LEGE nr. 4 din 13 februarie 2013pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2)-(4) şi art. 20 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.  +  Articolul 2 (1) Plafonul soldului bugetului general consolidat exprimat ca procent în produsul intern brut este în anul 2013 de -2,1%, iar în anul 2014 de -1,8%. (2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 7,4% în anul 2013 şi de 7,4% în anul 2014. (3) La elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anii 2013 şi 2014, plafoanele indicatorilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligatorii.  +  Articolul 3 (1) În anul 2013 plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 800,0 milioane lei şi, respectiv, în sumă de 970,0 milioane lei. (2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi finanţările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul Elen de Reconstrucţie şi Dezvoltare Economică a Balcanilor - HIPERB. (3) Tragerile din finanţările rambursabile contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din contul curent general al Trezoreriei Statului destinate achitării arieratelor înregistrate în contabilitate nu intră sub incidenţa plafonului de trageri prevăzut la alin. (1). (4) Plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi de către unităţile administrativ-teritoriale pentru anul 2013 este de 6.000,0 milioane lei. În cazul demarării proiectului Nabucco, fapt ce ar impune emiterea unei garanţii de stat de către România, plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi de către unităţile administrativ-teritoriale pentru anul 2013 se ajustează în consecinţă. (5) În anul 2013, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (6) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, în anul 2013, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (7) În anul 2013, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -2.011,0 milioane lei. (8) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1)-(7) sunt obligatorii la elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013 şi reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.  +  Articolul 4Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare în concordanţă cu prevederile Legii nr. 69/2010, precum şi cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 13 februarie 2013.Nr. 4.  +  Anexa 1PLAFOANE NOMINALEale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal pe anul 2013*) ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐ │ │Cheltuieli │ Din care: │ │ │ totale ├───────────┤ │ │ │Cheltuieli │ │ │ │de personal│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │Bugetul general consolidat │ 210.828,8 │ 46.154,0 │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │Bugetul de stat │ 109.930,1 │ 19.556,3 │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │Bugetul general centralizat al unităţilor │ 52.935,0 │ 18.336,1 │ │administrativ-teritoriale**) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │Bugetul asigurărilor sociale de stat │ 50.808,8 │ 151,0 │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │Bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 1.578,2 │ 91,4 │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale │ 21.064,0 │ 152,9 │ │de sănătate**) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate │ 18.332,4 │ 7.639,4 │ │integral şi/sau parţial din venituri proprii**) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │Alte bugete componente ale bugetului general │ 8.194,3 │ 226,9 │ │consolidat**) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘________ Notă *) Nu includ asistenţa financiară din partea Uniunii Europene sau alţi donatori. Notă **) Estimări.  +  Anexa 2PLAFOANELE NOMINALEale soldului bugetului general consolidat şi aleprincipalelor bugete componente pentru anul 2013 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐ │Bugetul general consolidat, din care: │ -13.394,0 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │Bugetul de stat │ -18.176,8 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │Bugetul asigurărilor sociale de stat │ 186,7 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │Bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 13,0 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau │ 593,8 │ │parţial din venituri proprii │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘----