METODOLOGIA - CADRU DE CONCURS din 4 mai 2011 (*actualizată*)pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior(actualizată până la data de 11 februarie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 februarie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 36 din 6 februarie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior pot candida numai persoane care îndeplinesc standardele minime şi obligatorii pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) şi art. 295 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, denumite în continuare standarde minimale naţionale. (2) Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, denumită în continuare metodologie proprie, prevede standardele minimale de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare pentru următoarele funcţii didactice şi de cercetare: a) asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată; b) lector universitar/şef de lucrări; c) conferenţiar universitar; d) profesor universitar; e) asistent de cercetare angajat pe perioadă nedeterminată; f) cercetător ştiinţific; g) cercetător ştiinţific gradul III; h) cercetător ştiinţific gradul II; i) cercetător ştiinţific gradul I. (3) Standardele aferente funcţiilor prevăzute la alin. (2) sunt cerinţe minime şi obligatorii pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiilor respective şi sunt denumite în continuare standardele universităţii. (4) Standardele prevăzute la alin. (2) sunt stabilite de instituţia de învăţământ superior prin aprobarea de către senatul universitar. Standardele universităţii nu pot deroga de la standardele minimale naţionale definite la alin. (1), aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. Standardele universităţii sunt superioare sau egale standardelor minimale naţionale. (5) Instituţia de învăţământ superior nu poate stabili prin metodologia proprie sau prin alte documente echivalarea îndeplinirii de către un candidat a standardelor minimale naţionale prevăzute la alin. (1) prin standarde, criterii sau indicatori diferiţi de cei prevăzuţi de standardele minimale naţionale, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. (6) Metodologia proprie conţine prevederi referitoare la soluţionarea contestaţiilor în cadrul instituţiei care a organizat concursul. Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale. (7) În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestaţia se formulează în scris, se înregistrează la registratura instituţiei de învăţământ superior şi se soluţionează de comisia de concurs. (8) Nerespectarea prevederilor metodologiei proprii de către persoanele cu atribuţii în procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 sau ale altor prevederi legale, în funcţie de încadrarea faptei.  +  Articolul 2Metodologia proprie va fi elaborată cu respectarea principiilor care guvernează învăţământul superior prevăzute în Legea nr. 1/2011 şi a altor prevederi legale în vigoare.  +  Articolul 3 (1) Anunţul privind organizarea concursului se publică cu cel puţin două luni înainte de data desfăşurării primei probe de concurs. Înscrierea la concurs începe în ziua publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs şi se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfăşurării primei probe de concurs. (2) Anunţurile se publică cel puţin prin următoarele modalităţi: a) la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului web al instituţiei de învăţământ superior; b) pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (3) Instituţia de învăţământ superior şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pot anunţa concursurile prin orice mijloace suplimentare, inclusiv prin publicarea în massmedia, în publicaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pe site-uri web specializate în publicarea ofertelor de locuri de muncă şi altele asemenea. (4) Pagina web a concursului este pagina web care prezintă direct informaţiile complete despre concurs de pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (5) Pe pagina web a concursului vor fi publicate, în termenul prevăzut la alin. (1), cel puţin următoarele informaţii: a) descrierea postului scos la concurs; b) atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi tipurile de activităţi incluse în norma didactică, în cazul posturilor didactice, respectiv norma de cercetare; c) salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării; d) calendarul concursului; e) tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, ori tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv; f) descrierea procedurii de concurs; g) lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de concurs; h) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs. (6) Anunţurile referitoare la posturile de conferenţiar universitar, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul II şi cercetător ştiinţific gradul I vor fi publicate şi în limba engleză.  +  Articolul 4Pe pagina web a concursului şi pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior vor fi publicate, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi şi cu respectarea protecţiei datelor cu caracter personal, în sensul legii, următoarele: a) curriculum vitae; b) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale.  +  Articolul 5 (1) Concursurile au caracter deschis. (2) La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere la concurs, fără nicio discriminare, în condiţiile legii. (3) Metodologia de concurs nu poate conţine prevederi discriminatorii privind candidaţii în funcţie de sex, origine etnică sau socială, cetăţenie, religie ori credinţă, dizabilităţi, opinii politice, condiţie socială sau economică. (4) Metodologia de concurs nu poate face referire la vechime şi nu poate conţine prevederi care să dezavantajeze candidaţii din afara instituţiei sau din afara ţării. (5) Descrierea postului scos la concurs va fi făcută în termeni cuprinzători, care corespund nevoilor reale ale instituţiei de învăţământ superior, avându-se în vedere să nu se limiteze, în mod artificial, numărul potenţialilor candidaţi.  +  Articolul 6 (1) Se consideră a fi implicate în procedura de concurs persoanele care: a) participă în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs; b) sunt membri sau membri supleanţi ai comisiei de concurs; c) sunt implicaţi în decizii de evaluare profesională sau administrativă în cadrul concursului; d) sunt implicaţi în soluţionarea contestaţiilor. (2) Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care: a) sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulţi candidaţi; b) sunt angajate în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie de conducere şi sunt subordonate ierarhic candidatului; c) sunt asociate cu un candidat în societăţi comerciale în care deţin, fiecare, părţi sociale care reprezintă cel puţin 10% din capitalul societăţii comerciale; d) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut calitatea de director de proiect, în ultimii 5 ani anteriori concursului; e) beneficiază ori au beneficiat în ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau foloase de orice natură din partea unui candidat.  +  Articolul 7În situaţia în care, în urma câştigării unui concurs de către un candidat, una sau mai multe persoane din instituţia de învăţământ superior urmează să se afle într-o situaţie de incompatibilitate conform art. 295 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, numirea pe post şi acordarea titlului universitar de către instituţia de învăţământ superior sau a gradului profesional de cercetaredezvoltare poate avea loc numai după soluţionarea situaţiei/situaţiilor de incompatibilitate. Modalitatea de soluţionare a situaţiei de incompatibilitate se comunică Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în termen de două zile lucrătoare de la soluţionare.  +  Capitolul II Concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare  +  Articolul 8Ocuparea posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă nedeterminată se realizează numai prin concurs public, organizat de instituţia de învăţământ superior în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, a metodologiei proprii şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011.  +  Articolul 9 (1) Instituţiile de învăţământ superior pot să organizeze concurs pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare numai dacă acesta este declarat vacant. (2) Un post se consideră vacant dacă este prevăzut astfel în statul de funcţii, întocmit anual, sau dacă este vacantat pe parcursul anului universitar. (3) Postul se vacantează printr-una dintre următoarele modalităţi: a) prin încetarea contractului de muncă, conform legii; b) prin transferul persoanei care ocupă postul pe un alt post din cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ superior, ca urmare a câştigării unui concurs. (4) Posturile didactice şi de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post ocupat într-un post de rang superior.  +  Articolul 10 (1) Instituţia de învăţământ superior poate să organizeze concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post didactic sau de cercetare numai după publicarea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a postului scos la concurs, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (2) În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, instituţiile de învăţământ superior transmit Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului următoarele documente: a) lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs şi structura acestora, semnată şi ştampilată de rectorul instituţiei de învăţământ superior; b) extrasul din statul de funcţii care conţine posturile scoase la concurs, semnat de rector, decan şi directorul de departament sau conducătorul şcolii doctorale; c) în cazul posturilor didactice, declaraţia pe propria răspundere a rectorului instituţiei de învăţământ superior care atestă că toate posturile didactice propuse a fi scoase la concurs au în structură numai discipline din planurile de învăţământ ale specializărilor/programelor de studii legal înfiinţate, inclusiv ca formă de învăţământ şi localitate de desfăşurare; d) metodologia proprie. (3) Transmiterea către Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a solicitării în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs se realizează obligatoriu în primele 30 de zile calendaristice de la începerea fiecărui semestru al anului universitar. (4) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului verifică structura posturilor, în raport cu prevederile legale în vigoare. (5) Declanşarea procedurilor de concurs poate fi demarată doar după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs. (6) Propunerea de organizare a concursului pentru un post vacant se face de către directorul departamentului sau conducătorul şcolii doctorale în structura căruia se află postul, prin referat avizat de consiliul departamentului sau de consiliul şcolii doctorale şi de consiliul facultăţii. (7) Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobată de decan şi înaintată consiliului de administraţie al instituţiei de învăţământ superior în vederea aprobării conform art. 213 alin. (13) lit. c) din Legea nr. 1/2011.  +  Articolul 11 (1) Condiţiile pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unei funcţii didactice sunt cele prevăzute de prezentul articol. (2) Pentru funcţia de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată sunt necesare cumulativ: a) deţinerea diplomei de doctor; b) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată, prevăzute de metodologia proprie. Aceste standarde constituie criteriu de evaluare a universităţilor conform art. 193 din Legea nr. 1/2011. (3) Pentru funcţiile de lector universitar/şef de lucrări sunt necesare cumulativ: a) deţinerea diplomei de doctor; b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de lector universitar/şef de lucrări, prevăzute de metodologia proprie. Aceste standarde constituie criteriu de evaluare a universităţilor conform art. 193 din Legea nr. 1/2011. (4) Pentru funcţia de conferenţiar universitar sunt necesare cumulativ: a) deţinerea diplomei de doctor; b) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de conferenţiar universitar, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011; c) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de conferenţiar universitar, prevăzute de metodologia proprie. Aceste standarde trebuie să fie superioare sau egale standardelor minimale naţionale aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. (5) Pentru funcţia de profesor universitar sunt necesare cumulativ: a) deţinerea diplomei de doctor; b) abrogată;-----------Lit. b) a alin. (5) al art. 11 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 6 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 11 februarie 2013. c) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de profesor universitar, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011; d) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de profesor universitar, prevăzute de metodologia proprie. Aceste standarde trebuie să fie superioare sau egale standardelor minimale naţionale aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. (6) Pentru ocuparea posturilor din învăţământul superior medical, cu excepţia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi cele de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite următoarele condiţii, suplimentar faţă de cele prevăzute la alin. (2)-(5): a) pentru asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată - deţinerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior; b) pentru şef de lucrări sau conferenţiar - deţinerea titlului de medic specialist; c) pentru profesor universitar - deţinerea titlului de medic primar.  +  Articolul 12Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unei funcţii de cercetare este necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi de Legea nr. 1/2011, astfel: a) pentru posturile pe perioadă nedeterminată, deţinerea diplomei de doctor, conform art. 294 alin. (1) din Legea nr. 1/2011; b) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor de cercetare, specifice funcţiei, prevăzute de metodologia proprie conform art. 1.  +  Articolul 13 (1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic şi de cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, cel puţin, următoarele documente: a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor. c) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic; d) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic; e) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat; f) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; g) rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;----------Lit. g) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 6 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 11 februarie 2013. h) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate; i) abrogată;-----------Lit. i) a alin. (1) al art. 13 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 6 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 11 februarie 2013. j) în cazurile prevăzute la art. 11 alin. (6), copii legalizate care atestă deţinerea titlurilor medicale respective; k) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; l) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; m) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; n) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii. (2) Instituţia de învăţământ superior va specifică reglementările care se aplică lucrărilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic.  +  Articolul 14Curriculum vitae al candidatului trebuie să includă: a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante; c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.  +  Articolul 15Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel: a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol;----------Lit. a) a art. 15 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 6 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 11 februarie 2013. b) teza sau tezele de doctorat; c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) cărţi şi capitole în cărţi; e) articole/studii în extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) publicaţii în extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.  +  Articolul 16 (1) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. (2) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului.----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 6 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 11 februarie 2013. (3) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. (4) Domeniile ştiinţifice cu specific românesc sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 17Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la adresa instituţiei de învăţământ superior specificată pe pagina web a concursului, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Dosarul de concurs este transmis membrilor comisiei de concurs începând cu data închiderii procesului de depunere a dosarelor de concurs, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului.  +  Articolul 18Îndeplinirea de către un candidat a condiţiilor legale de prezentare la concurs este certificată prin avizul compartimentului juridic al instituţiei de învăţământ superior, pe baza verificării informaţiilor din fişa de verificare prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. e) şi a altor documente necesare înscrierii la concurs. Avizul este comunicat candidatului la maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar cu nu mai puţin de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului.  +  Articolul 19Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs vor fi invitaţi de către instituţia de învăţământ superior la susţinerea probelor de concurs.  +  Articolul 20Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte: a) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului; b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; c) competenţele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevăd activităţi didactice; d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului; f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât instituţia care a scos postul la concurs.-----------Lit. g) a art. 20 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 6 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 11 februarie 2013.  +  Articolul 21Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează de către comisia de concurs pe baza dosarului de concurs şi, adiţional, prin una sau mai multe probe de concurs, incluzând prelegeri, susţinerea unor cursuri ori altele asemenea, potrivit metodologiei proprii. Instituţia de învăţământ superior anunţă pe pagina web a concursului ziua, ora şi locul desfăşurării probelor de concurs.-----------Art. 21 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 6 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 11 februarie 2013.  +  Articolul 22 (1) Stabilirea componenţei comisiei de concurs se face după publicarea anunţului de scoatere la concurs a postului, pentru fiecare post scos la concurs. (2) Componenţa comisiei de concurs poate include membri supleanţi. (3) Consiliul departamentului sau al şcolii doctorale în structura căruia se află postul face propuneri pentru componenţa nominală a comisiei de concurs. (4) Componenţa comisiei de concurs este propusă de decanul facultăţii, pe baza propunerilor prevăzute la alin. (3), şi este avizată de consiliul facultăţii. (5) Componenţa nominală a comisiei de concurs însoţită de avizul consiliului facultăţii este transmisă senatului universitar şi supusă aprobării senatului universitar. (6) În urma aprobării de către senatul universitar, comisia de concurs este numită prin decizie a rectorului. (7) În termen de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei rectorului decizia este transmisă Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar componenţa nominală a comisiei de concurs este publicată pe pagina web a concursului. În cazul posturilor de conferenţiar universitar, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul II şi cercetător ştiinţific gradul I, componenţa comisiei este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În cazul instituţiilor de învăţământ superior din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, decizia rectorului este transmisă şi structurilor cu atribuţii în domeniu.  +  Articolul 23 (1) Comisia de concurs este formată din 5 membri, incluzând preşedintele acesteia, specialişti în domeniul postului scos la concurs sau în domenii apropiate. (2) În cazul indisponibilităţii participării unui membru la lucrările comisiei, membrul respectiv este înlocuit de membrul supleant, numit după aceeaşi procedură ca şi membrii comisiei. (3) Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a comisiei este validă dacă a întrunit votul a cel puţin 3 membri ai comisiei. (4) Lucrările comisiei de concurs sunt conduse de preşedintele comisiei. (5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara instituţiei de învăţământ superior, din ţară sau din străinătate.