LEGE nr. 86 din 23 aprilie 1998privind acordarea unui sprijin material pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor Academiei Române
EMITENT
  • Parlament
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 27 aprilie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Soţul supravieţuitor, precum şi copiii urmaşi ai membrilor titulari sau corespondenti ai Academiei Române beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de un sprijin lunar neimpozabil, stabilit în cote procentuale din indemnizaţia neta de membru titular sau corespondent, după caz. (2) Sotii supravietuitori ai membrilor titulari sau corespondenti ai Academiei Române beneficiază de sprijinul material prevăzut la alin. (1), după cum urmează: a) 60% din indemnizaţia neta, pentru cei ale căror venituri sunt mai mici decât nivelul venitului net lunar pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; b) 50% din indemnizaţia neta, pentru cei care beneficiază de pensie de urmaş sau de pensie de invaliditate; c) 30% din indemnizaţia neta, pentru cei care beneficiază de pensie pentru munca depusa şi limita de vârsta. (3) Copiii membrilor titulari sau corespondenti ai Academiei Române, care beneficiază de pensie de urmaş, primesc şi sprijinul material prevăzut la alin. (1), după cum urmează: a) 25% din indemnizaţia neta, pentru un singur copil; b) 50% din indemnizaţia neta, pentru doi copii; c) 75% din indemnizaţia neta, pentru trei copii; d) 100% din indemnizaţia neta, pentru patru sau mai mulţi copii. (4) Sprijinul material lunar prevăzut la alin. (2) şi (3) nu va putea depăşi indemnizaţia de care ar fi beneficiat membrul titular sau corespondent al Academiei Române.  +  Articolul 2Sprijinul material, acordat potrivit prezentei legi, se recalculează la fiecare modificare a indemnizaţiei stabilite pentru membrul titular sau corespondent al Academiei Române.  +  Articolul 3Copiii urmaşi ai membrilor titulari sau corespondenti ai Academiei Române beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta lege până la majorat sau, dacă îşi continua studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi însă vârsta de 26 de ani.  +  Articolul 4 (1) Dreptul la sprijinul material, prevăzut de prezenta lege, se acordă la cerere, adresată Academiei Române, şi se suspenda pe timpul cat beneficiarul acestuia realizează venituri din prestarea unei activităţi salarizate sau dintr-o activitate pe cont propriu. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), persoanele în cauza au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la începerea activităţii salarizate sau, după caz, a activităţii pe cont propriu, sa comunice Academiei Române noua situaţie.  +  Articolul 5 (1) Stabilirea şi plata drepturilor prevăzute de prezenta lege se fac de către Academia Română. (2) Sumele necesare pentru acordarea indemnizaţiilor se înscriu distinct, cu aceasta destinaţie, în bugetul propriu, de către Academia Română, şi se suporta de la bugetul de stat. (3) Până la încheierea exerciţiului financiar pe anul în curs, fondurile necesare se asigura din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 6De dispoziţiile prezentei legi beneficiază şi soţul supravieţuitor şi copiii urmaşi ai membrilor de onoare ai Academiei Române, cetăţeni români, care au domiciliul în ţara sau în străinătate.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 1.105/1990 privind stabilirea condiţiilor de acordare a sprijinului material pentru urmaşii membrilor Academiei Române se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILE-------------