LEGE nr. 5 din 21 februarie 2013bugetului de stat pe anul 2013
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 22 februarie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2013 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2013  +  Articolul 2 (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 98.182,5 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 116.359,3 milioane lei, cu un deficit de 18.176,8 milioane lei. (3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).---------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. (5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 3Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2013  +  Articolul 4Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 14.638,2 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: a) 2.125,8 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4; b) 10.390,1 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5; c) 368,3 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor; d) 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate: a) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; b) finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore; c) finanţării drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional; d) finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2012 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2012-2013; e) finanţării învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; f) finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002; g) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară; h) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene; i) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013. (2) Finanţarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate: a) finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012; c) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social; e) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti; f) finanţării cheltuielilor creşelor; g) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2012, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult. (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, se repartizează pe sectoare şi municipiul Bucureşti, potrivit prevederilor legale în vigoare. (5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, iar pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost aferente şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. (6) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (3), autorităţile administraţiei publice locale alocă, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, şi sume din bugetele locale ale acestora. (7) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. i) şi la alin. (3) lit. b) se efectuează în anul 2013 în mod eşalonat, în tranşe trimestriale egale. (8) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 6Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligaţia să-şi achite arieratele înregistrate în contabilitate, inclusiv din împrumuturi contractate din contul curent general al Trezoreriei Statului, care sunt exceptate de la prevederile art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste împrumuturi nu se includ în limitele pentru tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, prevăzute la art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) În anul 2013, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanţa cu prioritate acele lucrări de investiţii/activităţi noi sau în continuare, aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. (2) Se interzice finanţarea lucrărilor de investiţii noi dacă nu sunt asigurate surse de finanţare a lucrărilor de investiţii/activităţi în continuare, astfel încât să se respecte graficele de execuţie/termenele de punere în funcţiune sau datele de finalizare a proiectelor aflate în implementare. Se interzice finanţarea obiectivelor de investiţii noi dacă în portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale există obiective de investiţii/proiecte în derulare al căror termen de punere în funcţiune/termen de implementare stabilit prin contractul/decizia/ordinul de finanţare este depăşit din cauza neasigurării sursei de finanţare, până la finalizarea acestora. Excepţie fac lucrările de investiţii colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial şi funcţional de o anumită investiţie directă, necesare punerii în funcţionare şi exploatării investiţiei directe realizate ca urmare a implementării unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile. (3) Prevederile art. 28 se aplică în mod corespunzător şi ordonatorilor de credite ai bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 8Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2013 sunt prevăzute în anexa nr. 9.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013  +  Articolul 9 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10. (2) În baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperireadeficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 3.719,3 milioane lei care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. (3) Suma prevăzută la alin. (2) include şi suma de 76,7 milioane lei reprezentând sume încasate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare, precum şi potrivit art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, încasate şi reflectate în rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2012. (4) Sumele încasate din contribuţia trimestrială prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu completările ulterioare, precum şi sumele încasate potrivit art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, constituie venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi se reflectă, prin includerea acestora atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli a bugetului Fondului, pe măsura încasării. (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la alin. (4) în volumul şi în structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu menţinerea echilibrului bugetar. (6) Pentru anul 2013, cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează: a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaţia plăţii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse.  +  Articolul 10Prevederile art. 51 se aplică în mod corespunzător şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 11 (1) Prevederile art. 52 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse şi fondurile aferente plăţii titlurilor executorii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2013  +  Articolul 12 (1) Pentru anul 2013, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe/instrumente/ facilităţi postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din venituri proprii, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete, cărora le revine şi obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pot asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral ori parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanţare. (3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanţare. (4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite. (5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punct de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii. (6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii: a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România; b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanţaţi integral de la bugetul de stat; c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare. (7) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanţare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul "Cheltuieli neeligibile" nu pot fi majorate prin redistribuire/virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile". Majorarea sumelor prevăzute la alineatul "Cheltuieli neeligibile" poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condiţiile legii. (8) În condiţiile alin. (7), ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) efectuează cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în cursul întregului an, redistribuiri de fonduri între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, introduc anexe la bugetul lor cu proiecte noi şi modifică Programul de investiţii publice, după caz, respectând condiţiile prevăzute la alin. (5). (9) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor prevăzute la alin. (1),unităţile administrativ-teritoriale pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local. (10) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilităţilor sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare", "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare", precum şi "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN".  +  Articolul 13 (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 12 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare. (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi, la proiectele prevăzute la art. 12 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, Autoritatea de certificare şi plată ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare, după caz. (3) Sumele utilizate pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar de către Ministerul Finanţelor Publice pe bază de hotărâri ale Guvernului, din bugetul de stat al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management în anii 2011 şi 2012, se restituie de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2013, la bugetul de stat şi se evidenţiază la titlul de cheltuieli bugetare 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent". (4) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare. (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, de Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmise de instituţia beneficiară de proiect.  +  Articolul 14 (1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe prin ordin norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state. (2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale.  +  Articolul 15 (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2013 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate şi cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (7). (4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementării proiectelor finanţate/aprobate la finanţare sau pentru introducerea unor proiecte finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare. (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", redistribuiri de credite de angajament şi virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare. (6) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua şi de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu excepţia sumelor alocate din aceste fonduri. (7) În condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", articolul ori alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul şi alineatul respectiv, cu condiţia existenţei fişelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanţare/finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz. (8) Prevederile alin. (7) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. (9) Ordonatorii principali de credite efectuează, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, modificările prevăzute la alin. (3)-(7), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător şi, după caz, a formularelor de fundamentare. (10) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.  +  Secţiunea a 5-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2013  +  Articolul 16 (1) Pentru anul 2013 cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice şi sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeaşi încadrare se aplică şi pentru cheltuielile din cadrul împrumuturilor contractate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiţii sectoriale şi/sau a altor acţiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcţie de natura şi de specificul acestor împrumuturi. (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora.  +  Articolul 17Fac excepţie de la prevederile art. 16 cheltuielile aferente proiectelor finanţate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective.  +  Articolul 18 (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcţie de derularea programelor respective. (2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între capitole, între şi în cadrul proiectelor/programelor cu finanţare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.  +  Articolul 19În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".  +  Articolul 20Partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri rambursabile poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerinţelor finanţatorilor în cauză.  +  Capitolul II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 21Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică şi promovare a intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 22În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul "Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate", este cuprinsă suma de 45.000 mii lei pentru finanţarea de către Republica Moldova a proiectelor bilaterale de colaborare şi de investiţii în sectorul energetic, conform Legii nr. 66/2012 privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010.  +  Articolul 23În bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 71 "Active nefinanciare", este cuprinsă şi suma de 200.000 mii lei care va fi utilizată de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale exclusiv pentru constituirea, în condiţiile legii, a stocurilor rezervă de stat de apă grea şi octoxid de uraniu.  +  Articolul 24În bugetul alocat Ministerului Tineretului şi Sportului pe anul 2013, respectiv în anexa nr. 3/21/02a "Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anii 2011-2013", sunt cuprinse şi sume pentru finalizarea acţiunilor determinate de organizarea "Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - ediţia de iarnă 2013".  +  Articolul 25 (1) În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.06 "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)", din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinanţării cheltuielilor aferente schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, respectiv schema de plată directă unică pe suprafaţă, schema de plată separată pentru zahăr, măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, precum şi ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA, sume ce se alocă temporar din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice, în baza unor hotărâri ale Guvernului. (2) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice şi altor ordonatori principali de credite pentru asigurarea plăţilor aferente cheltuielilor eligibile rambursabile finanţate din fonduri europene.  +  Articolul 26În anul 2013, sumele reprezentând plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal aferente anului 2012, acordate în completarea schemelor de plăţi naţionale directe pe suprafaţă, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.18 "Alte transferuri curente interne".  +  Articolul 27În anul 2013, activităţile unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare de drept public şi de utilitate publică din domeniul agricol din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care nu au fost reorganizate conform art. 28 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de sume alocate de la bugetul de stat numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Articolul 28 (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului de stat, precum şi de la aprobarea rectificărilor bugetare anuale, ordonatorii de credite au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii şi livra bunuri, valoare calculată ca diferenţă între creditele bugetare şi sumele aferente plăţilor restante. (2) Ordonatorii de credite au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi valorice, anexe la contracte, aferente anului 2013, în funcţie de valoarea maximă calculată conform alin. (1). (3) Se interzice ordonatorilor de credite recepţionarea de servicii, lucrări şi produse peste valoarea maximă calculată şi notificată conform alin. (1).  +  Articolul 29 (1) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2013, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul "Întreţinerea infrastructurii feroviare publice", este cuprinsă suma de 850.000 mii lei pentru Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligaţiilor către bugetul general consolidat. (2) Se autorizează Ministerul Transporturilor ca pe parcursul întregului an să introducă subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, în vederea asigurării fondurilor aferente investiţiilor pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, care asigură integrarea României în sistemul de transport feroviar european, finanţate de la bugetul de stat, prin redistribuire, în condiţiile prezentei legi şi ale Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia majorării capitalului social aferent participării statului, potrivit legii, la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. Utilizarea fondurilor se face numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Articolul 30Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 "Transporturi", articolul "Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul", se suportă şi subvenţiile aferente lucrărilor executate şi neplătite în anul 2012.  +  Articolul 31În bugetul Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", este cuprinsă şi suma de 5.000 mii lei pentru achiziţionarea unui elicopter de către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă.  +  Articolul 32 (1) În bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 "Învăţământ", sunt prevăzute, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sume pentru: achiziţionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, reforma educaţiei timpurii, precum şi alte dotări specifice învăţământului. (2) De prevederile art. 253 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază în anul 2013 şi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 la concursul de titularizare în anul 2012, în condiţiile legii.  +  Articolul 33În anul 2013, bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor de învăţământ superior de stat din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale se aprobă de către organul de conducere al acestora, cu acordul ordonatorului principal de credite şi al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 34 (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul Ministerului Culturii, titlul 51.01 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" cuprinde şi suma de 27.677 mii lei, reprezentând sume cuvenite conform prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, din care suma de 8.303 mii lei pentru Fondul cinematografic şi suma de 19.374 mii lei pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se acordă Centrului Naţional al Cinematografiei şi Institutului Naţional al Patrimoniului în tranşe lunare egale.  +  Articolul 35În bugetul Ministerului Culturii, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 20 "Bunuri şi servicii", în temeiul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse şi sume pentru susţinerea editării de reviste şi publicaţii, care pot fi utilizate pentru finanţarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru revistele şi publicaţiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii, pe baza contractelor încheiate cu uniunile de creatori beneficiare, cu revistele şi publicaţiile culturale.  +  Articolul 36Se autorizează Ministerul Culturii ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie" să asigure finanţarea cheltuielilor aferente pregătirii Festivalului şi Concursului Internaţional "George Enescu", ediţia a XXI-a, din anul 2013, prin intermediul ARTEXIM - instituţie publică subordonată.  +  Articolul 37Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, la articolul 56.24 "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană", potrivit prevederilor art. 11 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu se pot utiliza pentru asigurarea prefinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.  +  Articolul 38În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale" titlul 55 "Alte transferuri" alineatul 55.01.14 "Fondul Naţional de Preaderare" este cuprinsă şi suma de 150.000 mii lei pentru asigurarea sumelor necesare unităţilor administrativ-teritoriale pentru plata taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor din fonduri publice în cadrul proiectelor ISPA în sectorul de apă la preluarea de la operatori a investiţiilor realizate ulterior transmiterii cererilor finale de fonduri la Comisia Europeană în conformitate cu memorandumurile de finanţare ISPA aprobate în perioada 2000-2003, precum şi taxa pe valoarea adăugată restantă conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 39Sumele prevăzute în bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, ca transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, se repartizează cu prioritate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care înregistrează plăţi restante ca urmare a neonorării contractelor de finanţare încheiate cu acestea, potrivit legii.  +  Articolul 40 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul propriu şi al instituţiilor din subordine sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, primite în cursul anului şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2013. (2) Ordonatorii principali de credite vor comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice sumele primite conform alin. (1), precum şi fişele proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 41 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de sume între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare, să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate în bugetul de stat sau în bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, la titlul "Alte transferuri". (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să comunice lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit alin. (1).  +  Articolul 42 (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări în fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii, precum şi să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament, neutilizate, în condiţiile prevederilor alin. (1) şi cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2013 în programele de investiţii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) Reparaţiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, la poziţia C "Alte cheltuieli de investiţii", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 43 (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor la care se face referire la art. 17. