PROCEDURĂ din 3 mai 2012 (*actualizată*)de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe(actualizată până la data de 30 ianuarie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 ianuarie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 85 din 28 ianuarie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1În sensul prezentei proceduri prin biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe se înţelege: a) lemnul de foc provenit din crăci; b) lemnul de foc provenit din resturi de exploatare; c) lemnul de foc provenit din lemn rotund; d) rumeguş; e) deşeuri de prelucrare primară şi secundară a lemnului;----------Lit. e) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 28 ianuarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2013. f) tocătură de lemn.  +  Articolul 2Certificatele de origine prevăzute la art. 3 alin. (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, se emit de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 3 (1) Pentru obţinerea certificatelor de origine prevăzute la art. 2, producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie depun la Inspectoratul teritorial de regim silvic şi vânătoare, denumit în continuare ITRSV, o documentaţie, care cuprinde: a) cerere, cu nominalizarea documentelor anexate; b) borderoul şi copiile avizelor de însoţire a materialelor lemnoase cu recepţii efectuate sau, după caz, borderoul şi copiile avizelor de însoţire a mărfii cu recepţii efectuate, pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe care a constituit resursă pentru producerea de energie electrică.-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 28 ianuarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2013. (2) În cazul utilizării biomasei din prelucrarea materialelor lemnoase în incintele proprii din cadrul punctelor de lucru aparţinând producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, fără ca această biomasă să necesite transport pe drumurile publice, cererile producătorilor respectivi sunt însoţite de copiile proceselor-verbale de gaterare/ transformare/tocare sau orice alt document, după caz, din care să reiasă cantitatea de biomasă rezultată, specificându-se specia/speciile forestiere utilizată(e) şi umiditatea biomasei rezultate.-----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 28 ianuarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2013.  +  Articolul 4 (1) Sunt competente să întocmească avize, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în vederea emiterii certificatelor de origine prevăzute la art. 2, ITRSV în al căror teritoriu de competenţă se găseşte fondul forestier din care provin materialele lemnoase înscrise în avizele de însoţire prevăzute la art. 3 alin. (1). (2) În situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2), avizele prevăzute la alin. (1) se emit de ITRSV în al căror teritoriu de competenţă se găsesc instalaţiile de producere a energiei electrice.  +  Articolul 5 (1) Avizele se emit într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă documentaţia depusă este completă şi corectă. În intervalul celor 10 zile lucrătoare, reprezentanţii ITRSV pot face verificările faptice şi scriptice pe care le consideră necesare. (2) În cazul în care documentaţia este incompletă, ITRSV comunică solicitantului respectiv să completeze documentaţia într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării. Dacă solicitantul nu completează documentaţia în intervalul precizat, conducătorul ITRSV comunică acestuia despre refuzul de emitere a avizului, motivat.-----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 28 ianuarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2013. (3) Cantitatea de biomasă pentru care se emite avizul ITRSV este cantitatea recepţionată de producătorul de energie conform prevederilor legale, exprimată în unitatea de măsură cu care a fost recepţionată.-----------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 28 ianuarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2013. (4) Nu este permis producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie să solicite două sau mai multe avize ITRSV pentru cantităţi diferite de biomasă, dar care au rezultat/au fost procurate în acelaşi interval de producţie. Cantităţile de biomasă rezultate/procurate într-un interval de timp şi neacoperite de avizul ITRSV corespunzător acelui interval se înregistrează ca stocuri la sfârşitul intervalului şi se adaugă ca resursă la următoarea solicitare de aviz.-----------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 28 ianuarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2013.  +  Articolul 6 (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie depun la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură o cerere cu nominalizarea documentelor anexate, însoţită de avizul/avizele ITRSV prevăzut(e) la art. 4, în original.-----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 28 ianuarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2013. (2) Certificatele de origine se emit într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, în situaţia în care documentaţia depusă este completă şi corectă.  +  Articolul 7 (1) Puterea calorifică a lemnului, a rumeguşului, a deşeurilor de prelucrare şi a tocăturii de lemn, pe specii, pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, este prevăzută în anexa nr. 2. (2) În situaţiile în care nu se cunoaşte sau nu se pot determina elementele care influenţează puterea calorifică a biomasei provenite din silvicultură şi industriile conexe, se va folosi valoarea calorifică corespunzătoare umidităţii de 30%. (3) În situaţia lipsei menţiunii exacte a speciei forestiere în avizul de însoţire a materialelor lemnoase sau, după caz, în avizul de însoţire a mărfii, se va aviza cantitatea corespunzător speciei cu puterea calorifică cea mai mică.-----------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 28 ianuarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2013. (4) În situaţia menţionării în avizul de însoţire a materialelor lemnoase sau, după caz, în avizul de însoţire a mărfii, a grupelor de specii forestiere la «specie», se va lua în considerare specia din cadrul grupei respective cu puterea calorifică cea mai mică.-----------Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 28 ianuarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2013.  +  Articolul 8În situaţiile în care ulterior emiterii certificatului de origine se constată inadvertenţe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea în ce priveşte provenienţa legală a biomasei provenite din silvicultură şi industriile conexe, conducătorul structurii emitente anulează certificatul de origine respectiv şi comunică Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei despre aceasta în termen de 5 zile lucrătoare de la data anulării.  +  Articolul 9 (1) Modelul şi conţinutul certificatului de origine pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe este prevăzut în anexa nr. 3. (2) Evidenţa certificatelor de origine pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe se ţine de către Direcţia generală păduri din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor într-un registru unic al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4. (3) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1 la procedură- Model -INSPECTORATUL TERITORIALDE REGIM SILVIC ŞI VÂNĂTOAREAdresa: ................................AVIZpentru biomasa din silvicultură şi industriile conexeNr. .......... *1) /................... *2)--------*1) Numărul de ordine din registrul avizelor pentru certificate de origine.*2) Data emiterii avizului.Se certifică prin prezentul aviz faptul că Societatea Comercială ......(denumirea producătorului de energie electrică din surse regenerabile)......, cu sediul în ................................., CUI ......................, este deţinător legal al următoarelor cantităţi de biomasă provenită din silvicultură şi din industriile conexe:┌────┬─────────────────────────────────┬────┬───────────────────────────┬──────┐│Nr. │ │ │ Specia/Grupa de specii │TOTAL ││crt.│ Sortimente │U.M.├───┬───┬───┬───┬─────┬─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼──────┤│ 1.│Lemn de foc provenit din crăci │ Mc │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ To │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼──────┤│ 2.│Lemn de foc provenit din resturi │ Mc │ │ │ │ │ │ │ ││ │de exploatare │ To │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼──────┤│ 3.│Lemn de foc provenit din lemn │ Mc │ │ │ │ │ │ │ ││ │rotund │ To │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼──────┤│ 4.│Rumeguş │ To │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼──────┤│ 5.│Deşeuri de prelucrare primară a │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lemnului │ To │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼──────┤│ 6.│Tocătură de lemn │ To │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼──────┤│ TOTAL │ Mc │ │ │ │ │ │ │ ││ │ To │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴────┴───┴───┴───┴───┴─────┴─────┴──────┘Inspector-şef,.................  +  Anexa 2 la procedurăPUTEREA CALORIFICĂa lemnului, a rumeguşului, a deşeurilor de prelucrare şi atocăturii de lemn, pe specii, pentru biomasa provenită dinsilvicultură şi industriile conexe*Font 9*┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Specia forestieră │ Puterea calorifică la umiditatea de: ││ ├───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┤│ │ 0% │ 15% │ 30% ││ ├───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┤│ │ MJ/kg │kcal/kg│kwh/kg │ MJ/kg │kcal/kg│kwh/kg │ MJ/kg │kcal/kg│kwh/kg │├──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├──────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ RĂŞINOASE │├──────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Brad │ 19,485│ 4654│ 5,412│ 15,449│ 3690│ 4,291│ x │ x │ x │├──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Larice │ 16,982│ 4056│ 4,716│ 14,863│ 3550│ 4,128│ 