HOTĂRÂRE nr. 135 din 18 martie 1998privind aprobarea Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici din industrie
EMITENT
 • Guvern
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 23 aprilie 1998  În temeiul prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 151/1997,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici din industrie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Mircea CiumaraMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistrul privatizării,Valentin Ionescu  +  AnexăREGULAMENT DE COMPENSAREa datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici din industrie  +  Articolul 1Obiectul regulamentului de compensareObiectul regulamentului îl constituie compensarea succesiva a obligaţiilor reciproce între agenţii economici, pe bază de ordine de compensare.  +  Articolul 2Termenii utilizaţi1. Compensare fără numerar - stingerea obligaţiilor reciproce intrei doi sau mai mulţi agenţi economici, până la concurenta obligaţiei celei mai mici, prin ordine de compensare.2. Compensarea de mica valoare - stingerea obligaţiilor reciproce sub 10 milioane lei.3. Compensarea succesiva închisă - modalitatea de stingere a obligaţiilor de operaţiuni economice care privesc perioada trecută şi care sting datoriile existente, la un moment dat, între părţi.4. Compensarea succesiva deschisă - modalitatea de stingere a obligaţiilor din operaţiuni economice între doi sau mai mulţi agenţi economici pentru datorii certe existente, înregistrate în contabilitate, cu excepţia celor pentru care s-au introdus acţiuni la instanţele judecătoreşti.5. Agent economic - unitatea economică organizată sub forma de regie autonomă, companie/societate naţionala, societăţi comerciale, indiferent de forma de proprietate etc.6. Agent economic initiator - unitatea economică care solicită stingerea obligaţiilor reciproce prin intermediul unui act de compensare.7. Agent economic destinatar - unitatea economică care accepta compensarea unei creanţe prin datoria sa către initiator. Compensarea poate avea loc la nivel cel mai mic al datoriilor şi creanţelor reciproce.8. Serviciul de compensare - agent de intermediere care primeşte, analizează şi negociaza periodic, în prezenta reprezentanţilor agenţilor economici, compensarea obligaţiilor reciproce prin emiterea ordinelor de compensare.9. Instrumentul de plată - ordinul de compensare emis de serviciul de compensare în baza procesului-verbal de compensare prin care clientul şi furnizorul îşi lichidează datoriile de valoare egala. Documentul este prezenta în anexa nr. 5.10. Inspectorul de compensare - persoana care reprezintă agentul economic ce solicita serviciului de compensare să-i presteze activităţi în vederea compensării.Inspectorul de compensare este desemnat, pentru fiecare şedinţa în parte, printr-o împuternicire acordată persoanelor care angajează unitatea. La fiecare şedinţa de compensare documentul de împuternicire se prezintă la serviciul de organizare a şedinţei de compensare. Documentul este prezentat în anexa nr. 6.11. Agentul de compensare - persoana care reprezintă serviciul de compensare în şedinţele de compensare. Desemnarea agentului de compensare se face prin împuternicire data de către conducătorul serviciului de compensare, specificându-se circuitele pentru care a fost desemnat. Agentul de compensare conduce şedinţa de compensare pentru circuitele pentru care a fost desemnat. Documentul de desemnare este prezentat în anexa nr. 9.12. Ziua de compensare - ziua lucrătoare în care se desfăşoară şedinţa de compensare.  +  Articolul 3Serviciul de compensare - organizare şi atribuţiiServiciul de compensare funcţionează în cadrul Institutului de Management şi Informatica din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului, având următoarele compartimente:- compartimentul de analiza şi identificare a circuitelor de compensare pe baza cererilor agenţilor economici;- compartimentul de organizare a şedinţelor de compensare, care primeşte, înregistrează, prezintă spre analiza cererile de compensare, întocmeşte procesele-verbale de şedinţa şi transmite hotărârile pentru emiterea ordinelor de compensare;- compartimentul de decontări, care emite ordine de compensare, tine evidenta lor şi soluţionează litigiile.  +  Articolul 4Obiectul compensării succesive a plăţilor între agenţii economici pe baza ordinelor de compensareObiectul compensării succesive îl constituie stingerea datoriilor, cu creanţele reflectate în contabilitatea agenţilor economici pe baza ordinelor de compensare, cu o valoare mai mare de 10 milioane lei.Fac excepţie plăţile de mica valoare (sub 10 milioane lei) pentru arierate restante ale unităţilor furnizoare de servicii sociale.  +  Articolul 5Circuitele, termenele şi intervalele obligatorii ale plăţilor prin compensareCompensarea succesiva, conform prezentului regulament, se procedează conform schemei din anexa nr. 1.Agentul economic initiator devine agent economic destinatar (anexa nr. 2) în momentul când au fost emise şi primite ordinele de compensare (instrumentele de plată în numele agenţilor economici dintr-un lant de compensare, negociate în cadrul şedinţei, care se consemnează în procesul-verbal de compensare (anexa nr. 4).Data efectuării stingerii datoriilor şi a creanţelor este cea a ordinului de compensare şi se operează în toate documentele iniţiale (proces-verbal şi ordin de compensare).  +  Articolul 6Şedinţa de compensareÎn fiecare joi a săptămânii se organizează o şedinţa de compensare.Şedinţa se organizează la sediul Ministerului Industriei şi Comerţului.Şedinţa este precedată de prezentarea cererilor de compensare (anexa nr. 3) cu doua zile înainte, respectiv până în fiecare marti, care va cuprinde:- situaţia creanţelor şi a datoriilor restante la sfârşitul lunii precedente;- situaţia la zi a plăţilor cash sau a compensării până la data şedinţei;Şedinţa zilnica se încheie prin consemnarea, în procesul-verbal (anexa nr. 4), a denumirii agenţilor economici şi a sumelor angajate în compensare, care se semnează de către reprezentanţii acestora şi de către agentul de compensare desemnat de serviciul de compensare pentru fiecare circuit, iar pe baza anexei se întocmesc ordinele de compensare (anexa nr. 5), remise într-un exemplar fiecărui agent economic, consemnându-se suma care poate fi compensata cu fiecare agent în parte.În borderoul pentru decontările făcute prin ordinul de compensare de pe versoul formularului (anexa nr. 5) se consemnează situaţia documentelor primare cuprinse în suma compensata pentru fiecare agent economic în parte.  +  Articolul 7Orarul şedinţelor de compensareOrarul şedinţelor de compensare se stabileşte între orele 8,30 - 16,00, cuprinzând patru părţi:Partea I - prezentarea şi înscrierea documentelor de acreditare, a inspectorilor de compensare, reprezentanţi ai agenţilor economici, conform anexei nr. 6.Partea a II-a - în care Compartimentul de analiza şi identificare circuite de compensare prezintă inspectorilor de compensare, reprezentanţi ai agenţilor economici, propunerile circuitelor de compensare închise sau deschise, identificate.Partea a III-a - în care Compartimentul de organizare a compensării întocmeşte procesul-verbal de şedinţa pentru fiecare circuit de compensare închis sau deschis, în prezenta şi sub semnatura inspectorilor de compensare acreditaţi şi cu ştampila acestora (anexa nr. 4).Compartimentul de identificare a circuitelor de compensare propune agenţilor economici initiatori numărul de circuite de compensare posibile ce pornesc de la ei, numind şi agentul de compensare prin grija căruia se redactează procesul-verbal de compensare (anexa nr. 4).Partea a IV-a - cu continuare şi în ziua următoare, în care compartimentul decontări emite ordine de compensare şi înregistrează procesele-verbale de compensare. Ordinele de compensare noi poarta semnatura emitentului şi ale inspectorilor de compensare, reprezentanţi ai agentului economic initiator şi destinatar. De asemenea, borderoul facturilor în baza cărora s-a stabilit valoarea de compensare va fi semnată de cei doi inspectori de compensare.  +  Articolul 8Evidenta operaţiunilor de compensareÎn cadrul Serviciului de compensare se deschide Registrul de evidenta compensări (anexa nr. 7), în care se înscriu, în ordine cronologică:- data efectuării compensării;- procesele-verbale de şedinţa în care sunt înscrişi agenţii economici intrati în compensare şi suma compensata, pe fiecare relaţie;- evidenta ordinelor de compensare, cu numărul şi valoarea lor, eliberate fiecărui agent economic.  +  Articolul 9Organizarea Serviciului de compensareStructura organizatorică (anexa nr. 8) va fi incorporată în Institutul de Management şi Informatica în cadrul numărului de personal aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Comerţului.Serviciul de compensare va funcţiona experimental timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, fără a percepe comision pentru operaţiunile de compensare intermediate.Documentele necesare funcţionarii Serviciului de compensare, în perioada experimentala, vor fi asigurate de către fiecare agent economic participant, conform înţelegerii cu colectivul de conducere.Pentru a realiza controlul asupra operaţiunilor de compensare efectuate, se deschide Registrul rulajelor operaţiunilor de compensare, în care sumele compensate pe total, cat şi pe client (plătitor) şi furnizor (beneficiar), trebuie să fie corelate (egale) la fiecare sfârşit de luna. Documentul este prezentat în anexele nr. 10, 11a) şi 11b).  +  Articolul 10Soluţionarea litigiilor, corectarea erorilorLitigiile se soluţionează în zilele programate pentru desfăşurarea şedinţelor de compensare de către inspectorii de compensare care reprezintă unităţile în litigii, se încheie un proces-verbal şi se stabilesc măsurile care trebuie luate de către părţi.Erorile vor fi soluţionate, la cererea agentului economic în cauza, prin analiza erorii şi a efectelor financiare pentru petent.Dacă eroarea afectează mai mulţi agenţi economici, Serviciul decontare-compensări va transmite tuturor celor în cauza corectiile ce urmează a fi făcute, astfel:- pentru documente greşit redactate (cifre gresite), documentul se va prezenta în original, pentru anulare emitandu-se un alt ordin de compensare corect;- pentru înscrierea gresita a denumirii agentului economic cu care s-a făcut compensarea, ordinul de compensare respectiv va fi anulat, fiind emis un alt ordin de compensare corect.Documente inlocuitoare operează de la aceeaşi dată cu cea a documentelor emise iniţial;- documentele emise pentru corectare se înscriu într-un registru special de către agentul de compensare, semnat de Serviciul de compensare, pentru rezolvarea litigiului, şi de către cei doi sau mai mulţi agenţi de compensare afectaţi. Registrul de erori de compensare este prezentat în anexa nr. 12.  +  Articolul 11Regimul ordinelor de compensareOrdinele de compensare au regim special, sunt numerotate în tipografie, iar evidenta lor este stricta. Ordinele de compensare eronat completate sau necompletate şi degradate se distrug de către o comisie desemnată special pentru acesta, intocmindu-se un proces-verbal.Ordinul de compensare emis de Serviciul de compensare reprezintă document justificativ de înregistrare în contabilitate a stingerii creanţelor şi a datoriilor care au făcut obiectul compensării. Ordinul de compensare se anexează la nota contabila.  +  Articolul 12Punctul 2.1. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 481/1997, nu se aplică în cazul datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici din industrie.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 - 12 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1-------la regulament -------------  +  Anexa 2  +  Anexa 3-------la regulament -------------  AGENTUL RAPORTOR ..................  Codul fiscal ......................                  CERERE DE COMPENSARE      Situaţia creanţelor şi a datoriilor restante la data de .............. ------------------------------------------------------------------------------ | Furnizori/Beneficiari |Faţa de furnizori şi beneficiari, agentul raportor || | are: ||--------------------------|---------------------------------------------------|| Cod |Denumirea|Numărul | de încasat*) | de plătit*) ||fiscal |agentului| şi |----------------------|----------------------------|| | | data | Valoarea | Valoarea | Valoarea | Valoarea || | |facturii|facturilor|facturilor |facturilor |facturilor cu || | | |cu vechime|cu vechime |cu vechime |vechime între || | | | > 6 luni | între | > 6 luni | 3 - 6 luni || | | | | 3 - 6 luni| | ||-------|---------|--------|----------|-----------|-----------|----------------|| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||_|_|_|_|_________|________|__________|___________|___________|_______________ || | TOTAL: | | | | ||_______|__________________|__________|___________|___________|________________|                                       Managerul general al agentului raportor,                                       Contabil-şef al agentului raportor,------------ Notă *) Elemente certe la data şedinţei de compensare.  +  Anexa 4-------la regulament-------------Emitent: SERVICIUL DE COMPENSARE .............              PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI Nr. ......      Lista agenţilor economici care intră în compensare din grupa nr. ......din data de ...../...../.....    Valoarea maxima ce poate fi compensata: .....................    Valoarea compensata: ........................................ ------------------------------------------------------------------------------| Codul | Denumirea | Numele | Semnatura | Ştampila | Seria şi | Valoarea || fiscal | agentului |şi prenu- | | |numărul |ordinului || | |mele re- | | |ordinului |de compen-|| | |prezentan-| | |de compen-|sare || | |tului fun-| | |sare | || | |ctia | | | | ||---------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------||---------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------||---------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------||---------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------||---------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------||---------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------||---------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|                                                   SERVICIUL DE COMPENSARE                                                     AGENTUL DE COMPENSARE  +  Anexa 5-------la regulament-------------               O P E R A T I U N E A D E C O M P E N S A R E                          ORDIN DE COMPENSARE          Seria ........ Nr. ............ din data de ......../......./........          pentru suna de: ..............    AGENTUL ECONOMIC INITIATOR ------------------------------    Semnatura | |    şi ştampila |______________________________|    AGENTUL ECONOMIC DESTINATAR ------------------------------    Semnatura | |    şi ştampila |______________________________|    ATENŢIE!    Nu se decontează prin banca     Nu se schimba contra numerar.    Nu se admit ştersături, corecturi, modificări.    Priveşte numai obligaţii certe (fără dobânzi şi penalităţi).    Circula numai în original.    Diminuarea obligaţiilor se face la data înscrisă pe ordinul de compensare.    NOTĂ:    Pe verso se trec elementele de identificare ale facturilor care fac obiectul compensării.                                       SERVICIUL DE COMPENSARE                                       AGENTUL DE COMPENSARE ------------------------------------------------------------------------------                  ORDIN DE COMPENSARE    Seria .......... Nr. ......... din data de ......../......../........    pentru suma de: ...................    Agentul economic initiator ..........................    Agentul economic destinatar .........................                                       SERVICIUL DE COMPENSARE                                       AGENTUL DE COMPENSARE                                                                  Verso                                                                  ------                O P E R T I U N E A D E C O M P E N A R E                   BORDEROUL DATORIILOR STINSE                 PENTRU JUSTIFICAREA PRIN ORDINUL DE COMPENSARE                  Nr. ................... ------------------------------------------------------------------------------| Numărul | Data | Valoarea | Valoarea || facturii | emiterii facturii | facturată | compensata ||__________________|___________________|___________________|___________________||__________________|___________________|___________________|___________________||__________________|___________________|___________________|___________________||__________________|___________________|___________________|___________________||__________________|___________________|___________________|___________________||__________________|___________________|___________________|___________________||__________________|___________________|___________________|___________________||__________________|___________________|___________________|___________________||__________________|___________________|___________________|___________________||___TOTAL:_________|_______X___________|___________________|___________________|           Inspector de compensare Inspector de compensare                 destinatar, initiator,  +  Anexa 6-------la regulament-------------
           
    SocietateaSeria 0/Nr. 000001SocietateaSeria 0/Nr. 000001
    Comercială   Comercială  
    (Regia Autonomă)   (Regia Autonomă)  
    ................   ................  
       
    ÎMPUTERNICIREÎMPUTERNICIRE
       
    Serviciul de compensare ............,Către Serviciul de compensare .........., str. ....................... nr. ......., sectorul ....., localitatea .............
    str. .................. nr. ........,
    sectorul ....., localitatea ........,
      Subsemnaţii ..................., director general/director, şi ..................., director economic/contabil-şef, împuternicim ca inspector de compensare pe domnul/doamna ......................., având funcţia de ........................ şi telefonul de serviciu nr. ..........., legitimat(ă) cu buletinul de identitate/ paşaport seria ...... nr. .............., domiciliat(ă) în localitatea ..........., str. ................ nr. ....., bl. ..., sc. ...., ap. ....., telefon la domiciliu nr. ..........., să reprezinte societatea comercială (regia autonomă) la şedinţa de compensare din data de ................ .
    Inspector de compensare
    pentru şedinţa din data de ..........
    Numele ..............................
    Funcţia .............................
     
    Director general/Director
    .....................................
    (Semnătura)
         
      Director general/ Director,Director economic/ Contabil-şef,
    Director economic/Contabil-şef,    
    .......................................................................