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, inclusiv cele reprezentând componenta locală aferentă acestora la care se face referire la alin. (1), precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 44 (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatele "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv", "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului", "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţenii străini aflaţi în centrele de cazare", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoane care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate" şi "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute" şi la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia realocărilor între aceste poziţii şi a celor către titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare". (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", alineatele "Finanţare externă nerambursabilă", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi titlu, cu excepţia realocărilor între aceste poziţii. (4) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri" alineatele "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe. (5) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Alte transferuri" alineatul "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" şi de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii. (6) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea: a) plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne şi externe, a plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pre- şi postaderare şi a programelor cu finanţare rambursabilă; b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celor reprezentând majorările de întârziere. (7) Ministerul Finanţelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene". (8) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (9) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Împrumuturi" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (10) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze pe parcursul întregului an suplimentări de credite bugetare la poziţia bugetară "Fondul Naţional de Preaderare" prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole şi alineate de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol de cheltuieli, în funcţie de stadiul implementării proiectelor derulate în cadrul programelor cu finanţare nerambursabilă de preaderare.  +  Articolul 45Virările de credite bugetare şi redistribuirile de credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 6 lit. g) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Virările de credite bugetare şi redistribuirile de credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".  +  Articolul 46În anul 2013, creditele bugetare la nivel de titlu, precum şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale estimate pentru anii 2014-2016 sunt prezentate Parlamentului şi publicate în Monitorul Oficial al României, având valoare orientativă.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 47În anul 2013, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.  +  Articolul 48În anul 2013, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil, ce nu poate depăşi 1%, asupra valorii sumelor plătite.  +  Articolul 49Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi securitate naţională sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităţi de învăţământ, indiferent de instituţiile de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională din care provin cursanţii.  +  Articolul 50 (1) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi asigură finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor unităţi. (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nicio activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 51Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat prin prezenta lege şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2013, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 52 (1) În anul 2013, plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod eşalonat în tranşe trimestriale egale. (2) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la titlul "Cheltuieli de personal" este prevăzută o sumă globală, din care, prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate în ultima lună a fiecărui trimestru, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform alin. (1).  +  Articolul 53 (1) În anul 2013, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici, astfel cum sunt definiţi la art. 3 pct. 5 lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor care prin legi speciale au prevăzută modalitatea de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli, vor fi aprobate după cum urmează: a) prin hotărâre a Guvernului iniţiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, autoritatea, coordonarea sau portofoliul cărora funcţionează regiile autonome înfiinţate de stat, companiile şi societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul este acţionar unic/majoritar sau deţine o participaţie majoritară, după caz; b) prin hotărâre a consiliului local, judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru regiile autonome înfiinţate de o unitate administrativ-teritorială, companiile şi societăţile comerciale la care o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară. În acelaşi mod se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care operatorii economici înfiinţaţi de o unitate administrativ-teritorială deţin direct sau indirect o participaţie majoritară sau sunt acţionari majoritari, după caz; c) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru societăţile comerciale şi regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a) deţin direct sau indirect o participaţie majoritară sau sunt acţionari majoritari, după caz. (2) Pentru anul 2013, operatorii economici definiţi la alin. (1) determină cheltuielile cu salariile astfel: a) operatorii economici care au înregistrat pierderi în anul precedent sau care primesc subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depăşi nivelul cheltuielilor cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului precedent. Fac excepţie operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent şi care primesc transferuri de la bugetul de stat sau local pentru activitatea de exploatare privind întreţinerea şi repararea bunurilor din domeniul public primite în concesiune sau în administrare, aceştia aplicând prevederile de la lit. b); b) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent pot majoră cheltuielile cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli, cel mult cu indicele mediu de creştere al preţurilor prognozat pentru anul 2013; c) creşterea câştigului mediu brut lunar pe salariat, la operatorii economici prevăzuţi la lit. a) şi b), va fi corelată cu creşterea productivităţii muncii, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În anul 2013, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) nu pot majoră numărul prognozat de personal la finele anului, aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condiţiile extinderii activităţii, Guvernul, respectiv consiliul local, judeţean, ori Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pot aproba creşterea numărului de personal şi/sau a orelor suplimentare necesare a se efectua, cu creşterea corespunzătoare a cheltuielilor cu salariile, după caz, la unii operatori economici. (4) Prevederile alin. (2) se vor avea în vedere şi la aprobarea, potrivit legii, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe anul 2013. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condiţiile extinderii activităţii, organul de specialitate al administraţiei publice centrale coordonator poate aproba creşterea numărului prognozat de personal, aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012, sau a cheltuielilor cu salariile şi a câştigului mediu corelat cu creşterea productivităţii muncii, la unele institute naţionale de cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Fondului Român de Contragarantare şi nu se aplică instituţiilor de credit cu capital integral/majoritar de stat. (6) Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică operatorilor economici, pentru care, prin legi speciale s-a reglementat derogarea de la aplicarea prevederilor legale privind fundamentarea şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli aplicabile operatorilor economici cu capital integral/majoritar de stat. (7) Până la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, operatorii economici şi celelalte entităţi cărora le sunt aplicabile prevederile prezentului articol, vor putea efectua cheltuieli lunar în limita a 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului precedent sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent. (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), operatorii economici şi alte entităţi ale căror activităţi se desfăşoară, în principal, în anumite perioade ale anului pot efectua cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al anului precedent, cu aprobarea ordonatorului de credite în subordinea cărora se află.  +  Articolul 54 (1) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale proiectelor ISPA în sectorul de apă transmit Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii şi a documentelor justificative de la operatorii economici de apă, o copie de pe procesul-verbal de recepţie a investiţiei şi solicitarea de plată a taxei pe valoarea adăugată aferente investiţiilor în bunuri de natura domeniului public în cadrul măsurii ex-ISPA. (2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor necesare plăţii taxei pe valoarea adăugată, unităţile administrativ-teritoriale efectuează plata către operatorul economic de apă.  +  Articolul 55 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice alocaţiile bugetare, precum şi valoarea totală a proiectelor/programelor prevăzute în anexele bugetelor ordonatorilor principali de credite, finanţate din titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)postaderare", precum şi a celor finanţate din titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", cu încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare. (2) Încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare, precum şi majorarea valorii totale a proiectelor/programelor se face pe răspunderea ordonatorilor principali de credite. (3) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate conform alin. (1), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite, însoţite de fundamentări detaliate.  +  Articolul 56Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORValeriu-Ştefan ZgoneaPREŞEDINTELE SENATULUIGeorge-Crin Laurenţiu AntonescuBucureşti, 21 februarie 2013.Nr. 5.  +  Anexa 1     TOTAL                                BUGETUL DE STAT                               pe anii 2013-2016                                  - SINTEZA -
                         
    - mii lei -
    Ca- pi- tolSub- capi- tolPara- grafGrupa/ TitluArti- colAli- ne- atDenumire indicatorProgram 2013Estimări 2014Estimări 2015Estimări 2016
    AB1234
    000101         VENITURI - TOTAL98.182.530106.816.561113.055.837120.005.597
    000201         I. VENITURI CURENTE91.427.71297.042.936101.263.905107.194.057
    000301         A. VENITURI FISCALE83.443.76287.788.96191.657.83897.058.697
    000401         A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL20.807.63621.974.99623.249.15424.527.029
    000501         A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE13.169.72013.846.70014.667.10015.473.800
    0101           IMPOZIT PE PROFIT11.690.72012.311.50013.049.00013.766.700
      01         Impozit pe profit de la agenţii economici11.231.41511.826.58912.535.56313.224.646
      02         Impozit pe profit de la băncile comerciale459.305484.911513.437542.054
    0201           ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE1.479.0001.535.2001.618.1001.707.100
      01         Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente701.130727.817772.890817.345
      02         Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorului205213226239
      03         Impozit pe dividende datorat de persoane juridice89.88393.30499.082104.781
