PROCEDURĂ din 21 septembrie 1997 (*actualizată*)de realizare a bilanţurilor de mediu(actualizată până la data de 3 decembrie 2008*)
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 decembrie 2008 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 709 din 11 august 1999 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta reglementare detaliază procedura de realizare, tipurile, domeniile şi conţinutul bilanţurilor de mediu cerute în procesul de autorizare, precum şi la schimbarea proprietarului, destinaţiei sau la încetarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător, conform prevederilor art. 10 şi 14 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, şi ale art. 65 din Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991*), cu modificările şi completările ulterioare.--------------*) Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991 a fost abrogată de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile folosite au următorul înţeles:* Amplasament - loc, activitate sau obiectiv supuse prevederilor art. 8-14 din Legea nr. 137/1995 sau ale celor din cap. IX din Legea nr. 58/1991, cu modificările şi completările ulterioare.* Autoritate de mediu competenţa - autoritatea centrala sau locală de protecţie a mediului care funcţionează în concordanta cu legislaţia în vigoare ce reglementează protecţia mediului.* Bilanţ de mediu nivel 0 - fişa de verificare conţinând elemente caracteristice activităţii şi care permite autorităţii de mediu competente sa identifice şi sa stabilească necesitatea efectuării unui bilanţ de mediu nivel I sau nivel II sau a unei evaluări a riscului, înainte de autorizarea de mediu sau de privatizarea societăţii comerciale.* Bilanţ de mediu nivel I - studiu de mediu constând din culegere de date şi documentare (fără prelevare de probe şi fără analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potenţial sau efectiv de pe un amplasament.* Bilanţ de mediu nivel II - investigaţii asupra unui amplasament, efectuate în cadrul unui bilanţ de mediu, pentru a cuantifica dimensiunea poluarii prin prelevări de probe şi analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu.* Executant de bilanţ de mediu - unitate specializată, persoana fizica sau juridică, atestata conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 137/1995 şi altor prevederi legale, emise în baza acesteia.* Evaluare a riscului - analiza probabilitatii şi gravitatii principalelor componente ale unui impact de mediu.* Impact de mediu - modificarea negativa considerabila a caracteristicilor fizice, chimice sau structurale ale componentelor mediului natural; diminuarea diversitatii biologice; modificarea negativa considerabila a productivitatii ecosistemelor naturale şi antropizate; deteriorarea echilibrului ecologic, reducerea considerabila a calităţii vieţii sau deteriorarea structurilor antropizate, cauzată în principal de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea resurselor naturale, gestionarea, folosirea sau planificarea teritorială necorespunzătoare a acestora. Un astfel de impact poate să apară în prezent sau să aibă o probabilitate ridicată de manifestare în viitor, inacceptabila de autorităţile de mediu competente.* Impact potenţial de mediu - impactul generat de un amplasament, dacă exista probabilitatea ca un bilanţ de mediu nivel I sa arate ca amplasamentul prezintă un impact de mediu.* Obiective de mediu minim acceptate - set de obiective stabilite de autoritatea de mediu competenţa, în baza unui bilanţ de mediu realizat în procesul de privatizare anterior formulării ofertei de vânzare; acestea cuprind obiectivele calitative şi cantitative minime de mediu şi durata maxima admisibilă pentru conformare cu cerinţele de mediu, precum şi cu orice alte cerinţe ce pot fi identificate de autoritatea de mediu competenţa.* Poluare - concentraţii de poluanti în mediu ce depăşesc valorile naturale.* Poluare potenţial semnificativă - concentraţii de poluanti în mediu ce depăşesc pragurile de alerta prevăzute în reglementările privind evaluarea poluarii mediului. Aceste valori definesc pragul poluarii la care autorităţile competente considera ca un amplasament poate avea un impact asupra mediului şi stabilesc necesitatea unor studii suplimentare.* Poluarea semnificativă - concentraţii de poluanti în mediu ce depăşesc pragurile de intervenţie prevăzute în reglementările privind evaluarea poluarii mediului.* Program pentru conformare - plan de măsuri propus de titularul activităţii, cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale de timp precizate prin prevederile autorizaţiei de mediu de către autoritatea competentă, în scopul respectării reglementărilor privind protecţia mediului.* Tip de bilanţ de mediu - varianta de bilanţ de mediu, reprezentată de unul dintre nivelurile 0, I sau II, definite în prezentul ordin.* Titular (al amplasamentului/activităţii) - persoana fizica sau juridică care propune, deţine şi/sau gospodareste o activitate economică sau socială.  +  Articolul 3În conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995: a) bilanţurile de mediu nivel I sau II şi evaluările de risc, inclusiv când sunt executate ca părţi din evaluarea impactului asupra mediului, vor fi executate doar de unităţi specializate, persoane fizice şi juridice, atestate conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 137/1995 şi altor reglementări relevante în acest domeniu; b) analizele de probe prelevate pentru executarea bilanţurilor de mediu vor fi efectuate numai de laboratoare specializate, care utilizează aparatura adecvată şi metodologii în conformitate cu normele şi reglementările în vigoare.  +  Articolul 4Răspunderea pentru concluziile şi informaţiile prezentate într-un bilanţ de mediu sau de evaluare a riscului va fi asumată după cum urmează: a) răspunderea pentru acurateţea şi corectitudinea unui bilanţ de mediu (nivel 0, I sau II) sau a unei evaluări a riscului revine autorului; b) titularul răspunde pentru exactitatea datelor pe care le furnizează pentru executarea bilanţului de mediu sau a evaluării riscului; c) răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentraţiile de poluanti în probele de mediu analize revine părţii care preleveaza probele şi laboratorului care efectuează analizele.  +  Articolul 5Obligaţiile legate de expedierea şi evidenta documentelor privind bilanţul de mediu şi evaluarea riscului sunt următoarele: a) documentele emise în temeiul prezentului ordin vor fi expediate cu confirmare de primire prin posta sau prin cuier, pastrandu-se dovada expedierii; b) autoritatea de mediu competenţa va înregistra primirea tuturor documentelor elaborate în temeiul prezentului ordin într-un sistem de evidenta a bilanţurilor de mediu.  +  Capitolul II Stabilirea domeniului bilanţurilor de mediu solicitate în procedura de autorizare  +  Articolul 6La stabilirea domeniului bilanţurilor de mediu, ce urmează a fi efectuate, se vor avea în vedere următoarele: a) cele trei tipuri de bilanţuri de mediu (nivel 0, I şi II) nu se exclud reciproc şi pot fi efectuate consecutiv sau concomitent, conform prevederilor prezentului ordin; b) când prevederile Legii nr. 137/1995 impun solicitarea unui bilanţ de mediu, iar autoritatea de mediu competenţa considera puţin probabila existenta unui impact de mediu al amplasamentului, se va solicita efectuarea unui bilanţ de mediu nivel 0; c) dacă un bilanţ de mediu nivel 0 confirma că nu exista nici un impact de mediu de la amplasament, nu se va solicita efectuarea unui alt nivel (nivel I sau II) de bilanţ de mediu sau a unei evaluări a riscului pe acest amplasament; d) dacă bilanţul de mediu nivel 0 releva existenta unui impact potenţial de mediu pe amplasament, autoritatea de mediu competenţa trebuie să solicite continuarea evaluării prin efectuarea cel puţin a bilanţului de mediu nivel I; e) dacă autoritatea de mediu competenţa considera ca un bilanţ de mediu nivel I prezintă informaţii insuficiente pentru a cuantifica impactul de mediu sau dacă la analiza unei solicitări de autorizare se considera ca un amplasament are un impact potenţial de mediu, autoritatea de mediu competenţa trebuie să solicite efectuarea bilanţului de mediu nivel II. În situaţiile când aceasta decizie a fost luată înainte de executarea nivelului I al bilanţului de mediu, trebuie executate atât bilanţul de mediu nivel I, cat şi bilanţul de mediu nivel II; f) la constatarea poluarii provenite de la un amplasament şi caracterizată prin depăşirea unuia sau mai multor praguri de intervenţie prevăzute în reglementările privind evaluarea poluarii mediului, autoritatea de mediu competenţa trebuie să solicite executarea unei evaluări a riscului. Evaluarea riscului se bazează pe gradul de poluare măsurat pe amplasament şi va cuantifica semnificaţia acestuia relativă la impactul asupra mediului; g) rezultatele analizelor obţinute se vor compara cu prevederile reglementărilor şi normelor relevante; în lipsa unor astfel de reglementări sau norme, se vor folosi spre comparare normele sau instrucţiunile internaţionale corespunzătoare, opţiunea folosită urmând a fi justificată de executantul bilanţului de mediu; h) o dată cu cererea de autorizare, titularul unui amplasament poate înainta autorităţii de mediu competente orice nivel de bilanţ de mediu, dacă considera necesar. În urma analizei documentelor prezentate, autoritatea de mediu competenţa poate stabili necesitatea unui nivel adiţional de bilanţ de mediu, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.  +  Capitolul III Bilanţul de mediu nivel 0 pentru procedura de autorizare  +  Articolul 7Bilanţul de mediu nivel 0 reprezintă cerinţa minima pentru situaţiile în care prin lege este prevăzută necesitatea prezentării unui bilanţ de mediu; acesta va fi înaintat autorităţii de mediu competente.  +  Articolul 8Realizarea bilanţului de mediu nivel 0 va avea în vedere următoarele: a) un bilanţ de mediu nivel 0 trebuie să corespundă ca forma şi conţinut anexei A.1, iar informaţiile prezentate vor fi susţinute cu documente; b) autorul bilanţului de mediu nivel 0 trebuie să constate starea amplasamentului şi a împrejurimilor lui şi să prezinte, la cererea autorităţilor de mediu competente, dovezi fotografice privind constatările menţionate; c) bilanţul de mediu nivel 0 trebuie să analizeze atât folosinţa actuala, cat şi folosinţa trecută a terenurilor din zona amplasamentului.  +  Articolul 9Procesul de analizare a bilanţului de mediu nivel 0 implica următoarele aspecte: a) autoritatea de mediu competenţa va executa o analiza preliminară a bilanţului de mediu nivel 0 şi se va asigura ca s-au completat corespunzător toate punctele. Când nu este satisfacuta aceasta condiţie, bilanţul de mediu nivel 0 va fi respins, iar respingerea, însoţită de motivatia acesteia, va fi comunicată în scris titularului; b) dacă un bilanţ de mediu nivel 0 este acceptat la analiza preliminară, autoritatea de mediu competenţa va analiza dacă materialul furnizat include suficiente informaţii pentru a confirma absenta impactului de mediu de pe amplasament. Dacă bilanţul de mediu nivel 0 este satisfăcător şi autoritatea de mediu competenţa nu considera necesară continuarea evaluării impactului cu un bilanţ de mediu nivel I sau II sau cu o evaluare a riscului, se va considera satisfacuta cerinţa pentru un bilanţ de mediu. Când bilanţul de mediu nivel 0 a fost executat în cadrul procesului de privatizare, vor fi aplicate cerinţele specificate la cap. VII; c) dacă bilanţul de mediu nivel 0 arata ca un amplasament are un impact potenţial de mediu, autoritatea de mediu competenţa trebuie să solicite titularului prezentarea unui bilanţ de mediu nivel I sau nivel I şi II, în vederea continuării evaluării.  +  Capitolul IV Bilanţul de mediu nivel I  +  Articolul 10Bilanţul de mediu nivel I trebuie solicitat de autoritatea de mediu competenţa în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. 4 sau la art. 14 din Legea nr. 137/1995, dacă un amplasament are un impact potenţial. Nivelul I al bilanţului de mediu poate face excepţie de la aceste cerinţe atunci când este cerut în procesul de privatizare; în aceste situaţii vor aplica prevederile cap. VII din prezentul ordin.  +  Articolul 11Bilanţul de mediu nivel I trebuie să includă o analiza tehnica a impactului de mediu, după cum se precizează în anexa A.2. Raportul bilanţului de mediu nivel I va respecta formatul din anexa A.2.1 şi va specifică toate sursele de informaţii folosite.  +  Articolul 12Prezentarea şi analizarea bilanţurilor de mediu nivel I vor respecta prevederile descrise în continuare: a) bilanţul de mediu nivel I se înaintează autorităţii de mediu competente, de către titular, conform procedurii prezente la art. 5 lit. a) din prezentul ordin; b) procesul de analizare a bilanţurilor de mediu nivel I se efectuează de către autoritatea de mediu competenţa care va face evaluarea tehnica pentru a se asigura ca toate aspectele au fost tratate într-o maniera satisfăcătoare. Când nu se constata acest lucru, bilanţul de mediu nivel I se respinge, iar respingerea, însoţită de motivatia acesteia, va fi comunicată în scris titularului; c) când într-un bilanţ de mediu nivel I se prezintă dovada unei poluari potenţial semnificative, autoritatea de mediu competenţa trebuie să ceara executarea unui bilanţ de mediu nivel II şi/sau a unei evaluări a riscului, conform cap. V şi, respectiv, VI; aceasta decizie a autorităţii de mediu competente va fi comunicată în scris titularului. Poate face excepţie de la aceste cerinţe bilanţul de mediu nivel I cerut în procesul de privatizare; în aceste situaţii se vor aplica prevederile cap. VII din prezentul ordin; d) dacă bilanţul de mediu nivel I este satisfăcător şi autoritatea de mediu competenţa nu considera necesar un bilanţ de mediu nivel II sau o evaluare a riscului, se va considera satisfacuta cerinţa pentru un bilanţ de mediu.  +  Capitolul V Bilanţul de mediu nivel II  +  Articolul 13Angajarea bilanţului de mediu nivel II se face în oricare dintre următoarele situaţii: a) dacă un bilanţ de mediu nivel I releva o poluare potenţial semnificativă a unui amplasament, autorităţile de mediu competente trebuie să solicite executarea unui bilanţ de mediu nivel II; face excepţie de la aceste cerinţe bilanţul de mediu nivel II cerut în procesul de privatizare; în aceste situaţii se vor aplica prevederile cap. VII di prezentul ordin; b) bilanţul de mediu nivel II se poate executa în acelaşi timp cu bilanţul de mediu nivel I, dacă autoritatea de mediu competenţa stabileşte de la început ca un amplasament prezintă o poluare potenţial semnificativă.  +  Articolul 14Realizarea bilanţului de mediu nivel II se face prin: a) prelevarea şi analizarea probelor necesare în bilanţurile de mediu nivel II, care trebuie să respecte prevederile din anexa A.3 referitoare la procedurile de prelevare de probe pentru diferiţi factori de mediu şi la laboratoarele de specialitate pentru analiza probelor; b) compararea rezultatelor analizelor probelor prelevate în cadrul bilanţului de mediu nivel II cu prevederile reglementărilor privind evaluarea poluarii mediului şi prezentarea acestor comparaţii în raportul bilanţului de mediu nivel II; c) furnizarea recomandărilor privind oportunitatea unei evaluări a riscului, conform prevederilor cap. VI, dacă aceasta evaluare nu a fost deja solicitată de autoritatea de mediu competenţa.  +  Articolul 15Prezentarea şi analizarea bilanţurilor de mediu nivel II vor respecta prevederile descrise în continuare: a) titularul va înainta autorităţii de mediu competente, conform prevederilor art. 5 lit. a) din prezenta procedura, raportul la bilanţul de mediu nivel II, care va respecta formatul din anexa A.3 secţiunea 4 şi va specifică toate sursele de informaţii folosite; b) procesul de analizare a bilanţului de mediu nivel II se realizează de către autoritatea de mediu competenţa, care va face evaluarea tehnica pentru a se asigura ca lucrarea efectuată este conformă prevederilor din anexa A.3 referitoare la prelevarea şi analizarea probelor. Când nu este satisfacuta aceasta condiţie, bilanţul de mediu nivel II va fi respins, iar respingerea, însoţită de motivatia acesteia, va fi comunicată în scris titularului; c) dacă bilanţul de mediu nivel II releva o poluare semnificativă, autoritatea de mediu competenţa trebuie să solicite executarea unei evaluări a riscului, conform prevederilor cap. VI. Autoritatea de mediu competenţa va informa în scris titularul atunci când se considera necesară efectuarea evaluării riscului. Când bilanţul de mediu nivel II a fost executat în cadrul procesului de privatizare, vor fi aplicate cerinţele specificate la cap. VII; d) când un bilanţ de mediu nivel II este satisfăcător şi autoritatea de mediu competenţa nu solicita o evaluare a riscului, se va considera satisfacuta cerinţa pentru un bilanţ de mediu. Când bilanţul de mediu nivel II a fost executat în cadrul procesului de privatizare, vor fi aplicate cerinţele specificate la cap. VII.  +  Capitolul VI Evaluarea riscului  +  Articolul 16Angajarea evaluării riscului de face în următoarele condiţii: a) evaluarea riscului va fi solicitată de către autoritatea de mediu competenţa atunci când s-a dovedit ca exista o poluare semnificativă pe un amplasament; b) când este necesară o evaluare a riscului, autoritatea de mediu competenţa va informa în scris titularul asupra acestei necesitaţi şi va stabili domeniul specific şi detaliile evaluării riscului.  +  Articolul 17Realizarea evaluării riscului trebuie să satisfacă următoarele condiţii: a) evaluarea riscului va implica cuantificarea riscului de impact de mediu apărut ca urmare a poluarii identificate pe un amplasament; instrucţiunile privind evaluarea riscului sunt prezentate în anexa A.4; b) autoritatea de mediu competenţa poate solicita prelevări de probe şi analize suplimentare ale factorilor de mediu în timpul unei evaluări a riscului; acestea pot să se refere la amplasamentul supus bilanţului de mediu, dar se pot extinde şi la alte zone, dacă acestea ar putea fi supuse impactului de mediu al acestui amplasament; c) orice prelevare de probe sau analize de laborator efectuate în cadrul unei evaluări a riscului trebuie să respecte prevederile din anexa A.3.  +  Articolul 18Prezentarea şi analizarea evaluării riscului vor respecta prevederile descrise în continuare: a) titularul va transmite autorităţii de mediu competente evaluarea riscului, conform art. 5 lit. a) din prezentul ordin; b) procesul analizării evaluării riscului se realizează de către autoritatea de mediu competenţa, care va face analiza tehnica pentru a se asigura ca lucrarea efectuată s-a conformat prevederilor referitoare la prelevări de probe şi analize din anexa A.3 şi metodologia generală din anexa A.4 ale acestui ordin; în caz de neconformare, evaluarea riscului va fi respinsă, iar respingerea, însoţită de motivatia acesteia, va fi comunicată în scris titularului; c) dacă autoritatea de mediu competenţa considera evaluarea riscului ca fiind satisfăcătoare şi identificand adecvat riscurile datorate impactului de mediu al amplasamentului, se va considera satisfacuta cerinţa pentru bilanţul de mediu. Când evaluarea riscului a fost executată în cadrul procesului de privatizare, vor fi aplicate cerinţele specificate în cap. VII.  +  Articolul 19Când rezultatele evaluării riscului arata ca un amplasament, a cărui poluare este semnificativă, exercita un impact de mediu negativ şi acesta este considerat inacceptabil de către autoritatea de mediu competenţa, se va solicita remedierea. Aceasta remediere trebuie să fie în conformitate cu instrucţiunile emise de autoritatea centrala de mediu.  +  Capitolul VII Bilanţuri de mediu în procesul de privatizare  +  Articolul 20*)Vânzarea activelor, acţiunilor şi a părţilor sociale în cadrul procesului de privatizare poate să fie însoţită de necesitatea unui bilanţ de mediu. Condiţiile de declanşare a bilanţului de mediu în procesul de privatizare sunt descrise în Normele metodologice privind procedurile de privatizare şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a vânzărilor de acţiuni, părţi sociale şi active, emise în aplicarea Legii nr. 58/1991, cu modificările şi completările ulterioare.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1-3 din ORDINUL nr. 709 din 11 august 1999, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 1 octombrie 1999 prevăd:"Art. 1 (1) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 5.8 din normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 450/1999, pentru emiterea avizului de mediu autoritatea de mediu competenţa, la solicitarea societăţii comerciale interesate, va preciza în scris documentaţia ce trebuie prezentată de către aceasta. (2) Documentaţia va cuprinde datele şi actele precizate în modelul de cerere prezentat în anexa nr. 1. (3) În cazul solicitării prevăzute la alin. (1), autoritatea de mediu competenţa va indica nivelul de bilanţ de mediu care trebuie întocmit de societatea comercială, în vederea emiterii avizului de mediu pentru privatizare.Art. 2 (1) La primirea documentaţiei autoritatea de mediu competenţa o va analiza în termenul legal de 15 zile de la data depunerii acesteia şi va dispune, după caz, fie emiterea avizului de mediu pentru privatizare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, fie restituirea documentaţiei, pentru modificare şi/sau completare. (2) Termenul legal de 15 zile, potrivit alin. (1), pentru soluţionarea cererii de emitere a avizului curge de la data depunerii documentaţiei complete.Art. 3Avizul de mediu pentru privatizare este însoţit de o anexa, conform modelului prezentat în anexa nr. 3."Reproducem mai jos, anexele 1-3 din ORDINUL nr. 709 din 11 august 1999, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 1 octombrie 1999:"Anexa 1    Antetul persoanei juridice    Nr. ...... data ..........    Înregistrată la Agenţia de Protecţie    a Mediului .........................    Nr. ............ data ..............           CEREREpentru obţinerea avizului de mediu pentru privatizare......................................................................,(denumirea persoanei juridice care solicită obţinerea avizului de mediu pentru privatizare)sediul ....................................................................,telefon/fax ...............................................................,reprezentată legal prin (numele şi funcţia) ...............................,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobareaNormelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completărileulterioare, solicita Agenţiei de Protecţie a Mediului (denumirea judeţuluiîn care îşi are sediul agenţia) ....... emiterea avizului de mediu pentruprivatizarea (denumirea obiectului privatizării) ....., scop în care depunem spre analiza documentaţia alăturată, constituită din:    [] bilanţ de mediu de nivel: ............;    [] obligaţiile de mediu;    [] programul de conformare (copie însuşită de agenţie), dacă exista; sau    [] propunerea de program de conformare, corespunzătoare obligaţiilor de       mediu;    [] surse potenţiale de răspundere pentru daune aduse mediului;    [] copii de pe autorizaţiile de funcţionare, în conformitate cu dispoziţiile       legale, după caz:       [] autorizaţia de mediu;       [] autorizaţia de gospodărire a apelor;       [] autorizaţia de descărcare a apelor uzate;       [] autorizaţia sanitară;       [] autorizaţia de protecţia muncii;       [] autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor;       [] copii de pe actele de proprietate sau de drept de folosinţa a          terenurilor, clădirilor şi utilităţilor.    Prin prezenta declaram ca datele şi informaţiile prezentate în bilanţul de mediu,în propunerea de program de conformare şi sursele potenţiale de răspundere pentrudaune aduse mediului au fost însuşite de către conducerea unităţii şi corespundsituaţiei reale.                         Director,            ................................      (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)Anexa 2    MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR    ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI    Agenţia de Protecţie a Mediului .....                 AVIZ DE MEDIUpentru privatizare nr. ...... din ........    Ca urmare a cererii nr. ..... din ....., adresată de ..., cu sediul înjudeţul ...., localitatea ...., str. ..... nr. .., înregistrată la nr. ......din ....., în urma analizei documentaţiei depuse şi a situaţiei din teren, în bazaprevederilor Legii nr. 137/1995 privind protecţia mediului, ale Legii nr. 99/1999privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, aleHotărârii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice deaplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizareasocietăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi aleHotărârii Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea şi funcţionareaMinisterului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului se emite următorul aviz:    în vederea privatizării obiectivului ..... din localitatea ...., str. ...nr. .., judeţul ......... .    Obligaţiile de mediu, programul de conformare şi sursele potenţiale derăspundere pentru daune aduse mediului, pentru acest obiectiv, sunt celecuprinse în anexa alăturată, care face parte integrantă din prezentul aviz.    Prezentul aviz se emite cu următoarele condiţii:    a) titularul va depune la Agenţia de Protecţie a Mediului ............, întermen de ..... luni de la privatizare, documentaţia pentruautorizarea/reautorizarea obiectivului privatizat, conform prevederilorLegii nr. 137/1995 privind protecţia mediului;    b) o dată cu depunerea documentaţiei prevăzute la lit. a) titularul vacomunică, în scris, Agenţiei de Protecţie a Mediului obligaţiile asumate depărţi în contractul de vânzare-cumpărare pentru realizarea prevederilorprogramului de conformare, inclusiv pentru repararea prejudiciului adus mediuluiprin activităţile anterioare.            Director, Şef birou reglementări,        .................. .........................Anexa 3    AGENŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI    ...............................                         ANEXAla Avizul de mediu pentru privatizare nr. ............ din .............având ca titular pe ..........................................┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Prevederile pentru programul ││ Domeniul Obligaţiile de mediu │ de conformare şi termenele ││ │ de realizare ││──────────────────────────────────────────────│───────────────────────────────││ Protecţia solului, subsolului şi a │ ││ apelor subterane │ ││──────────────────────────────────────────────│───────────────────────────────││ Descărcarea apelor uzate │ ││──────────────────────────────────────────────│───────────────────────────────││ Emisii şi imisii atmosferice │ ││──────────────────────────────────────────────│───────────────────────────────││ Gospodărirea deşeurilor │ ││──────────────────────────────────────────────│───────────────────────────────││ Condiţii pentru protecţia aşezărilor umane │ ││──────────────────────────────────────────────│───────────────────────────────││ Altele │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Surse potenţiale de răspundere pentru daune aduse mediului*):    ............................................................    ............................................................    ............................................................              Director, Şef birou reglementări,           .............. .........................--------------*) Se va completa, după caz, responsabilitatea pentru repararea prejudiciului adus mediului prin activităţile anterioare desfăşurate de societatea comercială care face obiectul privatizării."**) ORDINUL nr. 709 din 11 august 1999, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 1 octombrie 1999 a fost abrogat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008.Art. 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, astfel cum a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008 prevede:"Art. 10 (1) În cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei de mediu, respectiv a autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător.(1^1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularii prevăzuţi la alin. (1) cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente. În situaţia în care titularii prevăzuţi la alin. (1) nu deţin acte de reglementare, obligaţiile de mediu sunt identificate pe baza bilanţului de mediu. (2) În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate la alin. (1), părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. (3) Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite în cadrul procedurilor prevăzute la alin. (1) au caracter public. (4) Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii. (5) Abrogat."A se vedea şi ORDINUL nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 27 noiembrie 2007.  +  Articolul 21Bilanţul de mediu nivel 0 pentru privatizare este prezentat în anexele A.5.1 şi A.5.2 ale prezentei proceduri. Anexa A.5.1 va fi completată de către societatea comercială ale carei acţiuni/părţi sociale sau active sunt supuse vânzării şi înaintate autorităţii de mediu competente. Pe baza datelor din anexa A.5.1, precum şi a informaţiilor proprii, autoritatea de mediu competenţa va completa anexa A.5.2 şi o va înainta, împreună cu anexa A.5.1, Fondului Proprietăţii de Stat, în conformitate cu procedura descrisă în titlul V al Normelor metodologice privind procedurile de privatizare şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a vânzărilor de acţiuni, părţi sociale şi active, emise în aplicarea Legii nr. 58/1991, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 22Ca şi pentru autorizarea activităţilor, bilanţurile de mediu nivel I şi II, realizate în cadrul procesului de privatizare, vor acoperi acele aspecte enunţate în anexele A.2 şi A.3, după caz, ale prezentei proceduri. Bilanţurile de mediu vor identifica răspunderile legate de impactul asupra mediului şi de procesul de autorizare de mediu, care vor fi menţionate separat ca obligaţii de mediu de tip A şi ca obligaţii de mediu de tip B, conform definitiilor din Hotărârea Guvernului nr. 457/1997.  +  Articolul 23Pentru răspunderile incluse ca obligaţii de mediu tip A, raportul la bilanţul de mediu va propune "obiective de mediu minim acceptate". Conţinutul "obiectivelor de mediu minim acceptate" se va conformă normelor referitoare la acestea, emise de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Agenţia Naţionala pentru Privatizare.  +  Articolul 24Pentru răspunderile incluse ca obligaţii de mediu tip B, raportul la bilanţul de mediu va conţine: a) lista obligaţiilor de mediu tip B, în conformitate cu anexa nr. 31 din Normele metodologice privind procedurile de privatizare şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a vânzărilor de acţiuni, părţi sociale şi active, emise în aplicarea Legii nr. 58/1991, modificările şi completările ulterioare; b) când este necesar, propuneri de metode ce pot fi folosite pentru identificarea şi cuantificarea raspunderilor actuale legate de conformarea de mediu pentru activul şi/sau activităţile supuse bilanţului de mediu; c) descrierea evenimentelor sau a situaţiilor care ar declanşa obligaţiile de mediu tip B.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 25Secţiunea 9.2 a Procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului, aprobată prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 125/1996, se înlocuieşte cu:"9.2 Studiile de impact, bilanţurile de mediu nivel I şi nivel II şi evaluările riscului vor fi executate numai de unităţi specializate, persoane fizice sau juridice atestate în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 137/1995 şi ale altor reglementări emise în acest domeniu în baza legii".  +  Articolul 26Autoritatea centrala de mediu va emite, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, reglementările privind evaluarea poluarii mediului.  +  Anexa A.1                BILANŢUL DE MEDIU NIVEL 0Pentru producerea de autorizare--------------------------------------------------------------------------------| | Numele: .................................. || | Adresa: .................................. || Autorul | Societatea Comercială .................... || | .......................................... || | Nr. tel.: ............ Nr. fax: .......... ||-------------------------------|----------------------------------------------||Titularul activităţii (societa-| Numele: .................................. ||tea comercială) (dacă este di- | Adresa: .................................. ||ferita de societatea comercială| .......................................... ||reprezentată de autor) | .......................................... || | Nr. tel.: ............ Nr fax: ........... ||-------------------------------|----------------------------------------------|| Scopul cererii: || _ _ || a) Schimbarea proprietarului |_| c) Încetarea activităţii |_| || || _ || b) Schimbarea activităţii |_| d) Activitate neautorizata || _ || anterior |_| || _ || e) Altele |_| Rugăm specificăţi: ................... ||------------------------------------------------------------------------------|| Mărimea amplasamentului | Suprafaţa totală (mp) | Suprafaţa construită (mp) ||------------------------------------------------------------------------------|| Activitatea pe amplasament || || || (i) Prezenta: || ........................................................................ || ........................................................................ || || (îi) Anterioară: || ........................................................................ || ........................................................................ || || (iii) Viitoare || ........................................................................ || ........................................................................ || || Anexaţi dovada folosinţei trecute a terenului amplasamentului, dacă exista. || _ || Bifati dacă este anexată |_| || ||------------------------------------------------------------------------------|| || Categoria activităţii: || || (i) Categoria conform anexei nr. II la Legea nr. 137/1995 || || (îi) Altele, rugăm specificăţi: || ||------------------------------------------------------------------------------|| | | || Numărul personal | Norma întreaga | Norma parţială || | | ||------------------------------------------------------------------------------|| | _ _ || Orice investigatie anterioară | Da |_| Nu |_| || a amplasamentului privind | || poluarea terenului | Dacă "Da", detaliati: ......... ||------------------------------------------------------------------------------|| Orice emisii în: || || A _ || Apa (i) Ape reziduale |_| || _ || (îi) Canalizare menajera |_| || _ || (iii) Apa pluviala |_| ||------------------------------------------------------------------------------|| B _ || Aer (i) Gaze de combustie (din surse fixe) |_| || _ || (îi) Emisii tehnologice |_| || _ || (iii) Altele |_| || || Rugăm specificăţi: ............................. || ................................................ ||------------------------------------------------------------------------------|| | (tone/luna: separate pe categorii, cu descrierea || | ----------------------------------------------- || Provenienţă deşeurilor | generală a compoziţiei şi a amenajărilor exis- || solide | ----------------------------------------------- || | tente pentru depozitare) || | ------------------------ ||--------------------------|---------------------------------------------------|| Rezervoare şi conducte | (substanţa depozitată/transportată; volum/debit) || subterane | ||--------------------------|---------------------------------------------------|| Transformatoare | _ _ || şi condensatoare | Da |_| Nu |_| || electrice în proprietate | || | Dacă "Da", ce capacitate şi ce vechime? ||--------------------------|---------------------------------------------------|| | _ _ || | Da |_| Nu |_| || Prezenta azbestului | || | Dacă "Da", ce tip; dacă este în clădiri, ce || | suprafaţa acoperă (mp): ....................... || | ............................................... ||--------------------------|---------------------------------------------------|| Folosinţa terenului înconjurător pe o distanta de 150 m (rezidentiala, || comercială, recreationala, industriala etc.) || || Nord: ---------------- || ---------------- || ---------------- || || Vest: ------------- Est: ------------- || ------------- ------------- || ------------- ------------- || || Sud: --------------- || --------------- || --------------- |--------------------------------------------------------------------------------                Autorul Titularul         (semnătura şi ştampila) (semnătura şi ştampila)        ........................ .......................  +  Anexa A 2BILANŢUL DE MEDIU NIVEL IScopul şi domeniul bilanţului de mediu nivel IIntroducereBilanţul de mediu nivel I reprezintă procedura de a obţine informaţii asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor negative, anterioare, asupra mediului şi consta în identificarea surselor de informaţii, culegerea, analizarea şi interpretarea prin studii teoretice a informaţiilor disponibile şi elaborarea raportului la bilanţul de mediu nivel I, conform modelului anexat.Studiile teoretice ale bilanţului de mediu nivel I se solicita, în toate evaluările, prin bilanţul de mediu, ale impactului asupra mediului, efectuate asupra unor zone sau instalaţii, cu excepţia cazurilor în care autoritatea de mediu competenţa decide încetarea evaluării prin bilanţ după executarea bilanţului de mediu nivel 0. Este indicată efectuarea acestor investigaţii preliminare pentru orice zone/instalaţii cu impact negativ asupra mediului, precum şi la schimbarea proprietarului, încetarea sau modificarea profilului unei activităţi. Bilanţul de mediu va identifica şi cuantifica răspunderea pentru starea mediului în zona de impact a activităţii analizate, pentru a stabili asumarea unor obligaţii sau acordarea unor compensaţii, potrivit prevederilor legale, pentru refacerea calităţii mediului.În termeni generali, secţiunile bilanţului de mediu nivel I trebuie să identifice domeniile în care impactul asupra mediului, produs de amplasamentele şi instalaţiile analizate, poate fi semnificativ. Lucrările se vor concentra asupra modului de conformare cu prevederile legislaţiei existente sau în curs de adoptare, precum şi asupra investigarii potentialelor poluari ale solului prin activităţi desfăşurate anterior în zona analizata sau în vecinătatea acesteia.Domenii de analizaUtilizarea terenului în zona amplasamentului obiectivului şi în vecinătatea acestuiaVa fi prezentată descrierea generală a amplasamentului analizat, conţinând detalii privind: cele mai apropiate oraşe, cursuri de apa, arii de interes pentru conservarea naturii, şosele importante, precum şi descrierea structurii geologice şi a topografiei locale ale amplasamentului şi ale vecinatatilor acestuia.Se va identifica şi orice obiectiv protejat aflat la mai puţin de 500 m de amplasamentul analizat, funcţie de poziţia acestuia. Zonele rezidenţiale, de uz comercial sau industrial, spaţiile de recreere şi cele fără construcţii vor fi indicate specificându-se distanta şi direcţia faţă de amplasamentul obiectivului analizat.Funcţie de disponibilităţi, se vor prezenta detalii referitoare la apele de suprafaţa şi subterane, aflate în vecinătatea obiectivului, sau informaţii generale care să permită identificarea localizarii, a debitului, a sursei şi utilizării acestora.Istoricul zoneiDacă sunt accesibile harţi istorice, acestea vor fi prezentate şi descrise în ordine cronologică, identificand evoluţia caracteristicilor importante ale amplasamentului şi ale vecinatatilor.Dacă nu este posibila folosirea hartilor istorice, vor fi prezentate probe documentate despre istoricul zonei, specificând-se sursa acestora. Marturiile foştilor angajaţi ai unităţii pot constitui adesea o sursa de documentare.Posibilitatea poluarii soluluiSe vor descrie activităţile desfăşurate în prezent în zona analizata. Aceste descrieri, precum şi istoricul privind utilizarea zonei, prezentat anterior, trebuie să asigure posibilitatea identificarii ariilor poluate şi a potentialelor poluari, care trebuie descrise cat mai detaliat posibil.Depozitarea deşeurilorVor fi identificate deşeurile provenite din activitatea evaluată, apreciindu-se cantitatea şi compoziţia. Se vor descrie şi se vor localiza metoda şi amplasamentul depozitului temporar ca şi al celui definitiv.Condensatori/transformatori electriciSe vor prezenta detalii despre orice condensator sau transformator electric, existent în zona sau în apropiere, în special dacă acesta va rămâne în posesia titularului activităţii evaluate. În funcţie de vechimea acestor echipamente, se va investiga posibilitatea existenţei bifenililor policlorinati în uleiul de transformator (BPC). În caz de incendiu, arderea acestor uleiuri reprezintă un risc serios pentru sănătatea umană. De asemenea, sa va evalua integritatea acestor transformatoare, pentru a identifica dacă exista scurgeri care au putut contamina solul.Securitatea zoneiSecuritatea zonei trebuie, de asemenea, evaluată în bilanţul de mediu nivel I, deoarece o zona care nu este asigurata corespunzător cu paza poate determina poluari accidentale prin efractii sau acte de vandalism.Este necesară o descriere a sistemului de paza şi protecţie al zonei. Aceasta trebuie să includă o descriere a ariilor inconjuratoare, a imprejmuirilor existente, a iluminarii amplasamentului, a sistemelor de alarma sau a paznicilor cu care a fost asigurata zona în ultimii ani*).Măsuri de paza împotriva incendiilorVor fi prezentate toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, care exista pentru obiectivul analizat. Acestea vor cuprinde marcarea iesirilor de incendiu, asigurarea accesului în aceste zone, dotarea cu mijloace de intervenţie supuse întreţinerii şi verificărilor periodice, conform reglementărilor în vigoare**).