CONVENŢIE nr. 16.813 din 17 martie 1998
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR Nr. 16.813 din 17 martie 1998
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI Nr. 19 din 17 martie 1998
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 16 aprilie 1998    În conformitate cu prevederile Legii nr. 91/1993 privind datoria publică şi ale Legii nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Ministerul Finanţelor, în calitatea sa de emitent, reprezentat de domnul Daniel Daianu, ministrul finanţelor, şi Banca Naţionala a României, în calitatea sa de agent, reprezentată de domnul Mugur Isarescu, guvernator, preşedinte al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, încheie prezenta convenţie.  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1În aplicarea prezentei convenţii, expresiile şi notiunile de mai jos, cu excepţia cazurilor în care sunt formulate diferit în context, vor avea următorul înţeles: a) titluri de stat - înscrisuri emise de Ministerul Finanţelor, care exprima o creanta financiară asupra emitentului, garantată în mod expres şi necondiţionat de statul român; b) titluri de stat cu discount - titluri de stat nepurtatoare de dobânda, vândute la un preţ iniţial mai mic decât valoarea nominală, diferenţa dintre preţul iniţial şi valoarea nominală fiind discountul şi reprezentând beneficiul cumpărătorului; c) titluri de stat purtătoare de dobânda - titluri de stat vândute la valoarea nominală sau cu discount sau prima şi pentru care emitentul plăteşte periodic dobânzi în conformitate cu termenii şi cu condiţiile cuprinse în prospectul de emisiune al seriei respective; d) prospectul de emisiune - document oficial, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor, care stabileşte termenii şi condiţiile de emisiune ale unei anumite serii de titluri de stat; e) serii - titlurile de stat emise în conformitate cu prevederile unui prospect de emisiune, având termeni şi condiţii identice, cu excepţia datelor de răscumpărare a valorii nominale, de plată a dobânzii şi de răscumpărare în avans; f) data scadentei - data la care valoarea nominală şi ultima transa de dobânda aferente unui titlu de stat purtător de dobânda sau valoarea nominală a unui titlu de stat cu discount devin exigibile în conformitate cu prospectul de emisiune; g) data plăţii dobânzii - data desemnată pentru plata dobânzii aferente unei anumite serii de titluri de stat purtătoare de dobânda; h) data răscumpărării în avans - data fixată pentru răscumpărarea, anterioară scadentei, a oricărui titlu de stat, comunicată de către sau în numele statului român, sau o dată la care emitentul îşi exercită dreptul de răscumpărare anterioară scadentei a unui titlu de stat, în conformitate cu termenii şi condiţiile stabilite prin prospectul de emisiune; i) data înregistrării curente - acea data stabilită ca ultima data de către Banca Naţionala a României pentru determinarea proprietăţii asupra oricărui titlu de stat, în vederea plăţii valorii nominale şi/sau a dobânzii aferente, ce devin scadente şi plătibile în termen de o zi lucrătoare pentru titlurile de stat pe termen scurt şi de doua zile lucrătoare pentru cele pe termen mediu şi lung; j) contul de valoare nominală şi dobânda - un cont special, deschis la Banca Naţionala a României pe numele Ministerului Finanţelor, în care acesta virează obligaţiile sale financiare aferente titlurilor de stat; k) deţinător - proprietarul înregistrat al oricărui titlu de stat, în conformitate cu prevederile prezentei convenţii.  +  Capitolul 2 Emisiunea şi alte operaţiuni privind titlurile de stat  +  Articolul 2Titlurile de stat vor fi emise în conformitate cu prevederile legii.  +  Articolul 3Titlurile de stat vor fi emise în forma dematerializată şi cu valori nominale, conform prevederilor prospectului seriei respective.  +  Articolul 4Obligaţiile financiare ale Ministerului Finanţelor (valoarea nominală, dobânda, primele) se vor plati, asa cum este specificat în prospectul de emisiune al seriei respective, deţinătorilor titlurilor de stat, înregistraţi la data înregistrării curente.  +  Articolul 5Dacă data de efectuare a oricăreia dintre plăţile incluse în obligaţiile financiare ale Ministerului Finanţelor este într-o zi nelucrătoare, plăţile se vor efectua în ziua lucrătoare următoare.  +  Articolul 6Titlurile de stat vor fi exprimate în lei sau în valută; Banca Naţionala a României va onora obligaţiile financiare aferente titlurilor de stat deţinătorilor înregistraţi, numai în forma bănească, dacă în prospectul de emisiune nu se prevede altfel, în moneda în care au fost emise.  +  Articolul 7Banca Naţionala a României, în calitatea sa de agent, va organiza un sistem de depozitare a titlurilor de stat, precum şi un sistem de transferare-înregistrare-decontare pentru operaţiunile efectuate cu titlurile de stat.  +  Articolul 8Obligaţiile financiare ale Ministerului Finanţelor vor fi plătite direct de către Ministerul Finanţelor Băncii Naţionale a României în contul de valoare nominală şi dobânda, la data scadentei.Sub rezerva încasării efective a obligaţiilor financiare ale Ministerului Finanţelor în contul de valoare nominală şi dobânda, Banca Naţionala a României va efectua plăţile către deţinătorii înregistraţi prin sistemul de transfer-înregistrare-decontare.  +  Articolul 9Titlurile de stat vor fi anulate din evidentele Ministerului Finanţelor şi ale Băncii Naţionale a României o dată cu răscumpărarea la scadenta sau la răscumpărarea în avans.  +  Articolul 10Nici una dintre prevederile prezentei convenţii nu împiedica emiterea de titluri de stat suplimentare cu drepturi egale, în ceea ce priveşte obligaţiile financiare ale Ministerului Finanţelor, cu cele ale titlurilor de stat emise anterior.  +  Capitolul 3 Obligaţiile Ministerului Finanţelor  +  Articolul 11Pentru orice emisiune de titluri de stat ulterioară prezentei convenţii, efectuată direct sau pe bază de convenţii (contracte) încheiate cu alţi agenţi de emisiune, Ministerul Finanţelor va consulta Banca Naţionala a României în vederea armonizării acestora cu emisiunile anterioare şi cu obiectivele de politica monetara ale etapei.  +  Articolul 12Anterior oricărei emisiuni de titluri de stat, Ministerul Finanţelor se va asigura ca prevederile prezentei convenţii, precum şi ale legii sunt respectate integral şi, totodată, ca noile emisiuni de titluri de stat nu contravin prevederilor legii.  +  Articolul 13Ministerul Finanţelor, funcţionarii, agenţii şi angajaţii săi nu vor acţiona în nici un mod care ar putea aduce prejudicii în ceea ce priveşte siguranţa plăţii obligaţiilor financiare ale Ministerului Finanţelor pentru titlurile de stat. Totodată, nu se va încheia nici un contract şi nu se va întreprinde nici o acţiune prin care drepturile vreunui deţinător ar putea fi prejudiciate sau diminuate.  +  Articolul 14Ministerul Finanţelor este răspunzător de plată prompta a obligaţiilor financiare a oricărui titlu de stat, la datele şi în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune şi ale prezentei convenţii. Ministerul Finanţelor este legal răspunzător, în numele statului român, în faţa deţinătorilor titlurilor de stat în situaţia apariţiei viciilor de plată, astfel cum sunt acestea definite în cap. VI, cu excepţia cazurilor în care, conform prevederilor prezentei convenţii, sunt în responsabilitatea agentului.  +  Capitolul 4 Obligaţiile Băncii Naţionale a României  +  Articolul 15Banca Naţionala a României este răspunzătoare pentru îndeplinirea funcţiilor de agent de plată, înregistrare şi transfer, în conformitate cu prevederile prezentei convenţii. Banca Naţionala a României va putea numi un agent care să îndeplinească aceste funcţii.  +  Articolul 16Banca Naţionala a României va organiza şi va conduce vânzarea titlurilor de stat, în numele Ministerului Finanţelor, însă nu va participa în calitate de cumpărător pe piaţa primara.Procedurile, datele şi metodele vânzării vor fi stabilite de Ministerul Finanţelor, cu consultarea prealabilă a Băncii Naţionale a României. Banca Naţionala a României va emite norme şi regulamente privind vânzarea, transferul şi răscumpărarea titlurilor de stat, care vor fi aprobate de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 17Banca Naţionala a României va acorda consultanţa şi asistenţa tehnica Ministerului Finanţelor în conformitate cu responsabilităţile ce-i revin prin prezenta convenţie şi va informa permanent Ministerul Finanţelor asupra condiţiilor pieţei, preferintelor investitorilor şi va furniza informaţiile financiare şi economice necesare acestuia pentru lansarea unor noi emisiuni.  +  Articolul 18Banca Naţionala a României se obliga să prezinte, la solicitarea Ministerului Finanţelor, toate registrele şi orice alte documente cu privire la operaţiunile efectuate în aplicarea prezentei convenţii. Totodată, se angajează să aplice un tratament nediscriminatoriu faţă de oricare dintre deţinătorii înregistraţi.  +  Capitolul 5 Prospectul de emisiune şi comunicatul oficial  +  Articolul 19Ministerul Finanţelor, după consultări cu Banca Naţionala a României, va publică în Monitorul Oficial al României şi va pune la dispoziţia mass-media prospectul de emisiune. Intervalul dintre data apariţiei în Monitorul Oficial al României a prospectului de emisiune şi data vânzării va fi de minimum 3 zile lucrătoare. Prospectul de emisiune al titlurilor de stat va cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele:- denumirea titlurilor de stat care urmează a fi emise;- seriile titlurilor de stat ce urmează a fi emise;- data emisiunii (data decontării);- data scadentei (data răscumpărării);- valoarea totală a emisiunii (dacă este cazul);- valoarea nominală individuală;- modalitatea şi data vânzării (data/perioada subscrierii);- modalitatea şi data decontării;- rata dobânzii sau preţul (dacă este cazul);- deţinătorii legali ai respectivelor titluri de stat;- agentul de plată, înregistrare şi transfer;- regimul fiscal al emisiunii.  +  Articolul 20După încheierea vânzărilor, în aceeaşi zi se va întocmi comunicatul oficial, care va conţine elementele referitoare la rezultatul vânzării.În cazul plasarii emisiunii de titluri de stat prin licitaţie, comunicatul oficial va fi întocmit de către Banca Naţionala a României şi Ministerul Finanţelor.În cazul plasarii emisiunii de titluri de stat prin subscripţie publică sau prin subscripţie publică garantată, comunicatul oficial va fi întocmit de către Banca Naţionala a României în urma avizului prealabil al Ministerului Finanţelor privind rezultatele vânzării.Banca Naţionala a României, în calitate de agent, va asigura distribuirea în mass-media a comunicatului oficial.  +  Articolul 21Prezenta convenţie permite Ministerului Finanţelor sau Băncii Naţionale a României, precum şi intermediarilor financiari sa întocmească şi sa distribuie diverse materiale publicitare de promovare a titlurilor de stat, cu condiţia ca acestea să fie corecte şi conforme cu prevederile prospectului de emisiune şi să fie aprobate, anterior distribuirii lor, atât de către Ministerul Finanţelor, cat şi de către Banca Naţionala a României.  +  Capitolul 6 Vicii de plată şi remedierea acestora  +  Articolul 23Următoarele cazuri sunt considerate şi constituite vicii de plată: a) neplata, la scadenta sau la altă dată prevăzută, a valorii nominale a unui titlu de stat; b) neplata, la datele prevăzute, a dobânzilor aferente unui titlu de stat achiziţionat; c) erori de calcul.  +  Articolul 24În situaţia apariţiei viciilor de plată definite la articolul precedent, Banca Naţionala a României împreună cu Ministerul Finanţelor vor lua următoarele măsuri de remediere: a) virarea imediata a sumelor necesare remedierii viciilor de plată; b) în situaţia în care, după mobilizarea tuturor disponibilităţilor Ministerului Finanţelor, viciile de plată nu sunt remediate, toate responsabilităţile asumate de Banca Naţionala a României, în calitate de agent, prin prezenta convenţie încetează prin preluarea simultană a acestora de către Ministerul Finanţelor şi declararea publică a suspendării plăţilor (moratoriu).  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 25Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, ca părţi semnatare, accepta şi se obliga să respecte întocmai toate prevederile şi condiţiile prezentei convenţii.  +  Articolul 26Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României vor revedea periodic aplicabilitatea prevederilor prezentei convenţii şi, de comun acord, în situaţia în care vor considera necesar o vor amenda corespunzător. Orice amendament se va publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 27Părţile se vor angaja ca, prin prevederile amendamentelor ulterioare la prezenta convenţie, sa nu afecteze negativ interesele deţinătorilor de titluri de stat.  +  Articolul 28Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării acesteia şi se va publică în Monitorul Oficial al României, iar Convenţia nr. 20.169 din 31 ianuarie 1994 se abroga.  +  Articolul 29Prezenta convenţie a fost întocmită în doua exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare dintre părţile semnatare.Ministrul finanţelor,Daniel DaianuGuvernatorulBăncii Naţionale a României,Mugur Isarescu--------------