      04         Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine5.3345.5375.8806.218
      05         Impozit pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică3.8173.9634.2084.450
      06         Impozit pe venitul microintreprinderilor677.989703.700735.107773.318
      07         Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoana juridică254264280296
      50         Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice388402427453
    030001         A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE7.637.7858.128.1568.581.9079.053.074
    0301           IMPOZIT PE VENIT22.897.80824.386.16525.824.95027.216.147
      01         Impozit pe venituri din activităţi independente582.407625.906660.690697.468
      02         Impozit pe venituri din salarii16.418.20717.586.69318.736.49019.795.324
      03         Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor407.785416.562423.414433.999
      04         Impozit pe venituri din dividende1.511.7921.600.7231.699.8461.798.097
      05         Impozit pe venituri din dobânzi784.962810.865833.570854.409
      06         Impozit pe venituri din pensii1.141.8681.179.5501.212.5771.257.245
      07         Impozit pe veniturile din premii88.39891.31593.87296.219
      08         Impozit pe veniturile din economii sub formă de dobândă realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de persoane fizice române rezidente fiscal în România5.3515.5275.6825.824
      09         Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare239.273247.169254.090260.442
      10         Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare5.9336.1296.3006.458
      11         Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală91.69897.749103.615109.556
      12         Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente99.888105.764112.314118.805
      13         Impozit pe venituri din activităţi agricole417.987468.140496.228556.002
      15         Impozit pe veniturile din activităţile de expertiza contabila, tehnica judiciară şi extrajudiciară6.2616.4676.6496.815
      16         Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum şi a contractelor de agent253.043261.393268.712275.430
      17         Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici3.1253.2293.3193.402
      18         Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal299.993309.893318.570326.534
      19         Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit-115.967-124.778-132.615-140.436
      21         Impozit pe veniturile din arenda55.42557.25458.85760.329
      50         Impozit pe venituri din alte surse196.751203.243208.934214.157
      60         Regularizări403.628427.372453.836480.068
    0401           COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)-15.260.023-16.258.009-17.243.043-18.163.073
      01         Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-15.260.023-16.258.009-17.243.043-18.163.073
    050001         A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL131140147155
    0501           ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE131140147155
      50         Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital131140147155
    070001         A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE27.50180.55385.12789.873
    0701           IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE27.50180.55385.12789.873
      03         Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe de timbru27.50180.55385.12789.873
    100001         A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII61.851.85164.932.03167.478.82071.550.683
    1001           TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ52.948.81055.864.00059.135.80062.528.600
    1101           SUME DEFALCATE DIN TVA-14.638.165-15.425.069-15.776.811-16.424.310
      01         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se scad)-2.125.790-2.151.877-2.165.901-2.193.870
      02         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (se scad)-10.390.069-11.080.850-11.357.183-11.920.370
      05         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)-368.323-380.478-391.131-400.909
      06         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-1.753.983-1.811.864-1.862.596-1.909.161
    1201           ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII652.4301.626.50018.53119.493
      01         Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale16.55017.40018.53119.493
      11         Taxa pe venituri suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.273.5001.175.000    
      12         Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale106.880134.200    
      13         Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice şi a gazului metan255.500299.900    
    1401           ACCIZE20.876.30022.039.20023.229.30024.506.900
    1601           TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI2.012.476827.400872.000920.000
      01         Taxe pentru jocurile de noroc660.983702.625744.080786.492
      03         Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare1.328.391100.224101.921106.030
      04         Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi20.59721.89523.18724.509
                exploatare a resurselor minerale        
      05         Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor1.3351.4191.5031.588
      06         Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc10121416
      07         Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional760805855905
      50         Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi400420440460
    170001         A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE741.800785.500828.000873.500
    1701           VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE741.800785.500828.000873.500
      01         Taxe vamale736.000779.400821.500866.700
      03         Contribuţii în sectorul zahărului5.8006.1006.5006.800
    180001         A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE14.97415.88116.73717.612
    1801           ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE14.97415.88116.73717.612
      01         Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole şi taxelor anti-dumping12.83313.64114.40015.169
                         
      03         Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale315335350370
      50         Alte impozite şi taxe1.8261.9051.9872.073
    200001         B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI175.000185.300195.300206.100
    2001           CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR175.000185.300195.300206.100
      05         Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate175.000185.300195.300206.100
    290001         C. VENITURI NEFISCALE7.808.9509.068.6759.410.7679.929.260
    300001         C1. VENITURI DIN PROPRIETATE5.374.1346.526.6316.746.4107.156.325
    3001           VENITURI DIN PROPRIETATE5.079.8536.221.9456.425.9386.819.138
      01         Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome117.100124.500131.800139.000
      02         Încasări din cota reţinută, conform codului penal51556065
      04         Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naţionale a României1.440.6801.595.1431.649.6581.772.468
      05         Venituri din concesiuni şi închirieri1.710.1432.140.7722.202.1212.343.212
      08         Venituri din dividende1.810.9292.360.4752.441.2792.563.343
      50         Alte venituri din proprietate9501.0001.0201.050
    3101           VENITURI DIN dobânzi294.281304.686320.472337.187
      03         Alte venituri din dobânzi294.281304.686320.472337.187
    330001         C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII2.434.8162.542.0442.664.3572.772.935
    3301           VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI954.186988.8881.035.8141.073.093
      02         Taxe consulare220.720234.650248.400262.500
      03         Venituri din taxe pentru prestaţii vamale180190200210
      04         Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare20212223
      05         Taxe şi alte venituri în învăţământ411421431441
      06         Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extra judiciară170180210250
      08         Venituri din prestări de servicii600.800620.800640.800650.800
      09         Taxe şi alte venituri din protecţia mediului23.10024.10025.90027.200
      16         Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexa2222
      17         Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională, specializare şi perfecţionare2.6902.8503.0203.200
      20         Venituri din cercetare80828486
      23         Venituri din timbrul judiciar840885925960
      25         Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat27.58625.86028.75031.805
      26         Venituri din despăgubiri3.8714.0694.3584.666
      29         Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate şi pentru emiterea sau modificarea unui acord de preţ în avans456478512550
      50         Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi73.26074.30082.20090.400
    3401           VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE179.990182.704181.820181.050
      01         Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate690704770850
      50         Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise179.300182.000181.050180.200
    3501           AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI746.489791.869839.872881.328
      01         Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale678.514719.829763.660799.851
      02         Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe420422440450
      03         Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii53.70057.20060.20063.400
      04         Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen55586267
      05         Amenzi judiciare12.90013.40014.50016.500
      50         Alte amenzi, penalităţi şi confiscări9009601.0101.060
    3601           DIVERSE VENITURI554.151578.583606.851637.464
      01         Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive32.14033.10036.00039.100
      02         Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri9801.0001.1001.200
      03         Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite2.5002.5702.6702.770
      04         Venituri din producerea riscurilor asigurate620660700740
      05         Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice241.445255.645270.700286.600
      11         Venituri din ajutoare de stat recuperate1.0401.0801.1601.250
      14         Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita3.9203.9704.4004.850
      16         Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate şi a fructelor în instituţiile şcolare58.48058.90059.50061.000
      17         Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate19202122
      18         Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri27283032
      19         Venituri din recuperarea creanţelor fiscale240250260270
      20         Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/20102.7302.8903.0603.240
      21         Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate410420430440
      50         Alte venituri209.600218.050226.820235.950
    390001         II. VENITURI DIN CAPITAL319.400338.200356.500376.100
    3901           VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI319.400338.200356.500376.100
      01         Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice10.60011.25011.91012.600