-----------Alin. (5) al art. 23 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 6 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 11 februarie 2013. (6) Pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I sau cercetător ştiinţific gradul II, cel puţin 3 membri ai comisiei trebuie să fie din afara instituţiei care organizează concursul, din ţară sau din străinătate. (7) Abrogat.-----------Alin. (7) al art. 23 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 6 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 11 februarie 2013. (8) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu didactic sau de cercetare superior ori cel puţin egal cu cel al postului scos la concurs sau, pentru membrii din străinătate, să îndeplinească standardele universităţii corespunzătoare postului scos la concurs, prevăzute la art. 1 alin. (2). (9) În scopul exclusiv al participării în comisia de concurs, echivalarea titlurilor didactice sau de cercetare ale membrilor din străinătate cu titlurile didactice ori de cercetare din ţară se face prin aprobarea de către senatul universitar a componenţei nominale a comisiei. (10) Preşedintele comisiei de concurs poate fi unul din următorii, conform metodologiei proprii: a) directorul departamentului sau conducătorul şcolii doctorale în care se regăseşte postul; b) decanul sau prodecanul facultăţii în care se regăseşte postul; c) un membru al consiliului departamentului, respectiv consiliului facultăţii, delegat în acest scop prin votul consiliului respectiv.  +  Articolul 24 (1) Concursurile se derulează în cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de înscriere. (2) Concursul constă în evaluarea activităţii ştiinţifice şi calităţilor didactice, pentru posturile cu componentă didactică, ale candidaţilor. (3) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidaţilor şi nominalizează candidatul care a întrunit cele mai bune rezultate. (4) Preşedintele comisiei de concurs întocmeşte un raport asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu respectarea ierarhiei candidaţilor decisă de comisie. (5) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs şi este semnat de fiecare dintre membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele comisiei. (6) Consiliul facultăţii analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a instituţiei de învăţământ superior şi acordă sau nu avizul său raportului asupra concursului. Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de consiliul facultăţii. (7) Senatul universitar analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a instituţiei de învăţământ superior şi aprobă sau nu raportul asupra concursului. Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de senatul universitar.  +  Articolul 25 (1) Numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent de către instituţia de învăţământ superior, în urma aprobării rezultatului concursului de către senatul universitar, se face prin decizia rectorului, începând cu semestrul următor desfăşurării concursului. (2) Pentru posturile didactice, decizia de numire şi de acordare a titlului universitar aferent de către instituţia de învăţământ superior împreună cu raportul de concurs se trimite de către instituţia de învăţământ superior Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, în termen de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire. (3) Numirile pe posturile din instituţiile de învăţământ superior din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională se fac potrivit reglementărilor interne specifice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011.  +  Articolul 26 (1) Pentru posturile de cercetare se aplică prevederile Legii nr. 319/2003, prin excepţie de la prevederile art. 23 alin. (1) şi art. 24 alin. (1). (2) În vederea desfăşurării concursurilor pentru posturi de cercetare din instituţiile de învăţământ superior, atribuţiile prevăzute de Legea nr. 319/2003 se îndeplinesc astfel: a) cele prevăzute pentru consiliul ştiinţific al unităţii, de către consiliul facultăţii; b) cele prevăzute pentru consiliul de administraţie al instituţiei, de către senatul universitar; c) cele prevăzute pentru secretarul ştiinţific sau directorul ştiinţific al unităţii, de către directorul departamentului, conducătorul şcolii doctorale, decan sau prodecan, conform metodologiei proprii.  +  Articolul 27În cazul în care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat cu respectarea integrală a procedurii de concurs.  +  Articolul 28Rezultatul concursului se publică pe pagina web a concursului, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea concursului.  +  Articolul 29 (1) Fiecare instituţie de învăţământ superior întocmeşte anual, până cel târziu la data de 1 septembrie, un raport anual cu privire la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare. Raportul este trimis, spre notificare, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi CNATDCU. (2) Instituţiile de învăţământ superior din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională trimit raportul anual cu privire la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare şi ministerului sau organului de stat cu atribuţii în domeniu.  +  Articolul 30Prin excepţie de la prevederile art. 10 alin. (3), pentru anul universitar 2010-2011, transmiterea către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a solicitării în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs se realizează obligatoriu până la 30 mai 2011.-------