HOTĂRÂRE nr. 43 din 13 februarie 2013privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale şi principalele funcţii şi atribuţii  +  Articolul 1Ministerul Fondurilor Europene se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 50A, sectorul 1, sediul aparţinând Ministerului Afacerilor Externe şi fiind utilizat de către Ministerul Fondurilor Europene în baza unui contract de comodat. Ministerul Fondurilor Europene îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii deţinute sau utilizate în condiţiile legii.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Fondurilor Europene exercită funcţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.  +  Articolul 3În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene are, în principal, următoarele atribuţii: a) atribuţiile prevăzute de art. 8 şi 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare; b) cooperează cu instituţiile având atribuţii în domeniul achiziţiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziţie publică desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, în condiţiile prevăzute de lege; c) cooperează cu Autoritatea de audit din cadrul Curţii de Conturi a României în vederea asigurării permanente a conformităţii sistemelor de management şi control specifice programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale; d) cooperează cu Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în vederea stabilirii şi implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros şi eficient al fondurilor alocate programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale; e) îndeplineşte atribuţiile aferente autorităţii de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică; f) îndeplineşte atribuţiile aferente punctului naţional de contact pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2004 - 2009, potrivit Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2004 - 2009; g) îndeplineşte atribuţiile aferente punctului naţional de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, potrivit Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul Norvegiei şi Guvernul României; h) îndeplineşte atribuţiile aferente punctului naţional de contact potrivit Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic Financiar 2009 - 2014 şi potrivit Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014; i) îndeplineşte atribuţiile aferente operatorului de program pentru domeniile de finanţare pentru care a fost desemnat ca operator de program, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic Financiar 2009 - 2014 şi ale anexei B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014; j) îndeplineşte atribuţiile aferente coordonatorului naţional al asistenţei, prevăzute în memorandumurile de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind Programul PHARE şi Facilitatea de tranziţie; k) îndeplineşte atribuţiile aferente punctului naţional de contact pentru programele de înfrăţire instituţională cu statele care beneficiază de finanţări nerambursabile din partea Uniunii Europene; l) îndeplineşte atribuţiile aferente autorităţii administrative de înfrăţire instituţională, responsabilă cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională în care România va avea rol de donator de asistenţă tehnică; m) îndeplineşte atribuţiile aferente autorităţii de management pentru Programul ISPA; n) îndeplineşte atribuţii aferente autorităţii de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranziţie, Fondul Frontierelor Externe şi Programul de cooperare elveţiano-român; o) îndeplineşte atribuţiile aferente participării la coordonarea politicii în domeniul polilor de creştere; p) îndeplineşte atribuţiile aferente implementării Strategiei naţionale anticorupţie 2012 - 2015 la nivelul structurii proprii; q) colaborează, pe domeniul de competenţă, cu inspectorii guvernamentali în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor acestora prevăzute de art. 12 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Fondurilor Europene exercită, în condiţiile legii, auditul intern asupra activităţilor desfăşurate potrivit competenţelor sale. (2) Ministerul Fondurilor Europene iniţiază proiecte de acte normative în domeniul său de activitate şi avizează proiecte de acte normative care au legătură cu activitatea sa. (3) Ministerul Fondurilor Europene elaborează strategia de comunicare, coordonează şi monitorizează sistemul de comunicare internă şi externă dela nivelul structurilor aflate în coordonarea ministerului, potrivit competenţelor sale. (4) Ministerul Fondurilor Europene îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul său de activitate stabilite prin acte normative.  +  Articolul 5 (1) Pentru realizarea funcţiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene solicită autorităţilor şi instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale şi locale informaţii necesare desfăşurării activităţii sale care îi sunt furnizate, în condiţiile stabilite prin protocol încheiat între părţile implicate. (2) Ministerul Fondurilor Europene stabileşte, în condiţiile legii, raporturi de colaborare cu instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii Europene. (3) Ministerul Fondurilor Europene stabileşte, în condiţiile legii, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pe care le supune informării şi/sau analizei Guvernului, după caz.  +  Capitolul II Organizarea Ministerului Fondurilor Europene  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică a Ministerului Fondurilor Europene este cea prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului, se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare, în condiţiile legii. (2) Atribuţiile şi răspunderile structurilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului fondurilor europene.  +  Articolul 7 (1) Personalul Ministerului Fondurilor Europene este compus din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Fondurilor Europene este de 304, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.  +  Capitolul III Conducerea Ministerului Fondurilor Europene  +  Articolul 8 (1) Conducerea Ministerului Fondurilor Europene se exercită de către ministrul fondurilor europene. Ministrul fondurilor europene este ajutat în activitatea sa de către doi secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului. (2) Ministrul fondurilor europene are calitatea de ordonator principal de credite. Ministrul fondurilor europene poate delega această calitate, în condiţiile legii. (3) Ministrul fondurilor europene reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi instituţii publice, organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine. Prin ordin al ministrului fondurilor europene unele atribuţii pot fi delegate, în condiţiile legii. (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul fondurilor europene emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Ministerul Fondurilor Europene are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. (2) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării Ministerului Fondurilor Europene, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului. (3) Secretarul general îndeplineşte şi alte atribuţii şi responsabilităţi prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului sau încredinţate de ministrul fondurilor europene, în condiţiile legii.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 10Patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene se constituie prin preluarea parţială a patrimoniului Ministerului Afacerilor Europene şi al Ministerului Finanţelor Publice, pe baza protocoalelor de predare-preluare încheiate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012.  +  Articolul 11Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face cu respectarea termenelor şi a regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului fondurilor europene, în termen de minimum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 13 februarie 2013.Nr. 43.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI FONDURILOR EUROPENE*Font 7*                                                                                                                Numar de posturi = 304                                                                   (inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)                                                            ┌─────────────────┐                                                            │ MINISTRU │                                                            └────────┬────────┘                                                                     │                                          ┌──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┐                                          │ │ │                              ┌───────────┴───────────┐ │ ┌──────────────────┐ ┌───────┴───────────┐                              │Structura de Securitate│ ├────────┤Compartiment Lupta│ │ Unitate Audit │                              └───────────────────────┘ │ │ Anticorupţie │ └───────────────────┘                                                                     │ └──────────────────┘                              ┌───────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐                              │ Compartiment de Presă ├──────────────┼─────────────────────────────────┤ Corpul de Control │                              └───────────────────────┘ │ └───────────────────┘   ┌────────┬────────┬────────────────────┬──────────────────────────┼───────────────────────────┐   │ │ │ │ │ │   │ │ │ │ ┌──────────┼────────────┐ │   │ │ │ │ ┌───────────┴────┐ │ ┌───────┴────────┐ │   │ │ │ │ │Secretar de Stat│ │ │Secretar de Stat│ │   │ │ │ │ └────────────────┘ │ └────────────────┘ │   │ │ │ │ ┌────────┴───────┐ │   │ │ │ │ │Secretar General│ │   │ │ │ │ └────────────────┘ │   │ │ │ └──────────────────────────┬───────────────────────────┘   │ │ │ │   │ │ │ ┌─────────────────────┬──────────┴────┬──────────┬──────────────────┬─────────────────────┐   │ │ │ ┌────────┴────────┐ ┌────────┴────────┐ │ │ ┌────────┴────────┐ ┌─────────┴─────────┐   │ │ │ │Direcţia Generală│ │Direcţia Generală│ │ │ │Direcţia Generală│ │Direcţia Generală │   │ │ │ │ de Coordonare │ │ de Coordonare │ │ │ │ de Coordonare │ │ Mecanisme şi │   │ │ │ │ Implementare │ │ Implementare │ │ │ │ Implementare │ │ Instrumente │   │ │ │ │ Programe de │ │Programe Resurse │ │ │ │Programe Mediu de│ │ Financiare │   │ │ │ │ Investiţii │ │ Umane │ │ │ │ Afaceri şi │ │Nerambursabile****)│   │ │ │ │ Majore**) │ │ │ │ │ │ Investiţii***) │ │ │   │ │ │ └───┬──────────┬──┘ └───┬──────────┬──┘ │ │ └───┬──────────┬──┘ └───┬────────────┬──┘   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──┴──┐ ┌──┴───┐ ┌──┴───┐ ┌──┴────┐ ┌──┴────┐ ┌───┴─────┐ ┌──┴────┐ ┌──┴───┐ ┌───┴────┐ ┌──┴────┐ ┌──┴────┐ ┌──┴────┐ ┌──┴───┐│Uni- │ │Direc-│ │ AM │ │Unitate│ │Unitate│ │Unitate │ │Unitate│ │Direc-│ │Direcţia│ │Unitate│ │Unitate│ │Direc- │ │Direc-││tatea│ │ţia │ │POAT*)│ │Coordo-│ │Coordo-│ │Coordo- │ │Coordo-│ │ţia │ │Achizi- │ │Coordo-│ │Coordo-│ │ţia │ │ţia ││de A-│ │Coor- │ │ │ │donare │ │donare │ │donare │ │donare │ │Econo-│ │ţii Pu- │ │donare │ │donare │ │Instru-│ │SEE ││nali-│ │donare│ │ │ │POS T*)│ │POS M*)│ │POS DRU*)│ │PODCA*)│ │mică │ │blice, │ │POR*) │ │POS │ │mente │ │ ││ză, │ │Sistem│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi │ │Juridic │ │ │ │CEE*) │ │finan- │ │ ││Pro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Resur-│ │Adminis-│ │ │ │ │ │ciare │ │ ││gra- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │se U- │ │trativ │ │ │ │ │ │Neram- │ │ ││mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mane │ │şi IT │ │ │ │ │ │bursa- │ │ ││şi E-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bile │ │ ││valu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │*****) │ │ ││are*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┘ └──────┘ └──────┘ └───────┘ └───────┘ └─────────┘ └───────┘ └──────┘ └────────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘ └──────┘------ Notă *) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie Notă **) Are ca obiect de activitate gestionarea instrumentului de preaderare ISPA Notă ***) Inclusiv Programele de Cooperare Teritorială Europeană Notă ****) Are ca obiect de activitate gestionarea instrumentului de preaderare (PHARE), instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European pentru perioadele 2004 - 2009 şi 2009 - 2014, Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004 - 2009, Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2009 - 2014, Facilitatea Schengen, Programul de Cooperare Elveţiano-Român şi Fondul Frontierelor Externe Notă *****) Direcţia include şi funcţia de autoritate de plată pentru Facilitatea Schengen, Programul de Cooperare Elveţiano-Român şi Fondul Frontierelor Externe-----