--------------------*) A se vedea Legea nr. 124/1995 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor.**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 51/1992 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, republicată în anul 1996.Protecţia muncii şi igiena locului de muncăRespectarea normelor de protecţie şi igiena a muncii reprezintă un domeniu important în care relevanta subiectelor depinde de activităţile desfăşurate în zona. Responsabilitatea în acest domeniu va fi asigurata de personal calificat, cu atribuţii clar specificate prin fişa postului. La fiecare loc de muncă se va păstra un registru de evidenta a accidentelor, care să permită identificarea cauzelor şi a măsurilor luate în fiecare caz în parte.Pentru a reduce riscul accidentelor, zona de lucru va fi menţinută în ordine şi curăţenie. În funcţie de mărimea amplasamentului şi de activitatea desfăşurata, poate fi necesară întocmirea unui plan de urgenta, care să descrie măsurile de intervenţie în diferite cazuri de necesitate.Funcţie de necesităţile specifice activităţii, personalul trebuie să fie dotat cu echipament individual de protecţie şi materiale igienico-sanitare, care vor fi acordate periodic de către beneficiarul activităţii, conform reglementărilor în vigoare*). Acolo unde se utilizează echipamente tehnice, acestea trebuie să îndeplinească condiţiile de protecţie a muncii, certificate de organele competente potrivit legii*), asigurându-se paza celor mobile.Mecanismele de ridicat vor fi întreţinute corespunzător şi verificate periodic, asigurând regulamente de exploatare speciale pentru a evita ranirea în timpul manipulării materialelor.---------------------*) A se vedea Legea protecţiei muncii nr. 90/1996.Evacuarea apelor uzateEste necesară descrierea generală a sistemelor de evacuare a apelor uzate de pe amplasament. Aceasta descriere trebuie să cuprindă evacuarea apelor tehnologice, când acestea sunt descărcate în ape de suprafaţa sau canalizări; evacuarea apelor menajere provenind de pe amplasament; evacuarea apelor pluviale cu descărcare în ape de suprafaţa sau în canalizări.Este important să se analizeze prevederile autorizaţiilor de gospodărire a apelor privind descărcarea apelor uzate în receptori naturali sau acceptul de descărcare a apelor uzate în canalizări, pentru a asigura respectarea condiţiilor impuse şi pentru a include orice cerinţa suplimentară privind epurarea sau preepurarea apelor uzate înainte de evacuare. Trebuie obţinute copii de pe autorizaţiile sau acceptele de evacuare a apelor uzate din care se vor identifica cantităţile şi calitatea efluenţilor, precum şi modificările acestora de-a lungul timpului.Vor fi consultate autorităţile locale care administrează receptorul natural sau sistemul de canalizare folosit pentru evacuarea apelor uzate, pentru a identifica eventualele reclamaţii privind evacuarea apelor uzate de la obiectivul analizat. Bilanţul trebuie să identifice staţia de epurare orăşeneasca (sau a altui administrator), care primeşte efluenţii tehnologici sau menajeri din zona analizata, tipul de epurare şi punctul de descărcare a acesteia în receptori naturali (ape interioare sau maritime).Se vor prezenta detalii referitoare la canalizări. Trebuie identificata destinaţia acestor canalizări şi tipul sistemului de canalizare (divizor sau unitar), detalii care prezintă o importanţa deosebită în cazul unui incident de poluare. Pe planul zonei se vor indica orice posibilităţi de interceptare a apelor de suprafaţa, a scurgerilor accidentale de uleiuri, a canalizarilor din zonele de depozitare, precum şi localizarea şi capacitatea de transport a canalizarilor interceptate.De asemenea, trebuie prezentate observaţii privind integritatea sistemului de drenaj de pe întregul amplasament.Emisii atmosfericeVor fi identificate toate emisiile atmosferice de pe amplasament. Aceasta identificare trebuie să cuprindă toate aspectele privind: emisiile din procese de combustie, emisiile directe din procese tehnologice şi emisiile din instalaţiile de purificare a aerului, până la sistemele de aer condiţionat (dacă exista). Trebuie prezentate, de asemenea, detalii privind direcţia predominanta a vantului.Cantitatea şi natura emisiilor atmosferice vor fi prezentate detaliat, ca şi condiţiile impuse prin autorizaţii, analizând respectarea acestora. Se vor detalia datele privind natura generală a emisiilor, incluzând date despre pulberi în suspensie (fum), emisii tehnice, mirosuri etc.La locul de muncă emisiile vor fi monitorizate conform activităţii desfăşurate pentru a asigura îndeplinirea normelor de protecţie şi igiena a muncii. Acest lucru este important pentru personalul care lucrează în spaţii închise şi/sau cu substanţe periculoase. Vor fi descrise sistemele locale de ventilaţie, acolo unde exista.De asemenea, vor fi examinate şi prezentate sistemele de aer condiţionat şi agentul de răcire utilizat pentru acestea. Trebuie menţionată orice înregistrare de Legionella pneumophilae, constatată de sistemul de observare.Impactul zgomotuluiTrebuie descrise nivelurile de zgomot generate pe amplasamentul obiectivului şi în zonele învecinate. Se vor consulta autorităţile locale pentru a se depista dacă au existat plângeri legate de disconfortul produs de zgomotul activităţilor din zona sau din imprejurimi.Dacă nivelurile de zgomot din zona sunt ridicate, se vor prezenta datele din măsurători pentru a dovedi ca disconfortul nu afectează auzul personalului şi/sau ca impactul zgomotului în afară amplasamentului se încadrează în valorile standard.Dacă nivelurile de zgomot produse de activitatea analizata provoacă disconfort, vor fi reanalizate amenajările existente, asigurând măsurile necesare pentru a atenua zgomotul de la utilaje sau de la alte activităţi generatoare de zgomot, în zona.Proximitatea cablurilor de tensiuneO examinare succintă trebuie să identifice şi sa localizeze cablurile de înalta tensiune din vecinătatea zonei atât pe cele subterane, cat şi pe cele de suprafaţa. Acest aspect este important pentru ca se considera ca pot aparea tulburări fiziologice ale personalului care lucrează în vecinătatea cablurilor de înalta tensiune, prin expunere îndelungată.Surse de informareFiecare dintre domeniile descrise mai sus poate fi relevant pentru răspunderile privind calitatea mediului, legate de o zona sau o instalatie, iar bilanţul de mediu trebuie să identifice şi sa cuantifice aceste raspunderi. Informaţiile necesare se pot obţine din surse diferite, inclusiv din următoarele:* examinarea informaţiilor de arhiva;* consultarea activului şi, dacă este necesar, a fostului manager al activităţii desfăşurate pe amplasamentul analizat;* consultarea, dacă este necesar, a persoanelor care pot furniza informaţii relevante, ca, de exemplu, angajaţi ai unităţii sau membri ai comunităţii locale;* verificarea documentaţiilor relevante asupra amplasamentului, deţinute de organizaţii locale, judeţene şi/sau naţionale.Pentru fiecare componenta a studiului este necesar ca prezentarea datelor asupra amplasamentului să fie interpretate în raport cu caracteristicile generale ale zonei. Astfel, de exemplu, bilanţul de mediu trebuie să ia în considerare aspecte ca: poziţia amplasamentului analizat faţă de cursuri de apa de suprafaţa şi tipul receptorului natural implicat în evacuarea apelor; structura geologica; importanţa şi calitatea apei subterane în zona amplasamentului analizat; poziţia faţă de zonele protejate. Aceasta va asigura interpretarea concluziilor nivelului specific amplasamentului în contextul zonal în care este integrat şi va permite o evaluare minuţioasă pentru orice răspundere potenţiala, dacă exista ca atare.Conţinutul-cadru al raportului la bilanţul de mediu nivel I este prezentat în anexa A.2.1.  +  Anexa A.2.1                        RAPORTcu privire la bilanţul de mediu nivel I                  CONŢINUT-CADRU                     CUPRINS:    1. Introducere    2. Identificarea amplasamentului şi localizarea      2.1 Localizare şi topografie      2.2 Geologie şi hidrogeologie    3. Istoricul amplasamentului şi dezvoltări viitoare      3.1 Istoricul amplasamentului      3.2 Dezvoltări viitoare    4. Activităţi desfăşurate în cadrul obiectivului      4.1 Generalitati - angajaţi/schimb; procese tehnologice      4.2 Materiale de construcţii      4.3 Stocarea materialelor - depozite de materii prime, rezervoare           subterane      4.4 Emisii în atmosfera - emisii din procese tehnologice, alte emisii în           atmosfera      4.5 Alimentarea cu apa, efluenţi tehnologici şi menajeri, sistemul de           canalizare al apelor pluviale      4.6 Producerea şi eliminarea deşeurilor      4.7 Alimentarea cu energie electrica      4.8 Protecţia şi igiena muncii      4.9 Prevenirea şi stingerea incendiilor      4.10 Zgomotul şi vibratiile      4.11 Securitatea zonei      4.12 Administraţie    5. Calitatea solului      5.1 Efecte potenţiale ale activităţii de pe amplasamentul analizat      5.2 Efecte potenţiale ale activităţilor învecinate    6. Concluzii şi recomandări      6.1 Rezultatul aspectelor de neconformare şi cuantificarea acestora,           după caz, în propuneri pentru obiective de mediu minim acceptate sau           programe de conformare.      6.2 Rezultatul obligaţiilor necuantificabile şi/sau al obligaţiilor           condiţionate de un eveniment viitor şi incert; în cazul privatizării,           se include şi lista obligaţiilor de mediu de tip B identificate.      6.3 Recomandări pentru studii următoare privind responsabilităţile           necuantificabile şi condiţionate de un eveniment viitor şi incert           (dacă este necesar).  +  Anexa A.3BILANŢUL DE MEDIU NIVEL IISCOPUL ŞI DOMENIUL BILANŢULUI DE MEDIU NIVEL II1. IntroducereInvestigaţiile bilanţului de mediu nivel II sunt cerute atunci când se identifica anticipat poluarea unei zone sau când rezultatele bilanţului de mediu nivel II indica o potenţiala poluare a zonei şi sunt necesare clarificări privind natura şi intensitatea poluarii identificate. Trebuie întreprinse investigaţii aprofundate pentru a se realiza o evaluare cantitativă a nivelurilor de poluare din zona analizata. Metodele de prelevare a probelor din diferite medii vor respecta reglementările, normale metodologice şi standardele existente. Acolo unde este posibil, se recomanda recoltarea unei probe-etalon dintr-o zona învecinata neafectata de poluare, pentru a stabili o valoare-cadru cu care să fie comparat rezultatul probelor din zona poluata.2. Recomandări privind prelevarea probelor2.1 Probe de sol2.1.1 Prevederi generale privind probele de solNatura şi gradul de poluare a solului se vor stabili pe baza rezultatelor analizelor fizice, chimice şi biologice ale probelor de sol recoltate din arealul poluat. Amplasarea punctelor de prelevare a probelor se face ţinând seama de natura surselor de poluare şi a poluantilor, de gradul de uniformitate al reliefului şi de caracteristicile tipurilor de sol dominante.Numărul de probe ce urmează a fi prelevate depinde de mărimea suprafeţei potenţial poluate, care se stabileşte în funcţie de sursele de poluare. În unele situaţii, sursa predominanta poate fi reprezentată de părţi distincte de instalaţii/echipamente sau de anumite zone ale unei unităţi industriale. Astfel de exemple sunt rezervoarele subterane sau locurile unde au fost depozitate sau imprastiate accidental materiale periculoase. În astfel de situaţii, raza de colectare a probelor va porni de la sursa suspectata de poluare, marind distanţele dintre punctele de colectare spre zonele presupuse a fi necontaminate.