NORME TEHNICE nr. 101.325/M.C. din 3 martie 1998privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI - S.A.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 27 martie 1998  În temeiul art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995, s-au elaborat prezentele norme tehnice, care vor intra în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul 1 Prevederi generale1.1. Exporturile complexe, definite la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1995, denumita în continuare ordonanţa, includ în categoria "altele asemenea" şi centrale energetice şi termice, staţii electrice, staţii de tratare a apei, staţii de epurare, linii tehnologice flexibile şi automate de prelucrare, construirea de ansambluri de locuinţe şi obiective social-culturale, reţele de apa-canalizare, construirea de drumuri şi poduri, amenajări portuare.1.2. Prin produse cu ciclu lung de fabricaţie, în sensul art. 1 din ordonanţa, se înţelege acele produse destinate exportului, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) perioada de fabricaţie a furniturii din contractul extern şi din normele tehnologice este de minimum 6 luni; b) valoarea contractului extern depăşeşte 500.000 dolari S.U.A.În cadrul produselor de export cu ciclu lung de fabricaţie se includ grupele:- utilaje tehnologice de toate tipurile şi părţi ale acestora;- corpuri de nave şi aeronave, tractoare, maşini agricole, mijloace de transport rutiere şi feroviare;- sisteme flexibile şi linii automate de prelucrare;- maşini-unelte convenţionale, cu afisaj de cote sau comanda numerică;- alte produse care se încadrează în prevederile pct. 1.2.1.3. Acordarea stimulentelor prevăzute în ordonanţa se va face numai în situaţia în care contribuţia părţii române la realizarea acestora (materii prime, materiale, utilaje, echipamente, manopera, piese de schimb, proiecte şi asistenţa tehnica de origine românească) este de minimum 50% din valoarea contractului extern.1.4. Exporturile complexe se realizează pe bază de contracte externe de către un contractant general, care poate colabora, pe bază de contracte comerciale, cu subcontractantii - agenţi economici români sau străini, specializaţi în lucrări de proiectare, construcţii-montaj, producţie de materiale, utilaje, echipamente, piese de schimb şi prestări de servicii.Exporturile complexe şi cele ale produselor cu ciclu lung de fabricaţie se pot realiza pe bază de contracte externe încheiate de către un contractant general sau de către producător, direct sau prin comisionar.1.5. Contractele externe pentru exporturi complexe şi cele pentru exporturi de produse cu ciclu lung de fabricaţie vor fi încheiate în condiţii şi cu modalităţi de plată similare cu cele care se practica în mod frecvent pe piaţa internationala. În cazul exporturilor cu plata pe credit cu termen de peste un an, perioada de creditare nu poate fi mai mare de 8 ani.Contractantul general are obligaţia de a negocia, în cadrul contractului extern, valoarea creditului, durata şi nivelul dobânzii, de la caz la caz, în funcţie de practica internationala, de valoarea şi importanţa economică a obiectivului, de termenul de realizare a acestuia, precum şi de nivelul dobânzii pe plan internaţional la creditele comerciale, şi de a obţine garanţiile corespunzătoare care să ofere certitudine asupra efectuării plăţilor de către partenerul extern, la termenele stabilite prin contract.  +  Capitolul 2 Stimularea exporturilor complexe şi a produselor de export cu ciclu lung de fabricaţie2.1. Garanţiile prevăzute la art. 2 lit. a) din ordonanţa sunt: a) garanţii pentru participarea la licitaţii internaţionale; b) garanţii pentru restituirea avansului; c) garanţii pentru buna executare a contractului extern; d) garanţii pentru restituirea contravalorii echipamentelor şi a materialelor puse la dispoziţie, contractual, de către beneficiar.Prin avansuri se înţelege orice plata efectuată în scopul mobilizării fondurilor necesare organizării de şantier, procurării de echipamente şi materiale, începerii