    (Semnătura)(Semnătura(Semnătura
      şi ştampila)şi ştampila)
   +  Anexa 7-------la regulament-------------              REGISTRUL DE EVIDENTA A OPERAŢIUNILOR DE COMPENSĂRI ------------------------------------------------------------------------------ | Data | Locul | Numărul | Numărul | Valoarea | Numărul | Responsabilul ||efec- |compen-|proce- |agenţilor|compensata|ordinelor|Serviciului de compen-||tuării|sarii |sului-ver|care au | |emise |sare ||com- | |bal de co|intrat în| |pentru |----------------------||pen- | |pensare |compen- | |realiza- |Numele şi | Semnatura ||sarii | | |sare | |rea com- |prenumele | || | | | | |pensarii |inspecto- | || | | | | | |rului de | || | | | | | |compensare| ||------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------||------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------||------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------||------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------||------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------||------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------||------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------||------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------||------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------||------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------||------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------||------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------|  +  Anexa 8-------la regulament-------------                    -------------------------                   | SERVICIUL DE COMPENSARE |                    -------------------------                              |                              |                              |        ---------------------------------------------------------------       | Colectivul de conducere |       | - 3 persoane - |       | |       | - Comunică agenţilor economici organizarea activităţii de |       | compensare. |       | - Transmite agenţilor economici interesaţi documentele şi |       | regulamentele care reglementează aceasta activitate. |       | - Înregistrează cererile agenţilor economici participanţi la |       | compensare. |       | - Tine legătură cu agenţii economici deserviti, înregistrează |       | opinii, sugestii şi reclamaţii privind activitatea de |       | compensare. |       | - Organizează activitatea serviciului de compensare. |       | - Urmăreşte şi controlează activitatea de compensare ca volum |       | de activitate şi corectitudine. |       | - Hotărăşte cu privire la organizarea şedinţelor de compensare|       | - Desemnează agenţii de compensare şi tine evidenta documen- |        | telor de compensare. |       | - Hotărăşte asupra extinderii dimensiunii activităţii de com- |       | pensare în funcţie de cerere. |       | - Hotărăşte asupra programării listelor pentru soluţionarea |       | litigiilor. |       | - Raportează lunar asupra eficientei experimentului. |       | |        ---------------------------------------------------------------                                      |                                     |              _______________________|____________________________             | |              | | ------------------------------------------------------------------------------| Compartimentul de | | Compartimentul de | | Compartimentul de || identificare a circui-| | organizare a sedin- | | decontări-compensări || telor | | telor de compensare | | - 10 persoane - || - 4 persoane - | | - 10 persoane - | | || | | | | ||- Întocmeşte listele cu | |- Primeşte şi inregis- | |- Emite ordinele de com-|| erori rezultate din | | treaza cererile de | | pensare aferente || transmisia informa- | | compensare. | | proceselor-verbale de || tiilor de către agenţii| |- Înregistrează şi | | compensare. || economici. | | verifica informaţiile| |- Verifica completarea ||- Identifica circuitele | | primite de la agenţii| | borderoului justifi- || de compensare pe baza | | de compensare. | | cativ. || informaţiilor primite | |- Rezolva erorile rezul| |- Tine evidenta proce- || de la agenţii economici| | tate din transmisia | | selor-verbale de com- || care participa la com- | | informaţiilor de | | pensare completate cu || pensare. | | către agenţi. | | seria şi numărul ordi-||- Întocmeşte listele cu | |- Anunta agenţii econo-| | nelor de compensare. || componenta fiecărei | | mici care pot părţi- | |- Tine evidenta ordi- || grupe de agenţi ce | | cipa la şedinţa de | | nelor de compensare. || intră în compensare. | | compensare. | |- Tine registrul rula- || | |- Primeşte, verifica şi| | jului de compensare. || | | indosariaza documen- | |- Rezolva litigiile şi || | | tele de acreditare | | corecteaza erorile. || | | ale inspectorilor de | | || | | compensare. | | || | |- Conduce şi întocmeşte| | || | | procesul-verbal al | | || | | şedinţei pe fiecare | | || | | circuit de compensare| | || | |- Transmite procesele- | | || | | verbale întocmite | | || | | serviciului decontări| | || | | -compensări în vede- | | || | | rea emiterii ordi- | | || | | nelor de compensare. | | || | | | | || Notă: | | Notă: | | Notă: || Persoanele din acest | | 9 persoane din acest | | 9 persoane din acest || compartiment lucrează | | compartiment pres- | | compartiment prestează|| numai pentru aceasta | | teaza activitate | | servicii o zi, acestea|| activitate. | | numai în ziua de com-| | fiind aceleaşi cu cele|| | | pensare, iar o