HOTĂRÎRE nr. 16 din 10 ianuarie 1991pentru înfiinţarea Regiei autonome a gazelor naturale "ROMGAZ" Medias
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 16 ianuarie 1991  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Regia autonomă a gazelor naturale "ROMGAZ", cu sediul în municipiul Medias, strada Unirii nr. 4, judeţul Sibiu."ROMGAZ" - R.A. se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale."ROMGAZ" - R.A. este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune şi autonomie financiară.Ministerul Resurselor şi Industriei reprezintă interesele statului în consiliul de administraţie al regiei.  +  Articolul 2"ROMGAZ" - R.A. Medias are ca obiect principal de activitate: cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale; forajul sondelor, extractia, transportul, distribuţia şi comercializarea gazelor naturale; cercetări, proiectari, lucrări de construcţii-montaj, de întreţinere şi reparaţii utilaje, prestări de servicii; importul şi exportul de produse, utilaje, echipamente şi tehnologii specifice; colaborarea economică, tehnico-ştiinţifică şi executarea de lucrări în străinătate în domeniul sau de activitate; dispecerizarea livrării gazelor şi controlul utilizării acestora la toate categoriile de consumatori, precum şi alte activităţi înscrise în regulamentul sau de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 3Patrimoniul net al regiei "ROMGAZ" - R.A. este de 18.347,6 milioane lei, constituit prin preluarea activului şi pasivului de la Centrala gazului metan Medias care se desfiinţează şi de la unităţile prezentate în anexa nr. 1, care se reorganizează.Patrimoniul "ROMGAZ" - R.A. se va modifica corespunzător pe baza reevaluarii acestuia în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 4"ROMGAZ" - R.A. are în componenta sucursale, uzine, fabrici, subunitati de cercetare-proiectare, de calcul, de aprovizionare, secţii, santiere, ateliere şi alte subunitati necesare obiectului sau de activitate.  +  Articolul 5Organizarea şi activitatea "ROMGAZ" - R.A. şi a organelor de conducere se realizează în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare din anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.  +  Articolul 6Conducerea regiei este asigurata de consiliul de administraţie, constituit potrivit legii.Structura organizatorică a "ROMGAZ" - R.A. se aproba de consiliul de administraţie. La data infiintarii regiei autonome, structura organizatorică a acesteia este cea prevăzută în anexa nr. 3*). Modificarea structurii organizatorice, după începerea funcţionarii regiei autonome, este conform legii, de competenţa consiliului de administraţie.  +  Articolul 7Personalul regiei autonome se supune prevederilor legislaţiei muncii şi reglementărilor interne ale "ROMGAZ" - R.A. aprobate de consiliul de administraţie.Personalul Centralei gazului metan Medias şi al unităţilor componente care se desfiinţează, preluat de "ROMGAZ" - R.A., este considerat transferat în interesul serviciului. Acest personal, în cazul în care va fi încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferenţa pînă la salariul tarifar avut şi sporul de vechime, după caz, timp de trei luni.  +  Articolul 8Regia autonomă a gazelor naturale îşi acoperă toate cheltuielile, inclusiv dobinzile, amortizarea investiţiilor şi rambursarea creditelor prin veniturile provenite din activitatea proprie şi prin subvenţii de la buget acordate potrivit legii.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 10Orice dispoziţie contrară prezentei hotărîri se abroga.----------- Notă *) Anexa se comunică unităţilor interesate.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 LISTAunităţilor din componenta Regiei autonome a gazelor naturale "ROMGAZ" - R.A. care se reorganizează
           
    Nr. crt.Denumirea unităţii existenteDenumirea unităţii reorganizate
    012
    A.Întreprinderi de producţie gaze naturaleA.Sucursale de producţie (schele) gaze naturale
    1.Schela de producţie gaze naturale Mediaş1.Schela de producţie gaze naturale Mediaş
    2.Schela de producţie gaze naturale Tîrgu Mureş2.Schela de producţie gaze naturale Tîrgu Mureş
    3.Schela de producţie gaze naturale Ploieşti3.Schela de producţie gaze naturale Ploieşti
    B.Întreprinderi de transport şi distribuţia gazelor naturaleB.Sucursale pentru transport şi distribuţie gaze
    1.Întreprinderea de exploatare a conductelor magistrale pentru gaz metan Mediaş1.Exploatarea conductelor magistrale de gaze naturale Mediaş