lucrărilor, finanţării producţiei sub forma plăţilor progresive pe faze de lucru, până la livrarea produsului sau a obiectivului.Garanţiile în valută se acordă contractantului general sau exportatorului de produse cu ciclu lung de fabricaţie, la cererea acestuia, de către băncile comerciale cu contragarantia Ministerului Finanţelor (fără a solicita depozite colaterale sau garanţii materiale), pe baza avizului Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior (C.I.G.C.C.E.), dat la propunerea Băncii de Export-Import a României - S.A.2.2. Garanţiile prevăzute la art. 2 lit. b) din ordonanţa sunt: a) garanţii pentru creditele în lei, pe termen scurt, mediu şi lung, utilizate pentru producţia din ţara aferentă exporturilor complexe şi pentru producţia de export cu ciclu lung de fabricaţie, acordate de băncile comerciale, direct sau pe seama liniilor de refinantare deschise de Banca Naţionala a României (B.N.R.), potrivit reglementărilor legale; b) garanţii pentru creditele în lei şi în valută, utilizate pentru producţia din străinătate aferentă lucrărilor de construcţii-montaj efectuate de participanţii români la realizarea exporturilor complexe, acordate de băncile comerciale, direct sau pe seama liniilor de refinantare deschise de B.N.R. potrivit art. 6 din ordonanţa; c) garanţii pentru creditele în lei, aferente exporturilor complexe şi producţiei de export cu ciclu lung de fabricaţie, pentru perioada cuprinsă între data livrării şi data încasării contravalorii exportului, dar nu mai mult de 8 ani.Garanţiile prevăzute la acest punct se pot acorda, la cerere, contractantului general, subcontractanţilor interni sau, după caz, producătorilor, în cazul producţiei de export cu ciclu lung de fabricaţie.2.3. Garanţiile prevăzute la pct. 2.1 şi 2.2 se emit de către stat prin Ministerul Finanţelor, pe baza avizului C.I.G.C.C.E., dat la propunerea Băncii de Export-Import a României - S.A.Pentru obţinerea garanţiilor prevăzute mai sus, solicitanţii vor prezenta Ministerului Finanţelor - Direcţia generală a datoriei publice - documentaţia menţionată la cap. III pct. 3.1.Pe baza documentaţiei prezentate, Ministerul Finanţelor evalueaza riscurile financiare, oportunitatea şi condiţiile de acordare a garanţiei şi emite scrisoarea de garanţie, care va fi avizată şi de reprezentantul Curţii de Conturi din cadrul Ministerului Finanţelor.Concomitent cu emiterea scrisorii de garanţie, între Ministerul Finanţelor, în calitate de garant, şi beneficiarul creditului obţinut cu garanţia statului sau emitentul scrisorii de garanţie se încheie o convenţie în care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv comisionul de risc, negociat în cota procentuală şi modalitatea de plată a acestuia.2.4. Bonificatiile de 60% din dobânda plătită pentru creditele primite pentru producţia destinată exporturilor complexe şi cea cu ciclu lung de fabricaţie, precum şi pentru perioada de până la încasarea contravalorii exportului respectiv se acordă: a) pentru creditele pe termen scurt, mediu şi lung, primite de la băncile comerciale pentru producţia din ţara, destinate exporturilor complexe şi produselor de export cu ciclu lung de fabricaţie; b) pentru creditele de export, pe perioada de până la încasarea contravalorii exporturilor complexe sau a produselor de export cu ciclu lung de fabricaţie.2.5. Pentru stimularea producţiei destinate exporturilor complexe şi a producţiei de export cu ciclu lung de fabricaţie, contractantul general, subcontractantii sau producătorii de produse de export cu ciclu lung de fabricaţie pot beneficia de rezervare de plafoane pentru acordarea de bonificatii din dobânda la creditele pe termen mediu şi lung, prevăzute în contractele de credite încheiate cu băncile comerciale, pentru realizarea producţiei de export în ţara.Stimulentele prevăzute la pct. 2.4 şi 2.5 se acordă la cererea contractantului general sau, după caz, a subcontractanţilor participanţi la realizarea exportului complex, pe baza avizului contractantului general, precum şi la