13,440│ 3210│ 3,733│├──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Molid │ 19,661│ 4696│ 5,460│ 15,596│ 3725│ 4,331│ 14,235│ 3400│ 3,953│├──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Pini │ 21,210│ 5066│ 5,891│ 16,957│ 4050│ 4,709│ 15,324│ 3660│ 4,256│├──────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ FOIOASE │├──────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Anin negru │ 18,070│ 4316│ 5,019│ 14,214│ 3395│ 3,948│ x │ x │ x │├──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Carpen │ 17,007│ 4062│ 4,723│ 13,314│ 3180│ 3,698│ x │ x │ x │├──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Fag │ 18,815│ 4494│ 5,226│ 14,842│ 3545│ 4,122│ 12,560│ 3000│ 3,488│├──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Frasin │ 17,815│ 4255│ 4,948│ 13,984│ 3340│ 3,884│ x │ x │ x │├──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Mesteacăn │ 19,490│ 4655│ 5,413│ 15,428│ 3685│ 4,285│ 13,607│ 3250│ 3,779│├──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Plop negru │ 17,262│ 4123│ 4,794│ 13,523│ 3230│ 3,756│ x │ x │ x │├──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Salcie albă │ 17,853│ 4264│ 4,958│ 13,649│ 3260│ 3,791│ x │ x │ x │├──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Salcâm │ 18,954│ 4527│ 5,264│ 14,968│ 3575│ 4,157│ x │ x │ x │├──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Stejari │ 18,380│ 4390│ 5,105│ 14,444│ 3450│ 4,012│ 13,565│ 3240│ 3,767│├──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Paltini │ x │ x │ x │ 13,733│ 3280│ 3,814│ x │ x │ x │├──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Ulm │ x │ x │ x │ 14,696│ 3510│ 4,081│ x │ x │ x │└──────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘Corespondenţa între unităţile de măsură folosite este următoarea:1 kwh/kg = 860 kcal/kg = 3,6 MJ/kg; MJ - megajoule; 1 MJ = 1 000 000 J;1 kcal/kg = 4,1868 kJ/kg = 4186,8 J/kg; kJ - kilojoule; 1 kJ = 1000 J; MJ/kg = 1 000 000 J/kg.  +  Anexa 3 la procedură- Model -MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILORAdresa: ..................................CERTIFICAT DE ORIGINEpentru biomasa din silvicultură şi industriile conexeNr. ......... *1) /.................... *2)---------*1) Numărul de ordine din registrul unic al certificatelor de origine.*2) Data emiterii certificatului de origine.Se certifică prin prezentul certificat de origine faptul că Societatea Comercială ........(denumirea producătorului de energie electrică din surse regenerabile)....., cu sediul în ..............................., CUI ..................., este deţinător legal al următoarelor cantităţi de biomasă provenită din silvicultură şi din industriile conexe:┌────┬─────────────────────────────────┬────┬───────────────────────────┬──────┐│Nr. │ │ │ Specia/Grupa de specii │TOTAL ││crt.│ Sortimente │U.M.├───┬───┬───┬───┬─────┬─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼──────┤│ 1.│Lemn de foc provenit din crăci │ Mc │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ To │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼──────┤│ 2.│Lemn de foc provenit din resturi │ Mc │ │ │ │ │ │ │ ││ │de exploatare │ To │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼──────┤│ 3.│Lemn de foc provenit din lemn │ Mc │ │ │ │ │ │ │ ││ │rotund │ To │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼──────┤│ 4.│Rumeguş │ To │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼──────┤│ 5.│Deşeuri de prelucrare primară a │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lemnului │ To │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼──────┤│ 6.│Tocătură de lemn │ To │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼──────┤│ TOTAL │ Mc │ │ │ │ │ │ │ ││ │ To │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴────┴───┴───┴───┴───┴─────┴─────┴──────┘Ministrul mediului şi pădurilor,...............................  +  Anexa 4 la procedură- Model -MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILORDirecţia generală păduriREGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂal certificatelor de origine pentrubiomasa din silvicultură şi industriile conexe*Font 9*┌───┬────────────┬──────────┬──────────┬───────┬──────┬──────────────────────────────┬────┐│Nr │ Indicativul│ │ Data │ │ │ Persoana care a ridicat │ ││crt│ judeţului/ │Titularul │ emiterii │Volumul│Canti-│ certificatul de origine │Ob- ││ │municipiului│ certifi- │ certifi- │- mc - │tatea ├─────────┬─────────┬──────────┤ser-││ │ Bucureşti │ catului │ catului │ │- to- │Numele şi│ Data │Semnătura │va- ││ │ │de origine│de origine│ │ │prenumele│ridicării│de primire│ţii │├───┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┤├───┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┤├───┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┤├───┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┤└───┴────────────┴──────────┴──────────┴───────┴──────┴─────────┴─────────┴──────────┴────┘                                                                               Nr. filă-------