În alte situaţii, când surse de poluare atmosferica contribuie la poluarea solului, arealul potenţial poluat se stabileşte pe baza modelarii dispersiei poluantilor atmosferici specifici ce pot avea impact asupra solului din jurul sursei. În lipsa datelor pentru modelarea dispersiei poluantilor, se recomanda ca raza suprafeţei analizate în jurul sursei să fie de cel puţin 10-15 ori mai mare decât înălţimea coşurilor de dispersie.La amplasarea punctelor de prelevare a probelor se vor lua în considerare următoarele:* să fie amplasate pe toate direcţiile cardinale, în jurul unor surse de poluanti atmosferici, având grija ca distanţele faţă de surse, până la care se preleveaza probe de sol, să fie mai mari pe direcţia vanturilor dominante;* să se amplaseze, pe fiecare direcţie în jurul surselor de poluare atmosferica, cel puţin câte un punct de prelevare a probelor pe fiecare categorie de folosinţa a solului (arabil, păşune, fâneaţa, vii şi livezi etc.);* să se aprecieze posibilitatea contribuţiei mai multor surse la poluarea potenţiala a solului;* să se analizeze influenţa reliefului la distribuţia poluantilor în sol;* să fie amplasate puncte de prelevare pe toate suprafeţele ce au servit la depozitarea temporară a materiilor prime conţinând substanţe periculoase şi/sau a deşeurilor periculoase.Acolo unde este relevant, vor fi investigate asimilarea şi concentrarea poluantilor în plantele de cultura.2.1.2 Probe de la suprafaţa şi de sub suprafaţa soluluiPentru prelevarea probelor de sol se vor marca în prealabil punctele de prelevare pe planul de situaţie al zonei. Vegetatia va fi complet îndepărtată de pe aria de prelevare a probei şi se va utiliza un instrument de prelevare care să asigure prelevarea unui volum de mostra suficient analizei. Acesta trebuie transferat într-un container adecvat, care a fost pregătit în prealabil pentru a corespunde probei analitice şi care va fi marcat în mod clar, identificandu-se numărul probei cu sistemul de evidenta din registrul prelevarilor. În mod normal, probele de sol vor fi prelevate de la doua adâncimi diferite (reprezentând adancimile situate la 5 cm şi, respectiv, 30 cm de suprafaţa solului). Când se presupune ca o poluare atmosferica poate constitui o sursa majoră a poluarii solului, vor fi analizate adâncimi adiţionale, iar suprafaţa solului trebuie analizata în mod independent de straturile de adâncime.În registrul de evidenta a prelevarilor vor fi consemnate informaţii şi observaţii pertinente despre locul de prelevare. Acestea trebuie să includă: numărul probei, adâncimea de prelevare, tipul şi culoarea solului, existenta oricărui miros, prezenta sau absenta apelor subterane şi orice alte informaţii considerate relevante.După fiecare proba, instrumentul utilizat pentru prelevare va fi curăţat cu atenţie pentru a preveni contactul accidental al substanţelor conţinute în probe şi alte influente care pot modifica rezultatul analizelor.Numărul punctelor de prelevare a probelor depinde de mărimea zonei analizate. În general, numărul minim al punctelor de prelevare a probelor de sol pe o suprafaţa potenţial poluata trebuie să fie:             Suprafaţa Numărul punctelor            ----------- -------------------                                         de prelevare                                        --------------           1.000 mp 4           5.000 mp 8          10.000 mp 15Identificarea parametrilor care trebuie analizaţi este prezentată în anexa A.3.1.În zonele în care exista poluare semnificativă este necesară efectuarea unui profil de sol pentru aprecierea: adancimii de pătrundere a poluantului, limitarilor datorate structurilor de sol ce influenţează circulaţia poluantului şi intensitatea poluarii.Atunci când este necesară prelevarea de probe din straturi mai adânci se vor practica, respectând prevederile legale, foraje de prospectare. Executarea acestora se va face controlat, menţionând în fişa forajului straturile litologice intalnite şi orice parametri ca: mirosuri, tipuri de culori de sol, adancimile la care s-au intalnit ape subterane. Detalii referitoare la foraje sunt prezentate în secţiunea următoare.2.2. Prelevarea probelor din ape subteraneForajele vor fi executate cu utilaje mecanice rotative, acţionate manual sau electric, în funcţie de structura geologica şi de adâncimea necesară de forare.Forajele trebuie executate inecat pentru a menţine neperturbata oglinda apei stratului acvifer din foraj înainte de orice prelevare de probe. De asemenea, forajele trebuie purificate înainte de prelevare pentru a recolta "adevărata" apa subterana şi nu apa stocata în put şi alterata chimic datorită contactului cu aerul. Cantitatea de apa ce trebuie extrasa pentru a asigura purificarea putului depinde de volumul acestuia şi reprezintă, în general, triplul acestui volum. Purificarea şi prelevarea de probe vor fi efectuate folosindu-se dispozitive speciale, ca de exemplu, prelevatorul Waterra. Acest prelevator cuprinde un tub de teflon de unica folosinţa, racordat la o vana unidirectionala din oţel inoxidabil. Tehnica de prelevare asigura menţinerea constanta a presiunii, evitand orice inadvertente datorate posibilei volatilizari prin vacuum a compusilor organici care pot fi prezenţi în proba. După prelevare, proba va fi transferata în recipiente adecvate şi transportată imediat la laborator, în vederea efectuării analizei.2.3. Studiul gazelor şi al vaporilor din solAceste studii oferă date despre concentraţiile compusilor volatili şi gazosi din sol. Se folosesc pentru a identifica sursa poluantilor volatili (de exemplu: rezervor sau conducta subterana care prezintă scurgeri) sau pentru a monitoriza generarea, emisia sau migrarea gazului din halde de deşeuri.Monitorizarea în situ implica aspirarea gazelor şi vaporilor din sol printr-un dispozitiv de măsurare fix sau portabil. De obicei se foloseşte în acest scop un dispozitiv de aspiraţie cu para acţionată manual sau cu pompa acţionată electric. Pe durata măsurilor se vor înregistra în sistemul de evidente:* locul şi adâncimea punctelor de monitorizare (la instalare);* prezenta şi adâncimea apei freatice, dacă este depistata;* citiri de vârf şi stabile obţinute la instrumentele portabile;* condiţiile atmosferice, inclusiv presiunea atmosferica în momentul măsurătorilor.2.4. Colectarea de probe din apele de suprafaţaLa analiza apelor de suprafaţa se va avea în vedere obţinerea de probe pentru comparaţie, situate în amonte şi în aval de zona de interes. Probele de apa, ca şi cele de sediment pot fi de interes în evaluare şi pot fi obţinute în diferite moduri.Se vor evita atât cursurile turbulente, cat şi apele stătătoare care nu asigura probe reprezentative. Trebuie evitate, de asemenea, zonele cursurilor de apa care prezintă un grad redus de omogenizare, situate în aval de gurile de vărsare sau lângă maluri, cu excepţia cazurilor de un interes specific.Când parametrii chimici necesari a fi determinaţi pot trece în atmosfera (compuşii organici volatili sau gaze, de exemplu), proba nu trebuie luată în general de la suprafaţa. Sunt preferate, în acest caz, probele luate sub oglinda apei (până la 50 cm sub nivelul liber al apei). Înainte de prelevarea probei, vasul trebuie clatit, având grija să se goleasca conţinutul în aval de punctul de prelevare. Proba se preleveaza prin imersarea în apa a unui vas cu deschiderea orientata înspre amonte, asigurând umplerea acestuia astfel încât în vas sa nu rămână aer.Cea mai simpla metoda de a obţine o proba de sedimente (dacă adâncimea apei permite acest lucru) consta din prelevarea manuală a sedimentului. Trebuie avut grija la scoaterea probei prin interfata dintre apa şi sediment, îndeosebi în cursurile rapide, unde exista tendinţa dislocării probei. Probele de sediment din cursuri rapide sau adânci se recolteaza cel mai bine cu prelevatoare Grab sau Core, de pe o platforma stationara, cum ar fi pod, sau dintr-o barca.2.5. Materiale de construcţieMaterialele de construcţie sunt prelevate de obicei pentru a identifica azbestul, dacă este prezent. Este suficienta o cantitate mica de proba (aproximativ 50 g). Pentru a obţine o proba de material de construcţie, este necesar să se disloce cu grija o bucata de material şi să se pună într-un container curat, special pregătit pentru proba. Se va înregistra locul de unde a fost prelevata proba. Punctul de prelevare trebuie astfel ales încât sa nu afecteze structura. În timpul prelevarii se vor purta manusi de protecţie. Dacă materialul este fibros se vor lua măsuri suplimentare de protecţie pentru a nu se inhala fibre în timpul colectării.2.6. Poluarea atmosfericaDeterminarea poluarii atmosferice presupune o gama larga de măsurători, de la monitorizarea concentraţiilor scăzute de poluanti în aer la concentraţiile ridicate ale poluantilor din emisiile atmosferice ale surselor. Monitorizarea emisiilor de la surse poate implica atât măsurători momentane, cat şi monitorizare continua.Monitorizarea surselor de emisii atmosferice are o metodologie complexa, al carei cadru este prezentat în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993. La măsurători se va urmări respectarea stricta a condiţiilor de prelevare indicate în continuare:* Este important să se identifice o secţiune (izocinetica) adecvată pentru prelevare, aleasă în funcţie de profilul de curgere a gazelor prin cosul de evacuare sau conducta. Pentru aceasta se va explora conducta cu un tub Pitot în vederea determinării profilului presiunii dinamice a gazului prin conducta pe toată întinderea secţiunii alese pentru prelevare.* După identificarea secţiunii adecvate pentru prelevare, fiecare acces la liniile de prelevare trebuie să fie racordat la un orificiu dreptunghiular din conducta. Când nu sunt folosite pentru prelevare, orificiile vor fi sigilate.* Prin conductele circulare se recomanda să fie prelevate cel puţin patru probe din puncte situate pe diametre perpendiculare, folosind sonde de monitorizare.* Pentru efectuarea prelevarilor din conducte inaccesibile direct datorită inaltimii, este recomandat să se construiască o platforma de prelevare.* Pentru monitorizarea parametrilor ceruti se va utiliza echipamentul potrivit acestor determinări.Pentru monitorizarea aerului ambiental este disponibilă o gama variata de echipamente, în funcţie de parametrii ce se monitorizează şi de localizarea sistemului, de exemplu pentru monitorizarea igienei locului de muncă sau a condiţiilor exterioare.3. Laboratoare de analizaDupă prelevarea probelor, exceptând situaţiile monitorizarii în situ, este necesar ca acestea să fie analizate de un laborator competent, care trebuie să dispună de dotare tehnica corespunzătoare şi acreditare pentru a efectua tipul de analiza cerut.4. Raportul la bilanţul de mediu nivel IIDupă prelevarea probelor şi analizarea acestora, va fi redactat raportul care va cuprinde doua părţi: una cu descrierea şi rezultatele investigatiilor prezentate individual pentru fiecare dintre secţiunile 2.1.1-2.1.6, folosite, şi cealaltă cu concluzii şi recomandări privind acţiunile necesare de realizat. Cuprinsul raportului va fi următorul:I. Descrierea şi rezultatele investigatiilorA. Probe de sol:1. Descrierea precisa a tuturor investigatiilor realizate, cu justificarea acestora2. Descrierea tuturor reperajelor de sondaje executate, cu structura geologica şi tehnicile de lucru3. Toate rezultatele analizelor efectuate şi compararea acestora cu valorile pragurilor din Reglementarea privind evaluarea poluarii mediuluiB. Probe de ...1.2.3.(se continua pentru fiecare dintre secţiunile 2.1-2.6, folosită)II. Concluzii şi recomandăriA. Rezumatul neconformarii cuantificateB. Rezumatul obligaţiilor necuantificate şi al obligaţiilor condiţionate de un eveniment viitor şi incert, inclusiv recomandări pentru studii de urmărire, pentru cuantificarea acestora, când este posibilC. Recomandări pentru elementele programului de conformare sau pentru obiectivele de mediu minim acceptate, în cazul privatizăriiAnexe (analize de laborator şi alte documente relevante).  +  Anexa A.3.1                     ANALIZELEminime ce trebuie incluse în investigaţii, în funcţie de istoricul zonei--------------------------------------------------------------------------------| | | || Risc*1) | Utilizări finale ale | Minimum de analize || | zonelor contaminate | ||---------------------|-----------------------|--------------------------------|| Ingerarea directa | Curţi, zone de | arsen, total cianuri libere || de către copii a | recreere şi agrement | cadmiu, total fenoli || solului poluat | | plumb, total sulfati || | | fluor hidrocarburi || | | aromatice || | | polinucleare ||---------------------|-----------------------|--------------------------------|| Asimilarea şi con- | Curţi, loturi şi | metale grele în special: ||centrarea poluantilor| terenuri agricole | cadmiu, total*3) ||în plantele de cultu-| | plumb, total*3) ||ra*2) | | ||---------------------|-----------------------|--------------------------------|| | Orice folosinţa pentru| cupru, total pesticide || Fitotoxicitate | cultura plantelor | nichel, total bor || *2), *3) | | zinc, total ||---------------------|-----------------------|--------------------------------||Atac asupra materia- |Dezvoltări ale spaţii- | sulfati; sulfiti fenoli ||lelor de construcţii |lor de locuit, clădiri | sulfuri uleiuri mi- ||şi a folosintelor*2) |comerciale şi indus- | cloruri nerale azo- || |triale | gudroane tati, azoti || | | substanţe || | | uleioase ||---------------------|-----------------------|--------------------------------|| | Orice folosinţa care | metan || Incendii şi ex- | implica construcţia | sulf || plozii | de clădiri |materiale potenţial combustibile|| | | (ex. praf de cărbune, ulei, || | | gudron) ||---------------------|-----------------------|--------------------------------|| Contactul direct cu | Riscuri în special | fenoli azbest ||poluantii pe timpul | pe termen scurt (pen- | hidrocarburi aromatice polinu- ||operaţiunilor de | tru personalul sau | cleare substanţe uleioase şi ||demolare, de curăţare| investigatorii care | gudroane materiale radioactive ||sau de construcţie | lucrează în zona) | ||---------------------|-----------------------|--------------------------------||Poluarea apelor | Orice folosinţa unde | fenoli cianuri ||subterane şi de | este posibil să apară | sulfati metale so- ||suprafaţa*2) | poluarea apei | lubile || | | compuşi organici usori ||------------------------------------------------------------------------------|*1) Riscurile enumerate nu se exclud reciproc. Se poate lua în considerare combinatia mai multor riscuri.