ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 8 din 19 februarie 2013privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 28 februarie 2013  Având în vedere liniile directoare stabilite de către experții Băncii Mondiale, care au realizat un raport-analiză funcțională a sectorului transporturi, prin care recomandă Ministerului Transporturilor transferul serviciilor medicale și al spitalelor în responsabilitatea Ministerului Sănătății sau altor organisme relevante,având în vedere cadrul normativ existent care instituie un regim aparte al unităților medicale din rețeaua Ministerului Transporturilor, restrângând în mod nejustificat dreptul personalului cu atribuții în siguranța transporturilor de a se adresa oricărei unități medicale pentru efectuarea examinărilor medicale impuse de reglementările interne și internaționale,dat fiind faptul că această categorie de personal poate efectua controlul medical instituit în mod obligatoriu prin norme internaționale și interne numai în unitățile medicale din rețeaua Ministerului Transporturilor, întrucât numai în cadrul acestor unități medicale pot funcționa, potrivit legii, comisii medicale și psihologice de siguranță a circulației și a navigației în transporturi, transpare necesitatea asigurării accesului în mod nediscriminatoriu al personalului cu atribuții în siguranța transporturilor la asistență medicală psihologică, în contextul în care, în afara rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor, există și alte unități sanitare sau psihologice care pot efectua servicii de examinare a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor în condiții similare.Neadoptarea de măsuri imediate conduce la perpetuarea unui adevărat monopol în sistemul medical deținut de unitățile sanitare din rețeaua proprie a Ministerului Transporturilor, în ceea ce privește asistența medicală acordată personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, împrejurare ce poate fi calificată ca având impact anticoncurențial.Ținând cont de faptul că, într-un stat european, neefectuarea în cele mai bune condiții a unui control medical al personalului cu atribuții în siguranța transporturilor poate conduce la consecințe grave atât la nivelul securității transporturilor, cât și la nivelul securității și integrității individuale,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Unitățile sanitare cu paturi din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, trec din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului Sănătății.(2) Atribuțiile și competențele Ministerului Transporturilor rezultând din calitateade ordonator principal de credite al unităților sanitare cu paturi prevăzute la alin. (1) se transferă Ministerului Sănătății.  +  Articolul 2(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății va prelua pe bază de protocol de predare-preluare unitățile sanitare cu paturi prevăzute la art. 1 alin. (1) de la Ministerul Transporturilor.(2) Ministerul Sănătății preia patrimoniul unităților sanitare cu paturi prevăzute la art. 1 alin. (1) cuprins în evidența contabilă a unităților la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe bază de protocol de predare-preluare, în termenul stabilit la alin. (1).(3) Sumele alocate în bugetul de stat pe anul 2013 la cap. 66.01 pentru Ministerul Transporturilor, aferente unităților sanitare cu paturi prevăzute la art. 1 alin. (1), se transferă în bugetul Ministerului Sănătății cu aceeași destinație la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2013.(4) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (1) finanțarea cheltuielilor aferente unităților sanitare cu paturi prevăzute la art. 1 alin. (1) care trec în subordinea Ministerului Sănătății se asigură din bugetul Ministerului Transporturilor.(5) Creditele bugetare deschise și execuția bugetară aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (4) se transferă din contabilitatea Ministerului Transporturilor în contabilitatea Ministerului Sănătății pe baza protocoalelor de predare-preluare și a precizărilor aprobate prin ordin comun al miniștrilor sănătății și transporturilor.(6) Ministerul Finanțelor Publice este abilitat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetelor Ministerului Transporturilor și Ministerului Sănătății pe anul 2013.(7) Tehnica de calcul dată în folosință cabinetelor de medicină de familie care se află în relație contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru derularea Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară, aflată în gestiunea Ministerului Transporturilor, se preia de către Ministerul Sănătății pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termenul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 3Personalul unităților sanitare cu paturi prevăzute la art. 1 alin. (1) își păstrează drepturile și obligațiile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 4(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului se desființează.(2) În termenul prevăzut la alin. (1) se organizează și se finalizează activitățile prevăzute la art. 5-8.(3) Asigurații Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului devin asigurați ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate județene, respectiv Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, în condițiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Activitatea de predare-preluare a drepturilor și obligațiilor Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului se realizează după cum urmează:a) drepturile și obligațiile, izvorâte din contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, se preiau de către casele de asigurări de sănătate județene, respectiv a Municipiului București, din raza administrativ-teritorială în care furnizorii respectivi își desfășoară activitatea, care se subrogă în drepturile și obligațiile mai sus prevăzute ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;b) drepturile și obligațiile izvorâte din aplicarea regulamentelor europene și a documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății pentru asigurații aflați în evidența Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului se preiau de către casele de asigurări de sănătate județene, respectiv a Municipiului București care preiau drepturile și obligațiile prevăzute la lit. a) pentru furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară pe listele cărora sunt înscriși asigurații respectivi.  +  Articolul 6(1) Personalul Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului se preia de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București sau de către casele de asigurări de sănătate județene, conform opțiunii acestuia exprimate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) își păstrează toate drepturile și obligațiile, în condițiile legii.(3) În funcție de opțiunile exprimate la alin. (1) numărul de posturi și structura de personal ale instituțiilor prevăzute la alin. (1) se modifică în mod corespunzător, în condițiile legii.  +  Articolul 7La data prevăzută la art. 4 alin. (1) Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București sau casele județene de asigurări de sănătate, după caz, se subrogă în toate drepturile și obligațiile Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului izvorâte din litigiile existente la data desființării Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului corespunzător drepturilor și obligațiilor preluate potrivit prevederilor art. 5.  +  Articolul 8Patrimoniul Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, astfel cum este evidențiat în situațiile financiare la data desființării, întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se preia de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 9(1) Activitățile prevăzute la art. 5-8 se realizează pe bază de protocol de predare-preluare încheiat de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București și casele de asigurări de sănătate județene, după caz, la care se anexează balanța analitică întocmită la data desființării Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.(2) Modelul protocolului de predare-preluare și instrucțiunile de întocmire se stabilesc prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 10(1) Autoritatea de stat în siguranța transporturilor care elaborează și promovează normele medicale și psihologice specifice personalului cu atribuții în siguranța transporturilor este Ministerul Transporturilor.(2) Ministerul Transporturilor, prin structura sa de specialitate, îndeplinește activitățile de reglementare, coordonare și supraveghere a activității de examinare medicală și psihologică pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor.(3) Activitatea de medicină preventivă, avizare și autorizare sanitară și inspecție sanitară de stat în domeniul propriu de activitate al Ministerului Transporturilor se desfășoară prin structura de specialitate din Ministerul Transporturilor, conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv pentru unitățile sanitare din rețeaua proprie a Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 11(1) Personalul cu atribuții în siguranța transporturilor trebuie să fie apt din punct de vedere medical și psihologic.(2) Examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor se asigură de către unitățile specializate medicale și/sau psihologice agreate de Ministerul Transporturilor.(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2), unitățile agreate pot percepe tarife care se constituie în venituri proprii.  +  Articolul 12(1) Pentru a examina personalul cu atribuții în siguranța transporturilor, unitățile specializate medicale și/sau psihologice trebuie să dețină certificat de agreare emis de Ministerul Transporturilor.(2) Certificatul de agreare reprezintă actul care atestă, anual, îndeplinirea condițiilor și criteriilor specifice realizării activității prevăzute la alin. (1).(3) Ministerul Transporturilor acordă, suspendă și retrage certificatul de agreare, în condițiile ordinelor prevăzute la art. 13 lit. c) și art. 14 lit. e).(4) Ministerul Transporturilor controlează unitățile prevăzute la alin. (1) în ceea ce privește respectarea criteriilor și condițiilor de agreare, acordând viza anuală.(5) Tarifele pentru verificarea unităților prevăzute la alin. (1) în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor, precum și pentru viza anuală prevăzută la alin. (4) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 13Prin ordin al ministrului transporturilor se stabilesc:a) funcțiile din siguranța transporturilor pentru care sunt necesare avizele de aptitudine medicală și/sau psihologică, precum și cele pentru care este obligatoriu și controlul stării de sănătate la intrarea în serviciu;b) înființarea, organizarea, funcționarea și componența Comisiei centrale medicale și psihologice în siguranța transporturilor din cadrul Spitalului Clinic CF nr. 1 Witting București;c) procedura de aplicare a sancțiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor și condițiilor privind acordarea certificatului de agreare.  +  Articolul 14Prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului sănătății se stabilesc:a) baremurile de sănătate pentru funcțiile din siguranța transporturilor;b) examinările clinice de specialitate, investigațiile paraclinice, precum și probele funcționale necesare în vederea obținerii avizelor de aptitudine medicală și/sau psihologică;c) periodicitatea examinărilor medicale și psihologice pentru funcțiile din siguranța transporturilor;d) înființarea, organizarea, funcționarea și componența comisiilor medicale și psihologice în siguranța transporturilor care eliberează avizele medicale și/sau psihologice de aptitudine pentru funcțiile din siguranța transporturilor;e) normele privind procedura de agreare a unităților medicale și/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor;f) normele privind procedura de control la unitățile medicale și/sau psihologice, agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, precum și persoanele desemnate să efectueze controlul;g) condițiile în care personalul cu atribuții în siguranța transporturilor este considerat apt medical și/sau psihologic și modul în care se face dovada îndeplinirii acestor condiții;h) criteriile și condițiile privind acordarea, suspendarea și retragerea certificatului de agreare a unităților specializate medicale și/sau psihologice, în vederea examinării personalului cu atribuții în siguranța transporturilor.  +  Articolul 15(1) În cadrul unităților sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), precum și în unitățile sanitare din rețeaua proprie a Ministerului Transporturilor funcționează, în continuare, comisiile medicale și psihologice, care își mențin atribuțiile privind controlul medical și psihologic al personalului cu atribuții în siguranța transporturilor.(2) Până la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 14 lit. d), comisiile medicale și psihologice prevăzute la alin. (1) vor efectua examinările medicale și psihologice pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor, conform programărilor, în organizarea, funcționarea, componența și locația existentă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, unitățile specializate medicale și/sau psihologice, inclusiv cele din subordinea Ministerului Sănătății și Ministerului Transporturilor, vor desfășura activitatea de examinare medicală și psihologică pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor numai în urma obținerii certificatului de agreare prevăzut la art. 12, emis de Ministerul Transporturilor.(4) Pentru anul 2013, finanțarea activității de examinare medicală și psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății, respectiv al Ministerului Transporturilor, corespunzător unităților sanitare aflate în subordine.(5) Începând cu data de 1 ianuarie 2014 finanțarea activității prevăzute la alin. (4) se asigură din tarifele încasate pentru efectuarea acestei activități.  +  Articolul 16Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 69 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:(2) Contractarea și decontarea serviciilor de medicină de familie de către casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se fac pentru următoarele categorii de medici:2. La articolul 209, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Gestionarea fondului se face, în condițiile legii, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, prin casele de asigurări sociale de sănătate județene și a municipiului București, prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, denumite în continuare case de asigurări.3. La articolul 266, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea funcționării unitare și coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România și are în subordine casele de asigurări de sănătate județene și Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.(3) CNAS funcționează pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administrație, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Sănătății. Casele de asigurări funcționează pe baza statutului propriu, care trebuie să respecte prevederile statutului-cadru și care se aprobă de consiliul de administrație al CNAS, cu avizul Ministerului Sănătății. Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești își desfășoară activitatea potrivit prevederilor legale de organizare și funcționare a caselor de asigurări județene din cadrul sistemului de asigurări de sănătate, cu păstrarea specificului activității.4. La articolul 288, alineatul (1^1) se abrogă.5. La articolul 317, alineatele (1)-(2) se abrogă.  +  Articolul 17(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, aprobată prin Legea nr. 74/2011.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activității de asistență medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației și înființarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 27 noiembrie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 773/2001, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Relu Fenechiu
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Doru Bădescu
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  București, 19 februarie 2013.Nr. 8.  +  Anexa
  UNITĂȚILE SANITARE CU PATURI
  finanțate integral din venituri proprii
  din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate
  care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor
  și care se transferă în subordinea Ministerului Sănătății
  Nr. crt Denumirea unității Localitatea
  1. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași Iași, județul Iași
  2. Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca Cluj-Napoca, județul Cluj
  3. Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoara Timișoara, județul Timiș
  4. Spitalul General Căi Ferate Ploiești Ploiești, județul Prahova
  5. Spitalul General Căi Ferate Galați Galați, județul Galați
  6. Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța Constanța, județul Constanța
  7. Spitalul General Căi Ferate Brașov Brașov, județul Brașov
  8. Spitalul General Căi Ferate Pașcani Pașcani, județul Iași
  9. Spitalul General Căi Ferate Simeria Simeria, județul Hunedoara
  10. Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea Oradea, județul Bihor
  11. Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova Craiova, județul Dolj
  12. Spitalul General Căi Ferate Sibiu Sibiu, județul Sibiu
  13. Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
  Notă
  Numărul maxim de posturi la unitățile prevăzute la nr. crt. 1-13 este de 3.447. Unitățile sanitare pot primi sume de la bugetul destat sau de la bugetele locale, în condițiile legii.
  -----