cererea producătorilor de produse de export cu ciclu lung de fabricaţie. Aprobarea bonificatiilor şi rezervarea de plafoane se acordă de către C.I.G.C.C.E., la propunerea Băncii de Export-Import a României - S.A.2.6. Asigurarea în numele şi în contul statului a creditului de export pe termen mediu şi lung pentru riscul de ţara se face la solicitarea contractantului general, subcontractantului, a producătorului de produse de export cu ciclu lung de fabricaţie sau a băncii finanţatoare şi/sau a altor entităţi financiare, după caz.2.7. Exceptarea de la plata anticipata sau de la garantarea plăţii taxelor vamale, a comisionului vamal şi a T.V.A., pentru importurile de completare, aferente exporturilor complexe sau producţiei de export cu ciclu lung de fabricaţie, se solicita de către importator, împreună cu subcontractantii interni, pe baza avizului contractantului general sau, după caz, de către importator, împreună cu contractantul general sau producătorul produselor de export cu ciclu lung de fabricaţie.Constituie import de completare acele utilaje, echipamente, subansambluri, accesorii şi materiale care urmează a fi inglobate ca atare în produsul final de export sau care urmează a fi utilizate în procesul de fabricaţie a produsului destinat exportului ca materiale consumabile. De asemenea, constituie import de completare acele maşini, utilaje şi dotări speciale, necesare executării de obiective complexe, lucrări de construcţii-montaj şi produse cu ciclu lung de fabricaţie la un nivel performant care, conform contractului extern, sunt prevăzute ca atare în documentaţia tehnica de execuţie, costurile acestora urmând a fi suportate sau recuperate integral de la beneficiarul extern.  +  Capitolul 3 Documentaţia şi metodologia de acordare a stimulentelor3.1. Documentaţia pentru emiterea garanţiilor de către stat menţionate la cap. II pct. 2.1 şi 2.2, se întocmeşte de către contractantul general sau de către producătorul de produse de export cu ciclu lung de fabricaţie sau, după caz, de subcontractantii interni participanţi la realizarea de exporturi complexe.Documentaţia necesară emiterii avizului C.I.G.C.C.E. pentru garanţiile de mai sus se întocmeşte în conformitate cu procedurile aprobate de acesta şi se depune la secretariatul tehnic al acestuia.Documentaţia se analizează de către Banca de Export-Import a României - S.A., care face propuneri de avizare C.I.G.C.C.E.Avizul favorabil al C.I.G.C.C.E. se transmite Ministerului Finanţelor, pentru emiterea garanţiilor potrivit art. 3 din ordonanţa, şi solicitantului.În vederea emiterii garanţiilor de către stat, solicitanţii vor prezenta Ministerului Finanţelor - Direcţia generală a datoriei publice următoarele documente:- avizul C.I.G.C.C.E.;- proiectul contractului de credit pentru garanţii în lei, care urmează a fi încheiat cu banca comercială;- contractul comercial;- orice documente sau informaţii pe care le solicita Ministerul Finanţelor, în special cu privire la alte scrisori de garanţii acordate şi la modul de respectare a obligaţiilor asumate, precum şi cu privire la situaţia economico-financiară a solicitantului (ultimul bilanţ contabil, indicatorii economico-financiari etc.).3.2. Documentaţia pentru acordarea bonificatiilor de dobânda şi pentru rezervarea de plafoane pentru acordarea de bonificatii de dobânda la creditele pe termen scurt, mediu sau lung, utilizate pentru producţia de exporturi complexe şi pentru producţia de export cu ciclu lung de fabricaţie, precum şi pe perioada până la încasarea contravalorii exporturilor respective se întocmeşte de către subcontractantii interni, cu avizul contractantului general sau, după caz, de contractantul general sau de către producătorii de produse de export cu ciclu lung de fabricaţie.Documentaţia necesară acordării bonificatiilor de dobânda sau rezervarii de plafoane pentru acordarea de bonificatii de dobânda se întocmeşte în conformitate cu procedurile aprobate de C.I.G.C.C.E. şi se depune la secretariatul tehnic al acestuia.Documentaţia se analizează de către Banca de Export-Import a României - S.A. şi se aproba de către C.I.G.C.C.E., potrivit procedurilor în vigoare.