per- | | din Serviciul de orga-|| | | soana, numai pentru | | nizare-compensare, iar|| | | aceasta activitate. | | o persoană, numai || | | | | pentru aceasta || | | | | activitate. ||_________________________| |_______________________| |________________________|  +  Anexa 9--------la regulament-------------    MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI          COMERŢULUI    SERVICIUL DE COMPENSARE                   DISPOZIŢIE Nr. 00001    În temeiul Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. ............,din .............., împuterniceşte pe dl/dna .................................,ca agent de compensare pentru şedinţa din data de ............................,având în responsabilitate următoarele circuite: ------------------------------------------------------------------------------| Agentul initiator | Agenţii în circuit ||____________________________________|_________________________________________||____________________________________|_________________________________________||____________________________________|_________________________________________||____________________________________|_________________________________________||____________________________________|_________________________________________||____________________________________|_________________________________________||____________________________________|_________________________________________||____________________________________|_________________________________________||____________________________________|_________________________________________||____________________________________|_________________________________________|           Am luat cunoştinţa Responsabil           Agent de compensare, în Serviciul de compensare,         ....................... ...........................         ....................... ...........................               Semnatura, Semnatura şi ştampila,  +  Anexa 10--------la regulament--------------            REGISTRUL RULAJELOR OPERAŢIUNILOR DE COMPENSARE               PE LUNA ...................... ------------------------------------------------------------------------------ |Nr. | Numărul | Data | Denumirea agentului | Suma total | prin: ||crt.|procesulu- | | initiator/agentului |compensata | (numărul de || |verbal | | plătitor | | compensări) || |___________| | | | || | număr | | | | || | cerere | | | | ||____|___________|______|_____________________|_____________|__________________||____|___________|______|_____________________|_____________|_____|______|_____||____|___________|______|_____________________|_____________|_____|______|_____||____|___________|______|_____________________|_____________|_____|______|_____||____|___________|______|_____________________|_____________|_____|______|_____||____|___________|______|_____________________|_____________|_____|______|_____||____|___________|______|_____________________|_____________|_____|______|_____||____|___________|______|_____________________|_____________|_____|______|_____||____|___________|______|_____________________|_____________|_____|______|_____||____|___________|______|_____________________|_____________|_____|______|_____||____|___________|______|_____________________|_____________|_____|______|_____||____|___________|______|_____________________|_____________|_____|______|_____||____|___________|______|_____________________|_____________|_____|______|_____|  +  Anexa 11 a)--------la regulament-------------FIŞA PLĂTITORULUIDENUMIREA PLĂTITORULUI PRIN COMPENSARE ------------------------------------------------------------------------------ | Data | Numărul | Denumirea | Înregistrat contabil | Sold || |documentului |plătitorului |_______________________________| || | | | Debit | Credit | D/C | ||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________|  +  Anexa 11 b)----------la regulament-------------FIŞA INCASATORULUIDENUMIREA COMPENSATORULUI (INCASATOR) ------------------------------------------------------------------------------ | Data | Numărul | Denumirea | Înregistrat contabil | Sold || |documentului |compensatoru-| ______________________________| || | |lui | Debit | Credit | D/C | ||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________||_________|_____________|_____________|_________|__________|__________|________|  +  Anexa 12---------la regulament-------------                REGISTRUL DE ERORI DE COMPENSARE ------------------------------------------------------------------------------|Nr. | Numărul şi | Emitentul | Agenţii economici |Suma |Cauza |Modul de solu- ||crt.|data ordinu-|ordinului |cuprinşi în opera- | de |erorii| tionare || |lui de com- |de compen- |tiunea de compen- |com- | |_______________|| |pensare |sare |sare |pen- | |Anulare|Emitere|| | | | |sare | | nr. |ordin || | | | | | |deci- |nou || | | | | | |ziei |nr. ...||____|____________|___________|___________________|_____|______|_______|_______||____|____________|___________|___________________|_____|______|_______|_______||____|____________|___________|___________________|_____|______|_______|_______||____|____________|___________|___________________|_____|______|_______|_______||____|____________|___________|___________________|_____|______|_______|_______||____|____________|___________|___________________|_____|______|_______|_______||____|____________|___________|___________________|_____|______|_______|_______||____|____________|___________|___________________|_____|______|_______|_______|----------------