HOTĂRÂRE nr. 1.421 din 18 noiembrie 2009 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti(actualizată până la data de 5 iunie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 5 iunie 2012 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 560 din 30 mai 2012.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi al art. 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi al pct. 55 din anexa nr. 1 şi, respectiv, al pct. 25 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, denumită în continuare SNSPMPDSB, prin comasarea prin fuziune a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti cu Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, care se desfiinţează. (2) SNSPMPDSB este instituţie publică cu personalitate juridică română, finanţată integral din venituri proprii, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. (3) SNSPMPDSB funcţionează în coordonarea metodologică a Ministerului Sănătăţii, iar din punct de vedere academic, în coordonarea Universităţii de Medicină şi Farmacie <> din Bucureşti, a Universităţii de Medicină şi Farmacie <> din Iaşi, a Universităţii de Medicină şi Farmacie <> din Timişoara şi a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, denumite în continuare UMF Bucureşti, UMF Iaşi, UMF Timişoara şi UMF Târgu Mureş.-----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. (4) SNSPMPDSB are ca principal obiect de activitate cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi formarea în domeniul sănătăţii publice şi al managementului sanitar, în scopul fundamentării ştiinţifice a propunerilor de politici şi strategii în domeniu, precum şi desfăşurarea cursurilor postuniversitare în domeniul sănătăţii şi a cursurilor de master realizate în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior coordonatoare.-----------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. (5) SNSPMPDSB acordă asistenţă tehnică în domeniul sănătăţii publice şi al managementului sanitar şi are rol de for tehnic şi profesional pentru elaborarea propunerilor de strategii specifice sănătăţii publice.-----------Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.  +  Capitolul II Obiectul de activitate şi patrimoniul SNSPMPDSB  +  Articolul 2 (1) Patrimoniul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti, precum şi al Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti se transferă şi se stabileşte pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării/preluării, însoţit de celelalte anexe potrivit metodologiei existente, întocmite de instituţiile care se desfiinţează, respectiv Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti (SNSPMS) şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, precum şi a protocoalelor de predare-primire întocmite în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În protocol se vor menţiona şi disponibilităţile care se preiau din contul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, aferente activităţii preluate de SNSPMPDSB. (2) După semnarea protocoalelor menţionate şi finalizarea procesului de reorganizare, inventarul bunurilor din domeniul public al statului va fi actualizat, cu menţionarea datelor de identificare ale acestora şi precizarea numerelor de identificare MFP, conform reglementărilor legale în vigoare. (3) SNSPMPDSB preia toate drepturile şi este ţinută de toate obligaţiile SNSPMS, potrivit reglementărilor legale şi contractuale. (4) SNSPMPDSB preia drepturile şi este ţinută de obligaţiile Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, potrivit reglementărilor legale şi contractuale. (5) SNSPMPDSB administrează bunuri proprietate publică şi privată a statului, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii. (6) Bunurile proprietate publică aflate în administrarea SNSPMPDSB, precum şi cele dobândite din fonduri publice se evidenţiază distinct în patrimoniul acesteia. (7) Rezultatele cercetărilor efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, concretizate în bunuri de orice fel, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală, sunt bunuri dobândite cu titlu de proprietate sau în administrare, după caz, de SNSPMPDSB ori de Ministerul Sănătăţii, dacă prin contracte nu se prevede altfel, şi se înregistrează în evidenţa contabilă ca active corporale sau necorporale, după caz, conform reglementărilor legale în vigoare. (8) În exercitarea drepturilor sale, SNSPMPDSB deţine şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea, în condiţiile legii, în scopul realizării obiectelor sale de activitate, şi beneficiază de rezultatele utilizării acestora.  +  Articolul 3SNSPMPDSB, ca instituţie specializată în domeniul sănătăţii publice, administraţiei şi managementului sanitar, are ca obiect de activitate: a) organizarea şi desfăşurarea de cursuri în domeniul sănătăţii publice, promovării sănătăţii, administraţiei şi al managementului sanitar şi perfecţionarea personalului cu studii superioare, precum şi a celui cu studii medii şi postliceale, cu precădere din domeniul sanitar; b) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de atestat, cursurilor de scurtă durată şi a altor cursuri specifice din domeniul sănătăţii publice, promovării sănătăţii, managementului sanitar, cu precădere pentru personalul ce lucrează în domeniul sanitar, inclusiv în administraţia publică sanitară şi comunitară, la nivel central şi local; c) organizarea şi desfăşurarea de cursuri postuniversitare şi de masterat, inclusiv în parteneriat cu instituţii de profil naţionale şi internaţionale; programele specifice ciclurilor de studii de masterat se supun evaluării externe, în vederea acreditării de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior; d) formarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici, cu precădere din sistemul sanitar şi al asigurărilor sociale de sănătate; e) educaţia continuă, formarea de formatori, gestionarea şi derularea programelor de studii complementare pentru personalul din domeniul sanitar, inclusiv pentru obţinerea de atestate; f) desfăşurarea de activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătăţii publice, al promovării sănătăţii şi al managementului în sănătate; g) desfăşurarea de activităţi aferente programelor naţionale de sănătate şi activităţi de analiză, evaluare şi monitorizare a serviciilor de sănătate decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; h) sprijin tehnic şi metodologic pentru asistenţa medicală comunitară, inclusiv prin desfăşurarea, după caz, de activităţi de cercetare specifice programelor naţionale de asistenţă medicală comunitară; i) desfăşurarea de activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate; j) alte activităţi conexe decise de Consiliul de administraţie.------------Lit. j) a art. 3 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 4Pentru realizarea obiectului său de activitate, SNSPMPDSB are următoarele atribuţii principale: a) derulează activităţi de educaţie medicală şi perfecţionare în domeniul sănătăţii publice şi al managementului sanitar; b) desfăşoară activităţi de formare şi învăţământ, conform obiectului său de activitate, eliberând, după caz, în baza prevederilor legale, certificate de absolvire. Diplomele de masterat se eliberează împreună cu UMF Bucureşti, UMF Iaşi, UMF Timişoara şi UMF Târgu Mureş, conform reglementărilor legale în vigoare;------------Lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. c) desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătăţii publice, al promovării sănătăţii şi al managementului în sănătate şi acordă asistenţă tehnică în domeniul sănătăţii publice, al promovării sănătăţii şi al managementului serviciilor de sănătate; d) evaluează programele de sănătate la nivelul populaţiei şi al furnizorilor de servicii de sănătate; e) măsoară şi evaluează calitatea serviciilor medicale, inclusiv investigarea satisfacţiei pacienţilor şi a furnizorilor de servicii medicale; f) colectează electronic date privind pacienţii externaţi, iar pe baza acestora monitorizează şi evaluează activitatea spitalelor;----------Lit. f) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. g) analizează şi evaluează activităţile furnizorilor de servicii de sănătate, pe baza datelor la nivel de pacient, procesează şi analizează datele privind activitatea furnizorilor de servicii de sănătate pentru diverse programe, studii şi cercetări; h) dezvoltă criterii de performanţă şi de calitate pentru furnizorii de servicii de sănătate;----------Lit. h) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. i) asigură servicii specifice, pe baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate; j) elaborează, în domeniul asistenţei medicale comunitare, împreună cu instituţiile abilitate de la nivel central şi local, programe de intervenţii prioritare la nivel naţional, judeţean şi local şi contribuie la formarea personalului care lucrează în reţeaua de asistenţă medicală comunitară integrată; k) fundamentează cheltuielile de funcţionare, negociază şi stabileşte taxe, tarife şi preţuri pentru serviciile şi produsele furnizate; l) efectuează, după caz, importul sau achiziţia de echipamente, piese de schimb, materiale consumabile, tehnologii sau licenţe necesare pentru realizarea obiectelor sale de activitate; m) asigură funcţionarea unui sistem de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; n) asigură dezvoltarea şi funcţionarea pe baze economice a propriei edituri; o) organizează şi desfăşoară cursuri universitare şi postuniversitare de profil; p) monitorizează şi evaluează, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, conform criteriilor şi standardelor de acreditare, programele educaţionale organizate şi desfăşurate pentru dezvoltarea profesională continuă a fiecărei categorii de personal din sistemul sanitar; q) organizează şi desfăşoară programe de perfecţionare