      02         Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare630670710750
      03         Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului46.65052.60055.60058.900
      06         Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare259.000271.016285.458300.858
      07         Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau a unităţilor administativ-teritoriale335349367387
      09         Venituri rezultate din garanţiile acordate şi plătite instituţiilor de credit în cadrul programului ''Prima casă''800850900950
      50         Alte venituri din valorificarea unor bunuri1.3851.4651.5551.655
    400001         III. OPERAŢIUNI FINANCIARE6.1186.1256.1326.140
    4001           ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE6.1186.1256.1326.140
      04         Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiara2222
      07         Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice116123130138
      50         Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate6.0006.0006.0006.000
    4501           SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI6.429.3009.429.30011.429.30012.429.300
    5001           CHELTUIELI - BUGET DE STAT116.359.340122.347.669129.540.536138.263.766
          01     CHELTUIELI CURENTE110.622.817117.414.403124.791.870133.186.096
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL19.556.29820.689.81321.192.91821.192.918
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII4.347.5584.406.8714.526.0684.636.263
          30     TITLUL III DOBÂNZI10.386.77511.202.83211.562.57311.451.354
          40     TITLUL IV SUBVENŢII3.496.2994.194.7694.253.8544.308.075
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ207.000107.000107.000107.000
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE28.062.68527.896.73728.375.40128.701.161
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI12.353.71111.818.00212.880.67412.803.179
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE14.006.80419.515.67323.840.60531.417.366
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ14.150.20814.608.04715.087.24115.531.932
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI1.763.8801.688.9171.764.0351.875.013
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ2.291.5991.285.7421.201.5011.161.835
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.552.4041.242.7901.440.9071.373.074
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE1.277.0561.202.3091.399.4321.330.687
          72     TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE270.34835.48136.47537.387
          75     TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE5.0005.0005.0005.000
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE4.184.1193.690.4763.307.7593.704.596
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI100.350100.350115.55194.642
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE4.083.7693.590.1263.192.2083.609.954
    510001         Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE48.130.08445.345.41947.502.26556.012.733
          01     CHELTUIELI CURENTE44.111.60341.999.09944.490.22052.485.349
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL3.871.9184.563.3064.661.0394.660.971
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII862.974914.870937.179949.671
          30     TITLUL III DOBÂNZI10.277.94111.110.56811.483.80511.382.156
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ207.000107.000107.000107.000
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE17.397.01516.032.79516.174.25216.369.560
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI8.287.0807.187.2107.578.5567.359.428
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE2.522.6111.325.1312.802.04810.922.489
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI666.680643.993648.715653.048
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ18.384114.22697.62681.026
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL410.706170.057173.552172.610
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE135.358129.576132.077130.223
          72     TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE270.34835.48136.47537.387
          75     TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE5.0005.0005.0005.000
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE3.607.7753.176.2632.838.4933.354.774
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE3.607.7753.176.2632.838.4933.354.774
    5101           AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI12.928.82811.291.18113.246.17821.474.316
                EXTERNE        
          01     CHELTUIELI CURENTE12.793.58811.161.72713.114.22621.344.220
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL3.316.7153.523.2653.609.1593.609.091
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII776.990834.427852.926874.493
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE13.24316.68422.60122.806
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI6.774.9575.799.6696.159.0365.919.907
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE1.890.728870.5822.369.98710.833.990
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI2.5712.8742.8912.907
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ18.384114.22697.62681.026
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL135.240129.454131.952130.096
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE135.240129.454131.952130.096
      01         Autorităţi executive şi legislative5.238.314      
        01       Administraţia prezidenţială23.010      
        02       Autorităţi legislative283.226      
        03       Autorităţi executive4.587.679      
        04       Alte organe ale autorităţilor publice344.399      
      03         Contribuţia la bugetul UE6.683.184      
      04         Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană1.007.330      
    5301           CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE1.927.9651.880.8091.893.8701.572.379
          01     CHELTUIELI CURENTE1.927.8701.880.7111.893.7701.572.277
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL142.630148.191151.880151.880
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII11.69412.08812.45412.791
          51     TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE16.70117.23717.70718.138
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI1.109.2661.232.9501.263.9721.285.273
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE631.883454.549432.06188.499
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI15.69615.69615.69615.696
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL9598100102
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE9598100102
      01         Cercetare fundamentală (de bază)159.957      
      02         Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale1.768.008      
    5401           ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE1.971.7161.873.0231.852.6651.856.444
          01     CHELTUIELI CURENTE1.696.3451.832.5181.811.1651.814.032
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL412.573891.850900.000900.000
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII17.50213.65418.48918.339
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ207.000107.000107.000107.000
          51     TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE8.00040.000    
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI402.857154.591155.548154.248
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI648.413625.423630.128634.445
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL275.37140.50541.50042.412
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE23242525
          72     TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE270.34835.48136.47537.387
          75     TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE5.0005.0005.0005.000
      02         Fond de rezervă bugetar[ la dispoziţia Guvernului200.000      
      03         Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului7.000      
      04         Fondul Naţional de Preaderare287.779      
      11         Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare72.270      
      12         Fondul Naţional de Dezvoltare5.000      
      14         Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul programului Prima casă10.000      
      15         Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate32.475      
                din bugetul de stat        
      50         Alte servicii publice generale1.357.192      
    5501           TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI14.063.04714.442.06314.476.39514.873.874
          01     CHELTUIELI CURENTE10.455.27211.265.80011.637.90211.519.100
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII56.78854.70153.31044.048
          30     TITLUL III DOBÂNZI10.277.94111.110.56811.483.80511.382.156
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE120.543100.531100.78792.896
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE3.607.7753.176.2632.838.4933.354.774
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE3.607.7753.176.2632.838.4933.354.774
    5601     01     TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE17.238.528 17.238.52815.858.343 15.858.34316.033.157 16.033.15716.235.720 16.235.720
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE17.238.52815.858.34316.033.15716.235.720
      02         Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurărilor sociale de stat13.407.844      
      03         Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurărilor pentru şomaj111.433      
      04         Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate3.719.251      
    600001         Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ16.860.28817.425.94217.843.90917.935.482
          01     CHELTUIELI CURENTE16.351.89016.814.19917.210.01917.282.584
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL13.755.54314.120.35514.475.77714.475.777
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1.315.8121.333.1481.374.2761.412.015
          51     TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE949.675996.5261.021.4671.046.215
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI125.911154.538154.254153.258
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE177.172179.363148.590160.050
          57     TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ155155155155
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI4.4505.11410.50010.114
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ23.17225.00025.00025.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL508.398611.743633.890652.898
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE508.398611.743633.890652.898
    6001           APĂRARE4.465.6964.566.6724.684.0344.712.007
          01     CHELTUIELI CURENTE4.186.6114.286.9534.397.4364.417.660
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL3.493.2323.532.7933.623.3123.623.312
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII482.590501.510518.631534.344
          51     TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE94.552109.193112.114116.649
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI115.882143.102143.024143.000
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ105105105105
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI250250250250
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL279.085279.719286.598294.347
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE279.085279.719286.598294.347
      01         Administraţie centrală238.682      
      02         Aparare naţională3.798.917      
      03         Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în afara teritoriului statului român395.080      