În baza hotărârii C.I.G.C.C.E. de aprobare a bonificatiilor, Banca de Export-Import a României - S.A. acorda solicitanţilor bonificatia cuvenită sau efectuează rezervarile de plafoane de bonificatii de dobânda.3.3. Documentaţia pentru asigurarea, în numele şi în contul statului, a creditelor de export pe termen mediu şi lung pentru riscul de ţara se întocmeşte de către contractantul general, subcontractantul, producătorul de produse de export cu ciclu lung de fabricaţie sau de banca finanţatoare şi/sau de către alte entităţi financiare, după caz, în conformitate cu procedurile aprobate de C.I.G.C.C.E. şi se depune la secretariatul tehnic al acestuia.Documentaţia se analizează de către Banca de Export-Import a României - S.A. şi se aproba de către C.I.G.C.C.E., potrivit procedurilor în vigoare.În baza aprobării C.I.G.C.C.E., se încheie poliţa de asigurare, în numele şi în contul statului, a creditelor de export.3.4. Stimulentele prevăzute la art. 2 lit. a)-d) din ordonanţa se avizează şi se aproba în limita resurselor financiare constituite conform art. 5 din ordonanţa.3.5. Pentru importurile de completare aferente exporturilor complexe şi produselor de export cu ciclu lung de fabricaţie, documentaţia pentru exceptarea de la plata taxelor vamale, în cazul importurilor de completare în regim de import definitiv, sau pentru exceptarea de la garantarea taxelor vamale, pentru importurile de completare în regim de import temporar, exceptarea de la plata sau de la garantarea comisionului vamal şi a T.V.A. se întocmeşte, pentru fiecare contract extern de exporturi complexe, de către subcontractantii interni, cu avizul contractantului general, sau de către producător, în cazul exporturilor de produse cu ciclu lung de fabricaţie.Documentaţia va cuprinde fundamentarea importului, conform anexei nr. 1, contractul extern de export al obiectivului complex sau al produsului cu ciclu lung de fabricaţie, contractul extern aferent importului de completare şi lista importurilor de completare.Lista importurilor de completare, conform anexei nr. 2, întocmită de către contractantul general importator şi beneficiar, va cuprinde beneficiarii, importatorii, denumirea produselor pe poziţii tarifare conform Tarifului vamal de import al României, cantitativ şi valoric, termenul de realizare a exportului în care sunt încorporate importurile de completare respective şi valoarea totală a importului în echivalent dolari S.U.A. Aceasta se va depune la secretariatul tehnic al C.I.G.C.C.E., cu avizul prealabil al Ministerului Industriei şi Comerţului - Direcţia generală cooperare economică internationala şi Direcţia promovare comerţ exterior şi, după caz, al ministerului economic de resort, în vederea aprobării de către C.I.G.C.C.E.Lista aprobată prin hotărâre de către C.I.G.C.C.E. se transmite solicitanţilor.Hotărârea C.I.G.C.C.E. de aprobare a listelor importurilor de completare, cu privire la produsele importate care urmează a beneficia de exceptarea de la plata sau de la garantarea taxelor vamale a comisionului vamal şi a T.V.A., va fi prezentată autorităţii vamale de către importator sau de către comisionarii vamali, împreună cu documentele de vamuire a mărfurilor. La rubrica 44 "Menţiuni speciale" din declaraţia vamală se vor înscrie atât ordonanţa, cat şi numărul şi data hotărârii C.I.G.C.C.E.Autorităţile vamale vor admite importul de completare în exceptare, în conformitate cu hotărârea C.I.G.C.C.E.Prelungirea termenului de realizare a exportului, în care sunt încorporate importurile de completare prevăzute în anexa nr. 2, se acordă, prin hotărârea C.I.G.C.C.E., în cazuri justificate, la cererea subcontractanţilor interni, cu avizul contractantului general sau al producătorului de produse de export cu ciclu lung de fabricaţie. Cererea de prelungire se va face obligatoriu înainte de expirarea termenului de export aprobat iniţial de către C.I.G.C.C.E.Depăşirea