pentru toate categoriile de personal din sistemul sanitar; r) gestionează şi derulează programele de studii complementare pentru obţinerea de atestate de către personalul sanitar; s) elaborează şi actualizează criteriile şi standardele de acreditare a formatorilor şi propune Ministerului Sănătăţii acreditarea formatorilor şi a formatorilor de formatori, conform reglementărilor legale în vigoare; ş) eliberează diplome, certificate, adeverinţe şi alte documente specifice care atestă absolvirea programelor de perfecţionare şi, respectiv, de dezvoltare profesională continuă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. t) clasifică pacienţii externaţi pe grupe de diagnostice, validează cazurile raportate de unităţile sanitare, studiază, dezvoltă şi îmbunătăţeşte sistemul de clasificare a pacienţilor pe grupe de diagnostice;----------Lit. t) a art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. ţ) calculează costurile şi valorile relative privind grupele de diagnostice, propune modificarea valorilor relative sau a tarifelor pe grupe de diagnostice, precum şi a tarifelor per caz rezolvat, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii;----------Lit. ţ) a art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. u) dezvoltă sisteme automatizate şi programe de calculator destinate clasificării pacienţilor în grupe diagnostice, în scop de cercetare;----------Lit. u) a art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. v) avizează produse software destinate clasificării pacienţilor în grupe de diagnostice, dezvoltate de furnizori privaţi, în scopul utilizării lor în evaluarea activităţii unităţilor sanitare;----------Lit. v) a art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. w) dezvoltă şi furnizează cursuri în domeniul clasificării pacienţilor în funcţie de grupa de diagnostic, colectării de date clinice şi utilizării sistemelor de codificare, eliberând certificate care atestă pregătirea în domeniul respectiv.----------Lit. w) a art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. x) desfăşoară activităţi în domeniul evaluării tehnologiilor medicale, conform expertizei deţinute, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, a părţilor interesate sau din iniţiativă proprie, singură ori în colaborare cu instituţii specializate din ţară sau din străinătate.----------Lit. x) a art. 4 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 560 din 30 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012.  +  Articolul 5 (1) SNSPMPDSB desfăşoară activitate de învăţământ postuniversitar şi de masterat în cadrul UMF Bucureşti, UMF Iaşi, UMF Timişoara şi UMF Târgu Mureş, în baza principiului autonomiei universitare, şi este autorizată provizoriu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a face demersurile legale în vederea acreditării, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.-----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Pe perioada funcţionării în regim de autorizare provizorie, SNSPMPDSB este autorizată să desfăşoare cursuri postuniversitare şi de masterat, în condiţiile legii, în specializarea sănătate publică, management sanitar şi administraţie sanitară.  +  Articolul 6 (1) SNSPMPDSB asigură formarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici din sistemul sanitar şi al asigurărilor de sănătate, conform obligaţiei prevăzute în legislaţia aplicabilă funcţionarilor publici, fiind abilitată şi recunoscută în acest sens. (2) SNSPMPDSB organizează programe de formare şi perfecţionare profesională a managerilor de spital şi a altor categorii de personal de conducere din cadrul unităţilor sanitare.----------Alin. (2) al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.  +  Articolul 7 (1) SNSPMPDSB desfăşoară activităţi aferente programelor naţionale de sănătate, finanţate de la bugetul Ministerului Sănătăţii, şi activităţi de analiză, evaluare şi monitorizare a serviciilor de sănătate decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se pot realiza prin negociere directă, pe bază de contracte încheiate cu Ministerul Sănătăţii şi, respectiv, cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Capitolul III Structura şi finanţarea SNSPMPDSB  +  Articolul 8 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 8 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. (2) SNSPMPDSB are normate 15 posturi de personal didactic sau cu grad ştiinţific echivalent, pentru primii 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, iar ulterior, în funcţie de necesităţi, numărul acestor posturi se va stabili cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 9 (1) SNSPMPDSB funcţionează ca instituţie finanţată din venituri proprii, dobânzi, donaţii, sponsorizări şi taxe percepute în condiţiile legii de la persoane fizice şi juridice, române sau străine, şi din alte surse, potrivit legii. (2) Veniturile proprii se realizează pe baza contractelor încheiate cu persoane juridice sau fizice, după caz, din tarife aferente produselor şi serviciilor furnizate, din alte surse de venituri, în condiţiile legii.  +  Capitolul IV Organele de conducere ale SNSPMPDSB şi atribuţiile acestora  +  Articolul 10 1) Conducerea SNSPMPDSB este asigurată de Consiliul de administraţie, directorul general, care este ordonator de credite, în condiţiile legii, şi de un consiliu ştiinţific. (2) Consiliul de administraţie are în componenţă 7 membri: 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, un reprezentant al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi câte un reprezentant al universităţilor în a căror coordonare academică se află SNSPMPDSB. (3) Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor pe o perioadă de un an, fiecare membru putând deţine maximum două mandate.-----------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 560 din 30 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012. (4) Membrii Consiliului de administraţie al SNSPMPDSB sunt desemnaţi de instituţiile prevăzute la alin. (2) pentru un mandat de 4 ani; mandatul încetează prin revocarea celor care i-au numit, ca urmare a expirării mandatului, prin demisie sau deces. (5) Funcţia de director general se ocupă prin concurs, organizat de SNSPMPDSB, în condiţiile legii. (6) Directorul general este desemnat pentru un mandat de 4 ani.(6^1) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general asigură punerea în aplicare a deciziilor consiliului de administraţie.-----------Alin. (6^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 560 din 30 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012. (7) Consiliul ştiinţific are în componenţă cercetători cu realizări deosebite în domeniu, cadre didactice din învăţământul superior, personalităţi relevante din domeniul de activitate al SNSPMPDSB, salariaţi ai SNSPMPDSB sau din afara acesteia.------------Alin. (7) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 560 din 30 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012. (8) Preşedintele Consiliului ştiinţific se alege prin vot secret dintre membrii acestuia.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011*).------------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:A se vedea şi alin. (1) al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011, care menţionează: "Prevederile art. I pct. 6 şi 7 se aplică de la data încetării, în cazurile şi în situaţiile prevăzute de lege, a mandatelor aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri".  +  Articolul 11 (1) Abrogat.-----------Alin. (1) al art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011*). (2) Persoana care ocupă funcţia de director general al SNSPMPDSB trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minimale: a) să aibă vechime de minimum 5 ani în funcţii de conducere în sistemul sanitar; b) să aibă grad de profesor universitar în management sanitar cu o vechime de minimum 7 ani în învăţământul superior; c) alte condiţii specifice stabilite de către Consiliul de administraţie.-----------Lit. c) a alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011*). (4) Abrogat.------------Alin. (4) al art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011*). (5) Abrogat.------------Alin. (5) al art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011*).------------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:A se vedea şi alin. (1) al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011, care menţionează: "Prevederile art. I pct. 6 şi 7 se aplică de la data încetării, în cazurile şi în situaţiile prevăzute de lege, a mandatelor aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri".  +  Articolul 12 (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:------------Partea introd. a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. a) aprobă regulamentul propriu cu privire la desfăşurarea studiilor şi a cercetării ştiinţifice;------------Lit. a) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. b) aprobă modificarea organigramei, statului de funcţii şi a structurii de personal ale SNSPMPDSB, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea structurilor funcţionale ale SNSPMPDSB, propuse de către directorul general;------------Lit. b) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. c) aprobă procedurile de asigurare internă a calităţii programelor de formare; d) aprobă strategia de dezvoltare a SNSPMPDSB, în concordanţă cu strategia generală în domeniul propriu de activitate; e) aprobă programul anual de cercetare-dezvoltare, f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SNSPMPDSB, cu acordul Ministerului Sănătăţii.