      25         Cercetare şi dezvoltare pentru aparare25.469      
      50         Alte cheltuieli în domeniul apărării7.548      
    6101           ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ12.394.59212.859.27013.159.87513.223.475
          01     CHELTUIELI CURENTE12.165.27912.527.24612.812.58312.864.924
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10.262.31110.587.56210.852.46510.852.465
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII833.222831.638855.645877.671
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE855.123887.333909.353929.566
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI10.02911.43611.23010.258
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE177.172179.363148.590160.050
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ50505050
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI4.2004.86410.2509.864
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ23.17225.00025.00025.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL229.313332.024347.292358.551
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE229.313332.024347.292358.551
      01         Administraţia centrală1.479.383      
      03         Ordine publică4.445.667      
        01       Poliţie2.723.524      
        02       Jandarmerie1.049.257      
        03       Paza şi supravegherea frontierei672.886      
      04         Siguranţa naţională1.694.316      
      05         Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor1.123.996      
      06         Autorităţi judecătoreşti2.053.322      
      07         Penitenciare771.131      
      25         Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţă naţională720      
      50         Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale826.057      
    650001         Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE26.531.48327.053.46527.791.04228.483.465
          01     CHELTUIELI CURENTE26.381.79926.883.26927.614.24228.299.607
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL1.396.3071.453.6231.489.7581.489.826
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1.853.6501.886.0871.936.8241.992.082
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE6.960.4527.084.1457.216.8567.327.030
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI87.01955.38591.29657.511
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE647.604667.143666.592670.257
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ14.150.05314.607.89215.087.08615.531.777
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI998.773945.3641.010.3231.115.617
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ287.941183.630115.507115.507
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL149.334169.846176.450183.508
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE149.334169.846176.450183.508
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE350350350350
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI350350350350
    6501           ÎNVĂŢĂMÂNT3.972.8364.014.2124.119.4104.204.591
          01     CHELTUIELI CURENTE3.871.6323.901.6534.001.9134.081.469
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL555.596576.349588.480588.480
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII203.755190.239192.945195.429
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE2.025.2652.091.9782.149.2672.203.547
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI1.6471.4531.4531.453
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE287.322300.108306.335310.000
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ300.780312.528321.263329.280
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI447.267428.998442.170453.280
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ50.000      
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL101.204112.559117.497123.122
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE101.204112.559117.497123.122
                         
      01         Administraţie centrală244.839      
      02         Servicii publice descentralizate300.000      
      03         Învăţământ preşcolar şi primar3.155      
        01       Învăţământ preşcolar3.155      
      04         Învăţământ secundar328.447      
        01       Învăţământ secundar inferior140.000      
        02       Învăţământ secundar superior165.447      
        03       Învăţământ profesional23.000      
      05         Învăţământ postliceal54.205      
      06         Învăţământ superior2.255.567      
        01       Învăţământ universitar2.164.900      
        02       Învăţământ postuniversitar90.667      
      07         Învăţământ nedefinibil prin nivel46.500      
        02       Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice46.500      
      11         Servicii auxiliare pentru educaţie310.000      
        04       Camine şi cantine pentru studenţi130.000      
        30       Alte servicii auxiliare180.000      
      25         Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ10      
      50         Alte cheltuieli în domeniul învăţământului430.113      
    6601           SĂNĂTATE2.618.6772.724.2082.739.8082.802.418
          01     CHELTUIELI CURENTE2.576.5942.672.5582.686.7122.747.994
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL584.846609.747624.989624.989
          20     TITLUL II BUNURI şi SERVICII1.092.3231.124.8681.157.4721.196.011
          51     TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE816.810839.403863.344886.087
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI12.0004.0004.0004.000
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE21.40021.40021.40021.400
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ49.21573.14015.50715.507
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL42.08351.65053.09654.424
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE42.08351.65053.09654.424
      01         Administraţia centrală16.720      
      02         Servicii publice descentralizate219.274      
      04         Servicii medicale în ambulator5.889      
        05       Asistenta medicala în centre medicale multifuncţionale5.889      
      06         Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi50.842      
        01       Spitale generale50.842      
      08         Servicii de sănătate publică64.565      
      09         Hematologie şi securitate transfuzională78.383      
      10         Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate6.105      
      50         Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii2.176.899      
        50       Alte instituţii şi acţiuni sanitare2.176.899      
    6701           CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE1.752.3851.734.2101.860.2591.941.419
          01     CHELTUIELI CURENTE1.750.1001.732.4201.858.4201.939.533
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL39.79544.82348.03348.101
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII378.605385.588395.952405.549
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE619.388650.803674.624685.597
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI68.70045.33281.28347.581
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE13.23617.23618.00018.000
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI520.376488.638540.528634.705
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ110.000100.000100.000100.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL2.2851.7901.8391.886
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE2.2851.7901.8391.886
      01         Administraţie centrală46.415      
      02         Servicii publice descentralizate12.000      
      03         Servicii culturale307.224      
        03       Muzee88.533      
        04       Instituţii publice de spectacole şi concerte191.554      
        11       Edituri1.937      
        12       Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice20.000      
        14       Centre culturale4.200      
        16       Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale1.000      
      05         Servicii recreative şi sportive308.886      
        01       Sport296.386      
        02       Tineret12.500      
      50         Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei1.077.860      
    6801           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ18.187.58518.580.83519.071.56519.535.037
          01     CHELTUIELI CURENTE18.183.47318.576.63819.067.19719.530.611
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL216.070222.704228.256228.256
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII178.967185.392190.455195.093
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE3.498.9893.501.9613.529.6213.551.799
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI4.6724.6004.5604.477
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE325.646328.399320.857320.857
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ13.849.27314.295.36414.765.82315.202.497
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI31.13027.72827.62527.632
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ78.72610.490    
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL3.7623.8474.0184.076
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE3.7623.8474.0184.076
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE350350350350
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI350350350350
      01         Administraţie centrală380.104      
      02         Servicii publice descentralizate228.313      
      03         Pensii şi ajutoare pentru batrâneţe8.699.590      
      05         Asistenta sociala în caz de boli şi invalidităţi2.187.975      
        02       Asistenta sociala în caz de invaliditate2.187.975      
      06         Asistenta sociala pentru familie şi copii5.281.396      
      08         Ajutoare la trecerea în rezerva, retragere sau pensionare8.154      
      09         Ajutoare pentru urmaşi800      
      15         Prevenirea excluderii sociale1.104.751      
        01       Ajutor social1.048.627      
        03       Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat3.274      
        50       Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale52.850      
      25         Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale2.000      
      50         Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale294.502      
    700001         Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE2.896.9936.049.7727.069.5467.023.304
          01     CHELTUIELI CURENTE2.676.6845.847.0836.719.1856.717.628
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL130.910137.583141.112141.112
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII45.20644.20644.20644.206
          30     TITLUL III DOBÂNZI10.30010.30010.30010.300
          40     TITLUL IV SUBVENŢII126.000130.157133.801151.147
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE619.6871.446.9181.590.2431.608.548
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI176.10480.42569.06376.832
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE1.456.9863.908.9824.643.3114.643.311
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI2.7565.0005.0005.000
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ108.73583.51282.14937.172
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL173.809156.189303.861259.176
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE173.809156.189303.861259.176
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE46.50046.50046.50046.500
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE46.50046.50046.50046.500
    7001           LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA1.240.4212.185.7312.369.3531.963.641
