ORDIN nr. 3.129 din 1 februarie 2013pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 7 februarie 2013  În baza prevederilor art. 242 şi 243 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 şi 767 bis din 31 octombrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Examenul pentru obţinerea gradelor didactice în învăţământ poate fi susţinut la una dintre specializările înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul le deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. (5) Specializările/Programele de studii şi formele de învăţământ pentru absolvenţii cu studii universitare de lungă/scurtă durată sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de licenţă, înscrişi pentru susţinerea examenelor în vederea obţinerii gradelor didactice în învăţământ, care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, trebuie să fi fost acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în baza unei hotărâri de Guvern."2. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prin excepţie, pentru educatori/educatoare, învăţători/învăţătoare, institutori, maiştri-instructori, antrenori şi alte categorii de cadre didactice cu studii medii din învăţământul de masă şi învăţământul special, în comisiile pentru obţinerea gradelor didactice sau pentru coordonarea lucrării metodico-ştiinţifice pot fi numite şi cadre didactice având specialitatea în care candidaţii susţin examenul ori, după caz, limba română, matematică, pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie specială şi care au gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor."3. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Subiectele pentru probele de examen pentru obţinerea gradelor didactice, inclusiv pentru colocviul de admitere, se stabilesc în plenul comisiei de examinare, pe baza unei tematici şi bibliografii din programele în vigoare, aprobate prin ordin de ministru."4. La articolul 22, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 7,50 şi 7,99, inclusiv note de 7,50 şi 7,99, respectiv între 9,50 şi 9,99, inclusiv 9,50 şi 10, nota definitivă este nota acordată de comisia de contestaţii."5. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la inspecţia specială şi cel puţin nota 8 (opt) la testul din metodica specialităţii şi, respectiv, la proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la probele următoare. (2) Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor 3 probe. (3) Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este cel puţin 8 (opt).6. La articolul 29 alineatul 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) candidaţii care au obţinut media 10,00 la examenul de acordare a gradului didactic II au dreptul de a susţine inspecţia curentă I în perioada de înscriere la gradul didactic I."7. La articolul 35, alineatul (15) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(15) Proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu două zecimale. Nota este acordată de conducătorul ştiinţific şi este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susţinere, lucrarea trebuie să primească cel puţin nota 9 (nouă)."8. La articolul 39, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Nota la proba de susţinere a lucrării metodico-ştiinţifice se calculează ca medie aritmetică a notelor, de la 10 la 1, acordate de fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei, ca număr întreg sau cu zecimale. Nota acordată nu poate fi contestată. Nota minimă de promovare a acestei probe este 9 (nouă)."9. Anexele nr. 2, 7, 8 şi 17 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.10. În anexa nr. 11, sintagma "Definitivarea în învăţământ" se va înlocui cu sintagma "Gradul didactic II".  +  Articolul IIDirecţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 1 februarie 2013.Nr. 3.129.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 2 la metodologie) 
  FIŞĂ DE EVALUARE a activităţii didactice în cadrul inspecţiei curente/speciale pentru acordarea gradului didactic II
  Numele, iniţiala tatălui, prenumele cadrului didactic inspectat:
  Numele înainte de căsătorie (acolo unde este cazul):
  Funcţia didactică: Specialitatea:
  Unitatea de invăţamânt:
  Data efectuării inspecţiei:
  Inspector şcolar de specialitate/ metodist numit prin delegaţia nr. ................... din ...................
  (numele şi prenumele, funcţia didactică, specialitatea, gradul didactic, unitatea şcolară de la care provine)
  I. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
  IA. ACTIVITĂŢI VERIFICATE 1. Clasa Tipul lecţiei Titlul lecţiei
  2. Clasa Tipul lecţiei Titlul lecţiei
  3. Clasa Tipul lecţiei Titlul lecţiei
  4. Clasa Tipul lecţiei Titlul lecţiei
   