    2.Întreprinderea de reţele şi instalaţii de distribuţie a gazelor naturale Bucureşti2.Distribuţia gazelor naturale Bucureşti
    3.Întreprinderea de reţele şi instalaţii de distribuţie a gazelor naturale Tîrgu Mureş3.Distribuţia gazelor naturale Tîrgu Mureş
    C.Întreprinderi de forajC.Sucursale de foraj, probe de producţie şi reparaţii sonde
    1.Schela de foraj Mediaş1.Schela de foraj, probe de producţie şi reparaţii sonde Mediaş
    2.Schela de foraj Tîrgu Mureş2.Schela de foraj, probe de producţie şi reparaţii sonde Tîrgu Mureş
    D.Unităţi de ateliere şi transporturiD.Unităţi de ateliere şi transporturi
    1.Baza de ateliere şi transporturi Mediaş1.Baza de ateliere şi transporturi Mediaş
    E. Baze de aprovizionareE.Unităţi de aprovizionare tehnico-materială
    1.Baza de aprovizionare Mediaş1.Baza de aprovizionare Mediaş
    F.Unităţi de cercetare-proiectareF.Unităţi de cercetare-proiectare
    1.Centrul de cercetări şi proiectări pentru gaz metan Mediaş din cadrul Institutului de cercetări şi proiectări pentru petrol şi gaze Cîmpina1.Centrul de cercetări şi proiectări pentru gaz metan Mediaş
    G.Unităţi de calculG.Unităţi de calcul
    1.Oficiul de calcul Mediaş1.Centrul de calcul Mediaş
    H.Unităţi şcolareH.Unităţi şcolare
    1.Grupul şcolar industrial de petrol Mediaş1.Grupul şcolar industrial pentru gaz metan Mediaş
   +  Anexa 2 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Regiei autonome a gazelor naturale "Romgaz" Medias  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1"Romgaz" - R.A. asigura exploatarea, gestionarea şi descoperirea zăcămintelor de gaze naturale ale statului, cu excepţia celor aflate în exploatarea Regiei autonome a petrolului, transportul prin conducte magistrale şi distribuţia gazelor.  +  Articolul 2"Romgaz" - R.A. este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară; activitatea acesteia se desfăşoară în baza prezentului regulament şi a altor prevederi legale.  +  Articolul 3Sediul central al "Romgaz" - R.A. este în municipiul Medias, str. Unirii nr. 4, judeţul Sibiu."Romgaz" - R.A. are în structura următoarele categorii de subunitati:3.1. Schele de producţie gaze naturale, exploatări de conducte magistrale de gaze naturale şi distributii de gaze, schele de foraj, probe de producţie şi reparaţii sonde;3.2. Uzine, fabrici, baze de ateliere şi transporturi, de aprovizionare, secţii, santiere, ateliere, oficii şi alte asemenea;3.3. În structura regiei funcţionează şi Centrul de cercetări şi proiectari pentru gaz metan, Centrul de calcul, unităţi şcolare şi altele, organizate conform legii.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate  +  Articolul 4"Romgaz" - R.A. Medias are următorul obiect de activitate:4.1. Gestionarea zăcămintelor de gaze naturale ale statului, cu excepţia zăcămintelor de gaze aflate în prezent în exploatarea unităţilor de extracţie a petrolului, pe uscat şi pe mare;4.2. Cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale, elaborarea de studii, proiecte şi documentaţii în vederea punerii în valoare de noi zăcăminte de gaze; forajul sondelor;4.3. Extractia gazelor naturale, inmagazinarea acestora în depozite subterane, creşterea gradului de recuperare a gazelor din zăcăminte; exploatarea conductelor magistrale, a reţelelor şi instalaţiilor de distribuţie şi comercializarea gazelor naturale, exploatarea reţelelor de teletransmisie, telecomanda, telemasura şi telereglare;4.4. Întreţinerea şi repararea utilajelor şi instalaţiilor, asigurarea şi fabricarea de piese de schimb, subansamble şi confecţii metalice;4.5. Executarea de lucrări de construcţii-montaj industriale şi civile;4.6. Importul şi exportul de produse, utilaje, echipamente şi tehnologii specifice, colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică şi executarea de lucrări în străinătate în domeniul sau de activitate;4.7. Dispecerizarea gazelor, controlul utilizării gazelor la toate categoriile de consumatori;4.8. Cercetări şi proiectari, asigurarea bazei materiale, executarea de lucrări şi prestări de servicii, în ţara şi străinătate, în domeniul gazelor;4.9. Desfăşurarea de activităţi cu caracter social în favoarea salariaţilor;4.10. Alte activităţi necesare realizării obiectului sau de activitate.  +  Articolul 5În realizarea obiectului sau de activitate, "Romgaz" - R.A. exercita următoarele atribuţii principale:5.1. Iniţiază şi elaborează studii şi cercetări privind: activitatea geologica în perimetre vechi şi noi, cu scopul de a pune în evidenta noi structuri cu rezerve gazeifere; introducerea de noi tehnologii de exploatare a zăcămintelor de gaze, în scopul maririi factorului final de recuperare; îmbunătăţirea randamentului de utilizare a gazelor de către consumatori; dispecerizarea gazelor, alte studii privind creşterea randamentelor şi siguranţei în exploatare a conductelor şi instalaţiilor şi retehnologizarea acestora; măsurarea gazelor;5.2. Realizează orientarea şi programarea producţiei, corelata cu resursele de gaze din intern şi import şi ţinînd seama de cerinţele economiei şi de necesitatea alimentarii continue şi în deplina siguranţa a consumatorilor; asigură realizarea producţiei de gaze naturale, transportul prin conducte magistrale, distribuţia şi comercializarea gazelor la consumatori;5.3. Asigura conducerea operativă prin dispecer a sistemului naţional de gaze şi urmărirea consumurilor pe principalele localităţi şi unităţi economice; controlează modul în care se asigura la consumatori utilizarea raţională a gazelor şi respectarea clauzelor contractuale;5.4. Asigura elaborarea de prognoze tehnico-ştiinţifice, desfăşurarea de activităţi de cercetare şi dezvoltare, stabilirea strategiei de investiţii şi corelarea acesteia cu dezvoltarea diferenţiată a activităţilor;5.5. Fundamentează elementele necesare stabilirii cheltuielilor pentru descoperirea de noi rezerve de gaze, întreţinerea instalaţiilor utilizate pentru extractia, transportul şi distribuţia gazelor, a preţurilor de livrare ale produselor fabricate şi cotelor de impozit pe circulaţia mărfurilor;5.6. Coordonează şi asigură realizarea lucrărilor de foraj, de intervenţii, reparaţii şi probe de producţie la sonde, reparaţia şi întreţinerea utilajelor şi instalaţiilor, în vederea menţinerii capacităţii de producţie, transport şi distribuţie a gazelor naturale, în condiţii de siguranţă în funcţionare şi de realizare a eficientei economice;5.7. Asigura aprovizionarea tehnico-materială şi organizează cooperarea în producţie între subunitati, precum şi cu alte unităţi şi subunitati cu care intră în relaţii contractuale sau cu care se asociaza;5.8. Efectuează direct operaţii de comerţ exterior, prin compartimente proprii sau unităţi specializate de import-export, marketing şi conjunctura;5.9. Asigura proiectarea, execuţia şi punerea în funcţiune prin subunitatile proprii sau prin contracte cu alte unităţi a noilor obiective şi capacităţi de producţie, în conformitate cu programele aprobate de guvern sau de consiliul de administraţie, în funcţie de competentele acordate acestuia;5.10. Urmăreşte şi verifica modul de realizare a lucrărilor de investiţii, în vederea respectării proiectelor de execuţie şi asigura condiţiile de punere în funcţiune a noilor obiective şi capacităţi de producţie;5.11. Pregăteşte executarea noilor obiective, retehnologizarea capacităţilor existente, organizind, după caz, licitaţii cu antreprenorii generali, potrivit reglementărilor legale;5.12. Realizează programarea şi executarea activităţii economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuţiei acestora şi stabileşte destinaţia veniturilor, potrivit legii;5.13. Asigura finanţarea lucrărilor geologice şi de investiţii, potrivit legii;5.14. Organizează activitate de management în subunitatile din structura, inclusiv dezvoltarea aplicatiilor informatice, în vederea luării operative a deciziilor tehnice, economice şi organizatorice;5.15. Stabileşte şi răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecţia mediului şi pentru securitatea muncii;5.16. Asigura respectarea disciplinei muncii în desfăşurarea proceselor de producţie, respectarea atribuţiilor de serviciu şi a prevederilor legale de către întregul personal;5.17. Realizează politica de asigurare şi pregătire a forţei de muncă şi a salarizarii, compensării şi stimulării personalului;5.18. Elaborează programe sociale, culturale şi educative.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 6"Romgaz" - R.A. are un patrimoniu net în valoare de 18.347,6 milioane lei, prin însumarea patrimoniilor preluate de la subunitatile din structura, conform datelor de la 30.06.1990 şi se va corecta ulterior conform Hotărîrii Guvernului nr. 945/1990.  +  Articolul 7"Romgaz" - R.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. În exercitarea dreptului de proprietate, ea foloseşte şi dispune în mod autonom, în condiţiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului sau de activitate şi beneficiază de rezultatele utilizării acestora.  +  Capitolul 4 Structura "Romgaz" - R.A.  +  Articolul 8"Romgaz" - R.A. îşi aproba structura organizatorică prin consiliul sau de administraţie, inclusiv înfiinţarea subunitatilor.De asemenea, stabileşte relaţiile subunitatilor în cadrul regiei şi cu terţii şi le acorda împuternicire de reprezentare în numele regiei şi în nume propriu, în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, de personal, juridice şi altele.Modul de organizare şi structura conducerii subunitatilor din cadrul regiei autonome se stabilesc de consiliul de administraţie al regiei.  +  Articolul 9Subunitatile au competentele stabilite conform regulamentului, cu următoarele limitări: nu pot încheia direct operaţiuni financiare pentru obţinerea de subvenţii de la bugetul statului, precum şi operaţiuni de comerţ exterior.Subunitatile răspund în faţa consiliului de administraţie al "Romgaz" - R.A. de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate de acesta prin hotărîrile şi deciziile de împuternicire.  +  Articolul 10Sucursalele sînt conduse de un director şi un comitet director. Atribuţiile acestora se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administraţie al "Romgaz" - R.A.  +  Articolul 11"Romgaz" - R.A. are în structura direcţii generale, divizii, direcţii şi compartimente.Normele de structura pentru direcţiile generale, divizii, direcţii şi celelalte compartimente se aproba de către consiliul de administraţie.  +  Articolul 12Atribuţiile direcţiilor generale, diviziilor, direcţiilor şi a celorlalte compartimente se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administraţie.  +  Capitolul 5 Organele de conducere ale regiei  +  Articolul 13Conducerea "Romgaz" - R.A. se asigura prin:- consiliul de administraţie;- directorul general.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului resurselor şi industriei şi este compus din 15 persoane, după cum urmează:- directorul general al "Romgaz" - R.A. - preşedinte;- reprezentantul Ministerului Finanţelor;- reprezentanţii Ministerului Resurselor şi Industriei;- reprezentantul Ministerului Comerţului şi Turismului;- ingineri, tehnicieni, economişti şi jurişti specializaţi în domeniul de activitate al regiei.  +  Articolul 15Una şi aceeaşi persoana nu poate face parte concomitent din mai mult de doua consilii de administraţie sau sa participe la societăţi comerciale cu care regia autonomă întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare.  +  Articolul 16Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tilharie, distrugere cu intenţie, înşelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dăuna avutului obştesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, luare de mită, viol, arestare nelegală şi cercetare abuzivă şi infracţiuni contra păcii şi omenirii.  +  Articolul 17Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de funcţionare.  +  Articolul 18Atribuţiile, răspunderile şi competentele consiliului de administraţie sînt următoarele:18.1. Aproba structura organizatorică şi funcţională a "Romgaz" - R.A.;18.2. Aproba programele de producţie în funcţie de potenţialul zăcămintelor existente şi de debitul sondelor noi;18.3. Hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, care se finanţează din surse proprii, credite bancare sau alocaţii de la buget;18.4. Propune potrivit reglementărilor legale investiţiile a căror aprobare este în competenţa altor organe;18.5. Aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al "Romgaz" - R.A., în caz de excedent sau echilibru. În situaţiile în care cheltuielile depăşesc veniturile, dispune promovarea documentaţiei prevăzute de legislaţia în vigoare pentru acordarea de subvenţii, către organele competente, spre aprobare;18.6. Stabileşte împrumuturile pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a acestora;18.7. Răspunde de administrarea legală şi eficienta a întregului patrimoniu;18.8. Aproba înstrăinarea bunurilor imobile aparţinînd regiei, potrivit legii;18.9. Face propuneri privind preţul de livrare a gazelor şi urmăreşte aplicarea acestuia;18.10. Aproba utilizarea fondului valutar;18.11. Aproba asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din ţara şi străinătate;18.12. Asigura şi răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecţia mediului înconjurător şi securitatea muncii;18.13. Stabileşte nivelurile de salarizare a personalului în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea salariului tarifar minim prevăzut de lege;18.14. Aproba orice alte probleme privind activitatea "Romgaz" - R.A. cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.  +  Articolul 19Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe luna sau, la cererea preşedintelui sau a o treime din membrii săi, ori de cîte ori este nevoie.  +  Articolul 20Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material conform înţelegerii, pe bază de contract.  +  Articolul 21Anual, consiliul de administraţie prezintă Ministerului Resurselor şi Industriei un raport asupra activităţii în perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 22Directorul general al "Romgaz" - R.A. conduce activitatea curenta a acesteia şi reprezintă regia în relaţiile cu organele statului, precum şi cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează şi concediază personalul aparatului propriu, numeşte şi revoca prin decizie conducătorii subunitatilor din structura regiei.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli Relaţii financiare  +  Articolul 23Corelat cu contractele încheiate pentru producţia realizată şi livrările de gaze naturale, "Romgaz" - R.A. determina anual volumul de venituri de realizat, cheltuielile totale de efectuat şi cota de impozit pe beneficiu datorată bugetului statului, conform legii.  +  Articolul 24Veniturile şi cheltuielile "Romgaz" - R.A. se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar şi cuprind la "Venituri" sumele provenite din vînzarea gazelor naturale şi a celorlalte produse şi prestaţii, iar la "Cheltuieli" valorile consumate pentru producerea, transportul şi distribuţia gazelor, inclusiv cheltuielile cu cercetarea geologica, amortizarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale, cu întreţinerea şi exploatarea utilajelor şi instalaţiilor, precum şi rambursarea creditelor şi dobinzilor.  +  Articolul 25"Romgaz" - R.A. întocmeşte anual bilanţ contabil şi cont de profit şi pierderi după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil anual şi contul de profituri şi pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 26Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, "Romgaz" - R.A. constituie fondul de rezerva şi fondul de dezvoltare, precum şi fondurile necesare pentru pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea personalului angajat şi pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plăteşte impozitele, taxele, cotele de asigurări şi securitate socială şi celelalte vărsăminte prevăzute de lege.Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii şi efectuarea plăţilor prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit 5% se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaţilor la profituri.  +  Articolul 27În situaţia în care, în cursul exerciţiului financiar, veniturile nu sînt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, "Romgaz" - R.A. pe baza calculelor de fundamentare determina volumul împrumuturilor necesare activităţii de producere, transport şi distribuţie a gazelor, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia autonomă poate beneficia în condiţiile legii de subvenţii de la bugetul de stat sau poate contracta credite bancare.  +  Articolul 28"Romgaz" - R.A. hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, în limita competentelor ce-i sînt acordate, stabileşte nivelul surselor proprii de finanţare şi determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiţii.  +  Articolul 29Operaţiunile de încasări şi plati ale "Romgaz" - R.A. se efectuează prin conturi deschise la Banca Naţionala a României, Banca pentru Dezvoltare şi Banca Română de Comerţ Exterior sau alte bănci.  +  Capitolul 7 Relaţii comerciale  +  Articolul 30Preţul de livrare a gazelor naturale se propune de "Romgaz" - R.A. cu acordul Ministerului Finanţelor şi se aproba de guvern.Preţurile şi tarifele celorlalte produse, lucrări sau servicii executate de subunitatile regiei se supun legilor şi reglementărilor generale privind preţurile.  +  Articolul 31Livrarea produselor şi prestarea serviciilor se vor face pe bază de contracte.  +  Articolul 32"Romgaz" - R.A. poate realiza, conform legii, lucrări şi să-şi asigure furnituri pe bază de licitaţie publică prin orice societate comercială din ţara şi străinătate.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 33Litigiile de orice fel în care este implicata "Romgaz" - R.A. sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.  +  Articolul 34Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.-----------------------