ORDIN nr. 175 din 22 februarie 2013pentru completarea art. 19 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 22 februarie 2013    Văzând Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. E.N. 994 din 7 februarie 2013,având în vedere prevederile art. 178 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul ILa articolul 19 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 16 noiembrie 2010, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(3) În situaţii temeinic justificate, notificarea scrisă a intenţiei de modificare a anexei nr. 2 poate fi făcută până la data de 1 martie a anului curent pentru indicatorii de performanţă ai anului precedent. (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi pentru indicatorii de performanţă a activităţii managerului spitalului public, aferenţi anului 2012. (5) Prin situaţii temeinic justificate se înţelege orice act juridic, act administrativ aprobat de forul ierarhic superior, sau alte documente prevăzute de lege, care stau la baza calculului indicatorilor pentru perioada la care acestea sunt aplicabile."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 22 februarie 2013.Nr. 175.------