  GRUPA DE INDICATORI CRITERII DE EVALUARE PUNCTAJ MAXIM PUNCTAJ ACORDAT
    I B.PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR (maximum 10 p)Documentare ştiinţifică2  
    Definirea obiectivelor şi obiectivele operaţionale2  
    Corelaţia dintre obiective şi celelalte componente ale actului didactic (conţinut, strategie, mijloace de învăţământ, forme de organizare, evaluare etc.)6
    I C.DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR (maximum 40 p)Reprezentarea conţinutului2  
    Economia (esenţializarea) conţinutului Gradul de structurare şi organizare a materialului (schema, planul, structura logică etc.)2  
    Puterea efectivă a conţinutului (de a genera idei noi, opinii, soluţii etc.)2  
    Caracterul ştiinţific2  
    Corelaţii intra- şi interdisciplinare, caracter practic-aplicativ2  
    Corelaţia conţinutului cu strategia didactică şi cu tipul de interacţiune4  
    Raportul dintre durata afectată solicitării elevilor şi cea afectată explicaţiilor, în funcţie de specificul conţinutului, de tipul şi de varianta lecţiei, de particularităţile dezvoltării psihointelectuale etc.6  
    Concordanţa naturii solicitărilor cu particularităţile conţinutului4  
    Raportul dintre activitatea personală a elevilor şi activitatea frontală, în contextul dat3  
    Activitatea elevilor la nivelul proximei dezvoltări3  
    Organizarea colectivului şi a activităţii1  
    Acţiuni logice de organizare şi prelucrare a informaţiei. Acţiuni strategice de dezvoltare2  
    Impunere1  
    Diferenţiere2  
    Evaluarea2  
    Crearea climatului afectiv-emoţional2
    I D.EVALUAREA RANDAMENTULUI ŞCOLAR (maximum 10 p)Realizarea evaluării predictive (matricea conceptuală de bază)1  
    Realizarea evaluării formative1  
    Relaţia cerinţe-obiective1  
    Realizarea progresului şcolar (raportul dintre rezultatele obţinute de elevi la începutul şi la finalul unei secvenţe de învăţare)1  
    Preocuparea pentru motivarea notei şi formarea capacităţii de autoevaluare1  
    Raportul dintre conţinutul evaluării si conţinutul învăţării (cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi, aptitudini, atitudini, interese etc.)2  
    Raportul dintre notarea profesorului şi norma docimologică1  
    Relaţia dintre predare-învăţare, evaluare şi (compensare) ameliorare, pe parcursul activităţii didactice2
    I E.CUNOAŞTEREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR (maximum 10 p)Strategii de diferenţiere şi individualizare4  
    Adaptarea exigenţelor la particularităţile de vârstă/individuale ale elevilor3  
    Adaptarea exigenţelor la programul zilnic al elevilor3
    I F.COMPETENŢE PSIHO- RELAŢIONALE (maximum 4 p)În raporturile cu elevii4  
    În raporturile cu părinţii
    În raporturile cu cadrele didactice
    În raporturile cu comunitatea locală
    I G.AUTOEVALUAREA (maximum 10 p)Autoanaliza5  
    Aprecierea obiectivă5
   
  II. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN AFARA EI (maximum 4p) 4
   