          01     CHELTUIELI CURENTE1.114.8122.061.3192.087.4991.725.381
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII7.0007.0007.0007.000
          40     TITLUL IV SUBVENŢII126.000130.157133.801151.147
          51     TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE583.0771.403.6251.534.8281.491.030
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI90.00037.02538.06339.032
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE200.000400.000291.658  
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ108.73583.51282.14937.172
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL125.609124.412281.854238.260
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE125.609124.412281.854238.260
      03         Locuinţe349.945      
        01       Dezvoltarea sistemului de locuinţe349.945      
      05         Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice349.583      
        02       Amenajări hidrotehnice349.583      
      50         Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale540.893      
    7401           PROTECŢIA MEDIULUI1.656.5723.864.0414.700.1935.059.663
          01     CHELTUIELI CURENTE1.561.8723.785.7644.631.6864.992.247
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL130.910137.583141.112141.112
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII38.20637.20637.20637.206
          30     TITLUL III DOBÂNZI10.30010.30010.30010.300
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI36.61043.29355.415117.518
                ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI86.10443.40031.00037.800
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE1.256.9863.508.9824.351.6534.643.311
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI2.7565.0005.0005.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL48.20031.77722.00720.916
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE48.20031.77722.00720.916
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE46.50046.50046.50046.500
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE46.50046.50046.50046.500
      01         Administraţie centrală46.140      
      03         Reducerea şi controlul poluării1.555.482      
      04         Protecţia biosferei şi a mediului natural1.950      
      25         Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului9.900      
      50         Alte servicii în domeniul protecţiei mediului43.100      
    800001         Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE21.940.49226.473.07129.333.77428.808.782
          01     CHELTUIELI CURENTE21.100.84125.870.75328.758.20428.400.928
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL401.620414.946425.232425.232
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII269.916228.560233.583238.289
          30     TITLUL III DOBÂNZI98.53481.96468.46858.898
          40     TITLUL IV SUBVENŢII3.370.2994.064.6124.120.0534.156.928
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITAŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE2.135.8562.336.3532.372.5832.349.808
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI3.677.5974.340.4444.987.5055.156.150
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE9.202.43113.435.05415.580.06415.021.259
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI91.22189.44689.49791.234
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA1.853.367879.374881.219903.130
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL310.157134.955153.154104.882
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE310.157134.955153.154104.882
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE529.494467.363422.416302.972
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI100.000100.000115.20194.292
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE429.494367.363307.215208.680
    8001           ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ2.236.4942.843.2703.605.7275.077.027
          01     CHELTUIELI CURENTE2.033.8442.826.7303.594.4865.066.170
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL8.8318.9279.1509.150
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII51.42345.27645.34145.402
          40     TITLUL IV SUBVENŢII213.225202.760204.206205.534
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITAŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE3.9003.9003.9003.900
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI605.6841.086.6541.589.0211.590.201
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE1.140.2811.479.2131.742.8683.211.983
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ10.500      
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL202.65016.54011.24110.857
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE202.65016.54011.24110.857
      01         Acţiuni generale economice şi comerciale2.236.494      
        01       Administraţie centrală76.774      
        03       Meteorologie44.565      
        05       Sistemul naţional antigrindină7.547      
        06       Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri840      
        07       Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale213.225      
        10       Programe de dezvoltare regională şi socială1.088.631      
        11       Rezerve de stat şi de mobilizare207.533      
        12       Ajutoare de stat523.809      
        30       Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale73.570      
    8101           COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE177.000186.333160.53697.504
          01     CHELTUIELI CURENTE177.000186.333160.53697.504
          40     TITLUL IV SUBVENŢII163.000176.333149.86997.504
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI14.00010.00010.667  
      02         Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi163.000      
      50         Alte cheltuieli privind combustibili şi energia14.000      
    8201           INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII133.320108.339109.77367.878
          01     CHELTUIELI CURENTE76.79652.51553.94966.924
          30     TITLUL III DOBÂNZI6.7254.2911.959202
          40     TITLUL IV SUBVENŢII31.57131.03934.32448.614
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI38.50017.18517.66618.108
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE56.52455.82455.824954
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE56.52455.82455.824954
      50         Alte cheltuieli în domeniul industriei133.320      
    8301           AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE6.050.4496.518.3077.600.3367.672.689
          01     CHELTUIELI CURENTE5.902.9796.364.5117.408.3527.503.569
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL362.145372.874382.108382.108
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII139.714140.824144.513147.898
          30     TITLUL III DOBÂNZI600600600  
          40     TITLUL IV SUBVENŢII1.364.0881.355.2211.365.2211.402.907
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITAŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE749.590785.874818.834840.730
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI885.5291.013.3251.023.9941.055.291
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE2.303.2052.608.9323.608.9323.608.932
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI60.71962.51562.15063.703
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ37.38924.3462.0002.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL43.87050.19673.18374.828
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE43.87050.19673.18374.828
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE103.600103.600118.80194.292
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI100.000100.000115.20194.292
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE3.6003.6003.600  
      01         Administraţie centrală92.599      
      02         Servicii publice descentralizate558.150      
      03         Agricultura1.675.660      
        02       Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului160.000      
        03       Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară11.961      
        04       Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli1.364.088      
        05       Reproducţia şi selecţia animalelor25.594      
        30       Alte cheltuieli în domeniul agriculturii114.017      
      04         Sivilcultură75.811      
      50         Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii3.648.229      
    8401           TRANSPORTURI12.979.06916.393.83817.519.91715.671.263
          01     CHELTUIELI CURENTE12.606.56216.082.65917.268.79415.460.122
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL22.64924.07524.67724.677
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII9.2789.5849.85310.099
          30     TITLUL III DOBÂNZI91.20977.07365.90958.696
          40     TITLUL IV SUBVENŢII1.598.4152.299.2592.366.4332.402.369
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITAŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE1.352.7441.501.4221.503.4281.457.596
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI2.059.8842.140.1582.270.9872.415.501
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.643.9609.152.00010.123.8158.165.400
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI30.40226.82827.24127.422
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ1.798.021852.260876.451898.362
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL3.1373.2403.3323.415
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE3.1373.2403.3323.415
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE369.370307.939247.791207.726
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE369.370307.939247.791207.726
      01         Administraţie centrală266.036      
      03         Transport rutier5.817.364      
        01       Drumuri şi poduri5.817.364      
      04         Transport feroviar6.012.591      
        01       Transport pe cale ferată5.397.253      
        02       Transport cu metroul615.338      
      05         Transport pe apă706.393      
      06         Transport aerian163.016      
        02       Aviaţia civilă162.012      
        03       Zboruri speciale1.004      
      50         Alte cheltuieli în domeniul transporturilor13.669      
    8501           COMUNICAŢII197.476162.749142.70094.006
          01     CHELTUIELI CURENTE136.97697.77077.30278.224
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL7.9959.0709.2979.297
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII67.23330.71431.57432.459
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI1.3001.3431.3811.415
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE55.00056.54034.94434.944
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI100103106109
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ5.348      
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL60.50064.97965.39815.782
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE60.50064.97965.39815.782
      01         Comunicaţii197.476      
    8601           CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC101.322108.155111.184113.964
          01     CHELTUIELI CURENTE101.322108.155111.184113.964
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITAŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE28.62236.37637.39538.330
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI72.70071.77973.78975.634
      02         Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii28.622      
      03         Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei66.200      