*2) Trebuie măsurat şi pH-ul solului, deoarece influenţează importanţa acestor riscuri.*3) Asimilarea prin admisie capilara a metalelor dăunătoare sau fitotoxice în plante depinde de forma chimica în care aceste elemente se găsesc în sol. Când concentraţia totală prezintă în sol indica un risc potenţial, este necesar să se determine formele particulare şi toate analizele necesare pentru interpretarea corecta a circulaţiei poluantilor în sistemul sol-apa-flora-fauna.  +  Anexa A.4EVALUAREA RISCULUIScopul evaluării risculuiIntroducereNecesitatea unor informaţii suplimentare privind riscurile poluarii identificate sau ale activităţilor poluante, desfăşurate pe un amplasament, poate determina autoritatea competentă de mediu să solicite realizarea evaluării riscului pentru a determina probabilitatea unei daune şi posibilii păgubiţi prin acea dăuna. Nu toate amplasamentele afectate de un anumit poluant vor prezenta acelaşi risc sau vor necesita acelaşi nivel de remediere.Exista o gama larga de metodologii diferite pentru evaluarea riscului, atât cantitative, cat şi calitative. În continuare este prezenta o metoda generală a unei evaluări de risc.Definiţia evaluării risculuiRiscul este probabilitatea apariţiei unui efect negativ într-o perioadă de timp specificată şi este adesea descris sub forma ecuatiei;Risc = Pericol x ExpunereEvaluarea riscului este definită "ca un proces pentru identificarea, analizarea de către Banca Mondială şi controlarea pericolelor datorate prezentei unei substanţe periculoase dintr-o instalatie". Raportul din 1992 al Societăţii Regale a U.K. expliciteaza sensul definiţiei prezentate în Directiva Comisiei Europene 93/67/EEC , prezentând distinct componentele evaluării riscului: estimarea şi calcularea.În consecinţa, evaluarea riscului implica o estimare (incluzând identificarea pericolelor, mărimea efectelor şi probabilitatea unei manifestări) şi calcularea riscului (incluzând cuantificarea importantei pericolelor şi consecinţele pentru persoane şi/sau pentru mediul afectat).Obiectivele evaluării risculuiObiectivul general al evaluării riscului este de a controla riscurile provenite de la amplasament, prin identificarea:* agenţilor poluanti sau a pericolelor cele mai importante;* resurselor şi receptorilor expuşi riscului;* mecanismelor prin care se realizează riscul;* riscurilor importante care apar pe amplasament;* măsurilor generale necesare pentru a reduce gradul de risc la un "nivel acceptabil".Tipuri de evaluare a risculuiMulte forme şi intrebuintari ale evaluării riscului de mediu au fost deja propuse sau sunt în curs de elaborare. Exemple dintre acestea includ:Evaluări ale sănătăţiiEste cea mai importanţa dintre evaluările de risc. Dezvoltări recente au avut în vedere protecţia şi igiena muncii, cu praguri limita stabilite la nivel internaţional pentru a determina expunerea în siguranţa la diferite substanţe chimice pe anumite perioade de timp. Standardele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, de exemplu, au fost dezvoltate pentru nivelurile concentraţiilor acceptate ale poluantilor în atmosfera şi pentru limite orientative pentru sănătatea umană (şi recent pentru sănătatea mediului), pentru diferiţi parametri.Evaluări ecologiceAceste evaluări compara concentraţiile preconizate ale poluantilor în mediu cu pragurile toxice estimate, în scopul evaluării securităţii unei emisii propuse. Evaluarea ecologica a riscului a dezvoltat metodologii ecotoxicologice pentru compararea riscurilor de mediu sau umane dintr-un eveniment care are loc, folosind diferite instrumente sofisticate cu un număr de sisteme de punctaj pentru clasificarea amplasamentelor.Următoarele elemente caracteristice ale riscului sunt integrate în evaluările de risc privind:* riscul chimic;* riscul carcinogen;* riscul epidemiologic;* riscul contaminării nucleare;* riscul apariţiei fenomenelor naturale.Metodologia generală pentru evaluarea calitativă a risculuiEvaluarea calitativă a riscului va lua în considerare următorii factori: (1) Pericol/sursa - se referă la poluantii specifici care sunt identificati sau presupusi a exista pe un amplasament, nivelul lor de toxicitate şi efectele particulare ale acestora. (2) Calea de acţionare - reprezintă calea pe care substanţele toxice ajung la punctul la care au efecte dăunătoare, fie prin ingerare directa sau contact direct cu pielea, sau prin migrare prin sol, aer sau apa. (3) Ţinta/Receptor - reprezintă obiectivele asupra cărora acţionează efectele dăunătoare ale anumitor substanţe toxice de pe amplasament, care pot include fiinţe umane, animale, plante, resurse de apa şi clădiri (sau fundaţiile şi folosintele acestora) Acestea sunt numite în termeni legali obiective protejate.Gradul riscului depinde atât de natura impactului asupra receptorului, cat şi de probabilitatea manifestării acestui impact.Identificarea factorilor critici care influenţează relaţia sursa-cale-receptor presupune caracterizarea detaliată a amplasamentului din punct de vedere fizic şi chimic. În general, evaluarea cantitativă a riscului cuprinde cinci etape:=> descrierea intenţiei;=> identificarea pericolului;=> identificarea consecinţelor;=> estimarea mărimii consecinţelor;=> estimarea probabilitatii consecinţelor.O parte dintre informaţiile necesare pentru a răspunde la aceste întrebări se identifica în bilanţul de mediu nivelul I şi nivelul II. Principalele considerente referitoare la fiecare dintre aceşti factori şi principalele măsuri pentru executarea evaluării sunt descrise în tabelul anexei A.4.1.Adesea este util să se reprezinte rezumatul analizei sursa-cale-receptor sub forma unei diagrame arbore, înainte de a incerca evaluarea riscului, deoarece aceasta identifica clar acţiunea, pericolul şi consecinţele.Pe baza informaţiilor prezentate în tabel se va analiza sistematic fiecare agent poluant în raport cu căile sale potenţiale de acţiune asupra receptorilor specificăţi şi se va decide dacă exista o relaţie cauzala sau este posibil sa existe. Importanţa riscului fiecărui receptor poate fi apoi evaluată, identificand acele riscuri la care se impune o formă de remediere - aceasta reprezintă estimarea riscului.Calcularea/cuantificarea riscului se poate baza pe un sistem simplu de clasificare unde probabilitatea şi gravitatea unui eveniment sunt clasificate descrescator, atribuindu-le un punctaj aleatoriu.                  Model simplificat    Clasificarea Clasificarea   probabilitatii gravitatii      3 = mare 3 = majoră      2 = medie 2 = medie      1 = mica 1 = uşoarăRiscul se poate calcula apoi prin înmulţirea factorului de probabilitate cu cel de gravitate, pentru a obţine o cifra comparativa, cum ar fi, 3 (mare) x 2 (serioasă) = 6. Aceasta va permite efectuarea unor comparaţii între diferite riscuri. Cu cat rezultatul este mai mare, cu atât mai mare va fi prioritatea care va trebui acordată în controlarea riscului. Aceasta tehnica de baza poate fi dezvoltată pentru a permite analize mai serioase prin mărirea gamei punctajelor de clasificare şi includerea mai multor definiţii perfectionate a ceea ce ar trebui considerat a fi de gravitate majoră, probabilitate mare etc.Când în evaluare exista un număr mare de poluanti importanţi, trebuie să se acorde atenţie unei modalităţi mai clare de prezentare. Adesea este util să se facă un rezumat al informaţiilor sub forma unei liste de verificare sau matrice. Un exemplu de matrice este dat în tabelul-anexa A.4.2.Analiza relatiei sursa-cale-receptorScopul principal al evaluării riscului este de a ajuta la stabilirea prioritatilor controlului riscului. Acest lucru se poate realiza prin evaluarea fie calitativă, fie cantitativă a riscului.Evaluarea riscului implica identificarea pericolelor şi apoi aprecierea riscului pe care acestea îl prezintă, prin examinarea probabilitatii şi consecinţelor (gravitatii) pagubelor care pot să apară din aceste pericole. Aceasta abordare, prin înmulţirea frecvenţei cu consecinţele, a fost folosită atât în evaluarea calitativă, cat şi în cea cantitativă. Diferenţa dintre cele doua este ca evaluarea calitativă a riscului considera frecventele şi consecinţele în termeni "mici" până la "mari", în timp ce evaluarea cantitativă a riscului atribuie date de probabilitate statistica părţilor de frecventa şi consecinţe ale ecuatiei.Managementul risculuiCa rezultat al evaluării riscului este posibil să se identifice şi să se prioritizeze acele riscuri care nu se pot accepta. În aceste cazuri, atunci când este posibil, pot fi propuse măsuri de remediere şi/sau de implementare a monitorizarii adecvate. Managementul riscului se referă la procesul de luare a deciziilor şi implementarea acestuia privitor la riscurile acceptabile sau tolerabile, şi minimizarea sau modificarea acestora ca parte a unui ciclu repetitiv.Poluarea industriala poate fi definită ca prezenta substanţelor toxice în aer, apa sau sol, fiind adesea rezultatul unor deficiente în procesele de producţie. Aceste substanţe pot prezenta un risc pentru sănătatea oamenilor sau a sistemelor ecologice. Riscuri diferite pot fi estimate şi comparate folosind evaluarea riscului. În consecinţa, evaluarea riscului poate servi la stabilirea clasificării după prioritate a problemelor de poluare, pe baza mărimii riscului pe care îl prezintă fie pentru fiinţele umane, fie pentru sistemele ecologice. Acest proces poate fi apoi folosit ca baza pentru managementul riscului.  +  Anexa A.4.1             IDENTIFICAREA FACTORILOR SURSA-CALE-RECEPTORpe un amplasament contaminat    Criterii de apreciere    Sursa şi natura poluantului    ---------------------------     * solida, lichidă, gazoasa, organică, anorganica     * concentraţia agenţilor poluanti şi mobilitatea, solubilitatea lor,       disponibilitatea şi retentia în plante:      - în matrice de sol, apa subterana, apa de suprafaţa      - în depozite generale, bidoane, containere sau structuri îngropate     * distribuţie parţială şi volumul total al materialului poluant    Natura pericolului    -------------------     * corosiv sau alte forme de atac asupra materialelor     * toxic, carcinogen, iritant dermatologic sau respirator, asfixiant     * inflamabil, exploziv     * fitotoxic    Tinte/Receptori    ---------------    Includ următoarele categorii principale:     * sisteme de apa subterana     * cursuri de apa de suprafaţa: - în afară amplasamentului şi pe                                        amplasament     * receptori umani: - ocupanti/utilizatori/vecini existenţi şi                                        viitori ai amplasamentului                                      - dezvoltări viitoare     * sol şi culturi agricole: - existente şi viitoare     * ecosisteme naturale: - fauna şi flora                                      - rezervaţii naturale etc.    Cai    ---     * contact direct sau ingerarea unor materiale contaminate     * migrarea agenţilor poluanti prin: - straturi permeabile sau fisurate                                          - apa subterana, apa de suprafaţa şi                                            deversare                                          - put de mina/galerii de acces                                          - transport în afară amplasamentului                                            prin vehicule, ex. namol/praf de pe                                            drum                                          - generare de praf în aer                                          - servicii şi infrastructura    Existenta barierelor împotriva acestor cai (de exemplu, straturi de   ------------------------------------------permeabilitate mica)    Date asupra efectelor riscului/pericolului    ------------------------------------------    Sunt necesare informaţii privind efectele, apariţia şi acceptabilitatea diferitelor pericole prezentate de agenţii poluanti:    * atunci când nivelurile stabilite de declanşarea acţiunii nu sunt disponibile pentru agentul poluant în cauza, de exemplu azbestul    * pentru a suplimenta nivelurile de declanşare a acţiunii, când acestea nu sunt strict aplicabile situaţiei, de exemplu importanţa cuprului, acolo unde peisajul nu este important    Pot fi necesare informaţii privind:    * efectele poluantilor şi calea de expunere prin care se produc aceste efecte    * efectele specifice asupra oamenilor, materialelor de construcţie şi altor factori de mediu naturali sau antropici    * date despre reactia la doza de expunere, aspecte toxicologice, concentraţii acceptabile şi durate de expunere.  +  Anexa A.4.2                   MATRICEpentru analiza relatiei sursa-cale-receptor--------------------------------------------------------------------------------   Agent  poluant Pericol(e) Sursa(e) Cale(cai) Tinte Atingerea Importanţa Nece-                                                    sursei, riscului sita-                                                     caii, tea                                                    tintei lucra-                                                                         rilor                                                                           de                                                                         remedi-                                                                          ere-------------------------------------------------------------------------------- Agent Fitotoxic Halda Dizolvare Ape Da Mica/medie Nupoluant 1, de subteraneex. zinc depozitare Dizolvare Ape de Da Mica/medie Nu                                            suprafaţa                                 Nici una Sănătate Nu Mica Nu                                              umană                                  Extras Flora Da Medie Da                                   prin                                 rădăcini                                 Nici una Fauna Nu Mica Nu                                 Nici una Clădiri/ Nu Mica Nu                                            folosinţe-------------------------------------------------------------------------------- Agent poluant 2-------------------------------------------------------------------------------- Agent poluant 3-------------------------------------------------------------------------------- Combinaţii de agenţi poluanti  X + Y--------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa A.5.1               BILANŢUL DE MEDIU NIVEL 0pentru procesul de privatizare--------------------------------------------------------------------------------| | Denumirea societăţii comerciale: ........................ || I. | Adresa: ................................................. || Autorul | Nr. tel.: ................ Nr. fax: ..................... || | Numele autorului: ....................................... ||----------------|-------------------------------------------------------------|| II. | Denumirea societăţii comerciale: ........................ || Societatea | Adresa: ................................................. || Comercială | Nr. tel.: ................ Nr. fax: ..................... || supusă | Numele/funcţiile 1. ................................ || bilanţului | reprezentanţilor || | legali: 2. ................................ ||----------------|-------------------------------------------------------------|| III. Situaţia conformării cu procedura de autorizare de mediu: || _ _ || (1) Cu autorizare de mediu DA |_| NU |_| || în vigoare || _ _ || (2) Cu bilanţ de mediu DA |_| NU |_| || _ _ || (3) Cu program de conformare DA |_| NU |_| || _ _ || (4) Cu autorizaţie de DA |_| NU |_| || gospodărirea apelor ||------------------------------------------------------------------------------|| IV. Autorizaţii sau avize legale de funcţionare în vigoare, eliberate de || alte autorităţi (sanitară, protecţia muncii, PSI etc.): || _ _ || DA |_| NU |_| || || Dacă "Da", rugăm specificăţi şi anexaţi documentele doveditoare ............ || .............................................................................||------------------------------------------------------------------------------|| V. Mărimea amplasamentului| Suprafaţa totală (mp)| Suprafaţa construită (mp)||------------------------------------------------------------------------------|| VI. Activităţi desfăşurate pe amplasament || Specificaţi: numărul curent conform "Clasificarea activităţilor cu impact || asupra mediului" din anexa A.6 şi/sau, după caz, alte activităţi decât cele || din lista, identificate pentru perioada: || || (i) Prezenta: .......................................................... || .......................................................................... || || (îi) Anterioară: ........................................................ || .......................................................................... || || (iii) Viitoare: .......................................................... || ........................................................................... || || Anexaţi dovada folosinţei trecute a terenului amplasamentului, dacă exista. || _ || Bifati dacă este anexată |_| ||------------------------------------------------------------------------------|| VII. Categoria de folosinţa a terenului şi calitatea legală a utilizatorului|| (proprietar, chiriaş etc.): || (i) Prezenta ............. (îi) Anterioară .......... (iii) Viitoare ...... ||------------------------------------------------------------------------------|| VIII. Număr de personal | Norma întreaga: | Norma parţială: ||----------------------------|-------------------------------------------------|| IX. Orice investigatie an- | _ _ || terioara a amplasamentului | DA |_| NU |_| || privind poluarea terenului:| Dacă "Da", detaliati poluantii identificati şi || | concentraţiile maxime determinate în soluri şi || | ape subterane ................................ ||------------------------------------------------------------------------------|| X. Situaţia conformării emisiilor de poluanti cu reglementările în vigoare: || || A Apa _ || (i) Ape reziduale |_| || Conformarea cu reglementările în vigoare: || _ _ || DA |_| NU |_| || _ || (îi) Canalizare menajera |_| || Conformarea cu reglementările în vigoare: || _ _ || DA |_| NU |_| || _ || (iii) Ape pluviale |_| || Conformarea cu reglementările în vigoare: || _ _ || DA |_| NU |_| ||------------------------------------------------------------------------------||B Aer || _ || (i) Emisii de combustibil (surse fixe) |_| || Conformarea cu reglementările în vigoare: || _ _ || DA |_| NU |_| || _ || (îi) Emisii tehnologice |_| || Conformarea cu prevederile în vigoare: || _ _ || DA |_| NU |_| || _ || (iii) Altele |_| || Rugăm specificăţi ....................................... | | ......................................................... ||------------------------------------------------------------------------------|| XI. Apa de suprafaţa | (numele celui mai apropiat curs de apa, direcţia şi || | distanta faţă de amplasament) ||------------------------|-----------------------------------------------------|| XII. Apa subterana | (adâncimea apelor subterane pe amplasament, folosin-|| | ta curenta şi folosinţa pentru necesităţile activi- || | tatii) ||------------------------|-----------------------------------------------------|| XIII. Producerea | (tone/luna; separate pe categorii, cu descrierea ge-|| deşeurilor solide | nerala a compoziţiei şi a amenajărilor existente || | pentru depozitare; anexaţi evidentele, dacă este || | cazul) ||------------------------|-----------------------------------------------------|| XIV. Rezervoare şi | (substanţa depozitată/transportată; volum/debit) || conducte subterane | ||------------------------|-----------------------------------------------------|| XV. Poluari accidentale| _ _ || semnificative | DA |_| NU |_| || | || | Dacă "Da", specificăţi poluantul şi măsurile de || | intervenţie întreprinse: ......................... || | .................................................. ||------------------------|-----------------------------------------------------|| XVI. Penalităţi şi | (Lista penalităţilor şi sancţiunilor pe ultimii doi || sancţiuni | ani, inclusiv cele neachitate) ||------------------------|-----------------------------------------------------|| XVII. Transformatoare | _ _ || în proprietate | DA |_| NU |_| || | || | Dacă "Da", ce capacitate, ce vechime, dacă conţin || | PCB? ||------------------------|-----------------------------------------------------|| XVIII. Prezenta | _ _ || azbestului | Da |_| NU |_| || | || | Dacă "Da", ce tip; dacă este în clădiri, ce || | suprafaţa acoperă (mp)? .......................... || | .................................................. ||------------------------------------------------------------------------------|| XIX. Folosinţa terenului înconjurător pe o distanta de 150 m (rezidentiala, || comercială, recreationala, industriala etc.) || || Nord: ---------------- || ---------------- || ---------------- || || Vest: ------------- Est: ------------- || ------------- ------------- || ------------- ------------- || || Sud: --------------- || --------------- || --------------- |--------------------------------------------------------------------------------                Autorul Titularul         (semnătura şi, după caz, (semnăturile reprezentanţilor           ştampila unităţii) legali şi ştampila unităţii)                                          1. .............................                                          2. .............................  +  Anexa A.5.2                    (Se completează de către autoritatea de mediu competenţa)--------------------------------------------------------------------------------| AUTORIZAŢII | (1) Autorizaţie de mediu: || DE FUNCŢIONARE | Numărul de identificare şi durata de valabilitate ....... || | ......................................................... ||-----------------|------------------------------------------------------------|| | (2) Autorizaţie de gospodărirea apelor || | Numărul de identificare şi durata de valabilitate ....... || | ......................................................... || |------------------------------------------------------------|| | (3) Accept de descărcare a apelor uzate în canalizarea || | altei unităţi (dacă este cazul) || | Numărul de identificare şi durata de valabilitate ....... || | ......................................................... || |------------------------------------------------------------|| | (4) Autorizaţie PSI || | Numărul de identificare şi durata de valabilitate ....... || | ......................................................... || |------------------------------------------------------------|| | (5) Autorizaţie sanitară || | Numărul de identificare şi durata de valabilitate ....... || | ......................................................... || |------------------------------------------------------------|| | (6) Autorizaţie de protecţia muncii || | Numărul de identificare şi durata de valabilitate ....... || | ......................................................... || |------------------------------------------------------------|| | (7) Plan de apărare împotriva dezastrelor (după caz) || | Numărul de identificare şi durata de valabilitate ....... || | ......................................................... || |------------------------------------------------------------|| | (8) Acte de proprietate sau drept de folosinţa a terenului,|| | clădirilor şi unităţilor ................................ || | ......................................................... || |------------------------------------------------------------|| SITUAŢIA | Calitatea solului ...................................... ||CONFORMĂRII | ......................................................... || |------------------------------------------------------------|| | Calitatea apelor subterane .............................. || | ......................................................... || |------------------------------------------------------------|| | Emisii atmosferice ...................................... || | ......................................................... || |------------------------------------------------------------|| | Alimentarea cu apa ...................................... || | ......................................................... || |------------------------------------------------------------|| | Evacuarea apelor uzate .................................. || | ......................................................... || |------------------------------------------------------------|| | Gospodărirea deşeurilor ................................. || | ......................................................... || |------------------------------------------------------------|| | Încadrarea în nivelul de zgomot şi vibratii admis ...... || | ......................................................... || |------------------------------------------------------------|| | Igiena şi protecţia muncii .............................. || | ......................................................... || |------------------------------------------------------------|| | Penalităţi şi sancţiuni în ultimii 2 ani, altele decât || | cele declarate de societatea comercială în Anexa A.5.1, || | poz. XVI ................................................ || | ......................................................... || |------------------------------------------------------------|| | Datorii către autoritatea de mediu (pe categorii de || | tarife şi taxe) ......................................... || | ......................................................... ||-----------------|------------------------------------------------------------|      STABILIREA OBIECTIVELOR DE MEDIU MINIM ACCEPTATE    I. Pe baza informaţiilor prezentate în bilanţul de mediu nivel 0, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte:     _    |_| obiectivele de mediu minim acceptate conform tabelului de mai jos         (folosiţi pagini suplimentare, dacă este cazul),    sau     _    |_| un singur obiectiv de mediu minim acceptat, constând în reînnoirea         autorizaţiei de mediu la schimbarea titularului activităţii în termen         de ..... luni de la data vânzării (se completează numai dacă         activitatea se conformează cerinţelor legale în vigoare),    sau     _    |_| ca informaţiile nu sunt suficiente pentru stabilirea pe domenii a         obiectivelor de mediu minim acceptate şi stabileşte ca obiectiv de         mediu minim acceptat obţinerea autorizaţiei de mediu în termen de         ...... luni de la data vânzării.