ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 6 din 13 februarie 2013pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013  Având în vedere necesitatea implementării măsurilor inițiate de Guvernul României pentru accelerarea absorbției fondurilor externe nerambursabile destinate României și utilizarea eficientă a acestora și respectarea angajamentelor asumate de către România prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană,ținând cont de faptul că doar prin adoptarea în regim de urgență a acestei ordonanțe de urgență se pot înregistra rezultate pozitive asupra modului de funcționare a Ministerului Fondurilor Europene și, implicit, asupra asigurării creșterii gradului de absorbție a instrumentelor structurale,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie o situație urgentă și extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ministerul Fondurilor Europene coordonează, potrivit competențelor sale, atât structurile din cadrul instituțiilor care exercită atribuțiile autorităților de management și ale organismelor intermediare, cu excepția celor din domeniul agriculturii și pisciculturii, cât și structurile din cadrul instituțiilor care exercită atribuțiile operatorului de program, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și ale anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc opt noi alineate, alineatele (3)-(10), cu următorul cuprins:(3) Ministerul Fondurilor Europene gestionează potrivit competențelor sale instrumentele de preaderare PHARE și ISPA.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene este responsabil pentru coordonarea pregătirii, dezvoltării, armonizării și funcționării cadrului legislativ, instituțional și procedural pentru gestionarea și controlul instrumentelor structurale, a instrumentelor de preaderare PHARE și ISPA, a instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, a Mecanismului financiar al Spațiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 și 2009-2014, a Programului de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009 și a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014.(5) Ministerul Fondurilor Europene exercită următoarele funcții:a) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul gestionării fondurilor europene;b) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate și în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;c) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale;d) de Autoritate de management pentru Programul operațional Asistență tehnică;e) de punct național de contact potrivit Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2004-2009;f) de punct național de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009, potrivit Memorandumului de înțelegere;g) de punct național de contact potrivit Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și potrivit Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;h) de operator de program pentru domeniile de finanțare, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și ale anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014;i) de coordonator național al asistenței în raport cu Uniunea Europeană, potrivit prevederilor memorandumurilor de înțelegere dintre Guvernul României și Comisia Europeană, privind Programul PHARE și Facilitatea de tranziție;j) de punct național de contact pentru programele de înfrățire instituțională cu statele care beneficiază de finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene;k) de autoritate administrativă de înfrățire instituțională, responsabilă cu managementul administrativ și financiar al proiectelor de înfrățire instituțională în care România va avea rol de donator de asistență tehnică;l) de Autoritate de management pentru Programul ISPA;m) de autoritate de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranziție, Fondul frontierelor externe și Programul de cooperare elvețiano-român;n) de reglementare privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene, asistența financiară acordată României prin instrumentele de preaderare PHARE și ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, fondurile structurale și de coeziune, Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 și Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2004-2009 și 2009-2014.(6) Ministerul Fondurilor Europene este autorizat să emită ordine și instrucțiuni, potrivit competențelor sale, privind procesul de coordonare și gestionare a fondurilor structurale și de coeziune, instrumentelor de preaderare PHARE și ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, a Mecanismului financiar al Spațiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 și 2009-2014, a Programului de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009 și a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014, în vederea implementării corecte și eficiente a acestora.(7) Ordinele și instrucțiunile, emise în comun cu ordonatorii principali de credite responsabili, sunt obligatorii pentru structurile din cadrul ministerelor și instituțiilor care au ca obiect de activitate coordonarea și gestionarea fondurilor europene prevăzute la alin. (6).(8) Ministerul Fondurilor Europene poate efectua controale privind gestionarea și utilizarea fondurilor europene prevăzute la alin. (6) în vederea implementării corecte și eficiente a acestora.(9) Ministerul Fondurilor Europene poate achiziționa servicii, în conformitate cu atribuțiile sale și cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice.(10) Ministerul Fondurilor Europene poate încheia, în conformitate cu atribuțiile sale, protocoale de colaborare/cooperare cu entități naționale și internaționale.  +  Articolul II(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Fondurilor Europene preia de la Ministerul Finanțelor Publice Autoritatea de management Ex-ISPA și Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, structuri fără personalitate juridică, respectiv atribuțiile acestora, personalul și posturile aferente, precum și activitatea constând în derularea și gestionarea proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană în care România va avea rol de donator de asistență tehnică.(2) Numărul de posturi al Ministerului Fondurilor Europene se majorează în mod corespunzător cu numărul posturilor preluate potrivit alin. (1).(3) Ministerul Fondurilor Europene se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din toate actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile și acordurile în care Ministerul Finanțelor Publice, prin Autoritatea de management Ex-ISPA și Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, este parte, inclusiv în litigiile aferente activităților acestora.  +  Articolul III(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2013, corespunzător prevederilor art. II, la propunerea ordonatorilor principali de credite, în baza protocoalelor de predare-preluare.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.(3) Efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se face de către ordonatorii principali de credite, pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, posturile și personalul preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.(5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1), finanțarea instituțiilor cărora li se modifică raporturile de subordonare sau coordonare potrivit prezentei ordonanțe de urgență se asigură din bugetul ordonatorilor principali de credite din care se finanțau până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IVÎn cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2009, cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Finanțelor Publice" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Fondurilor Europene".  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  București, 13 februarie 2013.Nr. 6.-----