NORMA din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*)privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României(actualizată până la data de 26 iunie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 26 iunie 2003 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 223 din 7 martie 2002; HOTĂRÂREA nr. 544 din 17 mai 2003.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.  +  Capitolul 1 Arborarea drapelului României  +  Articolul 1Arborarea drapelului României, în forma, cu dimensiunile, modelul şi intensitatea culorilor stabilite potrivit legii, este obligatorie pentru toate autorităţile şi instituţiile publice cu sediul în România.  +  Articolul 2 (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia arborarii drapelului României în mod permanent, atât pe edificiile în care îşi au sediul, cat şi în interiorul lor, cu precădere în birourile persoanelor din conducerea acestora, în sălile de protocol şi festivitati. (2) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice răspund, în condiţiile legii, de arborarea şi menţinerea în stare corespunzătoare a drapelului României pe edificiul şi în sediul acestora. (3) La sediile primăriilor, ale consiliilor judeţene şi ale prefecturilor, la intrarea principala, deasupra acesteia, vor fi arborate doua drapele care vor încadra stema României. (4) Dacă unitatea administrativ-teritorială are stema proprie aprobată în condiţiile legii, drapelele vor încadra cele doua steme. În toate cazurile stema României va fi aşezata în stânga stemei unităţii administrativ-teritoriale, privind stemele din faţa. (5) În situaţiile în care în aceeaşi clădire îşi au sediul mai multe instituţii sau autorităţi publice, drapelele se arboreaza numai deasupra intrării de la fatada principala a clădirii.  +  Articolul 3Drapelul României se mai arboreaza în mod permanent: a) la sediile partidelor politice, ale sindicatelor, patronatelor, ale instituţiilor de învăţământ de orice grad şi ale instituţiilor de cultura; b) la punctele pentru trecerea frontierei, precum şi în aeroporturi, porturi, gări şi autogări; c) ca pavilion pe navele de orice fel şi pe alte ambarcaţiuni ce navighează sub pavilion românesc.  +  Articolul 4 (1) Este obligatorie arborarea drapelului României pe perioada sarbatoririi unor evenimente deosebite sau pe durata desfăşurării unor ceremonii, cum ar fi: a) Ziua naţionala a României, Ziua drapelului naţional, Ziua imnului naţional al României şi alte sarbatori naţionale, în locurile publice stabilite de autorităţile administraţiei publice locale; b) festivitati şi ceremonii oficiale cu caracter local, naţional şi internaţional, în locurile unde acestea se desfăşoară; c) vizite oficiale întreprinse în România de şefi de stat şi de guvern, precum şi de înalte personalităţi politice reprezentând principalele organisme internaţionale, interguvernamentale, pe traseele de deplasare a personalitatilor respective; d) ceremonii militare, conform regulamentelor militare; e) competiţii sportive pe stadioane şi alte baze sportive; f) în timpul campaniilor electorale şi pe durata alegerilor, la sediul birourilor, comisiilor electorale şi al secţiilor de votare; g) alte evenimente deosebite. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi f) primării vor organiza acţiuni pentru popularizarea evenimentelor respective şi pentru determinarea cetăţenilor sa arboreze drapelul României la domiciliul sau la reşedinţa acestora.  +  Articolul 5Drapelul României poate fi arborat cu caracter permanent şi la sediul altor persoane juridice decât cele prevăzute la art. 2 şi 3, precum şi la domiciliul sau reşedinţa persoanelor fizice.  +  Articolul 6Pe teritoriul României drapelele altor state pot fi arborate numai împreună cu drapelul naţional al României şi numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivitati şi reuniuni internaţionale, pe clădiri oficiale şi în locuri publice stabilite de autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 7 (1) În străinătate drapelul României se arboreaza, în mod permanent, la sediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale statului român, precum şi la reşedinţa sefilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, potrivit uzantelor de protocol, prin grija Ministerului Afacerilor Externe. (2) Drapelul României se arboreaza sub forma de fanion pe mijloacele de transport ale sefilor de misiuni diplomatice şi oficii consulare române, în deplasările oficiale ale acestora. (3) Drapelul României se arboreaza sub forma de fanion şi la acţiunile de protocol desfăşurate pe teritoriul tarii. (4) Modelul, forma, dimensiunile şi intensitatea culorilor fanionului se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi a Ministerului Administraţiei Publice.  +  Articolul 8În zilele de doliu naţional, stabilite prin hotărâre a Guvernului, toate autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice prevăzute la art. 3 au obligaţia arborarii în berna a drapelului României. Aceeaşi obligaţie revine şi persoanelor fizice, dacă au arborat drapelul României la domiciliu sau la reşedinţa.  +  Articolul 9 (1) În situaţia în care o dată cu drapelul României se arboreaza şi unul sau mai multe drapele de stat străine, drapelul României se arboreaza astfel: a) când drapelul României se arboreaza alături de un singur drapel de stat străin, drapelul României se va aşeza în stânga, privind drapelul din faţa; b) când drapelul României se arboreaza alături de mai multe drapele de stat străine şi numărul drapelelor este impar, drapelul României se va aşeza în mijloc. Dacă numărul drapelelor este par, drapelul României va fi aşezat în stânga drapelului împreună cu care ocupa centrul, privind drapelele din faţa. (2) Toate drapelele de stat care se arboreaza vor avea dimensiuni egale şi vor fi amplasate la acelaşi nivel.  +  Articolul 10 (1) Arborarea drapelului României la manifestările care se desfăşoară sub egida organizaţiilor internaţionale se face potrivit reglementărilor şi uzantelor internaţionale. (2) În locurile în care se arboreaza drapelul României poate fi arborat şi drapelul Consiliului Europei. Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul 2 Intonarea imnului naţional al României  +  Articolul 11Imnul naţional al României este, potrivit legii, "Deşteaptă-te române".  +  Articolul 12 (1) Imnul naţional al României se intoneaza vocal şi instrumental. (2) Intonarea vocala, precum şi publicarea oficială a imnului naţional se fac numai în limba română.  +  Articolul 13 (1) Imnul naţional al României se intoneaza în mod obligatoriu: a) la festivitatile şi ceremoniile oficiale naţionale, cu ocazia Zilei imnului naţional, precum şi la ceremoniile oficiale cu caracter internaţional; b) la deschiderea şi închiderea emisiunilor posturilor naţionale de radiodifuziune şi televiziune, în interpretare vocala; c) cu prilejul vizitelor întreprinse în România de şefi de stat şi de guvern; d) în cadrul ceremoniilor militare, conform regulamentelor militare; e) pe stadioane şi alte baze sportive, cu ocazia desfăşurării competiţiilor sportive oficiale internaţionale în care este reprezentată România; f) la deschiderea fiecărei sesiuni a Camerelor Parlamentului; g) la începutul programului zilnic în şcolile primare şi gimnaziale, de stat şi particulare. (2) Imnul naţional al României poate fi intonat şi la alte manifestări organizate în unităţi de învăţământ sau în alte instituţii de cultura.  +  Articolul 14 (1) În interpretare vocala prescurtata imnul naţional al României se intoneaza potrivit textului şi partiturii stabilite de lege. (2) În interpretarea fanfarelor sau a altor formaţii instrumentale muzica imnului naţional se intoneaza o singură dată.  +  Articolul 15La începutul manualelor şcolare (abecedare, manuale de citire pentru ciclul primar, manuale de limba şi literatura română, manuale de istorie şi manuale de limba maternă pentru minorităţile naţionale) se tipareste textul imnului naţional al României, potrivit legii.  +  Articolul 16Imnul naţional al altor state se intoneaza cu prilejul vizitelor, festivitatilor şi ceremoniilor oficiale cu caracter internaţional, împreună cu imnul naţional al României, înaintea acestuia.-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 223 din 7 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 15 martie 2002.  +  Capitolul 3 Folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice  +  Articolul 17Abrogat.------------Art. 17 a fost abrogat de art. 17 din HOTĂRÂREA nr. 544 din 17 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 27 mai 2003.  +  Articolul 18Abrogat.------------Art. 18 a fost abrogat de art. 17 din HOTĂRÂREA nr. 544 din 17 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 27 mai 2003.  +  Articolul 19Abrogat.------------Art. 19 a fost abrogat de art. 17 din HOTĂRÂREA nr. 544 din 17 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 27 mai 2003.  +  Articolul 20Modelul sigiliilor cu stema României, modalităţile de scoatere din folosinţa a celor uzate sau a celor care devin nefolosibile în urma încetării activităţii instituţiei sau a autorităţii publice care le-a folosit se vor stabili, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne şi a Ministerului Administraţiei Publice.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 21La ceremoniile de arborare a drapelului, precum şi la intonarea imnului naţional, cu prilejul solemnitatilor, asistenţa va sta în picioare, bărbaţii se vor descoperi, iar militarii de toate gradele vor da onorul conform regulamentelor militare.  +  Articolul 22Cetăţenii sunt datori sa manifeste respect faţă de drapelul şi imnul naţional al României şi sa nu comita nici un act prin care s-ar aduce ofensa acestora.  +  Articolul 23Primării sunt obligaţi sa poarte eşarfa în culorile drapelului naţional al României, potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, la toate solemnităţile, receptiile şi ceremoniile publice, indiferent de locul de desfăşurare a acestora, precum şi la celebrarea căsătoriilor.  +  Articolul 23^1Minorităţile etnice - constituite în organizaţii, uniuni sau asociaţii la nivel naţional - pot folosi la acţiunile specifice şi însemnele proprii.-----------Art. 23^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 223 din 7 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 15 martie 2002.  +  Articolul 24 1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) arborarea drapelului României de alta forma, cu alte dimensiuni, alte modele şi cu alta intensitate a culorilor decât cele stabilite potrivit legii; b) nearborarea drapelului României de către autorităţile şi instituţiile publice; c) arborarea drapelului la sediul primăriilor, consiliilor judeţene şi al prefecturilor în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4); d) refuzul primarului de a purta eşarfa potrivit prevederilor art. 23 sau purtarea unei eşarfe având alt model, alte dimensiuni sau alte culori decât cele ale drapelului României; e) arborarea drapelului României în stare necorespunzătoare; f) nearborarea drapelului României pe perioada desfăşurării evenimentelor prevăzute la art. 4; g) arborarea drapelului sau a fanionului altui stat, cu alte dimensiuni decât cele ale drapelului României şi cu alte ocazii sau în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 6, 7 şi 9; h) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (2) şi ale art. 13; i) intonarea imnului naţional cu alt text şi cu alta partitura decât cele stabilite de lege; j) nerespectarea prevederilor art. 16; k) folosirea sigiliului cu stema României în alte scopuri şi de alte persoane decât cele stabilite la art. 17; l) confecţionarea sigiliilor cu alte însemne. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e) şi k) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. b), c), d), f), g), h), i), j) şi l), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei. (3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către persoane împuternicite de ministrul administraţiei publice, de către prefect sau de împuterniciţii acestuia şi se aplică conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, primarului, preşedintelui consiliului judeţean, precum şi persoanei fizice sau juridice vinovate de săvârşirea contravenţiei.  +  Articolul 25Contravenţiilor prevăzute la art. 24 li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.───────────────