termenului de realizare a exportului în care sunt încorporate importurile de completare atrage după sine sancţiuni şi penalizări potrivit reglementărilor în vigoare.Utilizarea parţială de către subcontractantii interni, producătorii şi contractanţii generali a importurilor de completare, care au beneficiat de prevederile ordonanţei atrage după sine plata taxelor şi a drepturilor de import datorate autorităţii vamale pentru valoarea neutilizata, conform reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul 4 Resurse financiare pentru acordarea stimulentelor şi gestionarea acestora4.1. Resursele financiare din care se asigura stimularea exporturilor complexe şi a exportului de produse cu ciclu lung de fabricaţie sunt cele prevăzute la art. 5 din ordonanţa, precum şi primele nete încasate pentru asigurările încheiate în numele şi în contul statului, pentru creditele de export pe termen mediu şi lung pentru riscul de ţara, potrivit art. 2 lit. d) din ordonanţa.Sumele prevăzute în bugetul de stat cu aceasta destinaţie reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.Prelevarea şi vărsarea cotei de 25% din contravaloarea în lei cuvenită statului din creanţele externe recuperate efectiv de la ţările debitoare se efectuează de Ministerul Finanţelor pentru fiecare încasare obţinută din recuperarea creanţelor externe.Dobânda din fructificarea depozitelor se vărsa în contul special de disponibil, deschis la Banca de Export-Import a României - S.A., pentru constituirea resurselor financiare destinate stimulării exporturilor complexe şi a exportului de produse cu ciclu lung de fabricaţie, conform art. 5 din ordonanţa.Propunerile de cheltuieli pentru stimularea exporturilor complexe şi a exportului de produse cu ciclu lung de fabricaţie, pe ansamblu şi pe categorii, se efectuează în fiecare etapa a elaborării bugetului de stat, de către C.I.G.C.C.E., pe baza propunerilor prezentate de ministerele de resort.4.2. Constituirea resurselor financiare pentru stimularea exporturilor complexe şi a exporturilor de produse cu ciclu lung de fabricaţie şi efectuarea plăţilor privind stimularea acestor activităţi se fac printr-un cont special de disponibil, deschis de Banca de Export-Import a României - S.A. în acest scop.4.3. În scopul gestionării resurselor financiare pentru stimularea exporturilor complexe şi a exporturilor de produse cu ciclu lung de fabricaţie, Banca de Export-Import a României - S.A. va organiza şi va conduce o evidenţa contabilă distinctă prin care se va asigura: a) evidenta constituirii resurselor destinate stimulării acestor exporturi, după natura resursei; b) evidenta plăţilor efectuate pe baza aprobărilor date de C.I.G.C.C.E., după natura cheltuielilor şi pe operatori economici; c) evidenta angajamentelor asumate în numele şi în contul statului pe seama resurselor prevăzute la lit. a), după natura angajamentelor, pe operatori economici şi pe termene de plată; angajamentele asumate în valută sunt supuse recalcularii, cu influentele cursului de schimb al pieţei valutare; d) evidenta resurselor financiare constituite şi neutilizate, respectiv neangajate.4.4. Sumele constituite la Banca de Export-Import a României - S.A., disponibile, precum şi cele angajate şi neachitate la sfârşitul perioadei de gestiune se reportează în anul următor, acestea urmând să fie utilizate potrivit destinaţiilor aprobate, conform dispoziţiilor legale în vigoare.4.5. Influentele ce pot interveni în cazurile execuţiei garanţiilor prevăzute la cap. II pct. 2.1 între cursurile de schimb ale pieţei valutare la data la care s-a emis garanţia şi data la care se executa garanţia se reflecta în resursele financiare constituite conform art. 5 din ordonanţa.4.6. Banca de Export-Import a României - S.A. va introduce în evidenta sa conturile contabile necesare şi va elabora norme proprii pentru conducerea acestei evidente, pe baza avizului Ministerului Finanţelor.4.7. Banca de Export-Import a României - S.A. va raporta trimestrial C.I.G.C.C.E., Ministerului