  III. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ (maximum 8p) 8
   
  IV. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE (maximum 4p) 4
  PUNCTAJ TOTAL ACORDAT Maximum 100p
  NOTA ACORDATĂ/CALIFICATIVUL ACORDAT
  V. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
  Pentru un punctaj de minim 95 puncte se acordă nota 10 Minimum 85 puncte Calificativ FB
  Pentru un punctaj cuprins între 85 puncte şi 94 puncte se acordă nota 9 Între 65 şi 84 puncte Calificativ B
  Pentru un punctaj cuprins între 75 puncte şi 84 puncte se acordă nota 8 Între 45 şi 64 puncte Calificativ S
  Pentru un punctaj cuprins între 65 puncte şi 74 puncte se acordă nota 7 Sub 45 de puncte Calificativ I
  Pentru un punctaj cuprins între 55 puncte şi 64 puncte se acordă nota 6
  Pentru un punctaj cuprins între 45 puncte şi 54 puncte se acordă nota 5
        Inspector/Metodist, Candidat,
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 7 la metodologie)TABEL NOMINALcuprinzând personalul didactic care a promovatexamenele pentru obţinerea gradului didactic II     ......................... ........ Anul şcolar ..............................    (unitatea de învăţământ / Sesiunea .................................    centru de perfecţionare) Categoria de personal didactic ...........                                         Specializarea ............................
    Nr. crt.Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumeleUnitatea de învăţământ la care funcţionează şi localitatea, judeţulDefinitivarea în învăţământ obţinutăVechimea la catedră (ani, luni) de la obţinerea definitivării în învăţământInspecţia specialăNote obţinute la examen
    Data efectuăriiNotaMetodica predării specialităţii scrisPedagogie - oralMedia generalăObservaţii, menţiuni
    În anulSesiuneaCu media   AnulLunaZiua        
                                 
                                 
                                 
      Rector, Director,    Secretar-şef
   +  Anexa 3 (Anexa nr. 8 la metodologie) 
  FIŞĂ DE EVALUARE a activităţii didactice în cadrul inspecţiei curente/speciale pentru acordarea gradului didactic I
  Numele, iniţiala tatălui, prenumele cadrului didactic inspectat:
  Numele înainte de căsătorie (acolo unde este cazul):
  Funcţia didactică: Specialitatea:
  Unitatea de învăţamânt:
  Data efectuării inspecţiei:
  Inspector şcolar de specialitate/ metodist numit prin delegaţia nr. ................... din .....................
  (numele şi prenumele, funcţia didactică, specialitatea, gradul didactic, unitatea şcolară de la care provine)
  I. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
  IA. ACTIVITĂŢI VERIFICATE 1. Clasa Tipul lecţiei Titlul lecţiei
  2. Clasa Tipul lecţiei Titlul lecţiei
  3. Clasa Tipul lecţiei Titlul lecţiei
  4. Clasa Tipul lecţiei Titlul lecţiei
   
  GRUPA DE INDICATORI CRITERII DE EVALUARE PUNCTAJ MAXIM PUNCTAJ ACORDAT
    I B.PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR (maximum 9 p)Documentare ştiinţifică2  
    Definirea obiectivelor şi obiectivele operaţionale2  
    Corelaţia dintre obiective şi celelalte componente ale actului didactic (conţinut, strategie, mijloace de învăţământ, forme de organizare, evaluare etc.)5
             
    I C.DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR (maximum 51 p)Reprezentarea conţinutului4  
    Economia (esenţializarea) conţinutului Gradul de structurare şi organizare a materialului (schema, planul, structura logică etc.)3  
    Puterea efectivă a conţinutului (de a genera idei noi, opinii, soluţii etc.)3  
    Caracterul ştiinţific3  
    Corelaţii intra- şi interdisciplinare, caracter practic-aplicativ3  
    Corelaţia conţinutului cu strategia didactică şi cu tipul de interacţiune5  
    Raportul dintre durata afectată solicitării elevilor şi cea afectată explicaţiilor, în funcţie de specificul conţinutului, de tipul şi de varianta lecţiei, de particularităţile dezvoltării psihointelectuale etc.6  
    Concordanţa naturii solicitărilor cu particularităţile conţinutului5  
    Raportul dintre activitatea personală a elevilor şi activitatea frontală, în contextul dat5  
    Activitatea elevilor la nivelul proximei dezvoltări4  
    Organizarea colectivului şi a activităţii1  
    Acţiuni logice de organizare şi prelucrare a informaţiei. Acţiuni strategice de dezvoltare2  
    Impunere1  
    Diferenţiere2  
    Evaluarea2  
    Crearea climatului afectiv-emoţional2
    I D.EVALUAREA RANDAMENTULUI ŞCOLAR (maximum 15 p)Realizarea evaluării predictive (matricea conceptuală de bază)2  
    Realizarea evaluării formative2  
    Relaţia cerinţe-obiective2  
    Realizarea progresului şcolar (raportul dintre rezultatele obţinute de elevi la începutul şi la finalul unei secvenţe de învăţare)2  
    Preocuparea pentru motivarea notei şi formarea capacităţii de autoevaluare2  
    Raportul dintre conţinutul evaluării şi conţinutul învăţării (cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi, aptitudini, atitudini, interese etc.)2  
    Raportul dintre notarea profesorului şi norma docimologică1  
    Relaţia dintre predare-învăţare, evaluare şi (compensare) ameliorare, pe parcursul activităţii didactice2
    I E.CUNOAŞTEREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR (maximum 8 p)Strategii de diferenţiere şi individualizare3  
    Adaptarea exigenţelor la particularităţile de vârstă/individuale ale elevilor3  
    Adaptarea exigenţelor la programul zilnic al elevilor2
    I F.COMPETENŢE PSIHO- RELAŢIONALE (maximum 2 p)În raporturile cu elevii2  
    În raporturile cu părinţii
    În raporturile cu cadrele didactice
    În raporturile cu comunitatea locală
    I G.AUTOEVALUAREA (maximum 6 p)Autoanaliza3  
    Aprecierea obiectivă3
   