-----------Lit. f) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. g) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de SNSPMPDSB, în conformitate cu programele de dezvoltare adoptate, finanţate din surse proprii ori din credite bancare; h) răspunde pentru modul de administrare a întregului patrimoniu, pentru integritatea acestuia, precum şi pentru modul de utilizare a mijloacelor financiare ale instituţiei, potrivit legii; i) propune taxele şi tarifele pentru produsele şi serviciile furnizate, în conformitate cu dispoziţiile legii, precum şi normativele de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme şi consumul de carburanţi, costurile pentru convorbiri telefonice şi nivelul cheltuielilor pentru acţiuni de protocol; j) aprobă orice alte hotărâri şi dispune măsuri privind activitatea SNSPMS, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe. (2) În primul trimestru al fiecărui an, Consiliul de administraţie prezintă Ministerului Sănătăţii şi UMF Bucureşti, UMF Iaşi, UMF Timişoara şi UMF Târgu Mureş un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.-----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011, prin înlocuirea unor sintagme.  +  Articolul 13Consiliul ştiinţific îndeplineşte următoarele atribuţii: a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare, a Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul propriu de activitate şi a Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare; b) contribuie la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; c) propune componenţa comisiilor de concurs pentru promovarea pe funcţii care necesită atestare din partea unor organisme specializate şi confirmă rezultatele concursurilor pentru funcţiile de cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific principal gradele I, II, şi III şi funcţiile didactice; d) alte atribuţii, în conformitate cu regulamentul propriu de funcţionare şi cu legislaţia în vigoare.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.  +  Articolul 14Atribuţiile directorului general al SNSPMPDSB sunt următoarele: a) concepe dezvoltarea strategică a SNSPMPDSB, urmăreşte şi răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare şi a hotărârilor Consiliului de administraţie;-----------Lit. a) a art. 14 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. b) coordonează şi controlează funcţionarea structurilor din subordine; c) propune ordinea de zi şi conduce dezbaterile Consiliului de administraţie;------------Lit. c) a art. 14 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. d) angajează şi eliberează din funcţie personalul didactic şi de cercetare, în conformitate cu prevederile legale; e) angajează şi eliberează din funcţie personalul administrativ; f) este ordonator de credite, în condiţiile legii; g) reprezintă SNSPMPDSB în relaţia cu terţii;-----------Lit. g) a art. 14 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. h) alte atribuţii, date în competenţa sa de Consiliul de administraţie.-----------Lit. h) a art. 14 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 15 (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se constituie Consiliul de administraţie, în condiţiile legii.-----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. (3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru SNSPMPDSB este de 108, care se asigură după cum urmează: a) 86 de posturi de la SNSPMS; b) 22 de posturi de la Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. (4) Posturile didactice menţionate în prezenta hotărâre vor fi scoase la concurs în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Cursurile de master în specializarea Management sanitar, aprobate pentru SNSPMS prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, cu modificările şi completările ulterioare, se includ în programul de studii al SNSPMPDSB şi se derulează de aceasta. (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale SNSPMPDSB se aprobă de către Consiliul de administraţie al SNSPMPDSB în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.-----------Alin. (6) al art. 15 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. (7) Salarizarea personalului SNSPMPDSB se face în conformitate cu reglementările legale în domeniu aplicabile personalului plătit din fonduri publice din cadrul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii.-----------Alin. (7) al art. 15 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.  +  Articolul 16 (1) SNSPMPDSB preia, pe bază de protocol de predare-preluare, personalul de specialitate din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, aferent activităţii preluate, în condiţiile legii. (2) Încadrarea personalului în numărul de posturi prevăzut la art. 15 alin. (3) se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform reglementărilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii, interimar,Adriean Videanup. Ministrul educaţiei, cercetăriişi inovării, interimar,Cătălin Ovidiu Baba,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.421.  +  Anexa Abrogată.-------------Anexa a fost abrogată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.--------