Industriei şi Comerţului şi Ministerului Finanţelor modul de constituire a resurselor, plăţilor şi angajamentelor legate de stimularea exporturilor complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie.4.8. Gradul de expunere maxima care se ia în considerare în angajamentele ce se asuma în numele şi în contul statului pentru garanţii, asigurări de credite de export pe termen mediu şi lung pentru riscul de ţara şi rezervarile de plafoane privind bonificatiile pentru stabilizarea ratei dobânzii, faţă de resursele financiare constituite pentru aplicarea ordonanţei, este cel stabilit de C.I.G.C.C.E.Pentru garanţiile acordate în numele şi în contul statului de către Ministerul Finanţelor, în baza art. 3 din ordonanţa, C.I.G.C.C.E. va transmite Ministerului Finanţelor şi Ministerului Industriei şi Comerţului gradul de expunere maxima, distinct pentru destinatiile prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) din ordonanţa.Ministerul Finanţelor va transmite C.I.G.C.C.E. situaţia garanţiilor emise.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale5.1. La data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, Normele tehnice privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, nr. 1.791/PC/1995, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 30 iunie 1995, îşi încetează aplicabilitatea.5.2. Prezentele norme tehnice se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Mircea CiumaraMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul finanţelor,Daniel DaianuPreşedinteleBăncii de Export-Import a României - S.A.,Mihai Bogza  +  Anexa 1 NOTAprivind fundamentarea importurilor de completare, care beneficiază de exceptarea de la plata şi de la garantarea taxelor vamale, a comisionului vamal şi a T.V.A., conform art. 2 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/19951. Denumirea obiectivului complex/produsului cu ciclu lung de fabricaţie2. Numărul contractului extern; data semnării3. Contractantul general român4. Partenerul extern/Ţara5. Valoarea contractului extern6. Data intrării în vigoare a contractului extern; termenul de punere în funcţiune7. Termenul de realizare a exportului complex sau a produsului cu ciclu lung de fabricaţie8. Condiţiile şi modalităţile de plată9. Denumirea şi structura exportului complex realizat de partea română; cantitate (tonaj, număr bucăţi etc.)10. Contribuţia valorică efectivă a părţii române (materii prime, materiale, utilaje, echipamente, proiecte, manopera, piese de schimb, asistenţa tehnica de origine românească), raportată la valoarea totală a contractului extern11. Valoarea totală a importului de completare aferent contractului extern; sursele şi modalităţile de finanţare a acestuia12. Perioada de fabricaţie a exportului complex sau a produsului cu ciclu lung de fabricaţie, conform normelor tehnologice13. Stadiul derulării contractului extern, cu precizarea importurilor de completare aprobate anterior pentru acest contract14. Fundamentarea necesităţii efectuării importului de completare.CONTRACTANT GENERAL,Director generalIMPORTATOR,Director generalPRODUCĂTOR/BENEFICIAR,Director general  +  Anexa 2
                             
      Se aprobă C.I.G.C.C.E.
     
    LISTA importurilor de completare, care beneficiază de exceptarea de la plata şi de la garantarea taxelor vamale, a comisionului vamal şi a T.V.A.
     
    Nr. crt.Poziţia tarifarăTaxa vamalăDenumirea mărfiiCantitatea (U.M.)Valoarea în vamă (în valută)Ţara de provenienţăTermenul de realizare a exportului (ziua/luna/anul)
    01234567
                   
     
      TOTAL ECHIVALENT DOLARI S.U.A.
     
    ÎntocmitAvizat
    CONTRACTANT GENERAL,PRODUCĂTOR/ BENEFICIAR,IMPORTATOR,MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI,(MINISTERUL ECONOMIC)
     
    Director general Director general Director general
      NOTĂ:    Lista se întocmeşte pe un singur importator şi pe un singur producător/beneficiar.    Toate rubricile se vor completa cu denumirea completa, fără a se folosi prescurtări.--------------