  II. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN AFARA EI (maximum 6p) 5
   
  III. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ (maximum 2p) 2
   
  IV. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE (maximum 2p) 2
  PUNCTAJ TOTAL ACORDAT Maximum 100p
  NOTA ACORDATĂ/CALIFICATIVUL ACORDAT
  V. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
  Pentru un punctaj de minim 95 puncte se acordă nota 10 Minim 90 de puncte Calificativ FB
  Pentru un punctaj cuprins între 85 puncte şi 94 puncte se acordă nota 9 Între 70 şi 89 puncte Calificativ B
  Pentru un punctaj cuprins între 75 puncte şi 84 puncte se acordă nota 8 Între 50 şi 69 puncte Calificativ S
  Pentru un punctaj cuprins între 65 puncte şi 74 puncte se acordă nota 7 Sub 50 puncte Calificativ I
  Pentru un punctaj cuprins între 55 puncte şi 64 puncte se acordă nota 6
  Pentru un punctaj cuprins între 45 puncte şi 54 puncte se acordă nota 5
        Inspector/Metodist, Candidat,                                   Director,
   +  Anexa 4 (Anexa nr. 17 la metodologie)TABEL NOMINALcu personalul didactic care a promovatprobele pentru obţinerea gradului didactic I    ..................... Anul şcolar ................    (unitatea de învăţământ/ Sesiunea (seria)............    centru de perfecţionare) Categoria de personal.......    Nr. .... /............. Specializarea...............
    Nr. crt.Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumeleUnitatea de învăţământ la care funcţionează şi localitateaGradul didactic II obţinutVechimea la catedră (ani, luni) de la obţinerea gradului didactic II, la 1 septembrie*)Inspecţia specialăRecenzia lucrării metodico-ştiinţificeSusţinerea lucrării metodico-ştiinţificeNota de promovare a examenuluiObservaţii, menţiuni
    Data efectuăriiMedia obţinutăNota acordatăDataNota acordată
    În anulCu media   ZiuaLunaAnulZiuaLunaAnul1)2)3)Nota medie
                                           
                                           
                                           
      Rector,    Director, Secretar-şef,----- Notă *) Anul în care se finalizează examenul de obţinerea gradul didactic I1) Preşedinte2) Conducător ştiinţific3) Inspector de specialitate/MetodistTabelul nominal este alcătuit în conformitate cu datele din rapoartele de inspecţie specială, cu fişele de înscriere şi cu catalogul candidaţilor care au promovat probele pentru obţinerea gradului didactic I şi se înaintează Ministerului Educaţiei Naţionale, în două exemplare, însoţit de adresă, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic.-----