studiilor necesare lucrărilor privind drumul public au acces pe terenuri, indiferent de proprietar. Excepţie fac terenurile aparţinând obiectivelor Ministerului Apărării Naţionale şi zonelor de siguranţă ale acestora, pentru care se solicita, în prealabil, acordul acestuia. Înştiinţarea asupra începerii acestor activităţi se face prin afişare la sediul consiliului local şi, în scris, a deţinătorului de teren, cu cel puţin 7 zile înainte. Se interzice persoanelor abilitate cu efectuarea măsurătorilor sau studiilor ca, prin activitatea lor, sa cauzeze vreun prejudiciu terenurilor sau bunurilor aflate pe acestea. În cazul în care totuşi sunt cauzate prejudicii, despăgubirile sunt suportate de administratorul drumului. (2) Dacă pentru efectuarea măsurătorilor sau studiilor se cauzează prejudicii bunurilor sau sunt necesare modificări asupra terenului, administratorul drumului va conveni, în prealabil, cu proprietarul terenului asupra acestor modificări şi, după caz, asupra modalităţilor şi cuantumului despăgubirilor."59. Articolul 58 devine articolul 57, cu următorul cuprins:"Art. 57. - Ministerul Transporturilor coordonează din punct de vedere tehnic şi metodologic întreaga reţea de drumuri. În aceasta calitate are următoarele atribuţii: a) asigura administrarea drumurilor publice de interes naţional; b) elaborează şi urmăreşte aplicarea şi actualizarea planului director, la nivel naţional, privind dezvoltarea reţelei rutiere, ca parte integrantă a schemei reţelei naţionale de transport, cu respectarea prevederilor programului de amenajare a teritoriului; c) stabileşte strategia privind dezvoltarea unitară şi echilibrata a întregii reţele de drumuri publice; d) asigura gospodărirea fondurilor bugetare şi extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor de interes naţional; e) asigura, în condiţiile legii, repartizarea şi gestionarea fondurilor extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale din administrarea consiliilor judeţene şi locale, după caz; f) elaborează studii de sistematizare, prognoze şi proiecte de program pentru dezvoltarea şi optimizarea reţelei de drumuri publice; g) elaborează, în condiţiile legii, programe anuale şi de perspectiva privind construcţia, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor de interes naţional, iar, împreună cu consiliile judeţene şi consiliile locale, programele finanţate din Fondul special al drumurilor publice pentru drumurile judeţene şi comunale, după caz; h) elaborează norme şi reglementări, în concordanta cu prevederile în domeniu din ţările Uniunii Europene, privind proiectarea, construcţia, modernizarea, repararea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea drumurilor şi, împreună cu Ministerul de Interne, norme privind siguranţa traficului pe drumurile deschise circulaţiei publice, care se supun aprobării potrivit prevederilor legale; i) elaborează studii şi programe privind lucrările destinate îmbunătăţirii siguranţei circulaţiei pe drumurile publice; j) elaborează norme, studii şi programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnica a drumurilor, de evoluţie a traficului şi de stabilire a ordinii de prioritate pentru lucrările de drumuri; k) elaborează norme privind organizarea controlului propriu de calitate în domeniul drumurilor, precum şi norme privind înregistrarea şi prelucrarea evoluţiei traficului rutier; l) elaborează o conceptie unitară privind asimilarea de utilaje şi echipamente specifice, aplicarea de tehnologii noi şi eficiente, agrementate conform legii, în proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri."60. Articolul 59 devine articolul 58.61. Alineatul (1) al articolului 60 devine alineatul (1) al articolului 59, cu următorul cuprins:"Art. 59. - (1) Conducerea activităţii de proiectare, execuţie, modernizare, reparare, întreţinere, exploatare şi administrare a drumurilor judeţene şi a celor de interes local revine autorităţilor administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 24."62. Alineatul (2) al articolului 60 devine alineatul (2) al articolului 59.63. Articolul 61 devine articolul 60, cu următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite astfel încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni: a) încălcarea prevederilor art. 17 alin. (2), art. 31, art. 36, art. 44 alin. (1), art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 3.000.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 26, art. 32 alin. (2), art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (2), art. 42, art. 43, art. 44 alin. (3), art. 46, art. 47 alin. (2) - (5), art. 48, art. 50, art. 52 şi art. 53 se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) În cazul în care, prin săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la alin. (1), drumurile au fost degradate, respectiv distruse total sau parţial, în procesul-verbal de constatare se va consemna şi volumul degradărilor pricinuite. Cuantumul despăgubirilor urmează a se stabili pe bază de documentaţii întocmite de autorităţile competente, potrivit legii. Despăgubirile aferente constituie venituri la dispoziţia administratorului drumului, respectiv pentru refacerea degradărilor produse."64. Literele a) şi b) ale articolului 62 devin literele a) şi b) ale articolului 61.65. Litera c) a articolului 62 devine litera c) a articolului 61, cu următorul cuprins:"c) ofiţerii şi subofiterii de poliţie, după caz."66. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 63 devin alineatele (1) şi (2) ale articolului 62, cu următorul cuprins:"Art. 62. - (1) Prevederile art. 60 se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. (2) Prevederile art. 24 alin. (1) şi ale art. 25 din Legea nr. 32/1968 nu se aplică în cazul proiectării, construirii şi modernizării drumurilor, precum şi în cazul amplasarii unor construcţii în zona drumurilor."67. Articolul 64 se abroga.68. Articolul 65 devine articolul 63, cu următorul cuprins:"Art. 63. - Cuantumurile amenzilor prevăzute la art. 60 pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului."69. Articolul 66 devine articolul 64, cu următorul cuprins:"Art. 64. - Dispoziţiile prevăzute la art. 2, art. 24-27, art. 30 şi 31, art. 38 şi art. 42 se aplică şi drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, iar prevederile art. 60, numai pentru art. 30, art. 41, art. 43, art. 44 alin. (3), art. 47, art. 50 şi 51."70. Articolul 67 devine articolul 65, cu următorul cuprins:"Art. 65. - Până la data de 1 ianuarie 1998 Ministerul Transporturilor va elabora - în conformitate cu normele Uniunii Europene - şi va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, noi norme şi reglementări tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice, precum şi cele privind proiectarea şi realizarea strazilor în localităţile urbane, pentru înlocuirea celor abrogate potrivit art. 67 din prezenta ordonanţă."71. Articolul 68 devine articolul 66.72. Articolul 69 devine articolul 67.73. Literele A) şi B) din anexa nr. 2 vor avea următorul cuprins:Anexa 2     "A) Limitele maxime ale tonajelor pe osii:
             
    Categorii de drumuri din punct de vedere al sistemului rutierTipuri de osieDistanţa între axele alăturate
    < 1,40<= 2,00> 2,00
    Drumuri modernizate, europene (E) şi alte drumuri deschise traficului greu, conform listei aprobate de Ministerul Transporturilorsimplă     10,0 (11,0)
    dublă (tandem)   16,0 (18,0)  
    triplat (tridem)22,0    
    Alte drumuri modernizatesimplă     8,0
    dublă (tandem)   14,5  
    triplat (tridem)20,0    
    Drumuri pietruitesimplă     7,5
    dublă (tandem)   12,0  
    triplat (tridem)16,5  
      NOTĂ:    Tonajele din paranteza (...) se aplică în cazul autovehiculelor cu suspensie pneumatica, pe măsura reabilitării drumurilor.     Se considera osie dubla (tandem) combinatia de doua axe având distanta dintre ele de cel mult 2,0 m. La greutăţi inegale pe axe, tonajul pe axa cea mai încărcată ce face parte din tandem nu trebuie să depăşească tonajul maxim admis pe osia simpla pentru categoria de drum respectiva (10,0 t; 8,0 t; respectiv 7,5 t).    Se considera osie tripla (tridem) combinatia de trei axe având distanta dintre ele de cel mult 1,40 m, iar masa pe doua axe alăturate făcând parte din tridem nu trebuie să depăşească tonajul maxim admis pe osia dubla (cu aceeaşi distanta între axe) pentru categoria de drum respectiva. Pentru osii multiple, constituite din mai mult de trei axe alăturate, masa pe orice grup de axe alăturate nu trebuie să depăşească tonajul admis pe osia astfel constituită (în funcţie de distanta dintre axe) pentru categoria de drum respectiva.    Presiunea specifică pe îmbrăcămintea drumului nu trebuie să depăşească 6,0 daN/cmp pentru osia nemotoare şi 7,0 daN/cmp pentru osia motoare.    B) Tonajele totale maxime admise pentru vehicule sunt următoarele:    Autovehicule:
                 
      -cu două axe, având distanţa dintre axe:  
        mai mică de 4,0 m ................................................16,0 t
        egală sau mai mare de 4,0 m .............................17,0 t (1 8,0 t)
      -cu trei axe ...............................................22,0 t (2 4,0 t)
      -cu patru axe ..............................................24,0 t (3 0,0 t)
      -autobuz articulat cu trei axe ......................................26,0 t
      Remorci:  
      -cu două axe, având distanţa dintre axe:  
        mai mică de 4,0 m ................................................16,0 t
        egală sau mai mare de 4,0 m ......................................17,0 t
      -cu trei axe ........................................................22,0 t
      Combinaţii de vehicule:  
      -autotractor cu şa şi semiremorcă:  
        cu trei axe ......................................................30,0 t
        cu patru axe, având distanţa dintre axe:  
          -sub 2,0 m ......................................................34,0 t
          -egală sau mai mare de 2,0 m ....................................36,0 t
        cu cinci şi şase axe (indiferent de distanţele dintre axe) .......40,0 t
      -autotren (autovehicul + remorcă = total patru axe) .................34,0 t
        combinaţie având cinci sau mai multe axe .........................40,0 t
      NOTĂ:    Tonajele din paranteza (...) se aplică în cazul autovehiculelor cu suspensie pneumatica, pe măsura reabilitării drumurilor."
   +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORRADU BERCEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUS-------