      04         Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor6.500      
    8701           ALTE ACŢIUNI ECONOMICE65.362152.08083.60114.451
          01     CHELTUIELI CURENTE65.362152.08083.60114.451
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII2.2682.1622.3022.431
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITAŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE1.0008.7819.0269.252
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE59.985138.36969.505  
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ2.1092.7682.7682.768
      01         Fondul Roman de Dezvoltare Socială2.109      
      04         Turism63.253      
    9901           DEFICIT-18.176.810-15.531.108-16.484.699-18.258.169
   +  Anexa 2     TOTAL                                    SINTEZA      cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe,             titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz                               pe anii 2013-2016
                         
    - mii lei -
    Capi- tolSub- capi- tolPara- grafGrupa/ TitluArti- colAli- ne- atDenumire indicatorProgram  2013Estimări 2014Estimări  2015Estimări 2016
    AB1234
    5000           TOTAL GENERAL134.571.238140.230.707147.349.091156.052.675
          01     CHELTUIELI CURENTE127.757.559134.241.281141.551.606149.926.890
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL20.523.47021.656.60922.165.51022.171.344
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII5.873.7185.929.9856.056.8326.175.684
          30     TITLUL III DOBÂNZI10.390.93911.206.99611.566.73711.455.5l8
          40     TITLUL IV SUBVENŢII3.596.2994.194.7694.253.8544.308.075
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ207.000107.000107.000107.000
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE29.004.26928.831.56629.310.23029.635.990
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI12.444.61111.886.42012.941.26112.863.766
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE27.424.56432.768.22137.010.39344.553.719
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ14.163.37814.621.22415.100.42015.545.113
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI1.837.7121.762.7491.837.8681.948.846
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ2.291.5991.285.7421.201.5011.161.835
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL2.609.8602.279.2502.470.0262.401.489
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE2.330.5122.238.7692.428.5512.359.102
          72     TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE274.34835.48136.47537.387
          75     TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE5.0005.0005.0005.000
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE4.203.8193.710.1763.327.4593.724.296
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI100.350100.350115.55194.642
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE4.103.4693.609.8263.211.9083.629.654
    5001           CHELTUIELI - BUGET DE STAT116.359.340122.347.669129.540.536138.263.766
          01     CHELTUIELI CURENTE110.622.817117.414.403124.791.870133.186.096
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL19.556.29820.689.81321.192.91821.192.918
            01   Cheltuieli salariale în bani12.254.325      
              01Salarii de bază9.917.577      
              03Indemnizaţie de conducere27.426      
              05Sporuri pentru condiţii de muncă699.670      
              06Alte sporuri243.791      
              08Fond de premii110      
              10Fond pentru posturi ocupate prin cumul1.125      
              11Fond aferent plăţii cu ora57.664      
              12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii6.468      
              13Indemnizaţii de delegare367.838      
              14Indemnizaţii de detaşare4.717      
              15Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă8.557      
              16Alocaţii pentru locuinţe26.631      
              30Alte drepturi salariale în bani892.751      
            02   Cheltuieli salariale în natură2.707.251      
              02Norme de hrană1.987.603      
              03Uniforme şi echipament obligatoriu470.938      
              04Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa1.632      
              05Transportul la şi de la locul de muncă32.059      
              30Alte drepturi salariale în natură215.019      
            03   Contribuţii3.622.010      
              01Contribuţii de asigurări sociale de stat2.911.585      
              02Contribuţii de asigurări de şomaj31.407      
              03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate607.206      
                         
              04Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale10.700      
              05Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi4.630      
              06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii56.482      
          20     TITLUL II BUNURI şi SERVICII4.347.5584.406.8714.526.0684.636.263
            01   Bunuri şi servicii2.018.049      
              01Furnituri de birou44.737      
              02Materiale pentru curăţenie9.968      
              03Încălzit, iluminat şi forţa motrică496.685      
              04Apă, canal şi salubritate61.177      
              05Carburanţi şi lubrifianţi259.408      
              06Piese de schimb48.627      
              07Transport13.519      
              08Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet209.980      
              09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional641.670      
              30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare232.278      
            02   Reparaţii curente77.131      
            03   Hrană101.209      
              01Hrană pentru oameni98.307      
              02Hrană pentru animale2.902      
            04   Medicamente şi materiale sanitare87.952      
              01Medicamente49.273      
              02Materiale sanitare24.528      
              03Reactivi12.763      
              04Dezinfectanţi1.388      
            05   Bunuri de natură obiectelor de inventar79.350      
              01Uniforme şi echipament32.846      
              03Lenjerie şi accesorii de pat1.731      
              30Alte obiecte de inventar44.773      
            06   Deplasări, detaşări, transferări150.383      
              01Deplasări interne, detaşări, transferări90.1 62      
              02Deplasări în străinătate60.221      
            09   Materiale de laborator2.369      
            10   Cercetare-dezvoltare11.757      
            11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare10.738      
            12   Consultanţă şi expertiză21.378      
            13   Pregătire profesională13.539      
            14   Protecţia muncii6.961      
            15   Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată5.024      
            16   Studii şi cercetări246      
            18   Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor4.200      
            21   Meteorologie44.065      
            22   Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor6.800      
            23   Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor840      
            24   Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor56.945      
              01Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe24.625      
              02Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne18.801      
              03Stabilirea riscului de tară4.000      
              04Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/20079.519      
            25   Cheltuieli judiciare şi extra judiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale21.302      
            28   Ajutor public judiciar25.179      
            30   Alte cheltuieli782.615      
              01Reclamă şi publicitate823      
              02Protocol şi reprezentare19.582      
              03Prime de asigurare non-viaţă20.715      
              04Chirii171.392      
              06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor111.726      
              07Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice1.332      
              08Fondul Primului ministru500      
              09Executarea silită a creanţelor bugetare7.166      
              30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii449.379      
            31   Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale469.183      
            32   Finanţarea programelor nationale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice locale23.310      
            33   Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în cabinetele medicale din unităţile de învăţământ140.830      
          30     TITLUL III DOBÂNZI10.386.77511.202.83211.562.57311.451.354
            01   Dobânzi aferente datoriei publice interne6.495.400      
              01Dobânzi aferente datoriei publice interne directe6.495.400      
            02   Dobânzi aferente datoriei publice externe2.925.923      
              01Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe2.817.089      
              02Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite108.834      
            04   Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contracte de MFP în baza OUG 64/2007965.452      
          40     TITLUL IV SUBVENŢII3.496.2994.194.7694.253.8544.308.075
            02   Subvenţii pe activităţi8.500      
            03   Subvenţii pentru acoperirea diferentelor de preţ şi tarif500      
            04   Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători1.190.000      
            05   Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul349.000      
            06   Acţiuni de ecologizare5.815      
            08   Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare16.115      
            13   Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale197.110      
            14   Susţinerea infrastructurii de transport50.915      
            15   Sprijinirea producătorilor agricoli1.358.273      
            16   Programe de conservare sau de închidere a minelor194.071      
            30   Alte subvenţii126.000      
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ207.000107.000107.000107.000
            01   Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului200.000      
            02   Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului7.000      
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITAŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE28.062.68527.896.73728.375.40128.701.161
            01   Transferuri curente27.143.461      
              01Transferuri către instituţii publice2.635.419      
              02Finanţarea de baza a învăţământului superior1.739.905      
              03Acţiuni de sănătate631.521      
              04Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap2.145.327      
              07Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurărilor sociale de stat13.407.844      
              08Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurărilor pentru şomaj111.433      
              10Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv1.528      
              11Transferuri din bugetul de stat catre bugetul3.794.160      
                fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate        
              13Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar1.450      
              25Programe pentru sănătate69.304      
              26Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului103.910      
              28Întreţinerea infrastructurii rutiere400.542