--------------------------------------------------------------------------------| Domeniul conformării | Obiective de mediu | Termenul realizării || | minim acceptate | ||---------------------------------|----------------------|---------------------|| Poluarea solului şi a apelor | | || subterane | | ||---------------------------------|----------------------|---------------------|| Descărcarea apelor uzate | | ||---------------------------------|----------------------|---------------------|| Emisii atmosferice | | ||---------------------------------|----------------------|---------------------|| Gospodărirea deşeurilor | | ||---------------------------------|----------------------|---------------------|| Igiena şi protecţia muncii | | ||---------------------------------|----------------------|---------------------|| Planuri de apărare împotriva de-| | || zastrelor şi de prevenire a | | || incendiilor | | ||---------------------------------|----------------------|---------------------|| Altele | Obţinerea autoriza- | .... luni de la data|| Autorizaţie de mediu | tiei de mediu | vânzării (se comple-|| ........ | | teaza întotdeauna || ........ | | ||------------------------------------------------------------------------------|    II. Recomandări justificate privind investigaţii suplimentare ............ .................... (folosiţi pagini suplimentare, dacă este cazul)    Şeful compartimentului "Reglementări" Director                                                 (semnătura şi ştampila A.P.M.)        Întocmit,  +  Anexa A.6                CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILORcu impact negativ asupra mediului-------------------------------------------------------------------------------- Nr. Nr. crt. crt. al al Categoria Activitatea Observaţii câte- câte- go- go riei riei--------------------------------------------------------------------------------  I. 1. Agricultura Puţuri seci; locuri de depozitare                               a cadavrelor de animale bolnave         2. Depozite de pesticide, fungicide                               şi alte substanţe similare--------------------------------------------------------------------------------  II. 1. Extracţie de Extracţie, manipulare se depozitare                combustibili a substanţelor combustibile fosile--------------------------------------------------------------------------------  III 1. Extracţia Extracţia, manipularea şi depozitarea                minereurilor minereurilor şi a constituenţilor                               acestora--------------------------------------------------------------------------------  IV. 1. Producere de Producerea gazului din combustibili (Inclusiv                energie fosili conducte şi                                                                    alte feluri                                                                   de transport)         2. Reformare, rafinare, purificare sau (Inclusiv                               odorizare a gazelor naturale sau conducte şi                               a altor gaze provenind din combus- alte feluri                               tibili fosili de transport)         3. Piroliza, cocsare, distilare, (Altele decât                               lichefiere, oxidare, tratamente pentru gaze-                               termice, conversie, purificare ificare sau                               sau rafinare a combustibililor producere de                               fosili, (inclusiv conducte şi cocs)                               alte feluri de transport)         4. Centrale termoelectrice, altele                               decât cele nucleare         5. Centrale nucleare şi producerea,                               imbogatirea şi reprocesarea                               combustibililor nucleari         6. Staţii de transformare şi substatii--------------------------------------------------------------------------------  V. 1. Producerea şi Producerea, recuperarea, rafinarea (Inclusiv                şi folosirea sau depozitarea produselor petro- bitum,                chimicalelor liere, petrochimice sau a deriva- asfalt)                               telor acestora         2. Producerea, rafinarea sau stocarea (Inclusiv                               substanţelor chimice organice sau îngrăşăminte,                               anorganice legate de folosinţe pesticide,                               agricole erbicide,                                                                   fungicide                                                                   etc.)         3. Producerea, rafinarea sau stocarea (Inclusiv                               altor substanţe chimice organice vopsele, la-                               sau anorganice curi, colo-                                                                   ranti, cerne-                                                                   luri, sub-                                                                   stante cosme-                                                                   tice, plasti-                                                                   ce, farmace-                                                                   utice şi alte                                                                   chimicale)         4. Producerea, rafinarea sau stocarea                               gazelor industriale care nu sunt                               incluse în alte secţiuni ale listei--------------------------------------------------------------------------------  VI. 1. Industrie me- Producere, rafinare sau recuperare (Inclusiv               talifera (în- a metalelor prin procese fizice, toate zonele               clusiv span şi chimice, termice, electrolitice de minerit               rebuturi) sau alte procese de extracţie pentru pro-                                                                    ducţia de                                                                    metale)         2. Procese de încălzire, topire sau (Inclusiv                               turnare a metalelor reprezentând tratamente                               ca parte sau întreg procesul de de otelire                               prelucrare şi călire)         3. Procese de formare la rece, inclu-                               siv ambutisare, laminare, extrudare,                               concasare, formare         4. Finisarea metalelor, inclusiv prin                               procese anodice, de conservare,                               acoperire, laminare şi alte procese                               similare--------------------------------------------------------------------------------  VII. 1. Industrie Producerea sau rafinarea nemetalife-               nemetaliferă relor prin tratarea minereurilor         2. Producerea sau procesarea fibrelor                               minerale         3. Producerea cimentului, varului şi a                               ghipsului, inclusiv fabricarea cara-                               mizilor şi alte procese similare--------------------------------------------------------------------------------  VIII. 1. Producerea Producerea sticlei sau a produselor (Inclusiv               sticlei pe bază de sticlă lampile                                                                      fluores-                                                                       cente)--------------------------------------------------------------------------------  IX. 1. Producerea Producerea ceramicii şi a produselor (Inclusiv               ceramicii pe bază de ceramica glazuri şi                                                                      emailuri                                                                      vitroase)--------------------------------------------------------------------------------  X. 1. Inginerie şi Producerea bunurilor din metal,               procese de inclusiv inginerie mecanică care               producţie presupune metale şi lucrări metalice         2. Producerea, stocarea sau testarea                               explozibililor, agenţilor explozivi                               sau a altor produse similare         3. Producerea şi repararea echipamente- (Inclusiv                               lor electrice, electronice şi a com- transfor-                               ponentelor acestora matoare şi                                                                      condensa-                                                                      toare)--------------------------------------------------------------------------------  XI. 1. Cherestea şi Tratamente chimice şi acoperire a (Inclusiv               produse de cherestelei şi a produselor din tratamente               cherestea cherestea de conser-                                                                      vare a                                                                      lemnului)--------------------------------------------------------------------------------  XII. 1. Textile Argasirea, confecţionarea sau alte                               procese pentru pregătirea, tratamentul                               sau tabăcirea pielii         2. Tesutul, inalbirea, colorarea sau                               finisarea tesaturilor sau fibrelor         3. Producerea covoarelor sau a altor (Inclusiv                               textile pentru acoperirea pardoselilor linoleu-                                                                       mul)--------------------------------------------------------------------------------  XIII. 1. Producerea Producerea pastei de hârtie, a hârtiei, (Inclusiv               pastei de a cartonului sau a produselor derivate imprima-               hârtie şi din acestea rea şi               tipărire tipărirea)--------------------------------------------------------------------------------  XIV. 1. Producerea de Producerea alimentelor şi a hranei               alimente pentru animale         2. Producerea produselor animaliere (Exclusiv                                                                      unităţi de                                                                      preparare                                                                      cu capaci-                                                                      tate mai                                                                      mare de                                                                      5000 t/an)--------------------------------------------------------------------------------  XV. 1. Producerea Producerea cauciucului natural (Include               cauciucului sau sintetic confectio-                                                                      narea şi                                                                      resaparea                                                                      cauciucu-                                                                      rilor)--------------------------------------------------------------------------------  XVI. 1. Infrastructura Trierea, demontarea, repararea sau                                întreţinerea stocului de rulare al                                căilor ferate         2. Demontarea, repararea sau întreţine- (Inclusiv                                rea navelor marine, fluviale sau de ambarcati-                                pe cursurile interioare uni fără                                                                      motor)         3. Demontarea, repararea sau întreţine- (Inclusiv                                rea căilor de transport rutier şi a garaje şi                                vehiculelor utilizate în aceste staţii de                                operaţiuni încărcare)         4. Demontarea, repararea sau întreţine- (Inclusiv                                rea sistemului de transport aerian aparatele                                                                      de zbor)--------------------------------------------------------------------------------  XVII. 1. Neutralizarea Tratarea apelor de canalizare şi a               deşeurilor altor categorii de ape uzate         2. Stocarea, tratarea sau neutralizarea (Inclusiv                                namolurilor namolurile                                                                      din trata-                                                                      rea apelor                                                                      uzate)         3. Tratarea, stocarea, depozitarea (Inclusiv                                sau neutralizarea deşeurilor, rebuturile                                inclusiv a celor orăşeneşti şi de şi activi-                                la alte folosinţe tatile de                                                                     demolare)         4. Depozitarea sau neutralizarea mate-                                rialelor radioactive--------------------------------------------------------------------------------  XVIII. 1. Diverse Operaţii de curăţare uscata          2. Folosinţe fotografice şi de procesare                                a materialelor fotografice          3. Laboratoare pentru scopuri educaţionale                                sau de cercetare          4. Curăţarea rezervoarelor şi a cilindrilor          5. Ariile cu camp electromagnetic puternic          6. Demolarea clădirilor, uzinelor sau                                echipamentelor uzate, provenind din                                oricare din activităţile din aceasta                                lista          7. Terenuri refăcute prin utilizarea                                umpluturilor din materiale poluante-----------------------------------------------------------------------------------------------